Анекс I инструкции към кандидатите УводДата08.07.2017
Размер314.75 Kb.


Анекс I
Инструкции към кандидатите 1. Увод

 1. Обща частИскането за представяне на оферти представлява част от проекта “РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ДОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ ПОСРЕДСТВОМ ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ”, който има за цел насърчаване на трансграничното сътрудничество между Румъния и България. Подробна информация за описание на проекта се съдържа в Приложение III – Техническо задание.
 1. Офертна цена

Кандидатът поема всички разходи, свързани с подготовката и подаването на офертата. ПРООН не носи отговорност при никакви обстоятелства и не може да бъде подвеждана под отговорност за тези разходи, независимо от провеждането или изхода на участието в конкурса.
Б. Документи, съставляващи офертата1. Съдържание на офертата
Офертите предлагат услуги за изпълнение на цялостното задание. Офертите, предлагащи изпълнение само на част от заданието ще бъдат отхвърляни. От кандидата се очаква да проучи съответните указания, формуляри, условия и спецификации, които са включени в документите по процедурата за представяне на оферти. Неспазването на тези документи е на собствена отговорност на кандидата и може да се отрази на оценката на неговата оферта


 1. Разяснения по документите

Всеки бъдещ кандидат, който желае да получи разяснения по документите за предлагане на оферти може да уведоми възложителя ПРООН в писмена форма на адреса за кореспонденция на организацията, по факс или електронна поща, посочени в ИПО.

 1. Изменение на документите

По всяко време преди крайния срок за подаване на оферти, ПРООН има право, по своя инициатива или в отговор на искане за разяснение от страна на бъдещ кандидат, да промени документите на искането за представяне на оферти чрез изменение и допълнение, независимо от причината за това.


Всички бъдещи кандидати, получили Документите за представяне на оферти ще бъдат уведомени писмено, по електронна поща, за внесените в тях изменения и допълнения.

С оглед на това да се осигури на потенциалните кандидати разумен срок, в който да вземат предвид измененията и допълненията при изготвянето на своите оферти, ПРООН има правото по своя преценка да удължи крайния срок за подаване на оферти. 1. Изготвяне на оферти

 1. Език на офертите

Офертите, изготвени от кандидатите , както и цялата кореспонденция и документи, отнасящи се до тях и обменяни между кандидата и ПРООН се изготвят на английски и български език.
 1. Документи съставляващи офертата

Офертата се състои от следните компоненти:
 1. Формуляр за подаване на оферта;
 1. Офертата, състояща се от :


Обхват на работата

Тази част трябва да представи специфичните задачи на изготвянето на техническо предпроектно проучване, в съответствие с техническото задание, посочено в настоящото искане за предложение.Описание на методологията

Тази част трябва да удостовери, че кандидатът отговаря на спецификациите, като се идентифицират предложените отделни компоненти, подробно излагане на посочените изисквания, като се предоставя детайлно описание на основните характеристики на изпълнението и демонстрация как предложената методология отговаря или надвишава техническите изисквания.Управленски умения и опит

Тази част трябва да предостави кратко описание на настоящата дейност на кандидата. Тя трябва да акцентира върху услуги, свързани с офертата.


Тази част трябва също така да опише организационния отдел (или отдели), който ще бъде отговорен за изпълнението на договора, и общия управленски подход към такъв проект. Кандидатът трябва да коментира опита си в подобни проекти и посочи лицата, които ще го представялват в работата му с ПРООН.
Трябва да се даде цялостно обяснение на ресурсите на кандидата по отношение на персонал и съоръжения, които са необходими за изпълнението на това изискване. Трябва да се опишат настоящите мощности/съоръжения на Предложителя и евентуални планове за тяхното разширяване.
Офертата трябва да не съдържа никаква информация за цени на предлаганите услуги. Информацията за цените трябва да бъде отделно и да се съдържа единствено в съответните ценови разчети.
Ценови разчет

Кандидатът трябва да посочи краен срок за приключване на дейностите. Крайният срок трябва да бъде ясен и изпълним в рамките на продължителността на възложението.


(c) Ценови разчет, попълнен съгласно клаузи 3 и 4;
(d) Копие на документа за съдебна регистрация;
(e) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на заявлението;

3. Офертна цена
Кандидатът посочва в съответния ценови разчет, образец от който се съдържа в документацията по искането за представяне на оферти, цените на услугите, които предлага да предостави по договора.
4. Валути, в които се изготвя офертата
Всички цени се посочват в български лева (BGN).


 1. Срок на валидност на офертата

Офертите са валидни шестдесет (60) дни след датата на тяхното подаване, посочена от възложителя ПРООН в съответствие с клаузата за краен срок. Оферта, валидна за по-кратък период от време, може да бъде отхвърлена от възложителя ПРООН като неотговаряща на изискванията.


При изключителни обстоятелства, възложителят ПРООН може да потърси от кандидата съгласие за удължаване периода на валидност. Молбата и отговорът на молбата се изготвят в писмен вид. Не се изисква, нито ще бъде позволено, кандидат, отговорил положително на молбата, да променя своята оферта.


 1. Формат и подписване на офертите

Кандидатите подготвят две копия на офертата, като ясно отбелязват единия като “Оригинал”, а другия съответно като “Копие на офертата”. В случай на несъответствие между тях, за верен се приема оригинала.


Двата екземпляра на офертата трябва да бъдат написани на машина или с неизтриваемо мастило и се подписват от кандидата или надлежно упълномощено(и) от него лице(а), на които са определени правомощия да обвържат кандидата с договора.


 1. Плащане

ПРООН извършва плащания в полза на Изпълнителя при изпълнение на съответните основни точки и одобрение от ПРООН.
Г. Подаване на офертите

 1. Запечатване и обозначаване на офертите

Кандидатът запечатва офертата в един външен и два вътрешни плика, както е посочено по-долу.
 1. Външният плик е:
 • адресиран до:

ул. Хан Крум 25

София 1040, България

На вниманието на: г-н Нийл Буне, Постоянен представител

Телефон: 96 96 100

Факс: 981 31 84

E-mail: registry.bg@undp.org


 • обозначен:


"Искане за предложение за представяне на оферти за извършване на проучване за техническа приложимост на фериботен комплекс Свищов - Зимнич"
(б) Двата вътрешни плика посочват името и адреса на кандидата. Първият вътрешен плик съдържа информацията, посочена в Клауза 8 (Формуляр за оферти) по-горе, а екземплярите са обозначени съответно “Оригинал” и “Копие”. Вторият вътрешен плик включва ценови разчет, надлежно обозначен като такъв.
Забележка: В случай, че вътрешните пликове не са запечатани, съгласно инструкциите в настоящата клауза, ПРООН не носи отговорност за неправилна доставка на офертата или за преждевременно отваряне. 1. Краен срок за подаване на оферти

Предложенията трябва да бъдат получени от възложителя ПРООН на адреса, посочен в клауза Запечатване и обозначаване на офертите, не по-късно от 25 октомври 2004, 17.00 часа.


Възложителят ПРООН има право по своя преценка да удължи този краен срок за подаване на оферти чрез изменение на документацията в съответствие с Клауза Внасяне на изменения , в който случай, всички права и задължения на възложителя ПРООН и кандидатите, дотогава обвързани с крайния срок, ще бъдат обвързани с удължения краен срок.


 1. Закъснели оферти

Всички оферти, получени от ПРООН след крайния срок за подаване на предложения, съгласно Клауза Краен срок за подаване на оферти, се отхвърлят. 1. Внасяне на изменения и оттегляне на оферти

Кандидатът може да оттегли своята оферта, след като тя е подадена, при условие, че ПРООН е получила писмено известие за оттеглянето преди крайния срок, предвиден за подаване на оферти.
Д. Отваряне и оценяване на офертите

 1. Отваряне на офертите

Възложителят отваря офертите в присъствието на Комисия, състояща се от представители на: : • Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

 • Община Свищов;

 • ПРООН България.
 1. Разяснения по офертите

С оглед улесняване разглеждането, оценката и сравнението на офертите, ПРООН има правото по своя преценка да отправи молба към кандидата да даде разяснения по офертата си. Молбата за разяснение и отговорът на нея се изготвят писмено като не се търси, предлага или допуска промяна в цената или в същността.
 1. Предварително разглеждане на офертите

Комисията преглежда офертите с цел да установи пълнотата им, евентуални грешки в изчисленията, както и дали документите са надлежно подписани, и цялостната изправност на предложенията.


Всички аритметически грешки се коригират въз основа на следното: В случай на несъответствие между единичната цена и общата стойност, получена от умножението на единичната цена по количеството, водеща е единичната цена, а общата стойност се коригира. В случай че кандидатът не приеме корекциите на грешките, офертата се отхвърля. В случай на несъответствие между стойности словом и цифром, водеща е сумата посочена словом.


 1. Оценка и съпоставка на офертите

Приета е двустепенна процедура за оценяване на офертите, като оценката на техническото предложение се завършва преди отваряне и съпоставяне на ценовото предложение. Ценовото предложение от офертата ще се отваря единствено при оферти, които имат минимален технически резултат от 70% от максималния резултат от 100 точки при оценката на техническите предложения.


Техническото предложение се оценява на базата на това дали отговаря на изискванията на техническото задание.
Във второто ниво ценовото предложение на всички изпълнители, които са получили резултат минимум 70% на техническото предложение, ще бъдат съпоставени. Договорът ще бъде възложен на база на най-добро съотношение качество/цена .

4.1 Критерии за техническо оценяване

Резюме на формулярите за оценяване на техническото предложение

Тегло на резултата

Точки

Форма / Друго юр. лице

A

B

C

D

E

1.

Опит на фирмата / Организацията, подала предложението

30%

20
2.


Предложен работен план и подход

50%

60
3.

Персонал

20%

20

Общо


100Формулярите за оценяване на техническите предложения са изложени на следващите две страници. Броят точки, който може да бъде получен по всеки критерии за оценяване посочва относителната важност или тежест на пункт в цялостния процес на оценяване. Формулярите за Техническо предложение са:


Формуляр 1: Опит на фирмата / организацията, подаваща офертата

Формуляр 2: Предложен работен план и подход

Формуляр 3: Персонал
Забележка: Теглото и точките, които могат да бъдат получени в бланката за оценка, са предварителни и трябва да бъдат променени в зависимост от необходимостта или основни елементи от техническото предложение.


Оценка на техническото предложение

Формуляр 1Макс. брой точки

Фирма / Друго юр. лице

A

B

C

D

E

Опит на фирмата / организацията, направила предложението1.1

Репутация на организацията и персонала (Компетентност / Надеждност)

5
1.2

Обща организационна способност, която може да повлияе на изпълнението (т.е. разширен консорциум, холдингова компания или една фирма, големина на фирмата / организацията, сила на подкрепата за управление на проекта, напр. възможност за финансиране на проекта и контрол на управлението на проекта)

5
1.3

Приложимост на:

 • Специализирани знания

 • Опит в подобни програми / проекти

 • Опит в проекти в региона

Работа за ПРООН/ основни многостранни / или двустранни програми

1020Оценка на техническото предложение

Формуляр 2Макс. брой точки

Фирма / друго юр. лице

A

B

C

D

E

Предложен подход и работен план2.1

Ясна ли е презентацията, логическа и реалистична ли е последователността от действията и обещава ли тя ефективно изпълнение на проекта?

25
2.2

Добре ли са дефинирани обхвата на работата и отговорностите и съответстват ли на техническото задание?

20
2.3

Обхванати ли са достатъчно в дълбочина в работния план основните аспекти от задачата?

15


60Оценка на техническото предложение

Формуляр 3Макс. брой точки

Фирма / друго юр. лице

A

B

C

D

E

Персонал


3.1

Общи квалификации

5
3.2

Приложим професионален опит в областта на разработване на технически проучвания

10
3.3

Знания по въпросите за разглеждане – отлични умения за инженерен и инфраструктурен дизайн

5


20

 1. Възлагане на договора

 1. Критерии за възлагане на договора

ПРООН си запазва правото да приеме или отхвърли всяка една оферта, да анулира процеса на доставка и да отхвърли всички оферти по всяко време преди възлагането на Договора, като с тези си действия не понася някаква отговорност спрямо засегнатия(те) кандидат(и) или задължение да предостави на засегнатия кандидат(и) информация за мотивите за действията на възложителя.


ПРООН ще възложи договора на квалифициран кандидат, чиято оферта, след като бъде оценена, се счита че в най-висока степен отговаря на изискванията на съответната организация и дейност. 1. Подписване на договора

Изпълнителят подписва договора, вписва дата и го връща на ПРООН.
Приложение II

Общи условия за професионални услуги

 1. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Изпълнителят ще се счита, че има правното положение на независим изпълнител по отношение на ПРООН. Персоналът и подизпълнителите на Изпълнителя не могат по никакъв начин да се смятат за служители или представители на ПРООН или Обединените нации. 1. ИЗТОЧНИК НА ИНСТРУКЦИИ

Изпълнителят няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и институции извън ПРООН във връзка с изпълнението на задълженията си по настоящия договор. Изпълнителят ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат неблагоприятни последици за ПРООН или Обединените нации, и ще изпълнява всички свои задължения, като изцяло съблюдава интересите на ПРООН.


 1. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Изпълнителят носи отговорност за професионалната и техническата компетентност на своите служители и се задължава да избере за работа по настоящия договор надеждни лица, които да работят ефективно за изпълнението на договора, да зачитат местните обичаи и да проявяват високо морално и етично поведение.


 1. ВЪЗЛАГАНЕ

Изпълнителят няма право да възлага, прехвърля, залага или по друг начин да се разпорежда с настоящия договор или отделна част от него, нито с правата, вземанията или задълженията си, произтичащи от настоящия договор, без предварителното писмено съгласие на ПРООН.


 1. ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

В случай че се нуждае от услугите на подизпълнители, Изпълнителят следва да поиска предварително писмено съгласие и разрешение от ПРООН за всеки отделен подизпълнител. Одобрението на ПРООН за даден подизпълнител не освобождава Изпълнителя от задълженията му по настоящия договор. Разпоредбите на договорите за подизпълнение трябва да съответстват като предмет и условия на тези по настоящия договор.


 1. НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ЛИЦА

Изпълнителят гарантира, че никое длъжностно лице в ПРООН или Обединените нации не е получило и няма да му бъде предложена от Изпълнителя пряка или непряка облага, произтичаща от настоящия договор или от неговото възлагане. Изпълнителят приема, че нарушаването на тази клауза представлява нарушение на съществено задължение по настоящия договор.


 1. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Изпълнителят се задължава да обезщетява, пази и защитава за своя сметка ПРООН, длъжностните лица, представителите, служителите и работниците на ПРООН от и срещу всякакви дела, претенции, искания и отговорност от всякакво естество, включително за направени от тях разходи и разноски, възникващи от действия или бездействия на Изпълнителя или негови служители, длъжностни лица, представители или подизпълнители в хода на изпълнение на настоящия договор. Освен в посочените случаи, тази разпоредба важи и за искове и задължения във връзка с компенсации на работници, отговорност на производителя и задължения, произтичащи от използването на патентовани изобретения или апаратура, материали с авторски права или друга интелектуална собственост от страна на Изпълнителя, негови работници, представители, служители или подизпълнители. Задълженията по този член остават в сила и след прекратяването на настоящия договор.


 1. ЗАСТРАХОВКИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА

  1. Изпълнителят се задължава да осигури и да поддържа застраховка срещу всякакви рискове за имуществото си и за всякакво оборудване, което се използва за изпълнението на настоящия договор.

  2. Изпълнителят се задължава да осигури и поддържа всички подходящи компенсационни застраховки или тяхната равностойност по отношение на работниците си за покриване на искове за телесна повреда или смърт във връзка с настоящия договор.

  3. Изпълнителят се задължава да осигури и да поддържа застраховка в достатъчен размер за погасяване искове на трети лица в случай на смърт или телесна повреда, както и при загуба или щета на имущество, възникнала от или свързана с предоставянето на услуги по настоящия договор или използването на всякакви превозни средства, плавателни съдове, самолети или друго оборудване, притежавано или наето от Изпълнителя или негови представители, служители, работници или подизпълнители, извършващи работа или услуги във връзка с настоящия договор.

  4. С изключение на компенсационната застраховка за работниците, застрахователните полици по настоящия член ще:

 1. Посочват ПРООН като допълнително застраховано лице;

 2. Включват отказ от суброгация на застрахователя в правата на Изпълнителя по отношение на ПРООН;

 3. Предвиждат, че ПРООН следва да получи тридесет-(30)-дневно писмено предизвестие от застрахователите преди отмяна или промяна на застрахователното покритие.

  1. Изпълнителят се задължава при поискване да представи на ПРООН задоволителни доказателства за застраховката, която се изисква по този член.9. ТЕЖЕСТИ/ЗАЛОЗИ


Изпълнителят няма право да учредява или да позволи учредяването на залог, запор или друга тежест от трето лице, отразени в някакъв публичен регистър или в ПРООН, върху парични средства, които са дължими или предстои да станат дължими за извършена работа или доставени материали по настоящия договор, нито по повод какъвто и да е друг иск или претенция спрямо Изпълнителя.
10. Собственост върху оборудването

Правото на собственост върху оборудването и други материали, доставени от ПРООН, принадлежи на ПРООН. Оборудването трябва да бъде върнато на ПРООН след приключване на настоящия договор или след като престане да бъде необходимо на Изпълнителя. Оборудването трябва да бъде върнато на ПРООН в същото състояние, в което е било доставено на Изпълнителя, с отчитане на нормалната амортизация. Изпълнителят се задължава да компенсира ПРООН за оборудване, за което са установени щети или износване над нормата.
 1. АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ДРУГИ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

ПРООН си запазва правото върху всякаква интелектуална собственост и други права на собственост, включително, но не само патенти, авторски права и търговски марки за продукти, документи и други материали, които имат пряко отношение към, или са били произведени, изготвени или събрани вследствие на или в хода на изпълнението на настоящия договор. По искане на ПРООН Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки, да изготви всички необходими документи и всячески да съдейства за придобиването на такива права на собственост и прехвърлянето им на ПРООН съобразно действащото законодателство.


 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМЕТО, ЕМБЛЕМАТА ИЛИ ОФИЦИАЛНИЯ ПЕЧАТ НА

ПРООН ИЛИ ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ


Изпълнителят няма да рекламира или по друг начин да прави публично достояние факта, че е Изпълнител на ПРООН, да използва името, емблемата или официалния печат на ПРООН или на Обединените нации, както и инициалите на ПРООН или на Обединените нации във връзка със стопанската си или друга дейност.
13. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ

  1. Всякакви карти и чертежи, фотографски снимки, мозайки, планове, доклади, препоръки, прогнози, документи и всякакви други данни, събрани или получени от Изпълнителя във връзка с настоящия договор, са собственост на ПРООН и се считат за поверителни материали. Те се предоставят само на упълномощени длъжностни лица от ПРООН след приключване на дейностите по настоящия договор.

  2. Изпълнителят няма право да прави достояние на друго лице, правителство или орган извън ПРООН никаква информация, която му е станала известна по силата на неговите отношения с ПРООН и която не е огласена публично, освен с изричното съгласие на ПРООН; Изпълнителят няма право при никакви обстоятелства да използва подобна информация за лична облага. Тези задължения остават в сила и след прекратяването на настоящия договор.


14. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ДРУГИ ПРОМЕНИ

  1. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на този член означават природни бедствия, война (обявена или не), нашествие, революция, бунт или други събития със сходен характер или сила, които са извън контрола на страните.

  2. В случай на и веднага след възникване на каквото и да било обстоятелство, представляващо форсмажор, Изпълнителят трябва писмено да уведоми ПРООН и да изложи пълни подробности относно случилото се или настъпилата промяна, ако по тази причина Изпълнителят не е в състояние, било напълно или частично, да изпълнява задълженията си по настоящия договор. Освен това Изпълнителят следва да известява ПРООН за всякакви други промени в условията или за възникването на събитие от какъвто и да било характер, което възпрепятства или има опасност да възпрепятства изпълнението на настоящия договор. В известието Изпълнителят трябва да предложи какви мерки да се предприемат, в т. ч. всякаква разумна алтернатива за изпълнение на договора, която не е възпрепятствана от форсмажорното обстоятелство. При получаване на известието по настоящия член ПРООН по свое усмотрение предприема съответни действия, които намира за уместни или необходими при създалите се обстоятелства, включително удължаване на срока, в който Изпълнителят да изпълни своите задължения по договора.

  3. Ако по силата на форсмажорно обстоятелство Изпълнителят е в невъзможност да изпълнява задълженията си по договора изцяло или частично, ПРООН има право временно да преустанови или да прекрати договора по реда и условията, предвидени в чл. 15 "Прекратяване", като в този случай срокът на предизвестието е седем (7) дни вместо тридесет (30) дни.


15. ПРЕКРАТЯВАНЕ

  1. Всяка от страните, ако има основание за това, има право да прекрати настоящия договоризцяло или частично, с 30-дневно писмено предизвестие до другата страна. Откриването на арбитражна процедура по член 16 по-долу, "Уреждане на спорове", няма да се счита за прекратяване на настоящия договор.

  2. ПРООН си запазва правото да прекрати без основание настоящия договор по всяко време с 15-дневно писмено предизвестие до Изпълнителя, при което ПРООН следва да възстанови на Изпълнителя всички оправдани разходи, направени от Изпълнителя преди получаване на предизвестието за прекратяване.

  3. В случай на прекратяване на договора от страна на ПРООН по този член, ПРООН няма да дължи на Изпълнителя никакво възнаграждение, с изключение на сумите за работа и услуги, извършени надлежно съгласно условията на настоящия договор. Изпълнителят се задължава да предприеме незабавни мерки за своевременното прекратяване на работата и услугите, както и да сведе до минимум загубите и по-нататъшните разходи.

  4. Ако Изпълнителят бъде обявен в банкрут, ликвидация или несъстоятелност, ако Изпълнителят прехвърли имущество в полза на кредиторите си или бъде назначен синдик във връзка с обявяването на Изпълнителя в несъстоятелност, ПРООН има право, без да се лишава от други свои права или обезщетения, незабавно да прекрати настоящия договор. Изпълнителят следва незабавно да уведоми ПРООН за възникване на посочените по-горе обстоятелства.
 1. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

  1. Уреждане в духа на разбирателство

Страните се задължават да положат всички усилия за уреждане на евентуални спорове, несъгласие или претенции, възникнали или свързани с настоящия договор или с неговото нарушаване, прекратяване или недействителност, в дух на разбирателство. В случай че страните желаят да потърсят уреждане на спора чрез помирение, ще бъдат приложени действащите към момента помирителни процедури на УНСИТРАЛ или друга процедура, за която е постигнато съгласие от двете страни по договора.

  1. Арбитраж

Ако подобен спор, несъгласие или претенции между страните, свързани с настоящия договор или с неговото нарушаване, прекратяване или недействителност, не се разрешат в духа на разбирателство съгласно разпоредбите на предходната разпоредба в рамките на шейсет (60) дни след като една от страните получи от другата страна искане за доброволно уреждане, страните имат право да отнесат спора, несъгласието или претенциите до арбитраж в съответствие с действащите процедури за арбитраж на УНСИТРАЛ, включително неговите разпоредби във връзка с приложимото право. Арбитражният трибунал няма правомощия да присъжда наказателни обезщетения. Постановеното от арбитража решение има задължителен характер и представлява окончателно решение по несъгласието, претенциите или спора.


 1. ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТ

Нищо в настоящия договор или във връзка с него няма да се счита като отказ, изричен или мълчалив, от някоя от привилегиите или имунитетите на Обединените нации, включително и тези на субсидиарните им органи.


 1. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ

  1. Наред с други разпоредби, Раздел 7 от Конвенцията за привилегиите и имунитетите на Обединените нации предвижда, че Обединените нации, включително субсидиарните им органи, са освободени от всякакви преки данъци, с изключение на такси за комунално-битови услуги, както и от митнически сборове и такси от подобен характер върху стоки, внасяни или изнасяни за служебно ползване от Обединените нации. Ако някой държавен орган откаже да признае правото на Обединените нации да бъдат освободени от такива данъци, мита или такси, Изпълнителят следва незабавно да се консултира с ПРООН, за да се определи взаимно приемлива процедура.

  2. В съответствие с горното, Изпълнителят упълномощава ПРООН да удържа от фактурата на Изпълнителя всяка сума, представляваща подобни данъци, мита или такси, освен ако Изпълнителят не се е консултирал с ПРООН преди изплащането им и ПРООН е издала на Изпълнителя изрично пълномощно за всеки отделен случай да плаща подобни данъци, мита или такси от името на ПРООН. В този случай Изпълнителят е длъжен да представи пред ПРООН писмено доказателство, че съответните данъци, мита или такси са били действително платени след надлежно упълномощаване от страна на ПРООН.
 1. ДЕТСКИ ТРУД

  1. Изпълнителят декларира и гарантира, че нито той, нито някой от неговите доставчици е ангажиран с каквито и да било дейности, които не съответстват на правата, посочени в Конвенцията за правата на детето, включително член 32 от Конвенцията, предвиждащ, наред с други разпоредби, закрила на детето от полагане на труд, който крие потенциална опасност или излага на риск неговото образование, здраве, физическо, умствено, духовно, нравствено или социално развитие.

  2. Всяко нарушение на тази декларация и гаранция дава право на ПРООН незабавно да прекрати настоящия договор с известие до Изпълнителя, без от това да произтичат никакви разходи за ПРООН.
 1. МИНИ

  1. Изпълнителят декларира и гарантира, че нито той, нито някой от неговите доставчици е ангажиран активно и пряко с патентни дейности, разработване, комплектоване, изработване, търговия или производство на мини, или с дейности, които са свързани с компоненти, които се използват предимно за производство на мини. Терминът "мини" означава всички устройства, описани в член 2, алинеи 1, 4 и 5 от Протокол II към приетата през 1980 г. Конвенция за забрана и ограничения върху използването на определени конвенционални оръжия, които може да се смятат за изключително вредни или имащи безразборно въздействие.

  2. Всяко нарушение на тази декларация и гаранция дава право на ПРООН незабавно да прекрати настоящия договор с известие до Изпълнителя, без това да поражда задължение за ПРООН да заплаща такси по прекратяването, нито някаква друга отговорност за ПРООН.
 1. СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОНА

Изпълнителят се задължава да спазва всички закони, наредби, правила и правилници, имащи отношение към изпълнението на задълженията му съгласно разпоредбите на настоящия договор.


 1. ПРАВОМОЩИЯ ЗА ВНАСЯНЕ НА ПРОМЕНИ

Никакви изменения или промени на настоящия договор, отказ от неговите разпоредби или допълнителни договорни отношения с Изпълнителя нямат правна сила и не могат да бъдат изпълняеми спрямо ПРООН, ако не бъдат отразени в изменение на настоящия договор, подписано от упълномощен представител на ПРООН.


Приложение III
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


ПРОУЧВАНЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРИЛОЖИМОСТ НА ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС СВИЩОВ-ЗИМНИЧ

 1. Основи на проекта

Градовете Гюргево (Румъния) и Русе (България ) и Свищов (България) и Зимнич (Румъния) са разположени на срещуположните брегове на река Дунав, която формира държавната граница между двете държави. Тези градове се сблъскват със сходни предизвикателства по пътя на своето развитие и възможности, възникнали в процеса на преход, въпреки, че са на различно ниво по отношение на важността и обхвата, във връзка с дърлготрайното устойчиво развитие в съответствие със съответните национални стратегии и изисквания за приемане в Европейския съюз. Освен това, те споделят една и съща отговорност за устойчивото използване и безопасност на околната среда на река Дунав.


Стремежът на проекта е да увеличи възможности от двете страни на границата да се ангажират в стратегическо планиране със съвместно участие и има за цел насърчаване на трансграничното сътрудничество между Румъния и България, на основата на успешния опит и уроците, получени от двата проекта Възможности 21, посочени по-горе. Проектите положиха основите за увеличаване на новаторските подходи за устойчиво развитие до нивото на еврорегиона и за капитализиране върху местните възможности, разработени за поощряване на трансграничното сътрудничество и достигане на целите на хилядолетието за развитие (ЦХР).
Град Свищов бе една от петте пилотни общини, които взеха участие в българската програма Възможности 21 и разработи Дневен ред 21 и План за действие. Към края на 2003 Свищов и Зимница също установиха партньорство за взаимопомощ и сътрудничество за постигане на ефективно и устойчиво местно развитие и добро местно управление. Бяха подписани договор за сътрудничество и писма за намерения за партньорство за подпомагане на местното развитие и насърчаване на трансграничното сътрудничество.
В резултат на процеса на Дневен ред 21, двете общини изявиха специален интерес за разработването на трансгранично партньорство за изграждане на фериботна връзка между тях. Тази фероботна линия ще повиши значително нивото на пътуване в региона, основаващо се на туризъм и търговия. Това ще спомогне предоставянето на нови икономическо възможности за жителите на Свищов и Зимница.
Според направената оценка, фериботната линия ще доведе до съкращаване на почти 120 километра от транзитините маршрути Унгария – Румъния – България – Гърция – Турция. Това предоставя относително уникална икономическа възможност за Свищов и Зимница. Все пак, нивото на инвестиции е високо и потенциалните инвеститори няма да прояват интерес без проучване за техническа и финансова приложимост, което да послужи като основата за предложение за проект.
2. Обхват на работата и задължения

Да се предложи технически и икономически подходящо местоположение за разполагане на фериботния комплекс, при спазване на следните изисквания: • Изследване на техническите връзки между ферибота и съществуващите градски инфраструктурни мрежи. Предложения при необходимост от изпълнение на допълнителни конструкции, включително пътища, жп линии и др.;

 • Определяне на най-доброто местоположение с цел осигуряване на максимално ползване на съоръжението предвид ерозията на бреговата линия;

 • Разполагане на съоръжението при гарантиране на навигационна безопасност и акостиране на фериботите, в съответствие със стандартните правила и процедури.

След като местоположението бъде избрано, от особена важност е изработването на хидрографска карта на речното корито, за потвърждение на подходящото местоположение. Съгласно картата трябва да бъдат описани необходимите драгажни дейности. Картата трябва да бъде валидна не повече от две години, тъй като измененията на речното корито са много динамични.


Да се опише достъпа до услугите като електричество, водоснабдяване и канализация. Ако е необходимо, да се предложи допълнително строителство. Трябва да се предоставя предварителна сметка на услугите и/или допълнителното строителство.
Да се изработи предварителен проект, който илюстрира конфигурацията на съоражението – ориентацията спрямо брега, съответното ниво спрямо терена и нивото на водата, така, че фериботният комплекс да бъде функционален както на плитко, така и на дълбоко ниво на водата. Да се предостави предварителна сметка на разходите.
Да се разработи предварителен проект за навигацията, с цел гарантиране на необходимите дълбочини и осигуряване на безопасно акостиране и потегляне на фериботите (знаци, сигнали и др., в съответствие с международните стандарти).
Да бъде проектиран размерът на съоръжението, съгласно параметрите на подобни съдове, действащи в българо-румънския отсек на река Дунав.
Да се идентифицира обхвата на работа за всеки отделен компонент на Техническия проект.
3. Максимално допустима продължителност за изготвяне на проучването за техническа приложимост.
Срокът за изготвяне на изследването за техническата приложимост може да бъде по-малко, но не повече от 5 месеца.
4. Специални условия
Паралелно ще бъде изготвено сходно проучване за техническа приложимост от румънска страна. От избраната българска фирма се очаква да установи тясно сътрудничество с румънската фирма, за координация на методологиите и отчитане на румънските технически, икономически и други параметри, за да се осигури че целият фериботен проект е технически и икономически изпълним.
5. Необходими квалификации


 • Могат да кандидатстват регистрирани фирми;

 • Доказан опит в разработване на технически проучвания, особено на проучвания за техническа приложимост на фериботни линии;

 • Отлични инженерни, инфраструктурни и технически проектантски умения.Приложение IV

ОБРАЗЕЦ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА
Уважаеми Господине/Госпожо
След запознаване с документацията за покана за отправяне на оферти, чието получаване удостоверяваме с настоящето, ние долуподписаните, предлагаме да предоставим професионални консултантски услуги за сумата, установена съгласно ценовия разчет, приложен към настоящото и представляващ неразделна част от представяната оферта.
Ангажираме се, в случай че нашата оферта бъде приета, да предприемем и завършум доставка на всички услуги, посочени в договора, в предвидените срокове.

Наясно сме, че не сте обвързани с приемането на никоя от офертите, които може да получите.

Датата вписана на ден, месец, година

Подпис:

(В качеството на)


Надлежно упълномощен да подпише офертата за и от името наАнекс V

Ценови разчет
Кандидатът изготвя Ценови разчет в отделен плик от останалите от отговора на Искането за представяне на оферти, както е посочено в Инструкциите към кандидатите.
Ценовият разчет предоставя подробна разбивка на разходите. Посочете отделни суми за всяка функционална група или категория.
Форматът, посочен по-долу трябва да бъде използван при изготвянето на ценовия разчет. Форматът включва специфични разходи, които могат да бъдат или да не бъдат необходими или приложими, но се посочват, за да послужат като пример.


Ценови разчет:
Искане за предложение за услуги


Описание на дейността/перо

Мярка

Ед. цена


Обща сума

1.

Преки разходи (според предложения обхват на работата, задължения и работен план)

2.

Администрация (не превишаващи 5% от общия ценови разчет)

Помощни средства и консумативи

Други

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница