Анестезия и интензивно лечениеДата15.01.2018
Размер33.66 Kb.
#47405
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ" (ДВ, БР. 24 ОТ 2010 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г.

§ 1. В заключителните разпоредби се създават § 3, 4 и 5:

"§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.

§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване и органите на управление на лечебните заведения.

§ 5. За нарушение или неизпълнение на задълженията по тази наредба виновните лица се наказват по реда на Закона за лечебните заведения и Закона за здравето."

§ 2. В приложението към член единствен "Медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение" се създава раздел ІV:

"Раздел ІV. Нива на болнична компетентност и обем на дейността по анестезиология и интензивно лечение, осъществявана в лечебните заведения

А. Изисквания за осъществяване на дейности по анестезиология и интензивно лечение от І (първо) ниво на компетентност в лечебно заведение за болнична помощ

1. Минимален брой специалисти - в случаите, когато се дава само анестезия при хирургични интервенции и не се извършва интензивно лечение - двама лекари със специалност "Анестезиология и интензивно лечение". В случаи на обособена структура, когато се извършва 24-часово интензивно лечение - съобразно раздел III, буква "Б", т. 3.2.4 на този стандарт.

2. Минимален брой лекари - в случаите, когато се дава само анестезия при хирургични интервенции и не се извършва интензивно лечение - трима лекари. В случаи на обособена структура, когато се извършва 24-часово интензивно лечение - съобразно раздел III, буква "Б", т. 3.2.4 на този стандарт.

3. Минимален обем дейности - в случаите, когато се дава само анестезия при хирургични интервенции и не се извършва интензивно лечение - 380 преминали годишно пациенти на всеки 10 хирургични легла.

4. Компетентност - регионална, венозна и многокомпонентна инхалационна анестезия; интензивно лечение при пациенти с животозастрашаващи заболявания - съобразно раздел III на този стандарт.

5. Необходима апаратура - съобразно изискванията на този стандарт.

6. Други условия - клинична лаборатория ниво I на територията на болницата; рентгенов апарат за скопия и графия на територията на болницата.

Б. Изисквания за осъществяване на дейности по анестезиология и интензивно лечение от IІ (второ) ниво на компетентност в лечебно заведение за болнична помощ

1. Минимален брой специалисти - петима лекари със специалност "Анестезиология и интензивно лечение".

2. Минимален брой лекари - седем.

3. Минимален обем дейности - при хирургични интервенции - 2000 преминали годишно пациенти.

4. Компетентност - местна, проводна и обща анестезия. Осъществяване на животоспасяващи дейности и интензивно лечение в обособена структура съгласно изискванията на раздел III на този стандарт.

5. Необходима апаратура - ЕКГ монитори с неинвазивно измерване на АН, SpO2, с регистриращо устройство за основните показатели - 6 бр. (от които един за следене на параметрите на външното дишане). Дефибрилатор - 1 бр. ЕКГ апарат - 1 бр. Анестезиологичен апарат - 3 бр. Стационарен респиратор - 3 бр. Транспортен респиратор - 1 бр. Инфузионни помпи - съгласно този стандарт. Подвижна рентгенова уредба (Кугел).

6. Други условия - клинична лаборатория ниво II на територията на болницата; микробиологична лаборатория на територията на болницата, КГА на територията на болницата, рентгенов апарат за скопия и графия. Патоанатомия, както и КАТ или МРТ, могат да се извършват и по договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място.

В. Изисквания за осъществяване на дейности по анестезиология и интензивно лечение от IІI (трето) ниво на компетентност в лечебно заведение за болнична помощ

1. Минимален брой специалисти - седем лекари със специалност "Анестезиология и интензивно лечение".

2. Минимален брой лекари - девет.

3. Минимален обем дейности - при хирургични интервенции - 2000 преминали годишно пациенти.

4. Компетентност - пълен обем на местна, проводна и обща анестезия; пълен обем интензивно лечение, осъществявано в обособена структура съгласно изискванията на раздел III на този стандарт и с високо качество.

5. Необходима апаратура - ЕКГ монитори с неинвазивно измерване на АН, SpO2, с регистриращо устройство за основните показатели - 8 бр. (от които три за следене на параметрите на външното дишане). Дефибрилатор - 1 бр. ЕКГ апарат - 1 бр. Анестезиологичен апарат - 3 бр. Стационарен респиратор - 6 бр. Транспортен респиратор - 1 бр. Инфузионни помпи - 12 бр.

6. Други условия - клинична лаборатория ниво III (вкл. кръвно-газов анализ, хемостазеология и др.) и микробиологична лаборатория на територията на болницата; рентгенов апарат за скопия и графия и КАТ или МРТ на територията на населеното място и патоанатомия."Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница