Ангел Спасов Чаушев Маньо Спасов ЧаушевДата14.01.2018
Размер274.83 Kb.


за преценяване необходимостта от ОВОСсъгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредба за ОВОС

от
Ангел Спасов Чаушев

Маньо Спасов Чаушев

на инвестиционното предложение за изграждане на

Автомивка и охраняем паркинг за леки и тежкотоварни автомобили”

в ПИ с № 441107, местността „Полето”, землището на

гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

И н ф о р м а ц и я

от Ангел Спасов Чаушев и Маньо Спасов Чаушев от гр. Панагюрище


за преценяване необходимостта от ОВОС съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на

Наредба за ОВОС
1. Информация за контакт с Възложителите:

Ангел Спасов Чаушев и Маньо Спасов Чаушев

С постоянен адрес: гр. Панагюрище, ПК 4500, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „ Капитан Галперт” № 61, GSM 0883383240

Гражданство на възложителите: РБългария

Лице за контакт: упълномощен от Възложителите адвокат Валерий Георгиев Пейчев, АК – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски” № 36, ап. 31, GSM 0887522726 или 0897722395
2. Характеристика на инвестиционното предложение

2.1. Резюме на предложението

Възложителите са в процедура смяна предназначението на земеделска земя – „нива” за обособяване на „Автомивка и охраняем паркинг за леки и тежкотоварни автомобили” в ПИ с № 441107, местността „Полето”, землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на площ от 3 (три) дка.


Инвестиционното предложение (ИП) не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Съгласно писмо на РИОСВ – Пазарджик, площадката на ИП е на около 1.5 км от най-близката защитена зона „Река Луда Яна” с код BG 0000426, която е част от мрежата „НАТУРА 2000”. Настоящата процедура за преценяване необходимостта от ОВОС се извършва в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредбата за ОС и във връзка с чл. 31, ал. 4 от ЗБР.

Предвижда се изграждане на автомивка и открит охраняем паркинг за МПС до 50 паркоместа, малкоетажно застрояване, с височина до 10 м, с плътност на застрояване 80%, озеленяване 20%.

Обособяването на инвестиционното предложение за „Автомивка и охраняем паркинг за леки и тежкотоварни автомобили” ще осигурява най-благоприятни условия за упражняване на транспортни и търговски дейности, пожарна безопасност, охрана на обекта, ефективно използване на наличния терен и инфраструктура.

Ще се предвидят всички необходими основни и обслужващи сгради с помещения - с квадратура, обзавеждане и оборудване, осигуряващи нормалното функциониране на обекта.

Ситуационно обслужването на обекта ще бъде от полски път ПИ с № 075503 на общ. Панагюрище, минаващ по източната му граница.
2.2. Доказване необходимостта от инвестиционното

предложение

След приемането на РБългария в Европейския съюз се наблюдава тенденция за увеличаване развитието на икономиката с ръст от 5-7%, което предполага ръст в сферата на транспорта и търговията над 15%, съответно и нарастване на търсенето на подобни услуги с около 25% средно годишно за следващите 5 години.

С инвестиционното предложение за „Автомивка и охраняем паркинг за леки и тежкотоварни автомобили”, освен реализацията на предлаганите услуги и стоки, задоволяване на потребителското търсене, ще се осигурят и допълнителни работни места.

Ситуирането и обособяването на обекта ще предлага най-благоприятни условия за упражняване на дейностите и опазване на околната среда.


2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Инвестиционното предложение има основна връзка с фирми и физически лица, ползващи транспортните и търговски дейности, и услугите, предлагани от обекта.


2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи

Алтернативи за местоположение и площ на ИП не са разглеждани поради факта, че се очаква да бъде реализирано в конкретен имот, със съответното местоположение и площ. Други варианти не са разглеждани поради финансови, административни причини и пречки за урегулиране на имота. Основно предимство е възможността за осигуряване на комуникационна инфраструктура за предвижданата дейност – непосредствена близост до второкласен път от републиканската пътна мрежа (на около 250 м от околовръстен път Панагюрище – „Оптикоелектрон”), общински път, електроснабдяване, водоснабдяване и канализационна мрежа. Местоположението на обекта е много благоприятно за реализиране на разглежданата дейност – извън жилищната регулация на гр. Панагюрище, върху терен предимно равнинен, подходящ за извършване на СМР. Площадката представлява пустееща, неизползваема земеделска земя..

Алтернативи за проектни решения на ИП за изграждане на „Автомивка и охраняем паркинг за леки и тежкотоварни автомобили” на този етап не са представени. Разгледани са варианти за позициониране на сградите с оглед максимална ефективност за упражняваните дейности.

Нулева алтернатива

Това е възможността да не се осъществяват дейностите, предвидени с ИП. При “нулева алтернатива” съществуващото състояние на разглежданата територия се запазва без да се реализира ИП. Възложителят, като собственик на имота има конкретни инвестиционни намерения за устройство на територията – изграждане и реализиране на „Автомивка и охраняем паркинг за леки и тежкотоварни автомобили”, да наложи законно, регулирано изграждането на предвиждания обект, за осъществяване на дейностите, при създаване на благоприятни условия за труд и недопускане замърсяване на околната среда.Първа алтернатива

Тази алтернатива представлява реализация на част от предложенията, съдържащи се в инвестиционното намерение.

Алтернативата е възможна, но не се препоръчва. За ефективната и икономически целесъобразна реализация на дейностите, предмет на инвестиционното намерение е нужно реализацията на целия обект.

Втора алтернатива

Тази алтернатива представлява цялостно осъществяване на предвидените дейности. Това е най-добрият вариант за реализация на ИП, при спазване на нормативните уредби, в синхрон с природните дадености на прилежащата територия. Изграждането на комплекса ще допренесе за задоволяване на потребителското търсене, подобряване на икономическото положение в общината и не на последно място – откриване на нови работни места.

Това е най-добрата алтернатива за осигуряване на условия, гарантиращи ненарушаване на екологичната обстановка в района на обекта. Втората алтернатива е най-удачна за осъществяване на инвестиционното намерение. При условията на ясни планировка, проектиране и реализация на инвестиционното намерение, положителните резултати от управлението и контрола на предвижданите дейности са реални.
2.5. Местопложение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Площадката за реализация на разглежданото ИП се намира извън жилищната регулация на гр. Панагюрище.

Предвижда се обектът да се обособи в поземлен имот № 441107 със съответния пътен подход от изток – имот № 075503 полски път на общ. Панагюрище.

Теренът е необработваема, пустееща земеделска земя с начин на трайно ползване „нива”. Площта на имота е 3.00 дка, III категория на земята при неполивни условия. По време на строителството, площите за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи ще бъдат максимално до 2.40 дка (80%). Няма обработваеми земи, засегнати от строителството на обекта.

Територията, предмет на ИП, ще обхваща нормираните сервитути.

По време на строителството, площта необходима за временни дейности при изпълнение на отделните обекти, необходими за нуждите на упражняваните дейности, ще бъде в огражденията на имота.


2.6. Описание на основните процеси (по проектни данни),

капацитет

Основните процеси, които ще се извършват на площадката на бъдещия комплекс са в сферата на транспорта, търговска дейност и услуги.

Инвестиционното предложение ще се реализира в земеделски имот с площ 3.00 дка, от които съгласно нормативните изисквания ще се застроят максимално до 2.40 дка. Предвижда се изграждането на:


 • Автомивка;

 • Обслужваща сграда с помещения за персонал и охрана, склад и санитарни възли;

 • Масивна ограда;

 • Паркинг с 50 паркоместа за МПС;

 • Каломаслоуловител;

 • Дизелагрегат.

Потреблението ще бъде в зависимост от посещаемостта на обекта и типа на паркиращите автомобили. Обектът ще има възможност да обслужва до 50 автомобила на денонощие.

Обектът ще се обслужва от 6 човека персонал, работещи в денонощен 24-часов режим.

Отоплението на обитаемите помещения ще бъде с ел. уреди, стандартни кострукции.
2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна

инфраструктура

Приложена е скица на имота. Пътната връзка за обслужване на обекта ще бъде направена със съответното отклонение за връзка с обекта, с необходимите пътни знаци, съгласно бъдещата транспортно-комуникационна схема. Предвиждат се вътрешни алеи за връзка с отделните обекти.


2.8. Програма за дейностите, включително за строителство,

експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и

последващо използване

Програмата за реализация на ИП започва с процедурата за смяна предназначението на земеделската земя и отреждане за „Търговия и услуги”, изготвяне и съгласуване на проектната документация в техническа и работна фаза: • Ще се изготви проект за оползотворяване на хумуса.

 • Ще се проектират локални пречиствателни съоръжения за отпадни води.

 • Ще се изготви проект за озеленяване на площадката.

По време на строителството - включва изпълнение на строително-монтажните работи, направа на съответните проби, изпитания и наладки, съгласувателни процедури и пускане в действие на обекта:

 • Ще се отнеме и оползотвори хумусния слой на почвата. Събирането и депонирането на хумуса и излишните земни маси ще се извърши на места, съгласувани с Община Панагюрище.

 • Ще се извършва оросяване на строителната площадка и пътищата по време на извършване на изкопните и транспортни работи.

 • Ще се предвидят най-добрите практики в строителството за постигане на оптимална енергийна ефективност.

По време на експлоатацията упражняваните дейности ще представляват транспортна дейност, търговия, паркинг и други услуги.

Не се предвижда закриване на обекта и прекратяване на дейностите, очакванията на възложителите са за реализация му - увеличаване на търговския оборот и ефективна експлоатация.2.9. Предлагани методи на строителство

Реализацията на ИП ще бъде извършена по класическите методи за подобен тип строително - монтажни дейности. Проектът за „Автомивка и охраняем паркинг за леки и тежкотоварни автомобили” ще бъде реализиран в срок до една година. Обслужващата сграда ще бъде масивна конструкция с тухлена зидария. Строителната конструкция на сградата ще е осигурена с I (II) степен на пожароустойчивост от строителни материали с клас на реакция на огън не по-нисък от „А2”. Фундаментите на сградата и съоръженията ще се изпълнят от стоманобетонова конструкция. В и К и ел. тръбопроводите ще бъдат от полимерни материали.

Предвижда се извършване на строително-монтажните работи, съгласувателни процедури и пускане в действие.
2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на стротелството и експлоатацията

Основните суровини и строителни материали, които ще се употребяват при изграждането на обекта са: • инертни материали (пясък, баластра, чакъл, трошен камък);

 • бетонови и варови разтвори, мазилки и смеси;

 • дървен материал;

 • метални конструкции и арматурно желязо;

 • стоманени, PVC, PЕ-НD и РР тръбопроводи за В и К мрежи;

 • облицовъчни материали, материали за настилки;

 • изолационни материали и др.

Парцелът не е водоснабден. За нуждите на бъдещият обект ще се употребява вода, съгласно становище на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД – Панагюрище. Водоснабдяването на обекта с вода за ПБН ще бъде от съществуващата водопроводна мрежа в района. За водоснабдяването на обекта ще се трасира довеждащ водопровод за сметка на възложителите при спазване на всички законови разпоредби.

Няма изградена площадкова канализация. Ще се предвиди разделна канализация – два потока за битови и условно чисти ОВ, формирани от автомивката, при евентуален теч и измиване на площадката. Замърсените УЧОВ ще се отвеждат в каломаслоуловител, а БФОВ от обекта ще заустват в съществуващата канализация на района.

Имотът не е в близост до санитарно-охранителна вододайна зана на водоизточниците на гр. Панагюрище.

Площадката не е електрифицирана. За нуждите на дейността ще се консумира ел. енергия от съществуващата разпределителна мрежа, съгласно становище на “ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ - Панагюрище. За включване в мрежата ще се изградят необходимите съоръжения, с които ще се извърши присъединяване към съществуващия електропровод.


2.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове,

количества и начин на третиране

Понастоящем, на територията, на която се предвижда реализация на ИП, няма източници за генериране на отпадъци.Отпадъците, които се очаква да се генерират по видове са:

Строителни отпадъци - Предполага се, че при строителните дейности на обекта ще се формират около 5 м3 строителни отпадъци. Изкопаните земни маси ще се употребят за обратно засипване, за изпълнение на вертикалната планировка и за озеленяването на обекта. Неизползваните земни маси ще се третират съобразно технологичната схема на Общинската програма за управление на отпадъците – за рекултивация на депа и др. С приключване на строителните работи ще се преустанови и генерирането на строителни отпадъци, освен в случаите, когато се налагат ремонтни работи на вече изградения обект. Очакваните количества отпадъци в този случай ще са незначителни. Строителните отпадъци ще се съхраняват временно на строителната площадка, в границите на имота (на площ около 200 м2) и ще се извозват само от фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за дейности със строителни отпадъци.


Код

Наименование – строителни отпадъци

17 01 01

Бетон

17 01 02

Тухли

17 01 03

Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17 02 01

Дървесен материал

17 02 02

Стъкло

17 02 03

Пластмаса

17 04 05

Желязо и стомана

17 04 11

Кабели

17 05 04

Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03

17 05 06

Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

17 06 04

Изолационни материали

17 09 04

Смесени отпадъци от строителство и събаряне


Битови отпадъци – Количеството на отпадъците с битов характер, които ще се формират по време на експлоатацията на обекта ще бъдат около 3 тона годишно:


Код

Наименование – битови отпадъци

20 01 01

Хартия и картон

20 01 02

Стъкло

20 01 08

Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20 01 25

Хранителни масла и мазнини

20 01 30

Перилни и почистващи препарати

20 01 36

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

20 02

Отпадъци от паркове и градини

20 03 01

Смесени битови отпадъци


Отпадъци от опаковки – Количеството на генерираните отпадъци от опаковки е включено в средногодишната норма на натрупване на отпадъци от обекта. Отпадъците от опаковки, които ще се образуват по време на строителството и при експлоатация ще бъдат:

Код

Наименование – отпадъци от опаковки

15 01 01

Хартиени и картонени опаковки

15 01 02

Пластмасови опаковки

15 01 03

Опаковки от дървесни материали

15 01 04

Метални опаковки

15 01 06

Смесени опаковки

15 01 07

Стъклени опаковки

15 01 09

Текстилни опаковки

При експлоатацията на „Автомивка и охраняем паркинг за леки и тежкотоварни автомобили” се очаква формиране предимно на битови отпдъци. Ще бъдат осигурени необходимите съдове – контейнери и кошчета за отпадъци. За отпадъците от обекта ще се предвиди разделно събиране по видове: стъкло, хартия и пластмаси в контейнери за смет на площадката.

Отпадъците ще бъдат предавани въз основа на сключен писмен договор, на лица притежаващи разрешение по чл. 12 от ЗУО. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ в срок до един месец след сключването им.
2.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на

отрицателните въздействия върху околната среда

При изграждането и експлоатацията на ИП за „Автомивка и охраняем паркинг за леки и тежкотоварни автомобили” ще бъдат взети необходимите мерки за недопускане отрицателно въздействие върху околната среда:

- За ограничаване на нерегламентирано разпиляване на битовите отпадъци, възложителят ще осигури необходимите съдове, на отредени за целта места в имота, с подходящо ограждане на обекта и 24-часова охрана.


 • Изграждането на пътната мрежа с трайна настилка, предвижданите вътрешни комуникации и паркоместата в обекта ще осигурят достъпа до отделните сгради и ефективното им обслужване. Предвиждането на обслужващи пътища ще даде възможност за по-добра пропускваемост на транспортните средства.

 • Предвижда се пречистване на замърсените дъждовни и санитарно-битови води.


2.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

През имота не преминават водопроводи и съоръжения.

За водоснабдяването на обекта с подземни води за автомивката ще се проведе процедура за получаване на разрешително за водовземане, съгласно изискванията на Закона за водите, за сметка на възложителите при спазване на всички нормативни разпоредби.

За водоснабдяването на обекта за ПБН ще се трасира довеждащ водопровод за сметка на възложителите, съгласно становище на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД – Панагюрище. Външният водопровод ще бъде захранен от съществуващата водопроводна мрежа в района – магистрален водопровод 275, минаващ от северната страна на околовръстен път на ул. „Ген. Георги Момеков”. Примерното трасе ще минава подземно на минимална дълбочина 1.30 м в сервитута на прилежащите пътища.

Площадковата канализация ще бъде разделна – битови и условно чисти ОВ, формирани от автомивката, при евентуален теч и измиване на площадката. БФОВ ще постъпват директно в площадковата канализация и от там в съществуващата канализация на околовръстен път ул. „Ген. Георги Момеков”. ДОВ и УЧОВ ще постъпват в каломаслоуловител. Пречистените отпадъчни води ще се използват за поливане на зелените площи.

Площадката не е електрифицирана. За нуждите на дейността инвеститорът ще предприеме необходимата процедура за присъединяване към разпределителна мрежа на района, съгласно становище на “ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив - КЕЦ Панагюрище, в съответствие с изискванията на чл. 16 от ЗУТ. За включване в мрежата ще се отреди петно за нов трафопост в имота.

Няма други дейности, свързани с инвестиционното предложение.
2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с

инвестиционното предложение

За реализиране на ИП на етап проектиране ще са необходими становища от Областна дирекция “Земеделие и гори”, „Водоснабдяване и канализация-П” ЕООД, Панагюрище, “ЕВН България Електроразпределе-ние” АД, КЕЦ - Панагюрище, РИОСВ - Пазарджик и РИОКОЗ - Пазарджик. Ще бъде необходимо получаване на разрешително за строителство по ЗУТ от Община Панагюрище.

При започване на строителството се съставя протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво. Строителството се счита за завършено с издаване на разрешение за ползване.
2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

При изграждане на ИП и експлоатацията му няма условия за замърсявания на околната среда или дискомфорт за хората, животинските и растителните видове. Характерът на предложението не предполага използването на вредни вещества, както и генериране на значителни количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека. Подробна информация за въздействието върху компонентите и факторите на околната среда се съдържа в т. 4 на настоящата разработка.

Районът на ИП – околовръстен път е с шумово натоварване от 60 до 90 dB(A). Генерираният на територията на обекта шум се очаква да бъде с ниско ниво и честота на въздействие и няма да оказва влияние извън своето местоположение.

Очаква се генериране на незначителни количества прахови емисии - най-вече фини прахови частици (ФПЧ) от МПС и товароразтоварните дейности на площадката. Те ще бъдат само в границите на площадката. За намаляване на праховите емисии са предвидени съответните мероприятия – бетониране/асфалтиране и оросяване на площадката.

Дейността на обекта не предполага образуването на значителни количества отпадъци, временното съхранение и обезвреждането на които да създаде дискомфорт.

Изграждането и експлоатацията на ИП за „Автомивка и охраняем паркинг за леки и тежкотоварни автомобили”, няма да замърси и няма да създаде дискомфорт на околната среда в района на имота.


2.16. Риск от инциденти

При разглежданите дейности, съществува риск от инциденти в границите на нормалния риск, както при всяка друга дейност.

Описаните дейности не отделят вредности и изпарения в работната среда, опасни за човешкото здраве. По отношение на трудовия риск, опасности съществуват, както при всяка дейност – необходимо е стриктно спазване на технологичната дисциплина. При продължителна работа на открито, работещите могат да се простудят, особено по време на зимните, ранните пролетни и късните есенни периоди, за целта ще се ползват топли облекла – палто и панталон, ботуши. В обекта ще са осигурени необходимите санитарно-битови условия за пребиваване на обслужващия персонал, за почивка, за изпълняване на дежурства и лична хигиена. Отоплението на обитаемите помещения ще се осигурява с конвенционални ел. уреди – стандартни конструкции.

Рискови работни места съществуват при упражняването на всяка дейност, при наличие на немарливост от страна на обслужващия персонал, при неспазване на инструкциите за БХТПБ, при неподдържане в изправност на техническите съоръжения и т.н.

Здравен риск за работещите по време на строителството, по отношение на замърсяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации и др. излъчвания, съществува в границите на нормалния трудов риск. При спазване на всички нормативи и инструкции за БХТПБ при СМР ще бъдат сведени до минимум аварийните, съответно рискови ситуации.

При изпълнение на мерките за предотвратяване на възможни опасности за работещите в „Автомивка и охраняем паркинг за леки и тежкотоварни автомобили”, предмет на ИП, ще бъде място за работа, гарантиращо безопасни и здравословни условия за труд.


3. Местоположение на инвестиционното предложение

Приложена е скица, показваща границите на имота, където ще се реализира ИП. Площадката се намират извън жилищната регулация на гр. Панагюрище.

Площта на имота е 3.00 дка. Теренът представлява възстановена земеделска земя „нива”, намираща се в местността “Полето”, землището на гр. Панагюрище в близост на около 250 м от околовръстен път Панагюрище – „Оптикоелектрон”.

За имота се извършва процедура за смяна предназначението на земеделската земя и отреждане за „Търговия и услуги” при граници, описани подробно в приложената скица и нотариалния акт към Информацията.

В т 2.4 на настоящата информация са разгледани подробно всички алтернативи за реализация на ИП, включително и за местоположението на площадката.

В района на имота, в които ще се реализира ИП няма защитени природни местообитания и/или местообитания на видове, предмет на опазване, съгласно Приложение № 1 на ЗБР. Площадката не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Имотът е на 1.5 км от най-близко разположената защитена зона „Река Луда Яна” с код BG 0000426. Настоящата процедура за преценяване необходимостта от ОВОС се извършва в съответствие с разпоредбите на Наредбата за ОС.

Площадката на обекта не е в санитарно-охранителната вододайна зона на водоизточниците на гр. Панагюрище.

Съществуващите ползватели на имоти в района и съответно в съседство на разглеждания имот са уведомени на основание чл. 4 (2) от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционното предложение. Възложителите са уведомили писмено кмета на Община Панагюрище. Засегнатото население е уведомено чрез публикация във в. „Знаме”. Към момента на представяне на документацията в РИОСВ не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на ИП.

С реализацията и експлоатацията на ИП, качеството и регенеративната способност на природните ресурси няма да бъдат променени.
4. Характеристика на потенциалното въздействие

Проектните решения на ИП за обособяване на „Автомивка и охраняем паркинг за леки и тежкотоварни автомобили” ще съблюдават основните принципи за икономично използване на територията, за опазване и развитие на околната среда, за изграждане на функционалeн екологосъобразен обект.


Вследствие реализацията на ИП не се очаква въздействие върху хората, здравето им, флората и фауната, почвите, земеползване, материалните активи, хидрологията и качеството на водите, качеството на въздуха, климата, шума и вибрациите, ландшафта, историческите и културни паметници и взаимовръзката между тях.

При строителството на обекта е възможно неорганизирано увеличаване на съдържанието на прах в атмосферния въздух, вследствие изкопните дейности. Въздействието по време на строителството върху атмосферния въздух ще бъде краткотрайно и локализирано в огражденията на строителната площадка, около сътветния участък на работа. Този вид замърсяване няма кумулативен ефект.

Възможно е инцидентно и краткотрайно замърсяване на повърхностните, респективно подпочвените води, в случай на небрежност от страна на работниците, заети в строителния процес.

Въздействието на предвижданията на ИП върху флората и фауната в границите на строителната площадка ще бъдат значителни, но временни през строителния период.

Битовите и строителни отпадъци, генерирани по време на строителството ще се депонират на отредени за целта временни места и ще се извозват от съответната фирма по чистотата на общинското сметище.

По време на строителството е възможно инцидентно и краткотрайно замърсяване на почвите със строителни и битови отпадъци. Нарушенията на почвената покривка ще бъдат в границите на отредения терен.

Шум и вибрации - използваните строителни машини и съоръжения – тежко и лекотоварни камиони, багери, булдозери и др., са с ниво на шум около 80 – 90 dB(A). Шумовият фон в района на строителната площадка ще влоши за кратко време.

При експлоатацията на ИП за „Автомивка и охраняем паркинг за леки и тежкотоварни автомобили” в землището на гр. Панагюрище, като евентуални източници на замърсители на околната среда ще бъдат транспортните средства, обслужващия персонал и ползвателите на обекта.

Въздух – източници на емисии, представляващи опасност за атмосферния въздух са:


 • Неорганизираните емисии на вредни вещества във въздуха - Изгорелите газове от спиращи и потеглящи автомобили в района на обекта са в зависимост от броя на паркиращите – максимум 50 леки и товарни автомобили, и интензивността на съществуващите транспортни артерии – полски път на Община Панагюрище – ниска и на близкия от север околовръстен път - висока. Продължителността на въздействието е кратка, интензивността - средна.

 • Източниците на неприятни миризми - Бензиновите изпарения, димните газове са евентуални източници на миризми. Продължителността на въздействието е кратка, интензивността - слаба.

Обхватът на емитираните замърсители ще бъде локализиран около източниците, в огражденията на обекта. При упражняване на транспортни и търговски дейности, услуги, няма други източници на вредности, представляващи опасност за чистотата на въздуха.

Води – Осигуряването на вода за обекта и заустване на отпадъчните води ще се осъществява съгласно изискванията на Закона за водите, ще се проектират и изградят подходящите съоръжения. За водоснабдяването на обекта с подземни води за автомивката ще се проведе процедура за получаване на разрешително за водовземане, съгласно изискванията на Закона за водите, за сметка на възложителите при спазване на всички нормативни разпоредби. Прогнозното количество подземни води, което ще се ползва е до 10 м3/ч. Външният водопровод за ПБН ще бъде захранен от съществуващата водопроводна мрежа в района – магистрален водопровод 275, минаващ от северната страна на околовръстен път на ул. „Ген. Георги Момеков”, съгласно становище на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД – Панагюрище. Примерното трасе ще минава подземно на минимална дълбочина 1.30 м в сервитута на прилежащите пътища.

Площадковата канализация ще бъде разделна – битови и условно чисти ОВ, формирани от автомивката, при евентуален теч и измиване на площадката. Прогнозните количества за битовите отпадъчни води са до 1.5 л/сек. БФОВ ще постъпват директно в площадковата канализация и от там в съществуващата канализация на околовръстен път ул. „Ген. Георги Момеков”. УЧОВ ще постъпват в каломаслоуловител. Пречистените дъждовни води ще се използват за поливане на зелените площи.

Вследствие реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на нормативните изисквания на Закона за водите и посочените мерки в т. 5, не се очаква кумулативен ефект върху хидрологията и качеството на повърхностните и подземни води в района.

Почви – Необходимо е теренът да се поддържа чист и да не се допуска замърсяване с битови и хранителни отпадъци. При дейността на пречиствателните съоръжения за ОВ и точно спазване на инструкцията за експлоатацията им, не се очакват изменения в състоянието на почвите, както и вредно въздействие от използването на обекта след въвеждането му в експлоатация.

Отпадъци – При експлоатацията се очаква формиране предимно на битови отпадъци от ползвателите на обекта. Възложителите ще осигурят депонирането им в съответните съдове за отпадъци. Битовите отпадъци ще се транспортират от обслужващата фирма по чистотата на общинското сметище.

Растителност и животински свят - Въздействието на предвижданията на ИП върху флората и фауната през експлоатационния период ще бъдат с ограничен териториален обхват, без кумулативен ефект.

Шум и вибрации - В бъдещия обект евентуални източници на наднормено шумово натоварване ще бъдат моторните превозни средства. Добре поддържаната пътна настилка и ниските скорости на движение в района на обекта ще гарантират непревишаване на нормираните нива за шум - 70 dB(A), съгласно Хигиенни норми № 064. При дейността на обекта няма други източници на шум и вибрации, натоварващи акустичния фон на района.

Ландшафт – Измененията, които ще настъпят след изграждането на обекта ще бъдат трайни и невъзвратими, но ще имат положително въздействие, повлияно от разумната човешка намеса, съобразено с природните дадености на околността.

Исторически и културни паметници Реализацията и дейността на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху историческите, културните и природни паметници в региона, няма данни за наличието на такива.

Елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ) - В обхвата на имота, предмет на ИП няма елементи от НЕМ. Няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близката ЗЗ „Река Луда Яна”.

След въвеждане на обекта в експлоатация, при условие, че се спазят всички нормативни изисквания за опазване чистотата на атмосферния въздух, водите и почвите, неблагоприятни въздействия не се очакват.

Възможното въздействие върху околната среда е пряко и краткотрайно, обхватът е локализиран в огражденията на имота. Вероятността на появата е еднократна, ограничена във времето при строителството и периодична при експлоатацията (субективен фактор са недобросъвестен персонал и бедствени ситуации). Кумулативен ефект не се очаква.

Трансграничен характер на въздействието няма.

Възложителите ще изготвят авариен план за действия при възникване на евентуални пожари, бедствия и аварийни ситуации. Ще бъдат осигурени аптечки с лекарства за първа помощ, табели за ПБ и аварийни изходи.

В обекта ще се предвидят необходимите противо-пожарни съоръжения.

Системата на мониторинг за обекта включва поддържането на техническата изправност на експлоатираните съоръжения.

Проектните решения на ИП ще бъдат съобразени със строително-техническите норми за разглежданите дейности. Ще се предвидят всички необходими условия за реализацията му и безопасна експлоатация.


5. Мерки за предотвратяване или прекратяване на

отрицателните последици
Предвидените мерки за предотвратяване, намаляване на отрицателните последици и недопускане на негативни въздействия върху отделните компоненти на околната среда и човешкото здраве се отнасят за съответните етапи от реализацията на ИП:
Мерки

Период на

изпълнение

Резултат

Атмосферен въздухИзготвяне на график за редовно измиване на вътрешно алейната пътна мрежа

Строителство

ЕксплоатацияОграничаване разпространението на прахови емисииИзползване на стандартни ел. инсталации и съоръжения

Проектиране

Недопускане на аварии, съответно замърсяване на въздуха от дефектирали машини и съоръженияКвалифициран обслужващ персонал

Експлоатация

Недопускане на аварии, съответно замърсяване на въздуха

Подземни и повърхностни води, земи и почвиДа се изготви хидро-геоложки доклад за района

Проектиране

Уточняване нивото на подпочвените води, и предотвратяване евентуалното им въздействие върху строителните дейности, и експлоатацията на обектитеНаличният хумусен пласт от площадката на обекта да се от-неме, с изключение на терените предвидени за озеленяване

Проектиране Строителство

Опазване на почвите и в съответствие с чл. 14 от ЗОЗЗДа се предвиди разделна канализация до пречиствателните съоръжения

Проектиране

Постигане на необходимия пречиствателен ефект и опазване от замърсяване на почвите и водоприемника, в т.ч. на околната средаДа се включат в проекта за ОС съответните процедури за опазване на почвата и предпазва-не на прилежащи територии от натрупване на скални маси или замърсяване с нефтопродукти

Проектиране Строителство

Предпазване на почвите в съответствие с разпоредбите на чл. 14 , ал. 4 от ЗОЗЗДа се предвидят локални пречиствателни съоръжения за замърсени УЧОВ

Проектиране

Опазване от замърсяване на почвите и водитеДа се разработи инструкция за експлоатация на канализационната система и локалните пречиствателни съоръжения

Проектиране Експлоатация

Осигуряване на безаварий-но фунциониране и ефек-тивно използване с цел опазване на геоложката основа

ОтпадъциОпределяне на подходящо място за ситуиране на съдовете за отпадъци

Проектиране

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъцитеНавременно извозване на отпадъците

Експлоатация

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъцитеВнедряване на система за разделно събиране на отпадъците в съответствие с общ. програма за УО

Експлоатация

Екологосъобразно оползотворяване на отпадъцитеОсигуряване на денонощна охрана на комплекса

Експлоатация

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъцитеСключване на договори с оправомощени фирми за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците от комплекса

Експлоатация

Изпълнение на изискванията на ЗУО

Вредни физични фактори, шум, вибрацииДа се изготви на проект за вертикална планировка, озеленяване и ладшафтно оформление на площадката

Проектиране

Озеленяване и подобряване на ландшафтаЗасаждане на допълнителна подходяща растителност в комплекса

Проектиране

ЕксплоатацияНамаляване нивото на шума и праховите емисииНаправа на гладки асфалто-бетонни вътрешни настилки на обслужващите пътища

Проектиране

Снижават шумовите емисии


Заключение
Предвижданата реализация на инвестиционното предложение за обособяване и изграждане на „Автомивка и охраняем паркинг за леки и тежкотоварни автомобили” в ПИ с № 441107, местността „Полето”, землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на площ от 3 (три) дка, с възложители Ангел Спасов Чаушев и Маньо Спасов Чаушев от гр. Панагюрище, ще осигури ефективно упражняване на дейностите, без отделяне на вредности в концентрации опасни за чистотата на околната среда.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница