Ангелова-Атанасова Мария КолеваДата25.02.2018
Размер117.54 Kb.
#59302Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Ангелова-Атанасова Мария Колева

Адрес
ул. Теодосий Търновски № 25 А, гр.Велико Търново 5003, Република България

Телефон
домашен: (062) 63 64 60; служебен: (062) 650 993

Факс
-

E-mail
mka@abv.bg
Националност
българкаДата на раждане
09. 10. 1945
Трудов стаж• Дати (от-до)
• 1997 – доцент по Общо и сравнително езикознание.

• 1988 – 1997 - гл. асистент (от 01.11994 до 31. 08. 1998 – лекторка по български език и култура в университета “Ян Коменски” в Братислава, Словакия)

• 1980 – 1988 – ст. асистент

• 01.01.1975 – 1980 асистент по Общо и сравнително езикознание във Филологическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

• 01.04.1974 – 31.12.1974 – специалист-филолог в Кабинет по българска ономастика във ВТУ

• 01.09.1968 – 31.03.1974 – учителка по български език и литература - в МТУ гр. Нови пазар (1968-1969), в СПТУЕМ гр. Преслав (1969-1971), в ЕСПУ гр. Полски Тръмбеш (1971-1974).


• Име и адрес на работодателя
Великотърновски университет «Св. св. Кирил и Методий»; ул. Теодосий Търновски № 2, гр. Велико Търново 5003


• Вид на дейността или сферата на работа
• четене на лекции и водене на семинарни упражнения

• организиране на научноизследователска дейност в областта на ономастиката
• Заемана длъжност
• 01. 01. 2001 – Директор на Центъра по българска ономастика “Проф. Нико­лай Ковачев”

• VI. 1999 – IX. 2004 – Ръководител на катедра “Обща лингвистика и ста­ро­бъл­га­рис­ти­ка”.

• 1991 – 2000г. – Зам.-директор на Центъра по българска ономастика “Проф. Нико­лай Ковачев”


• Основни дейности и отговорности
• четене на лекции по Увод в езикознанието, Балкански черти на българската ономастика, Топонимия и лингвистична география, Българска ономастика

• разширяване на изследванията в областта на българската ономастика;

• попълване на създадения в ЦБО на ВТУ национален ономастичен архив;

• координация с други изследователски звена за реализиране на проекти с национално значение

• връзка с ономастични центрове в чужбина за обмен на литература и идеи

• създаване на изследователски кадри

Образование и обучение
• Дати (от-до)
• окт. 1994 – май 1998 – ежеседмичен курс по словашки език в Братиславския университет

• авг.1987 – 1 месец курс по сърбохърватски език в Белград

• авг. 1985 - 1 месец курс по чешки език в Прага

• 01.02.1983- 31.03.1983г. – специализация в Института по езикознание в Москва – в секция “Ономастика” при проф. А. В. Суперанска и проф. Н. В. Подолска

• авг. 1980 - 1 месец курс по полски език във Варшава

• 01.10.1964- 31.10.1968 – завършила българска филология с втора специалност руски език във Висшия педагогически институт “Братя Кирил и Методий” – гр. В. Търново

• 1959 – 1964 – средно икономическо образование в Икономическия техникум в гр. Свищов


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
• Висш педагогически институт “Братя Кирил и Методий” – гр. В. Търново

• Институт по езикознание в Москва, секция “Ономастика”

• Икономически техникум «Георги Димитров» в гр. Свищов


• Основни предмети/застъпени професионални умения
• учител по български език и литература

• учител по руски език

• счетоводител


• Наименование на придобитата квалификация
• 1997 г. хабилитация по Общо и сравнително езикознание

• 1994 г. доктор по филология (кандидат на филологическите науки)• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

руски словашки немски чешки полски сърбохърватски турски

• Четене
отлично отлично отлично добро добро добро основно

• Писане
отлично добро добро добро добро основно основно

• Разговор
добро добро основно основно основно основно -
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Умея да работя в екип и да създавам изследователски екипи в национална и интернационална среда. Работила съм по 8 национални проекта във ВТУ и по един международен – със Словашката академия на науките.

Уменията ми са придобити още в училище и в университета, където участвах в различни форми на кръжочна дейност. Развих ги като лектор по български език и култура в Братиславския университет, като ръководител на Центъра по българска ономастика във ВТУ, като ръководител на катедра “Обща лингвистика и старобългаристика” и при работата ми в Межднародния летен семинар за чуждестранни българисти. във ВТУ.


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Имам опит в организирането на изследователски екипи от специалисти на доброволни начала за реализирането на разработени от мен научни проекти, които изискват координация и управление на хора и финансови средства.

Разработила съм няколко проекта (3 приети от МОН, 3 от ВТУ и 2 от други организации) и съм участвала в проекти на свои колеги (1 финансиран от МОН и 2 - от ВТУ).

Автор съм на идеята за нов българско-словашки речник, съдействах на проф. Доруля от Словашката академия на науките за подбора на участници в екипа от словашка и българска страна и активно участвах в първоначалното обсъждане на идеите за характера на речника, а когато д-р Мария Кошкова от Братислава разработи проект за тритомен двуезичен речник, приех до бъда официален рецензент на проекта, а впоследствие и на отпечатания през 2004г. том I на Речника.

Уменията ми са придобити още през 80-те години във Великотърновския университет, когато съвместно с проф. Николай Ковачев разработвахме проекти с национално значение и поставихме успешно начало за координиране на работата на ономастите в България чрез периодични конференции, кръгли маси и издаване на библиографии, сборници и монографии в тази научна област. При разработването на първия си самостоятелен научен проект получих ценна помощ от тогавашния зам-ректор по НИР във ВТУ– проф. Петър Тодоров, а по-късно предавах своя опит на по-млади колеги.

Основен организатор съм на 5 национални конференции и 2 кръгли маси по ономастика във ВТУ (една с международно участие) и съорганизатор на 3 конференции, от които 2 съвместно със секция “Ономастика” (с ръководител проф. Т. Балкански) в ИБЕз при БАН.

През 2010 г. приех поканата на Министерството на образованието и науката на Република Словакия да бъда рецензент на техни научни проекти.


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Умея да работя с компютър. Уменията си придобих самостоятелно, с помощта на специалисти в тази област.
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
-
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
-
Свидетелство за управление на МПС
-
Допълнителна информация
• Краткосрочни научни командировки:

2010 – Ягелонски университет – Краков, Полша (5 дни).

1982 - Университет “Ян Коменски”- Братислава, Словасия – 1 седмица

1999 – Университет “Кирил и Методий”, Скопие, Македония – 1 седмица

лица за контакти и препоръки


  • от България: проф. дфн Петя Асенова от СУ; от ИБЕз при БАН - ст.н.с. дфн Тодор Балкански, ст.н.с. д-р Димитрина Михайлова, ст.н.с. д-р Ничка бечева; от Великотърновския университет – проф. дфн И. Харалампиев, доц. д-р Анастасия Петрова, , доц. д-р Тодор Моллов , проф.. д-р Петър Тодоров

  • от Германия – проф. дфн Е. Айхлер

  • от Полша – проф.дфн Людвиг Селимски (Катовице); проф. д-р У. Бияк (Краков, ПАН); проф. А. Пажимиес (Варшавски университет)

  • от Украйна – проф. дфн Д. Бучко (Чернивци), проф. дфн Е. Отин (Донецк)

  • от Словакия, Братислава – проф. дфн Йозеф Хвищ от Братиславския университет; от Словашката академия на науките – проф.дфн Доруля, проф. д-р Милан Майтан, д-р Мария Кошкова, д-р Любор Кралик

  • от Русия: Москва – проф. дфн Александра В. Суперанская ; проф. дфн Генадий Ковальов (Воронеж)

  • от Румъния – проф. дфн Домница Томеску

  • от Молдова – доц. д-р В. КондовПриложения
Научна дейност

Редактор и отговорен редакторНаучна дейност:

1) Организира и ръководи дейността на Центъра по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев” при ВТУ - http://www.uni-vt.bg/1/?page=1705&zid=145

2) Автор е на множество научни проекти на ЦБО, финансирани от МОМН и ВТУ. Пионер в създаването на електронни бази данни на собствени имена, а именно:

- електронна база данни на фамилните имена у българите през ХХ век;

- електронна база данни на личните имена у българите (1981-2001 г.); С нея се допълват данните от Честотно-етимологичния речник на личните имена на Николай Ковачев, които обхващат ХХ век до 1980 г.;

- електронна база данни на българската топонимия – създава се от 2001 г. на базата на отпечатани монографии. Допълването й изисква работа на екип от специалисти за отпечатването на неотпечатани топонимични трудове, инвентаризация на ономастичните архивите, организиране на изследователска работа за досъбиране и научно обработване на материала от неизследваните околии. С такава цел през 2008 г. е разработен от нас и финансиран от Фонд „Научни изследвания” при МОМН научен проект „ТЕЗАУРУС НА БЪЛГАР­СКАТА ТОПОНИМИЯ – НЕИЗЧЕРПАЕМ ИЗТОЧНИК НА ИНФОР­МА­ЦИЯ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО И НАРОД­НОСТ­НА ИДЕНТИЧНОСТ” (одобрен с 1 българска и 2 чуждестранни рецензии). Екип от 11 души от ВТУ започва реализацията на проекта на 23. 01. 2009 г. - http://www.uni-vt.bg/1/?page=2399&zid=145 След отличните резултати на първия етап работата на екипа продължава.Редактор:

Николай Ковачев, Честотно-етимологичен речник на личните имена, (620 с) В. Търново, 1995

Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 4, (207 с.) Уни­вер­ситетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, ВТУ, В. Търново, 1999

Николай Ковачев, Местните имена във Великотърновско, (320с.) Уни­вер­си­тет­ско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ”, В. Търново, 2001

Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 5, (304 с.) Уни­вер­ситетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ”, В. Търново, 2002

Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 6, (340 с.) Уни­вер­ситетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ”, В. Търново, 2002

Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 7, ( с. 256) Уни­вер­си­тет­ско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ”, В. Търново, 2005

Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 8, ( с. 270) Уни­вер­си­тет­ско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, ВТУ, В. Търново, 2006

Сб. Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. (467 с.) Изд. ”Астарта”, Велико Търново, 2007.

Тодор Балкански, Кирил Цанков – Местните имена от Пещерското краище, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, 371 с.

Цанка Константинова, Топонимията на Казанлъшко, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, 939 с.

Николай Ковачев, Местните имена в Дряновско, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009, 447 с.

Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 9, ( с. 536) Уни­вер­си­тет­ско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, ВТУ, В. Търново, 2009.

Надежда Никулкина-Тиганчева, Говорът на град Якоруда. Пловдив, 2010, 88 с.

Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 10 ( с. 804), Уни­вер­си­тет­ско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, ВТУ, В. Търново, 2010 (член на редакторски колектив).

Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 11 ( с. 682), Уни­вер­си­тет­ско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, ВТУ, В. Търново, 2010 (член на редакторски колектив и отг. редактор).


Отговорен редактор:

Георги Христов, Местните имена в Ардинско (640 с.) – В. Търново, 2009.

Георги Христов, Топонимията като отражение на етнорелигиозните процеси в Родопите (146 с.) – В. Търново, 2010.

Вельо Велев, Местните имена в Брезнишко (488 с.) – В. Търново, 2009.

Вельо Велев, Местните имена в Пернишко (320 с.) – В. Търново, 2009.

Недялка Иванова, Местните имена в Луковитско (405 с.) – В. Търново, 2009.

Николай Ковачев, Росица Ковачева-Цветанова, Местните имена в Беленско (254 с.) – В. Търново, 2010

Лиляна Минева-Ковачева, Местните имена в Русенско (272 с.) – В. Търново, 2010.

Анелия Петкова, Местните имена в Плевенско (264 с.) – В. Търново, 2010.

Кирил Цанков, Местните имена в Никополско (280 с.) – В. Търново, 2010.

Ничка Бечева, Местните имена в Ивайловградско (416 с.) – В. Търново, 2010.

Драгомир Лалчев, Местните имена в Тополовградско (272 с.) – В. Търново, 2010.

Борис Симеонов, Елена Иванова, Топонимията на Плисковско-Мадарския регион (Новопазарско)“ (356 с.) – В. Търново, 2010.

Пело Михайлов, Списъците на населените места като извори за научни изследвания. (256 с.), Пловдив, 2010.

Пело Михайлов, Възпоменателни селищни имена в Пловдивска област (144 с.) – Пловдив, 2010.

Тодор Балкански, Кирил Цанков, Енциклопедия на българската ономастика. (552 с.) В. Търново, 2010.


Други: Материали за линка на Центъра по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев” към сайта на ВТУ
стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/

Каталог: userinfo -> 126 -> doc
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Ангелова-Атанасова Мария Колева
doc -> Доц д-р Мария Колева Ангелова-Атанасова Научни интереси
doc -> I. Монографии Топонимията на Горнооряховско


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница