Ангелова-Атанасова Мария КолеваДата05.02.2018
Размер152.14 Kb.
#54731Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Ангелова-Атанасова Мария Колева

Адрес
ул. Теодосий Търновски № 25 А, гр.Велико Търново 5003, Република България

Телефон
домашен: (062) 63 64 60; служебен: (062) 618 227

Факс
-

E-mail
mka@abv.bg
Националност
българкаДата на раждане
09. 10. 1945
Трудов стаж• Дати (от-до)
• 1997 – доцент по Общо и сравнително езикознание.

• 1988 – 1997 - гл. асистент (от 01.11994 до 31. 08. 1998 – лекторка по български език и култура в университета “Ян Коменски” в Братислава, Словакия)

• 1980 – 1988 – ст. асистент

• 01.01.1975 – 1980 асистент по Общо и сравнително езикознание във Филологическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

• 01.04.1974 – 31.12.1974 – специалист-филолог в Кабинет по българска ономастика във ВТУ

• 01.09.1968 – 31.03.1974 – учителка по български език и литература - в МТУ гр. Нови пазар (1968-1969), в СПТУЕМ гр. Преслав (1969-1971), в ЕСПУ гр. Полски Тръмбеш (1971-1974).


• Име и адрес на работодателя
Великотърновски университет «Св. св. Кирил и методий»; ул. Теодосий Търновски № 2, гр. Велико Търново 5003


• Вид на дейността или сферата на работа
• четене на лекции и водене на семинарни упражнения

• организиране на научноизследователска дейност в областта на ономастиката
• Заемана длъжност
• 01. 01. 2001 – Директор на Центъра по българска ономастика “Проф. Нико­лай Ковачев”

• VI. 1999 – IX. 2004 – Ръководител на катедра “Обща лингвистика и ста­ро­бъл­га­рис­ти­ка”.

• 1991 – 2000г. – Зам.-директор на Центъра по българска ономастика “Проф. Нико­лай Ковачев”


• Основни дейности и отговорности
• четене на лекции по Увод в езикознанието, Балкански черти на българската ономастика, Топонимия и лингвистична география, Българска ономастика

• разширяване на изследванията областта на българската ономастика;

• попълване на създадения в ЦБО на ВТУ национален ономастичен архив;

• координация с други изследователски звена за реализиране на проекти с национално значение

• връзка с ономастични центрове в чужбина за обмен на литература и идеи

• създаване на изследователски кадри

Образование и обучение
• Дати (от-до)
• окт. 1994 – май 1998 – ежеседмичен курс по словашки език в Братиславския университет

• авг.1987 – 1 месец курс по сърбохърватски език в Белград

• авг. 1985 - 1 месец курс по чешки език в Прага

• 01.02.1983- 31.03.1983г. – специализация в Института по езикознание в Москва – в секция “Ономастика” при проф. А. В. Суперанска и проф. Н. В. Подолска

• авг. 1980 - 1 месец курс по полски език във Варшава

• 01.10.1964- 31.10.1968 – завършила българска филология с втора специалност руски език във Висшия педагогически институт “Братя Кирил и Методий” – гр. В. Търново

• 1959 – 1964 – средно икономическо образование в Икономическия техникум в гр. Свищов


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
• Висш педагогически институт “Братя Кирил и Методий” – гр. В. Търново

• Институт по езикознание в Москва, секция “Ономастика”

• Икономически техникум «Георги Димитров» в гр. Свищов


• Основни предмети/застъпени професионални умения
• учител по български език и литература

• учител по руски език

• счетоводител


• Наименование на придобитата квалификация
• 1997 г. хабилитация по Общо и сравнително езикознание

• 1994 г. доктор по филология (кандидат на филологическите науки)• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

руски словашки немски чешки полски сърбохърватски турски

• Четене
отлично отлично отлично отлично отлично добро добро

• Писане
отлично отлично добро добро добро основно добро

• Разговор
добро добро основно основно основно основно -
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Умея да работя в екип и да създавам изследователски екипи в национална и интернационална среда. Работила съм по няколко национални проекта във ВТУ и по един международен – със Словашката академия на науките.

Уменията ми са придобити още в училище и в университета, където участвах в различни форми на кръжочна дейност. Развих ги като лектор по български език и култура в Братиславския университет, като ръководител на Центъра по българска ономастика във ВТУ, като ръководител на катедра “Обща лингвистика и старобългаристика” и при работата ми в Межднародния летен семинар за чуждестранни българисти. във ВТУ.


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Имам опит в организирането на изследователски екипи от специалисти на доброволни начала за реализирането на разработени от мен научни проекти, които изискват координация и управление на хора и финансови средства.

Разработила съм няколко проекта (2 приети от МОН, 3 от ВТУ) и съм участвала в проекти на свои колеги (1 финансиран от МОН и 2 - от ВТУ).

Автор съм на идеята за нов българско-словашки речник, съдействах на проф. Доруля от Словашката академия на науките за подбора на участници в екипа от словашка и българска страна и активно участвах в първоначалното обсъждане на идеите за характера на речника, а когато д-р Мария Кошкова от Братислава разработи проект за тритомен двуезичен речник, приех до бъда официален рецензент на проекта, а впоследствие и на отпечатания през 2004г. том I на Речника.

Уменията ми са придобити още през 80-те години във Великотърновския университет, когато съвместно с проф. Николай Ковачев разработвахме проекти с национално значение и поставихме успешно начало за координиране на работата на ономастите в България чрез периодични конференции, кръгли маси и издаване на библиографии, сборници и монографии в тази научна област. При разработването на първия си самостоятелен научен проект получих ценна помощ от тогавашния зам-ректор по НИР във ВТУ– проф. Петър Тодоров, а по-късно предавах своя опит на по-млади колеги.

Основен организатор съм на 4 национални конференции и 2 кръгли маси по ономастика във ВТУ (една с международно частие) и съорганизатор на 2 конференции, съвместно със секция “Ономастика” в ИБЕз при БАН.

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Умея да работя с компютър. Уменията си придобих самостоятелно, с помощта на специалисти в тази област.
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
-
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
-
Свидетелство за управление на МПС
-
Допълнителна информация
• Краткосрочни научни командировки:

1982 - Университет “Ян Коменски”- Братислава, Словасия – 1 седмица

1999 – Университет “Кирил и Методий”, Скопие, Македония - 1 седмица

лица за контакти и препоръки  • от България: проф. дфн Петя Асенова от СУ и от ИБЕз при БАН: ст.н.с. дфн Тодор Тодоров, ст.н.с. дфн Тодор Балкански, ст.н.с. д-р Лиляна Димитрова, ст.н.с. д-р Димитрина Михайлова, ст.н.с. Анна Чолова, ст.н.с. д-р Ничка бечева; от ВТУ – доц. д-р Мария Спасова, доц. д-р Анастасия Петрова, проф. дфн И. Харалампиев, проф.. д-р Петър Тодоров, доц. д-р Атанас дерменджиев

  • от Полша – проф.дфн Людвиг Селимски (Катовице)

  • от Словакия, Братислава – проф. дфн Йозеф Хвищ от Братиславския университет; от Словашката академия на науките – проф.дфн Доруля, проф. д-р Милан Майтан, д-р Мария Кошкова, д-р Любор Кралик

  • от Москва – проф. дфн Александра В. СуперанскаяПриложения
Списък с основни публикации

Основни научни публикации

Книги:

Топонимията на Горнооряховско. Проблеми на функциониращата топонимична система (471 с) - Център по българска оно­­мас­тика при Великотърновския университет, изд. "Бендида", Велико Търново, 1996.

Имената на българите в Словакия // Mená a priezviská bulharov na Slovensku (120 с.) - Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku, Bratislava 1998.

Личните имена у българите (1981-1990). Състояние и проб­ле­ми на съвременните български лични имена. (271 с.), Изд. ВТУ, В. Търново, 2001г.
Студии, статии

Се­­­лищни имена от турски произход в бивша Горно­оряховска око­­­­­­лия. - В: Аспирантски сборник, кн. IV, св. 2 - Езико­зна­ние, В. Търново, 1977, 61-71.

Имената на изчезнали селища в Горнооряховско.- В: 1300 го­ди­­ни Българска държава. (Доклади и съобщения от научна конференция на 5-6 ноември 1981г.). В. Търново, ВТУ, 1982, 85-98.

Топонимията на Лясковец като исторически извор. -В: Ве­­ли­­ко Търново и Великотърновският край през вековете. (Доклади и научни съ­об­щения от юбилейна научна конференция, проведена през 1981 г.). В. Тър­но­во, 1983, 137-147.

Български имена на селища в Горнооряховско. - В: Сла­вис­тич­ни проучвания в чест на IX международен славистичен конгрес. Изд. Ве­ли­­ко­тър­новския университет, София, 1983, 7-18.

Хидронимията на Горнооряховско. - В: Юбилеен сбор­ник "20 го­дини Великотър­нов­ски университет", кн. I Ези­ко­знание . В. Търново, 1983, 17-29.

Причиы перемен в топонимической системе. В: 15. Inter­­na­ti­o­na­ler Kongreß fόr Namen­forschung Der Eigenname in Spra­che und geselschaft. Vor­­träge und Mitteilungen in der Sektion 1. Theorie, Methodik und Geschichte der Onomastik, II, Leipzig, 1985 , 1-5.

Мотивираност на местните имена. - В: Сборник доклади от II-я Международен конгрес по българистика, т. 5 Диалектология и оно­­мас­­ти­ка. Со­фия, 1988, 252-258.

Имена от изчезнали лексеми в топонимията на Гор­но­о­ря­хов­ско. - В: Български език, кн. 5, 420-422.

Проблемът за устойчивостта на местните имена. - В: Сла­вис­тични проучвания (в чест на X Международен славистичен конгрес), Ве­ли­котърновски университет. В. Търново, 1988, 5-8.

Динамика на топонимичната система, резюме на до­к­лад. В: Сбор­­ник резюмета от Юбилейна научна сесия по случай 25-годишнината на Ве­­ли­­котърновския университет, т. I Езикознание, Велико Търново, 1988, 55

Две старинни имена от Горнтооряховско: Зъчка и Ъжевия: - В: Български език, 1989, кн. 1, 69-70.

Някои съображения относно работата върху Българския то­по­нимичен атлас и Историческия речник на българската ойконимия. - В: Състояние и проблеми на българ­ска­та ономастика (сборник доклади от Пър­ва кръгла маса по проблемите на българската ономастика, 15-16 юни 1989г.). В. Търново, 1990, 48-52.Съдбата на българската топонимия през XV-XVIII в., от­ра­зе­на в турски извори за българската история и в промените, настъпили в топонимията на Горнооряховско. - В: Турските завоевания и съдбата на бал­канските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV-XVIII век (Сборник доклади от международна научна конференция, про­ве­де­на на 20-22 май 1987г.). В. Търново, 1992, 458-466.

Старинни елементи в топонимията на Гор­но­оря­хов­ско. - В: Тру­дове на Велико­търновския университет, Фило­ло­гически факултет, т. 24, кн. 2 Езикознание. В. Търново, 1992, 137-171.

Новите думи в български език от слово­обра­зу­ва­телно гле­ди­ще. - В: сп. Български език, 1992, кн. 5, 440-447.

Топонимията на Горнооряховско. Проблеми на ус­той­чи­вост­та на функциони­ра­ща­та топонимична система. Автореферат на кан­ди­дат­ска дисертация. Велико Търново, 1993, 41 с.

Спорното и безспорното в топонимията на Ляс­ковец. - В: Ляс­ковец в миналото. В. Търново, 1994, 35-56 и 4 при­ло­же­ния.

Някои наблюдения над географската терминология и то­по­ни­мията в произве­де­ни­я­та на писателите от Тър­нов­ската книжовна шко­ла. - В: Търновска книжовна шко­ла, т. 5. Паметници, поетика, исто­ри­о­гра­­фия. (Сборник доклади от Пети между­на­ро­ден сим­позиум , 6-8 окт. 1989г.). В. Търново, 1994, 369-376.

Опит за изследване на психо- и социолингвистич­ни­те при­­чи­­ни за промените в личноименната ни система. - В: Със­­тоя­­ниe и проблеми на българската ономастика, т. 2. В. Тър­но­во, 1994, 147-152.

Предпоставки за създаване на български топо­нимичен реч­ник и атлас. - В: Състояние и проблеми на бъл­гар­ска­та ономастика, т. 2. В. Тър­ново, 1994, 175-180.

Българският фразеологизъм иде /пристига/ росен-пресен. - В: сп. Slavica Slovaca, r. 30, и. 1, Bratislava, 1995, 42-46.Актуални проблеми на българската ономастика. -В: Бъл­­га­рис­тични изследвания (Сборник доклади от Първа Международна научна се­сия на, Международен семинар по български език и култура, В. Търново, 21-22 авг. 1995), В. Търново, 1996, 21-27.

Фамилното име на българката. - В: сб. 12. Slovenská ono­mas­tic­ká konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola", Prešov 25.-26. októbra 1995, Pre­šov 1996, 157-162.Bulharský jazyk a literatúra (2). В: Štúdium slovanských filológií na Fi­lozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava, 1996, 62-64.

Състояние и перспективи на българската ономас­тика. - В: "Аc­­ta onomastica", XXXVII, Praha, 1996, 26-35.Лични имена от имена на звезди и съзвездия в съвременната бъл­­гарска ан­тро­по­нимия. - В: Ономастично и ет­но­­лингвистично про­стран­ство на езика (в чест на проф. Н. П. Ко­ва­чев) - Материали от Първия меж­ду­на­роден симпозиум, проведен в Института за български език при БАН в Со­фия от 22 до 25 окт. 1996г. В. Търново, 1996, 43-54.

Характер на промените в българския именник през периода 1981-1990г . Сп. Slavica slovaca, r. 32, č.1, Bratislava, 1997, с. 33-42.

Компютърният архив-картотека на фамилните имена у българите като проект и реализация (в съавт. със Соня Семова). – Българистични изследвания (Сборник доклади от Втора Международна научна сесия на Международен летен семинар по български език и култура), ВТУ, изд. “ПИК”, В Търново, 1997, 381-390.

Сложните лични имена в българската личноименна система през периода 1981-1990.. Сп. Onomastica, r. XLII, Kraków, 1997, 149-170.Свободен асоциативен експеримент върху материал от българския именник. Сп. Slavica slovaca, r. 33, č.1, Bratislava, 1998, 34-40.

Проблеми на картографирането на българската географска терминология, съхранена в микротопонимията. - Zborník ma­te­ri­ál­ov, 13. slovenská onomastická konferen­cia Modra-Piesok 2.- 4. októbra 1997, Bra­tislava, Filozofickα fakulta Univerzity Komenského, Jazyko­vednı ústav Ľu­dovíta Štúra SAV Bratislava, 1998, 37-48.

Общ поглед върху словообразувателната специфика на българските фамил­ни име­на (в съавт. със Соня Семова). Сб. Състояние и проблеми на бъл­гар­ска­та ономастика, т. 4. “Бащини, родови, фамилни имена, прякори и проз­ви­ща”, ВТУ, В. Търново, 1999, 69-88

Psycholinguistische und soziolinguistische Ursachen für die Ver­än­de­run­­gen im System der Personennamen. Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namen­for­schung; Trier, 12.-17. April 1993 - Band III Namensoziologie, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999, 220-226.

Географският термин балта в топонимията на България. Сб. Етно­лингвистични проблеми на балканските народи, ИБЕз,София, 2000, 74-80.

Съдбата на календарните имена през периода 1981-1990. Сб. Състояние и проб­леми на българската ономастика, т. 5, ВТУ, В. Търново, 2002, 155-204.

Из българската диалектна лексика и фразеология. Сб. Състояние и проб­леми на българската ономастика, т. 6, ВТУ, В Търново, 2002, 68-73.

Съвременни тенденции в именуването на българите. Сб. Бълга­рис­тич­ни проуч­ва­ния. Актуални проблеми на българистиката и славистиката, Международен летен семи­нар по български език и култура, т. 8, ВТУ, Велико Търново, 2002, 78 – 85.

Фамилните имена – съкровищница на изчезнали и редки лични имена. Сб. Бълга­рис­тични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката, Между­на­ро­ден летен семинар по български език и култура, т. 9, ВТУ, Велико Търново, 2003, 55 - 69.

К словарю болгарских фамилий –- сп. Балканско езикознание, XLIII, 2-3 (посветено на проф. дфн Л. Селимски), БАН, Институт за български език, 2003-2004г., с. 232 - 245

Лексикалната основа на българската и лужишката топони­мия. – В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. Материали от Междуна­род­на научна конференция, В. Тър­но­во, 13-14 дек. 2002г., ИздВТУ, Велико Търново, 2004, с. 313-325

Посоки на развой в именуването на българите в началото на XXI век - В: Със­тоя­ние и проблеми на българската ономастика, т. 7, В памет на проф. Н. П. Ковачев, Изд. ВТУ, В. Търново, 2005, с. 34-45.

Българският език в началото на XXI век – иновации и езикова политика – В: сб. Езикът и литературата в модерното общество // Jazyk a literatứra v modernej spoločnosti. – посветен на 80-годишнината от създаването на българистиката в Братиславския университет “Ян Амос Коменски”; съставител д-р Татяна Ичевска, издателство “Фабер”, 2005; с.151 – 161.Проблеми по създаването на Речник на фамилните имена у бълга­­­ри­­те.В: Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов, БАН, Институт за български език ИБЕз при БАН. Материали от Националната научна конференция в памет на проф. Йордан Заимов по случай 80-годишнината от рождението му (София, 3-4 дек. 2001г.). Изд. на БАН, С., 2005г., с. 31-41

За произхода на диалектния глагол унегрям се – В: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005г., с.49-50.

Личните имена у българите в началото на XXI век (екстралингвистичен аспект) В: - Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 8 (Материали от Национална конференция “Проблеми на българската ономастика”, София, април 2004), Уни­вер­си­тет­ско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 2006, с. 47 – 60.

Прозвища от лични имена в именната практика на българите – сб. Харалампиев. – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев, Университетско издателство “Св. св. Кирил и методий”, В. Търново, 2006, с. 409 – 418.

Бащините имена у българите днес (върху материал от кандидатстудентските списъци). В: сб. Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Университетско издателство “Св. св. Кирил и методий”, В. Търново, 2006, с. 21 – 29.

Tопонимията на с. Павел като извор за историята му.(Селищни, водни, местностни имена)).- В: Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. Изд. ”Астарта”, Велико Търново, 2007, с.44 – 64.

Антропонимията на с. Павел като извор за историята му (Лични, фамилни, родови имена, прякори и прозвища).- В: Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. Изд.”Астарта”, Велико Търново, 2007, с.142 – 173.

Два старинни типа български фамилни имена от сложни основи. – В: Сб. Филология в пространстве культуры. (К 75-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Евгения Степановича Отина, Донецк, (Украйна), Юго-Восток, 2007, с. 13 - 23

Редактор:

Николай Ковачев, Честотно-етимологичен речник на личните имена, (620 с) В. Търново, 1995

Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 4, (207 с.) Уни­вер­ситетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 1999

Николай Ковачев, Местните имена във Великотърновско, (320с.) Уни­вер­си­тет­ско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 2001

Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 5, (304 с.) Уни­вер­ситетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 2002

Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 6, (340 с.) Уни­вер­ситетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 2002

Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 7, ( с. 256) Уни­вер­си­тет­ско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 2005

Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 8, ( с. 270) Уни­вер­си­тет­ско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 2006

Сб. Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. (467 с.) Изд. ”Астарта”, Велико Търново, 2007,
стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/

Каталог: userinfo -> 126 -> doc
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Ангелова-Атанасова Мария Колева
doc -> Доц д-р Мария Колева Ангелова-Атанасова Научни интереси
doc -> I. Монографии Топонимията на Горнооряховско


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница