Анотация на проекта за пуп-прз за жилищно строителствостраница1/3
Дата27.08.2016
Размер478.98 Kb.
#7577
  1   2   3
ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ГАЛАТА” (КОД BG0002060) В РЕЗУЛТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО ЗА СЪСЕДНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №№ 020010, 020015, 020065, 020011, 020012, 020013, 020016, 020068, 020074, 020067 и 020017 С ОБЩА ПЛОЩ 126.403 дкА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА


 1. Анотация на проекта за ПУП-ПРЗ за жилищно строителство

Обхватът на територията, предмет на разработвания ПУП-ПРЗ за жилищно строителство включва единадесет съседни поземлени имота с №№ 020010, 020015, 020065, 020011, 020012, 020013, 020016, 020068, 020074, 020067 и 020017 с обща площ 126.403 дка в землището на с. Близнаци (Община Аврен) с начин на трайно ползване „нива”, „изоставена нива” и „друга селскостопанска територия”. Площадката отстои на 2000 м от регулацията на с. Близнаци, не е застроена и до 2000 година е използвана за интензивно земеделие, но през последните 8 години земите са необработваеми. Прилежащите на площадката територии също представляват необработваеми и/или обработваеми земеделски земи с начин на трайно ползване „нива”, както и земи от горския фонд. Географските координати на територията, обхваната от оценяваният проект за ПУП-ПРЗ са N 43º04´, E 27º52´.

Проектът за ПУП-ПРЗ предвижда строителство на жилищни сгради при следните параметри: • плътност на застрояване – до 25 %;

 • интензивност на застрояване – 0,6

 • височина на застрояване – до 7 м (2 етажа)

 • минимална озеленена площ – 60%
 1. Описание на характеристики на други планове, програми и проекти, съществуващи или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания проект за ПУП-ПРЗ за жилищно строителство могат да окажат значителни неблагоприятни кумулативни въздействия върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Галата”

На възложителя на проекта за ПУП-ПРЗ са известни идентичните по устройствени показатели разработки на ПУП-ПРЗ за вилно строителство в съседните имоти с № 020014 и 020020, но те могат да окажат неблагоприятно кумулативно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона “Галата” (код BG0002060) в съчетание с оценявания ПУП-ПРЗ за жилищно строителство за единадесетте поземлени имота в землището на с. Близнаци (Община Аврен) единствено при неспазване на посочените в т. 6 от настоящия Доклад смекчаващи мерки и отклонение в техническите характеристики на устройствените режими.


 1. Описание на елементите на проекта за ПУП-ПРЗ за жилищно строителство за единадесетте поземлени имота в землището на с. Близнаци (Община Аврен), които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Галата”

Територията, която е обхваната от разработвания проект за ПУП-ПРЗ за жилищно строителство за единадесетте поземлени имота в землището на с. Близнаци (Община Аврен) попада изцяло в обхвата на защитена зона “Галата” (код BG0002060). С Решение № 802/04.12.2007 на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ бр. 107/18.12.2007), защитена зона „Галата” е включена в Списъка на защитените зони за опазване на дивите птици с обща площ от 81 367.40 дка, 9% от която е с клас земно покритие “eкстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)” (или ~7 323.07 дка), включващ и територията на единадесетте съседни имота с площ 126.403 дка в землището на с. Близнаци (Община Аврен), представляваща едва 0,16% от площта на цялата защитена зона.

Обобщени вероятни отрицателни въздействия, произтичащи от реализацията на ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в единадесетте имота и описаните в т. 2 съседни имоти в землището на с. Близнаци (Община Аврен) върху видовете от предмета на опазване на защитена зона „Галата” (код BG0002060):

Вид отрицателно въздействие

Обхват на въздействието

Степен на отрицателно въздействие

Трайност

Възможни комбинирани въздействия

Възможни кумулативни въздействия

Пряко унищожаване на местообитания

В зоната

Не се очаква

Не се очакват


Не се очакват


Смъртност на индивиди

Трайно прогонване на животни заради засилено човешко присъствие

Трайни прегради за периодични, сезонни или многогодишни миграции на животни

Шумово замърсяване

Незначително

КраткотрайноСветлинно замърсяване

Не се очаква

Атмосферно замърсяване

Повишена опасност от пожари

Опасност от инцидентни замърсявания

Нахлуване на чужди видове в природните местообитания

Увреждане възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на защитената зона

Връзка между елементите на проекта за ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в единадесетте имота и описаните в т. 2 съседни имоти в землището на с. Близнаци (Община Аврен), и възникващите от тях отрицателни въздействия с потенциално отражение върху върху защитена зона „Галата”, и преценка на възможността тези въздействия да бъдат оценени на този етап на планиране и необходимостта от условия за изпълнение в следващите етапи на планиране:

Елемент на проекта

Потенциални отрицателни въздействия

Етап на планиране и оценка на въздейстивята

Жилищно строителство и съпътстваща инфраструктура

 • шумово замърсяване (безпокойство и временно прогонване на животни)

Оценка на въздействията на този етап от планиране, условия за изпълнение на следващият етап от планиране 1. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при разработване на проекта за ПУП-ПРЗ за жилищно строителство


Характеристика на защитена зона „Галата”

В района на Галата са установени 178 вида птици, 34 от които са вписани в Червената книга на България (Ботев, Пешев, 1985). От срещащите се видове, 75 са от европейско природозащитно значение (SPEC). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид, а като застрашени за Европа, съответно в категория SPEC2 са включени 22 вида, а в SPEC3 – 50 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 61 вида, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 59 са вписани също и в Приложение І на Директива 79/409 на ЕС.

Галата е едно от най-важите места в страната за източносредиземноморския обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), който се счита за гнездещ вид. През гнездовия период и по време на миграция крайбрежните морски води осигуряват значителен хранителен ресурс за рибарките и чайките, включително и на дългоклюната чайка (Larus genei), гривестата рибарка (Thalasseus sandvicensis) и речната рибарка (Sterna hirundo). Галата е разположена на миграционния път Via Pontica и над крайбрежните ú части редовно прелитат значими количества реещи се мигриращи птици, основно бели щъркели (Ciconia ciconia). Тя е типично място с тесен фронт на миграция, където мигриращите птици прелитат ниско над земята. По крайбрежието по време на миграция се наблюдават също и лопатарки (Platalea leucorodia) и блестящи ибиси (Plegadis falcinellus).

Мозаечното редуване на пасища и храсталаци позволява на градинската овесарка (Emberiza hortulana) да поддържа сравнително добра численост. Скалите по крайбрежието са използвани от гнездовата популация на черногърбото каменарче (Oenanthe pleschanka).Предмет на опазване:

ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC

КОД ИМЕ (на латински) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на български) Попул. Размн. Зимув. Пр. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

A092 Hieraaetus pennatus P C A C B

Малък орел

A073 Milvus migrans P C A C C

Черна каня

A080 Circaetus gallicus P D

Орел змияр

A081 Circus aeruginosus P D

Тръстиков блатар

A083 Circus macrourus P C A C C

Степен блатар

A097 Falco vespertinus P C A C B

Вечерна ветрушка

A402 Accipiter brevipes P D

Късопръст ястреб

A094 Pandion haliaetus P D

Oрел рибар

A072 Pernis apivorus 1p P C B C C

Осояд


A166 Tringa glareola 5i C B C C

Малък горски водобегач

A132 Recurvirostra avosetta 6i C A C C

Саблеклюн

A084 Circus pygargus P C A C C

Ливаден блатар

A034 Platalea leucorodia 9i B B C B

Бяла лопатарка

A032 Plegadis falcinellus 252i A A C A

Блестящ ибис

A031 Ciconia ciconia 5824- B A C A

Бял щъркел 32448i

A030 Ciconia nigra 1p P C B C C

Черен щъркел

A027 Egretta alba 0-2i D

Голяма бяла чапла

A022 Ixobrychus minutus 5p 1i C A C C

Mалък воден бик

A019 Pelecanus onocrotalus 13i C A C B

Розов пеликан

A393 Phalacrocorax pygmeus 6i D

Mалък корморан

A018 Phalacrocorax aristotelis 0-2i C B C C

A464 Puffinus yelkouan 1-9p 0-7i A A B A

Обикновен буревестник

A002 Gavia arctica 0-1i C A C C

Черногуш гмуркач

A029 Ardea purpurea 0-5i D

Ръждива чапла

A176 Larus melanocephalus 111i 8-157i D

Малка черноглава чайка

A023 Nycticorax nycticorax 0-3i D

Нощна чапла

A307 Sylvia nisoria 1-9p D

Ястребогушо коприварче

A234 Picus canus 5-20p C A C B

Сив кълвач

A215 Bubo bubo 1p C A C C

Бухал

A229 Alcedo atthis 5p C A C CЗемеродно рибарче

A189 Gelochelidon nilotica 2i 0-1i C A B C

Дебелоклюна рибарка

A231 Coracias garrulus 1p 21i C A C C

Синявица

A379 Emberiza hortulana 30p C B C C

Градинска овесарка

A190 Sterna caspia 2i B A C B

Каспийска рибарка
A339 Lanius minor P D

Черночела сврачка

A196 Chlidonias hybridus 35i D

Белобуза рибарка

A442 Ficedula semitorquata 40p C A C A

Полубеловрата мухоловка

A197 Chlidonias niger 0-1i 0-60i D

Черна рибарка

A439 Hippolais olivetorum 1p C B C C

Голям маслинов присмехулник

A533 Oenanthe pleschanka 5p C A B A

Черногърбо каменарче

A255 Anthus campestris 1p D

Полска бъбрица

A246 Lullula arborea 20-60p C A C C

Горска чучулига

A241 Picoides tridactylus 0-1i D

Трипръст кълва

A239 Dendrocopos leucotos 0-1i D

Белогръб кълвач

A238 Dendrocopos medius 50-100p C A C C

Среден пъстър кълвач

A236 Dryocopus martius 5p C B C C

Черен кълвач

A338 Lanius collurio 40-100p C A C C

Червеногърба сврачка

A195 Sterna albifrons 30i D

Белочела рибарка

A191 Sterna sandvicensis 41i 23-65i B A C B

Гривеста рибарка

A193 Sterna hirundo 33i 5-181i C A C C

Речна рибарка

A224 Caprimulgus europaeus 5-10p C B C C

Козодой


A026 Egretta garzetta 37i C B C C

Малка бяла чапла

A180 Larus genei 5i 0-77i B A C B

Дългоклюна чайка

A177 Larus minutus 80i 3-80i D

Малка чайкаРедовно срещащи се мигриращи ПТИЦИ, които не са включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC

КОД ИМЕ (на латински) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на български) Попул. Размн. Зимув. Пр. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

A130 Haematopus ostralegus 11i D

Стридояд


A017 Phalacrocorax carbo 11-57i C A C C

Голям корморан

A136 Charadrius dubius 10p 6i D

Речен дъждосвирец

A123 Gallinula chloropus 1-9p P D

Зеленоножка

A118 Rallus aquaticus 1-9p D

Крещалец


A059 Aythya ferina 9i D

Кафявоглава потапница

A125 Fulica atra 1-9p D

Лиска


A149 Calidris alpina 3i D

Тъмногръд брегобегач

A161 Tringa erythropus 3i 3i D

Голям червеноног водобегач

A183 Larus fuscus 4i D

Малка черногърба чайка

A162 Tringa totanus 2i D

Малък червеноног водобегач

A164 Tringa nebularia 2i D

Голям зеленоног водобегач

A198 Chlidonias leucopterus 1i D

Белокрила рибарка

A459 Larus cachinnans 68i 41-900i C A C C

Жълтокрака чайка

A055 Anas querquedula 18i C B C C

Лятно бърне

A165 Tringa ochropus 1i D

Голям горски водобегач

A168 Actitis hypoleucos 1p 2-14i C B C C

Късокрил кюкавец

A184 Larus argentatus 1i D

Сребриста чайка

A179 Larus ridibundus 89i 2-68i C A C C

Речна чайка

A160 Numenius arquata 1i 2i D

Голям свирец

A065 Melanitta nigra 0-16i A A C C

Траурна потапница

A053 Anas platyrhynchos 1p 15i D

Зеленоглава патица

A008 Podiceps nigricollis 1-21i C A C C

Черноврат гмурец

A006 Podiceps grisegena 0-18i D

Червеногуш гмурец

A099 Falco subbuteo 1p P D

Орко


A087 Buteo buteo 2p P B A C C

Обикновен мишелов

A028 Ardea cinerea 1-12i D

Сива чапла

A086 Accipiter nisus 2p P C A C C

Малък ястреб

A069 Mergus serrator 2-20i B A C B

Среден нирец

A036 Cygnus olor 2i D

Ням лебед

A096 Falco tinnunculus 3-6p P C A C B

Черношипа ветрушка

A004 Tachybaptus ruficollis 2p D

Малък гмурец

A005 Podiceps cristatus 4i D

Голям гмурец


Легенда към предмета на опазване на защитена зона „Галата”

(птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 79/409/EEC):КОД – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете.

Латинско име – наименование на видовете съгласно Директива 79/409/EEC и Директива 92/43/EEC.

Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и други източници.

Местна попул. – популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта целогодишно.

Миграц. попул. – миграционна популация от:

Размн. – размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на малките.

Зимув. – зимуващи видове, зползват обекта през зимата.

Пр.преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне на

перата извън местата за размножаване.Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като налична (P).

Попул. – размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя е посочена в четвърта категория – D) незначителна популация.

Опазв. – степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е използвана “най-добра експертна преценка”: A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации).

Изол. – степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение.

Цял.Оц. – цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана е “най-добра експертна преценка”, съгласно следната класификационна система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност.

 1. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на ПУП-ПРЗ върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Галата”

а) Описание и анализ на въздействието на ПУП-ПРЗ върху предмета на опазване на защитена зона „Галата”

Защитена зона „Галата” е с обща териториална площ от 60 868.50 дка, от които 7323.07 дка са с клас земно покритие “eкстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)”. Територията на единадесетте поземлени имота представлява необработваема земеделска земя, представляваща едва 0,16% от площта на защитената зона. На територията на единасетте имота няма добри условия за гнездене, укриване и изхранване на птици, като същата не е привлекателно място за кацане за почивка на големи ята от птици (напр. щъркели) по време на миграция и/или зимуване. От авифауната, в района на единадесетте имота, за които се разработва ПУП-ПРЗ за жилищно строителство, преобладават главно синантропни и вагрантни видове като домашно врабче (Passer domesticus), полско врабче (Passer montanus), чавка (Corvus monedula), домашен гълъб (Columba livia f.domestica), сврака (Pica pica), полска врана (Corvus frugilegus), сива врана (Corvus corone cornix), селска лястовица (Hirundo rustica) и др. От гнездожилците рядко се срещат обикновената гургулица (Streptopelia turtur), обикновената чинка (Fringilla coelebs) и сивата овесарка (Emberiza calandra). Предвид характера на ПУП-ПРЗ за нискоетажно жилищно строителство до 7 м, както и наличието на разнообразни биотопи в прилежащите територии от обхвата на защитена зона „Галата” се предполага отсъствието на отрицателен ефект върху популациите на тези видове птици. Размера и плътността на популациите на гнездещите, зимуващите и мигриращите видове на територията на имотите, в сравнение с размера и плътността на популацията на същите видове в защитена зона „Галата”, Република България и Европа са нищожни, местообитанията им в имотите са с изключително ниска степен на представеност и нямат значение за съхранението на видовете с природозащитен статус, които са в предмета на опазване на ЗЗ „Галата”.

По време на прелет, мигриращите видове птици от разред Щъркелоподобни и Соколоподобни – предмет на опазване на ЗЗ”Галата”, не спират за почивка и нощуване на територията на имотите, а в защитена местност „Лиман”, където са съсредоточени и зимуващите видове, като част от тях се хранят в акваторията на Черно море. Не се очаква възпрепятстване на прелетите на основната част от реещите се и грабливите птици предвид височината на застрояване от 7 метра при основна височина на прелет минимално над 100 м. Наличието на разнообразни и значителни по площ биотопи в близост до имотите, попадащи също в обхвата на защитена зона „Галата”, предполага използването им като пътища за движение и миграция на птиците. Територията на единадесетте имота е отдалечена на повече от 1000 м от Черно море, което предполага отсъствието на отрицателно въздействие върху местообитанията на гнездещите по брега и изхранващите се в акваторията видове птици. В имотите и в прилежащите им територии не са установени трайни местообитания на описаните във формуляра по Натура 2000 общо 87 видове птици. Установени са само единични екземпляри от селска лястовица (Hirundo rustica), обикновена гургулица (Streptopelia turtur), обикновена чинка (Fringilla coelebs) и сива овесарка (Emberiza calandra), които са посочени като значими за природозащитата и управлението на защитената зона. Размера и плътността на популациите на тези видове на територията на имотите в сравнение с размера и плътността на популацията на същите видове в обхвата на защитената зона, Република България и Европа са незначителни, местообитанията им в единадесетте имота имат изключително ниска степен на представеност и не са от значение за съхранението на видовете. Не се очаква трайна загуба на хабитати на тези еднократно обезпокоени гнездещи видове птици предвид близостта на разнообразни биотопи в прилежащите територии от обхвата на защитена зона „Галата”.

При изготвянето на доклада, освен литературни данни за миграцията и зимуването на птиците, които са в предмета на опазване на ЗЗ „Галата” са използвани и данните от трикратно проведените теренни проучвания на територията на имотите съвместно с орнитолози – членове на Българското дружество за защита на птиците. Периодите на провеждане на последните са както следва:


 1. Първо посещение на 13 април 2007 за определяне на най-подходящия трансект (маршрут) и описание на имотите с отчитане на местообитания на птици.

 2. Второ посещение (първо отчитане) на 26-27 април 2007 с обхождане на определеният трансект и записване на всички наблюдавани или чути птици.

 3. Трето посещение (второ отчитане) на 25-26 май 2007 с обхождане на определеният трансект и записване на всички наблюдавани или чути птици.


Каталог: docs -> reports
reports -> О т ч е т за дейността на национален център по наркомании
reports -> Решение № ва-26-ео/2007 на Директора на риосв варна от 11. 03. 08 год за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка
reports -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
reports -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023035 в землището на с. Свети никола, община каварна
reports -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
reports -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023037 в землището на с. Свети никола, община каварна
reports -> Код bg0002051 и „комплекс калиакра
reports -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023040 в землището на с. Свети никола, община каварна
reports -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница