Античен стадион ФилипополДата25.07.2016
Размер74.18 Kb.
#5124
Античен стадион Филипопол

www.ancient-stadium-plovdiv.eu
Проектът АНТИЧНИЯТ СТАДИОН НА ФИЛИПОПОЛ – ОПАЗВАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ГРАДСКА РЕНОВАЦИЯ се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Обектът се финансира по приоритетна ос 4 "Опазване на европейското културно наследство".

Бенефициент по проекта е Областната администрация – Пловдив, в партньорство с община Пловдив, Асоциацията за културен туризъм и Норвежкия директорат за културно наследство.
Античен стадион Филипопол
Проектът цели да допринесе за решаването на реален градски проблем, свързан с Античния стадион на Филипопол в Пловдив, културна ценност от национално значение.

Днес неговият изключителен културен ресурс е неизползван, силно компрометиран и без принос в културния туризъм.

Общата цел на проекта е да изяви ролята на Античния стадион като ресурс за устойчиво развитие, в съответствие с целта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Предвижда се силен социален ефект в най-активната градска историческа зона. Специфичната цел на проекта е насочена към опазване и рехабилитация на Античния стадион като стимул за градско обновление, подобрение на функционалността и принципна промяна на днешния подход към градската археология.

Проектът ще бъде пилотна реализация на залегналата в общия устройствен план стратегия за създаване на Подземен музей на Филипопол.

За тази цел проектът ще осъществи консервация, рехабилитация и експониране на археологическата среда, съобразени и с потребностите на хора в неравностойно положение.

За да бъде изявена скритата структура на Античния стадион, проектът предвижда градско обновление и новаторско приложение на мултимедийни технологии в градската среда.

Ще бъде подобрена функционалността чрез усвояване на подземното археологическо пространство за презентационен център и реорганизация на традиционния базар на пловдивски художници.

Общата културна среда ще бъде промоцирана като икономически ефективен туристически продукт.
Във връзка с изпълнението на проекта ще функционира ad hoc Норвежко-български център за градска археология, за обмен на опит и комплексно обучение на студенти и млади специалисти.
Партньори и екип:

Проектът е създаден на база партньорство, което ще продължава през цялото време на неговото изпълнение:  двата основни актьори на областно и общинско управление (Областната администрация – Пловдив, и община Пловдив); гражданска асоциация (Асоциация за културен туризъм); организация на страната донор Норвегия (Норвежки директорат за културно наследство).


Бенефициентът на проекта – Областна администрация Пловдив

Институцията на областния управител организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и провежда държавната политика. Административният капацитет на Областната администрация позволява участието и в стратегически национални и международни проекти, отразяващи държавната политика.


Партньор на проекта – община Пловдив

Община Пловдив притежава значителен капацитет и ресурс (материален, финансов и човешки) за изпълнение на подобни проекти със звената: главен архитект на общината, дирекция “Устройствено планиране”, дирекция “Финансова политика”, дирекция “Правно-нормативно обслужване” и Общинския институт “Старинен Пловдив”.

През последните 5 години общината реализира различни образователни, социални, инфраструктурни и др. проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни донори. Между тях общината е реализирала повече от един подобен на настоящия проект: Експониране на подлез археологически и резиденция Ейрине; Проект на ЮНЕСКО за консервация на обекти в резервата Старинен Пловдив; Общ устройствен план на Пловдив - план за подземен музей на Филипопол и др.
Партньор на проекта – Асоциация за културен туризъм (АКТ)

АКТ е юридическо лице с нестопанска цел с основна цел на съдействие за развитието на културния туризъм в България и неговото интегриране в европейската и световната туристическа мрежа; опазването, представянето, популяризирането и използването на културното и природно наследство като туристически ресурс. АКТ има успешно реализирани повече от един проект, съответстващи на нейните специфични задачи по настоящия проект: три завършени културно-туристически продукта за археологически и архитектурни зони с промоционални продукти и информационни системи по програма ФАР за културен туризъм; мултимедийни продукти; интернет платформи и 3D моделиране, свързани с културно наследство и културен туризъм; национални и международни форуми и др.


Партньор на проекта – Норвежки директорат за културно наследство

Норвежката дирекция за културното наследство (Riksantikvaren) е основана през 1912 г. и е част от Министерството на околнатасреда. Дирекцията ще отговаря за практическото прилагане на норвежкия Закон за културното наследство и на целите, определени от норвежкия парламент и Министерството на  околната среда. Задачата на дирекцията е да помогне един добър и ефикасен режим на управление в цялата страна и да се гарантира, че всички паметници и обекти са равно третирани, доколкото е възможно. Дирекцията е разработвала и финансирала няколко обекта в България.


Финансиране:

Управлението и реализацията на проекта се извършва от Координационно звено и Екип за изпълнение на проекта, които включват представители на бенефициента и партньорите. Проектът предвижда прозрачно управление с обществен достъп до процеса на вземане на решения. В рамките на проекта ще бъде разработена Програма за устойчиво управление и развитие на проекта след приключване на финансирането и механизъм за публично-частно партньорство.

На национално и европейско ниво проектът „Античният стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване” бе оценен от Офиса на финансовия механизъм като най-доброто разработено предложение от страна на българските публични власти. За разлика от други проекти, бюджетът на проекта на Областната администрация – Пловдив, беше одобрен 100% и възлиза на 896 825 евро.
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ – 83.51% - 748 939 евро.

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ - 15% - 134 524 евро.

ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА И ПАРТНЬОРИТЕ - 1,49%- 13 362 евро
Идейният проект:

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА АНТИЧНИЯ СТАДИОН В ПЛОВДИВ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ПЛОВДИВ ЗА „ПОДЗЕМЕН МУЗЕЙ НА ФИЛИПОПОЛ” е разработен от екип на АКТ (партньор по проекта "Античният стадион на Филипопол – опазване, реабилитация и градска реновация"): проф. д.а.н. Тодор Кръстев - ръководител; арх. Доника Георгиева; арх. Мирослав Велков; арх. Вера Коларова; доц. д-р инж. Атанас Георгиев; инж. Митко Захариев; инж. Стефка Райкова; инж. Антон Владимиров.

Идейният проект представлява пряко етапно приложение на предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на Пловдив, в частите му: „Културно-историческо наследство” и „Подземен урбанизъм”, съобразено с възможностите на съвременните условия. Архитектурното решение за ревитализация на Античния стадион на Филипопол е практическо развитие на заложената в ОУП идея за „Подземен музей на Филипопол”, която има за цел създаването на система от подземни, полуподземни и надземни пространства, за цялостно експониране на градската археология в съчетание с атрактивни публични функции.


Главната цел на Идейния проект е ревитализация на националната културна ценност „Античен стадион”. Тя визира цялостното опазване на културната ценност, изявата на нейните културни стойности и реализацията на възможностите й като ресурс за устойчиво развитие и повишаване на качеството на градската среда.
Проектът се разкрива в три специфични цели:

1. Консервация, реставрация и експониране на Античния стадион на Филипопол, изява на неговата цялостна структура и на нейното интегриране в градската среда.

2. Градско обновяване на зоната от централната градска част, прилежаща на Античния стадион, повишаване на качеството на градската среда и изява на нейния културно-исторически потенциал, във връзка с археологическата ценност.

3. Етапна реализация на Общия устройствен план на Пловдив в частта му „Подземен музей на Филипопол”.Така неизползваният днес културен ресурс на Античния стадион ще изяви своите истински стойности: реално ще разтвори към хората своя запазен оригинал; виртуално, с помощта на съвременни мултимедийни системи и информационни технологии, ще разкрие скрити или изчезнали ценности.


Кратка история:

Още от най-дълбока древност до днес Пловдив играе стратегическо значение по протежение на Диагоналния път. През античността Филипопол (или Тримонциум) процъфтява като център на римската провинция Тракия. Градът се развива в равнината под Трихълмието. Главни композиционни репери в структурата на римския град са сградите и съоръженията с обществено предназначение: градският форумен комплекс, театърът и стадионът.

Античният стадион на Филипопол е разположен в естествената гънка на терена между Таксим тепе и Сахат тепе. Простира се в надлъжната си ос (на около 6 метра под съвременното ниво) от пл. “Джумая” до мястото, където днес се събират ул. “Княз Александър I” и ул.“11-и август” (известно още като площад "Каменица"). Съоръжението е изградено през втората половина на ІІ век. Тук са се провеждали игри и състезания - Питийски, Кендрисийски и Александрийски игри.

Счита се, че стадионът е събирал около 30 000 души. Дължината на пистата е 190 метра, а ширината - между 25 и 30 метра. Северната му дъговидна част (свендона) е с 13 амфитеатрални реда мраморни седалки, издигнати над пистата върху подиум, висок 1,8 м. Под кавеата е разкрит засводен вход, който свързва арената (пистата) с коридор, прокопан в естествения терен, в ос с антична улица от І век. Фрагменти от амфитеатралните редове покрай източната и западната страна на арената са съхранени в сутерените на съвременни сгради по ул. “Княз Александър I”. Архитектурата и художествената украса на пропилеите (входа към стадиона), разположени от южната страна, са изяснени по фрагментирани находки и чрез графични възстановки и представляват четири зидани пилони, оформени с мраморни пиластри и барелефи.Северната дъговидна част (свендона) на Античния стадион - на площад "Джумая" - крие разнообразни исторически пластове. Предполага се, че в подземното археологическо пространство под свендоната се крият данни и за по-ранни исторически пластове. Зад Античния стадион минава трасето на крепостната стена на Филипопол, изградена по времето на император Марк Аврелий, която маркира северната граница на застроения в низината античен град. Това определя местоположението на Стадиона като краен обект в северната зона на градския план. През Късната античност – IV век – настъпилите промени в развитието на Филипопол дават отражение върху първичното устройство на Стадиона. В него се вграждат стълбове от конструкцията на Акведукта на града по трасето му от Родопите към Таксим тепе.

Всичко това определя Античния стадион като забележителен пример за сложната историческа стратификация на “Вечния град” - Пловдив.
Каталог: images -> upload
upload -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
upload -> Община хасково драматично куклен театър "иван димов"
upload -> 1. един важен въпрос
upload -> Последният концерт пред учителя
upload -> Сол Дейвид, Джон Хюз-Уилсън
upload -> Господин Свещаров Биология за всички
upload -> Как децата учат
upload -> Програма 1 Ден Неделя
upload -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница