Architecture, civil engineering modernityДата19.05.2017
Размер142.75 Kb.
ТипПрограмаVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

“АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО - СЪВРЕМЕННОСТ”

28 – 30 май, 2015

Варна, България

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

“ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING - MODERNITY”

28 – 30 May, 2015

Varna, Bulgaria

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”


АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
VARNA FREE UNIVERSITY “CHERNORIZETS HRABAR”

FACULTY OF ARCHITECTURE

ПРОГРАМА
НА VII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО – СЪВРЕМЕННОСТ”под патронажа на проф.д.ик.н. Анна Недялкова –

Президент на Варненски свободен университет

Черноризец Храбър”


PROGRAM
OF THE VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING – MODERNITY”under the auspices of Prof. Dr. Sc. Anna Nedyalkova –
President of Varna Free University “Chernorizets Hrabar”28.05.2015

8:30 – 10:30

Фоайе УСК

USK Hall

Регистрация Registration

10:30 – 11:00

Зала УСК 2

Hall USK2

Откриване на конференцията

  • Проф. д-р инж. Стефан Терзиев, Декан на Архитектурен факултет, ВСУ ”Черноризец Храбър”

  • Приветствия от официални гости


Opening of the Conference

  • Prof. Eng. Stefan Terziev, PhD, Dean of the Faculty of Architecture

  • Speeches from official guests

11:00 – 13:00

Зала УСК 2

Hall USK2

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ PLENARY REPORTS

Председател: проф. д-р инж. Стефан Терзиев

Chairman: Prof. Eng. Stefan Terziev, PhD

Секретар: ас. д-р Наташа Бакларова

Secretary: Assist. Natasha Baklarova, PhD
Атанас КОВАЧЕВ

Балансът между планирането и пазара в съвременната практика на устройствено развитиe в България


Георги ТОЛИН

Пожарна безопасност в инвестиционния процес – актуализация на нормативната уредба. Предизвикателства


Николай ПАШОВ

Възникналите непредвидени и извънредни обстоятелства в съществуващото състояние на сградата на зала Конгресна на ДКС – Варна


Иван ПЕНЧЕВ, Стоян ПАВЛОВ

Горещо поцинковане и центрофугиране след горещо поцинковане на крепежи - същност ,предимства и икономически ефект


Тодор ДИМИТРОВ

Schüco - пожарозащитни системи от стъкло за целите на пожарозащитата и топло- и димиотвеждане. Автоматизация на остъклените фасадните конструкции


Христо ХРИСТОВ

PROFACE5 – иновативна електронна платформа, създадена да свързва образованието, науката и бизнеса в строителния сектор в България

28.05.2015


СЕКЦИЯ I: АРХИТЕКТУРА. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

SECTION I: ARCHITECTURE. ENERGY EFFICIENCY
Зала 307/307 Hall
Председател: доц. д-р арх. Красимира Вачева

Chairman: Assoc. Prof. Arch. Krasimira Vacheva, PhD

Секретар: ас. арх. Жечка Илиева

Secretary: Assist. Arch. Jetchka Ilieva


14:00 – 14:15

Даниел ТРЪНКОВ

Саниране и реновиране на паметници на културата с екологични продукти14:15 – 14:30

Петър НИКОЛОВ

TURAS – Градско разливане (Urban sprawl) и устойчивост14:30 – 14:45

Александър СЛАЕВ, Валери ИВАНОВ

Крайградските зони на София: първоначални изводи относно приложението на ОУП14:45 – 15:00

Анета ТРИФОНОВА

Архитектурата на 21 век се определя от възможностите на технологията, икономиката и отговорността15:00 – 15:15

Жечка ИЛИЕВА

Маскароните - елемент от образния език на архитектурата15:15 – 15:30

Иван НИКИФОРОВ, Петър НИКОЛОВ

Градоустройствено и транспортно развитие на София и големи български градове през периода 1944 – 1989 г.15:30 – 15:45

Десислава ХРИСТОВА

Знакови сгради и съоръжения по Българското черноморско крайбрежие през XIX-XX в15:45 – 16:00

Тихомир ЖИКОВ

Градоустройствени и инфраструктурни промени на територията на Община Видин, свързани с проекта "Дунав мост 2"16:00 – 16:15

КАФЕ – ПАУЗА COFFEE BREAK

16:15 – 16:30

Пламен ПЕТРОВ

Реконструкция на съществуващи панелни жилищни сгради – приложения на устойчива архитектура16:30 – 16:45

Димитър АНГЕЛОВ

Съвременни тенденции при изграждане на енергосъобразни спортни съоръжения.16:45 – 17:00

Стефан АСПАРУХОВ

Исторически преглед на развитието на технологиите и тяхното въздействие върху промишлената архитектура17:00 – 17:15

Асен ПИСАРСКИ, Данаил НЕДЯЛКОВ, Стефан АСПАРУХОВ

Практически насоки за внедряване на съвременните информационни технологии в инвестиционното проектиране в България17:15 – 17:30

Стефан АСПАРУХОВ, Цветан СИМЕОНОВ, Игор ХРИСТОВ

Класификация за обектите на архитектурата с производствени функции според видовете икономически дейности17:30 – 17:45

Цветан СИМЕОНОВ, Стефан АСПАРУХОВ

Иновационни структури в промишлената архитектура17:45 – 18:00

Георги КАФЕЛОВ

Архитектурно бюро Ив. Васильовъ - Д. Цоловъ: Проектъ за къща на г-нъ Ал. Василевъ, София 1929 18:00 – 18:15

Ася НИКОЛОВА

Приложение на фасадни системи като част от техническата осигуреност на жилищните сгради18:15 – 18:30

ДИСКУСИЯ DISCUSSION28.05.2015


СЕКЦИЯ II: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

SECTION II: BUILDING CONSTRUCTIONS, MATERIALS AND TECHNOLOGIES
УСК 3/USK 3
Председател: доц. д-р инж. Иван Павлов

Chairman: Assoc. prof. Eng. Ivan Pavlov, PhD

Секретар: ас. д-р инж. Николай Кузманов

Secretary: Assist. Eng. Nikolay Kuzmanov, PhD


14:00 – 14:30

Неделчо ГАНЧОВСКИ

Проектиране на строителни конструкции по Еврокод с PSCAD и Design Expert14:30 – 14:45

Атанас ГЕОРГИЕВ

Продънване на фундаменти под колони - съвременно осигуряване, анализи и процедури 14:45 – 15:00

Тодор ГЕОРГИЕВ

Предварително напрегнати стоманени греди без обтегачи – определяне на предварителното напрегнато състояние15:00 – 15:15

Антон ПЕТРОВ

Модулното строителство – съвременното предизвикателство срещу конвенционалните методи в строителната индустрия15:15 – 15:30

Станислав ЦВЕТКОВ, Светозара ТАТЕВА

Проектиране на стоманобетонни силози съгласно еврокодовете15:30 – 15:45

Станислав ЦВЕТКОВ, Димитър СТЕФАНОВ

Проектиране на стоманобетонни водни кули съгласно НПССЗР-2012 и еврокодовете15:45 – 16:00

Илиана СТОЙНОВА, Радан ИВАНОВ, Константин КАЗАКОВ

МКЕ при моделиране на бетонни елементи и възли16:00 – 16:15

КАФЕ – ПАУЗА COFFEE BREAK

16:15 – 16:30

Красин ПАВЛОВ

Иновативни софтуерни продукти за проектиране в областта на строителните конструкции16:30 – 16:45

Таня ЧАРДАКОВА, Марина ТРАЙКОВА

Проблеми и практическо приложение на принципите за устойчиво проектиране на стоманобетонни конструкции според ModelCode 201016:45 – 17:00

Vladimir MATUSKI, Anita HANDRULEVA, Konstantin KAZAKOV

On the precisely modeling of the nodes from steel structures


17:00 – 17:15

Здравко ДИМИТРОВ, Иван ПАВЛОВ

Пукнатинообразуващи моменти в правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на огъване17:15 – 17:30

Константин ВЕЛИНОВ

Модел за носимоспособност при срязване на стоманобетонни В-колони с кръгло напречно сечение17:30 – 17:45

Лъчезар ХРИСЧЕВ, Станислав ЦВЕТКОВ, Николаъ НЕДЕЛЧЕВ

Изчисления при ранно декофриране на стоманобетонни плочи съгласно изискванията на Еврокод 217:45 – 18:00

Николай КУЗМАНОВ

Съпоставяне между стомано-стоманобетонни, стоманени и стоманобетонни равнинни рамки при циклично натоварване18:00 – 18:30

ДИСКУСИЯ DISCUSSION


28.05.2015


СЕКЦИЯ III: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ОХРАНА НА ТРУДА В СТРОИТЕЛСТВОТО

SECTION III: FIRE PROTECTION OF BUILDINGS AND FACILITIES.

HEALTH AND SAFETY IN CONSTRUCTION
Руски център/Russian centre
Председател: доц. д-р инж. Милена Кичекова

Chairman: Assoc. prof. Eng. Milena Kichekova, PhD

Секретар: ас. д-р инж. Али Чакър

Secretary: Assist. Eng. Ali Chakar, PhD


14:00 – 14:15

Владимир ДАМЯНОВ

Съвременни технологии за извършване на противопожарен контрол на сгради и съоръжения14:15 – 14:30

Akin NURAL, Alexander Kirov, Oguz Ozyaral

Safety engineering in sector galvanization14:30 – 14:45

Ali CINAR, Neli Trizlova

Safety engineering in the construction sector14:45 – 15:00

Derya TAP

Measures to prevent the impact of carcinogenic asbestos during demolishing of buildings15:00 – 15:15

Firat ERTURK

Ensuring safety conditions while workers are on a break from the construction sector through a development of modular bases15:15 – 15:30

Gulnur USTA, Aneta Georgieva

Remote training of staff on safe working conditions in the educational sector15:30 – 15:45

Ali Chakar, Hakan Orduhan, Oguz Ozyaral

Occupational health and safety measurement of perception of school service drive15:45 – 16:00

İsmail PASA, Dimitar Dimitrov, Oguz Ozyaral

Occupational health and safety study in fuel stations16:00 – 16:15

КАФЕ – ПАУЗА COFFEE BREAK

16:15 – 16:30

Ismail HOCAOGLU, Aneta Georgieva

Safe conditions of labor in the medical facilities16:30 – 16:45

Haci ISCEN, Oguz Ozyaral

Personality disorders in unsafe behavior16:45 – 17:00

Milena KICHEKOVA, Oguz OZYARAL, Mete CECE

Green port conception and legal responsibilities17:00 – 17:15

Mustafa OZDOGAN, Neli Trizlova

Research technique occupational safety in the manufacture of plastic products by injection molding17:15 – 17:30

Omer BOZKURT, Stefan Terziev, Oguz Ozyaral

A view at occupational safety management at marinas from the perspective of sustainability17:30 – 17:45

Milena KICHEKOVA, Oguz OZYARAL, Sahin IPLIKCI

The reasons for great fires and explosion incidents in the province of Istanbul17:45 – 18:00

Stefan Terziev, Oguz OZYARAL, Yeni Yuzyil, Sinan SOYTURK

Analysis of work accidents which happened in electric generation and transmission plants in Turkey between the years 2003-201318:00 – 18:15

Suat SARI, Yanko Milev, Oguz Ozyaral

Traffic academy for occupational safety in traffic18:15 – 18:30

Yalcin KARAGOZLER, Stefan Terziev, Oguz Ozyaral

Safety protective measures in university prep18:30 – 18:45

ДИСКУСИЯ DISCUSSION
29.05.2015


СЕКЦИЯ I: АРХИТЕКТУРА. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

SECTION I: ARCHITECTURE. ENERGY EFFICIENCY
Зала 307/307 Hall
Председател: доц. д-р арх. Александър Слаев

Chairman: Assoc. Prof. Arch. Alexander Slaev, PhD

Секретар: д-р арх. Цвета Жекова

Secretary: Arch. Tsveta Zhekova, PhD


9:00 – 9:15

Драгомир ЙОСИФОВ

Типология в архитектурата на средновековните източноправославни манастири, XII – XIV в.9:15 – 9:30

Йордан ЛЮБЕНОВ

Древни пристанищни форми по българското черноморско крайбрежие9:30 – 9:45

Мариана ПРАМАТАРОВА

Експониране и опазване на културно-историческото наследство в музеите на открито - съвременни тенденции9:45 – 10:00

Марина ВАСИЛЕВА

Изследване на тенденциите в изграждането на модулни и преносими съоръжения за ледени спортове10:00 – 10:15

Габриела СИМЕОНОВА, Мариета КОСТАДИНОВА

Естественото осветление на сгради10:15 – 10:30

Цвета ЖЕКОВА

Тенденции при проектирането на интермодални пътнически комплекси10:30 – 10:45

КАФЕ – ПАУЗА COFFEE BREAK

10:45 – 11:00

Младен ТАНОВ, Мартин ЛАЗАРОВ, Жасмина АЛЕКСАНДРОВА

Варненската морска градина – по пътя на деградацията или развитието11:00 – 11:15

Младен ТАНОВ

Регенерация на крайбрежни урбанизирани територии. Класификация на основните регенерационни модели11:15 – 11:30

Стоянка ИВАНОВА

Вариантно изследване на сезонната вертикална ослънченост за различни типове градски улични каньони11:30 – 11:45

Стоянка ИВАНОВА, Пламен ЧОБАНОВ

Розата на слънчевата радиация като индикатор за наличния слънчев ресурс за ситуиран в градска среда строителен парцел11:45 – 12:00

Наташа БАКЛАРОВА

Графо-аналитичен метод за идентификация на перспективни изображения12:00 – 12:15

Радост РАЙНОВСКА, Катя ВАНКОВА

Нова учебна среда за образованието на ХХІ век.12:15 – 12:30

ДИСКУСИЯ DISCUSSION


29.05.2015


СЕКЦИЯ II: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

SECTION II: BUILDING CONSTRUCTIONS, MATERIALS AND TECHNOLOGIES
УСК 3/USK 3
Председател: доц. д-р инж. Генчо Паничаров

Chairman: Assoc. prof. Eng. Gencho Panicharov, PhD

Секретар: ас. инж. Тихомира Кордон

Secretary: Assist. Eng. Tihomira Kordon

9:00 – 9:15

Панайот ПАНАЙОТОВ, Живко ГЕОРГИЕВ,

Димитър АНГЕЛСКИ, Янчо ГЕНЧЕВ

Адхезия на защитно-декоративни полимерни покрития към дървени и силикатни повърхнини9:15 – 9:30

Галина ТОДОРОВА

Естествена радиоактивност на строителните материали9:30 – 9:45

Яна КЪНЧЕВА, Румяна ЗАХАРИЕВА

Строителните материали в контекста на системите за сертифициране на сгради - анализ и критични бележки9:45 – 10:00

Боян ПЕТРОВ, Румяна ЗАХАРИЕВА

Особености на добавъчни материали от рециклирана строителна керамика за направа на бетони10:00 – 10:15

Милена МИДЕВА – ДИМИТРОВА, Теодор РОШАВЕЛОВ

Поведение на дисперсно армирани бетони с дълги въглеродни влакна в условията на ударно и взривно натоварване 10:15 – 10:30

Тихомира КОРДОН

Методика на пресмятане на безнапорни градски колектори с подковообразен профил10:30 – 10:45

Тунджай ИСМАИЛОВ

Повишаване на морското ниво като фактор за релефа на бреговата зона10:45 – 11:00

Янчо ГЕНЧЕВ, Десислава ХРИСТОДОРОВА

Дизайнът на тапицирани мебели в България през 80-те години на ХХ век11:00 – 11:15

ДИСКУСИЯ DISCUSSION


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница