Арх. Румен Грънчаров се представя на конкурса с материали, групирани в 3 раздела, както следва: Научно-изследователска дейност; Учебно-методическа дейност. Творческа дейност Научно-изследователска дейностДата27.10.2018
Размер35.5 Kb.
#101526
СТАНОВИЩЕ
по конкурса за доцент по специалност 02.17.05 „Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли” с единствен кандидат д-р арх. Румен Грънчаров

Становището е изготвено въз основа на заповед № 39/24.01.2014 г. на Ректора на УАСГ-София от проф. д-р арх. Любен Янков Сиврев, София, ул.”Герлово” 11, тел. 9 44 05 27.Арх. Румен Грънчаров се представя на конкурса с материали, групирани в 3 раздела, както следва:

1.Научно-изследователска дейност;

2.Учебно-методическа дейност.

3.Творческа дейност1. Научно-изследователска дейност

Представен е списък и материали за научната дейност на кандидата., вкл. дисертационния труд на тема” Проблеми на интеграцията на озеленяване върху плоски покриви“, ”, защитен през 2013 година.

В списъка са включени:

-Публикации, които не са „обект на доктурантурата”;

-Публикации, които са „обект на доктурантурата”;

Трябва да се отбележи, че темата на дисертация в опрелена степен присъства в научната дейност на кандидата. Ако щете и в заглавията, както автора определя, „които не са обект на доктурантурата”. (зеленени или не).

Ще си позволя преди да разгледам хабилитационния труд, да направя съвсем кратка оценка за доктурантурата на Грънчаров, която разглежда важна тема за настоящето и бъдещето на зелените покриви в жилищно-обществените и индустриални територии на България. Изследването на „предпоставките и отправните точки за бъдещото развитие на покривното озеленяване в България в съответствие с европейските добри практики” има голяма практическа стойност за архитектурата ни.. Авторът е убеден, че „чрез интеграция на озеленяване плоският покрив придобива ново качество, изразено в нови допълнителни функции и ново, различно поведение като ограждащ елемент на сградата”.Хабилитационният труд включва:

-Увод; Част втора-„Сглобяемо строителство:аргументи „за” и „против”;Част трета-„Сглобяеми нискоетажни сгради”; Част четвърта-„Конструктивна типология на сглобяемите сгради”;Част пета-„За типизация на сглобяемите нискоетажни сгради”;Част шеста-„Скатни покриви при сглобяемите нискоетажни сгради; част седма-„Заключение”; Част 8-„Ползвани ресурси”.В труда се разглеждат индустриални технологии за сглобяеми нискоетажни сгради. Част от конструктивните решения са показани с примери от водещи европейски фирми. Като е и в заглавието, специално внимание е отделено на скатните покриви. Трябва да се отбележи, че разглежданите въпроси акцентират за приложимостта на сградите в масовото строителство.

Педагогическа дейност

Арх. Грънчаров е уважаван от студентите преподавател. Той чете или участва в в основните учебни курсове на Катедрата както следва:

-базисно обучение(лекции и проектиране)-„Архитектура” и „Строителство на сгради и съоръжения”-втори и трети курс;

-профилиращо обучение(лекции и дипломни проекти)-„Архитектура”;

-учебни практики.

Материалите показват, че пътя от научните изследвания, през конкретните приложни задачи до курсовите проектни работи е успешно преминат.Творческа дейност

Даден е списък за изготвени проекти и реализации както следва:

1.Проекти и реализации в периода 1987-2013 в съавторство с арх. Грънчарова:

-сгради и комплекси- 41 броя;

-интериорни проекти- 24 броя;

-паркоустройствени проекти- 3 броя;

2.Проекти и реализации в периода 1982-1987- 5 броя;

3.Проекти и реализации PHARE- 3 броя;

4.Конкурси- 10 броя;

5.Експертна и консултантска дейност- 13 броя;

6.Покривно озеленяване- 12 броя.В колективните разработки не е посочено точно участието на автора.

Представените проекти показват големите творческо-проектански възможности на кандидата, което е съществено за архитекта-преподавател. Не са приложени функционално-плановите решение, което все по-често се среща и в световната практика(на биеналета, техническа и рекламна литература), което не дава възможност за пълноценен анализ на архитектурната творба. Безспорен факт е ,обаче, големият спектър от теми на представените обекти, вкл. стигане до любимата задача на автора-зеления покрив.Както арх.Грънчаров заявява, са представени данни за „известни цитирания”. Безспорно те са повече от посочените с оглед актуалните въпроси, с които той се занимава, но и посочените анализи са достатъчни , за да се разбере важността на тематиката-предмет на научно-творческата му дейност.

Като основна забележка ще препоръчам на кандидата да успее да селектира и подреди по- добре своята творческа и научна продукция. Считам, че голяма част от нея, при подходяща дообработка, трябва да се отпечата , за да може да се ползва от студентите и архитектурната гилдия.

В заключение към всичко казано до тук и като изхождам от:

-наличието на научно-образователната степен Доктор-архитект,

-значителна научно-изследователска работа с безспорен теоретичен и приложен принос,

-много успешната педагогическа дейност в УАСГ-гр.София,

-богато, с високо качество и многопосочност творчество,

препоръчвам на почитаемата Държавна Комисия да избере д-р архитект Румен Грънчаров за доцент по специалността със шифър 02.17.0.5 „Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли”.

София, февруари, 2014 г. Рецензент:Проф. д-р арх. Любен Сиврев
Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница