Article 29 Data Protection Working Party 000345/07/ENДата16.09.2017
Размер94.11 Kb.

000345/07/EN

WP132

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Кратка информационна бележка за пътуване между Европейския съюз и Съединените щати.
Според американските закони и в съответствие с международното споразумение между Европейския съюз и Съединените щати Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) получава определени лични данни за пътуване и резервации, съдържащи се в досието на пътниците PNR за полетите между Европейския съюз и Съединените щати.

DHS пое ангажимент да използва тази информация главно с цел превенция и борба с тероризма, и с други сериозни международни престъпления. Тези и други лични данни могат да бъдат използвани също за сверка със списъци на пътници, които представляват заплаха за авиационната сигурност.

Информацията, съдържаща се в досието на пътниците PNR ще бъде пазена най-малко три години и шест месеца и може да бъде споделена с други органи.

Допълнителна информация за тези мерки, включително мерките за съхранение на личните ви данни, може да бъде получена от вашата авиокомпания или от вашата пътническа агенция. [Тогава авиокомпанията или пътническата агенция може да предостави информацията от подробната версия.]ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Често задавани въпроси относно предаването на информация за пътниците на американските власти във връзка с полети между Европейския съюз и Съединените щати

1. Какъв вид информация за пътниците ще бъде предавана на американските власти?

Законите на Съединените щати изискват от авиолиниите, извършващи полети до, от и през Съединените щати (САЩ) да предоставят на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) определени данни за пътниците за по-сигурно гарантиране на безопасно пътуване и на сигурността на САЩ. Данните за пътниците се разделят на две категории. • Досие на пътниците (PNR): то включва различна информация, предоставена в процеса на резервация или съхранявана от авиокомпании или пътнически агенции, като името на пътника, подробна информация за контакт, подробности за маршрута на пътуването (дата на пътуването, откъде и докъде, номер на мястото, брой на куфарите и чантите) и подробности за резервацията (пътническа агенция и информация за плащането) или друга информация (член на клуб за чести полети);

 • Подробна информация за пътниците (АРІ): тя включва главно информация, съдържаща се в паспорта на пътника, и често се събира при регистрацията. Тази информация се предоставя преди да се стигне до органите на граничния контрол. Използва се също за сверка със списъци на пътници, които представляват заплаха за авиационната сигурност.

Често задаваните въпроси са свързани преди всичко с данните, съдържащи се в досието на пътниците PNR, тъй като те са обект на международното споразумение, подписано на 16 октомври 2006 г. между Европейския съюз и Съединените щати. Европейският съюз ще следи всички въздушни превозвачи дали спазват тези задължения. Авиокомпания [име на авиокомпанията] е длъжна да изпълнява тези изисквания.

За по-подробно обяснение относно начина, по който DHS обработва личните данни съдържащи се в досието на пътниците PNR, събрани от полетите между Европейския съюз (ЕС) и САЩ, моля вижте Ангажиментите на Министерството на вътрешната сигурност, Бюро за митническа и гранична защита („PNR ангажименти“), публикувани във Федералния регистър на САЩ, том 64, № 131, стр. 41543. Може да ги намерите като приложение към решение на Комисията № 2004/535/ЕО, достъпно на български език тук: click here. [хипервръзка към интернет страница: http://ccvista.taiex.be/show.asp?link=/Fulcrum/CCVista/BG/32004D0535-BG.doc]2. Защо моите данни от PNR се предават на DHS на САЩ преди да пътувам до, от или през Съединените щати?

Основната цел на събирането на данни в досието на пътниците PNR преди полетите е да се улесни пътуването между ЕС и САЩ, и да се гарантира сигурността на САЩ. DHS използва данните, съдържащи се в досието на пътниците PNR за полетите между ЕС и САЩ с цел предотвратяване и борба със: • тероризма и свързани с него престъпления;

 • други сериозни престъпления, включително организираната престъпност, които са международни по своя характер; и

 • бягство от съдебно нареждане за задържане или от арест за престъпленията, описани по-горе.

Повечето елементи от данните, съдържащи се в досието на пътниците PNR, могат да бъдат получени от DHS при проверка на самолетния билет на пътника и на другите пътни документи по време на рутинния граничен контрол. Възможността тези данни да се получат електронно преди пристигането или заминаването на пътника в граничните пунктове на САЩ увеличава значително капацитета на DHS да извършва ефикасна и ефективна предварителна оценка на риска по отношение на пътниците.

3. Каква е законовата рамка за предаването на данните от PNR?

Съгласно закона (дял 49, Кодекс на Съединените щати, раздел 44909(с)(3)) и неговите (временни) разпоредби за изпълнение (дял 19, Кодекс на федералните разпоредби, раздел 122.49b), всеки въздушен превозвач, извършващ международни полети за и от Съединените щати, трябва да предостави на DHS електронен достъп до лични данни, съдържащи се в досието на пътниците PNR, които се събират и съхраняват в системите на въздушния превозвач за резервации и за контрол на заминаването.

DHS публикува Ангажименти за използване на личните данни съгласно определени условия, отнасящи се по-специално до:


 • целите на обработването;

 • използваните лични данни;

 • методът за достъп до данните;

 • максималният срок на съхранение;

 • използваните мерки за защита;

 • разкриването на данните към други страни; и

 • как може да получите достъп до своите данни и да подадете жалба.

На базата на прилаганите от DHS Ангажименти Европейският съюз и Съединените щати сключиха международно споразумение, подписано на 16 октомври 2006 г., и Европейският съюз вече ще следи въздушните превозвачи дали предоставят на DHS данните, съдържащи се в досието на пътниците PNR.

Компетентните органи в държавите-членки на ЕС, по-специално националните органи за защита на данните, могат да използват сегашните си пълномощия за спиране на прехвърлянето на данни към DHS, за да защитят физическите лица във връзка с обработването на техните данни в случаи, когато DHS нарушава приложимите норми за защита, определени в Ангажиментите.4. Включени ли са чувствителни данни в прехвърлянето на данни от PNR?

Някои данни, съдържащи се в досието на пътниците PNR, определени като „чувствителни“ може да бъдат включени в досието на пътниците PNR, когато се предават на DHS от системите на въздушния преводач за резервации и/или за контрол на заминаването в ЕС. Такива „чувствителни“ данни може да включват определена информация, разкриваща расов или етнически произход, политически възгледи, религия, здравословно състояние или сексуални предпочитания на пътника. DHS пое ангажимента да не използва „чувствителни“ данни, съдържащи се в досието на пътниците PNR, които получава от системите на въздушния превозвач за резервации или за контрол на заминаването в ЕС. DHS въведе автоматична програма за филтриране, така че да не се използват „чувствителни“ данни, съдържащи се в досието на пътниците PNR.5. Защо моите данни от PNR да се споделят с други органи?

Данните, съдържащи се в досието на пътниците PNR, получени във връзка с полети между ЕС и САЩ, могат да бъдат споделяни с други вътрешни или чужди правителствени органи, чиито функции са борба срещу тероризма или прилагане на законите, като всеки случай се разглежда поотделно и при специални мерки за защита, като основните цели са предотвратяване на тероризма, борба с него и други сериозни криминални деяния, други сериозни престъпления, включително организирана престъпност, които по своето естество са международни, и бягство от съдебна заповед за задържане или от арест за горепосочените престъпления.

Прехвърляне на данни, съдържащи се в досието на пътниците PNR на други правителствени органи могат да се правят, също така за защита на жизненоважни интереси на пътника или на други лица, особено по отношение на сериозни рискове за здравето или съгласно други изисквания на закона.

6. Колко дълго ще съхранява DHS моите данни от PNR?

Данните, съдържащи се в досието на пътниците PNR за полети между ЕС и САЩ ще се съхраняват от DHS за период от три години и шест месеца, освен ако DHS не е прегледал ръчно някои конкретни данни, съдържащи се в досието на пътниците PNR. В такива случаи данните от PNR ще бъдат съхранявани от DHS още осем години. Освен това информация, която е свързана с определен случай на правоприлагане, ще бъде съхранявана от DHS, докато въпросния случай не бъде архивиран .7. Как ще бъдат защитени моите данни от PNR?

DHS ще съхранява данните, съдържащи се в досието на пътниците PNR от полети между ЕС и САЩ сигурно и конфиденциално. Специални защитни мерки, включително адекватен контрол на сигурността на данните и достъпа до тях, ще бъдат гаранция данните, от досието на пътниците PNR, да не се използват или разкриват неправилно.8. Кой ще следи за спазването на Ангажиментите относно данните от PNR?

Главният отговорник за защита на неприкосновеността на личния живот към DHS е длъжен по закон да следи дали всички служби в това министерство обработват личната информация по начин, определен от съответния закон. Той е независим от дирекциите в DHS и неговите заключения са задължителни за министерството. Той упражнява надзор върху програмата, за да осигури стриктно спазване на Ангажиментите от DHS, и за да се убеди, че прилаганите защитни мерки са адекватни .9. Мога ли да поискам копие от моите данни от PNR, които се събират от DHS?

Всеки пътник може да поиска повече информация относно видовете данни, съдържащи се в досието на пътниците PNR, предадени на DHS, и може да поиска копие от данните, съдържащи се в досието на пътниците PNR за него, съдържащи се в базите данни на DHS.

В съответствие с Акта за свобода на информацията и други закони, регламенти и политики на САЩ, DHS ще разгледа молбите за консултиране на документи, подадени от пътниците, независимо от тяхната националност или от държавата, в която живеят, в това число и на притежаваните от нея документи за досието на пътниците PNR. DHS може да откаже или да отложи разкриването на всички или на част от данните, съдържащи се в досието на пътниците PNR при определени обстоятелства (например ако има основание то да попречи на процедури за прилагане на закона или да разкрие методи и процедури във връзка с разследвания за правоприлагане).

В случаите, когато DHS откаже достъп до данните, съдържащи се в досието на пътниците PNR, по силата на Акта за свобода на информацията вие можете да обжалвате административно това решение пред Главния отговорник за защита на неприкосновеността на личния живот от DHS, който отговаря както за защитата на неприкосновеността, така и за политиката на разкриване на лични данни на DHS. Окончателното решение на агенцията може да бъде обжалвано съдебно съгласно законите на САЩ.10. Мога ли да поискам да бъдат направени корекции на моите данни от PNR?

Да. Пътниците имат право да поискат корекции на техните данни, съдържащи се в досието на пътниците PNR, в базите данни на DHS, като се обърнат към службите, посочени по-долу в отговора на въпрос 12. DHS ще направи корекциите, които смята, че са оправдани и добре аргументирани.11. Към кого да се обърна в САЩ във връзка с тази програма?

Общи запитвания относно данни от PNR или запитвания за моите лични данни от PNR

Ако искате да отправите запитване относно данните, съдържащи се в досието на пътниците PNR, предадени на DHS, или търсите достъп до данни, съдържащи се в досието на пътниците PNR, съхранявани от DHS за вас, моля, пишете на адрес: Freedom of Information Act (FOIA) Request, U.S. Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20229. За допълнителна информация относно процедурите за отправяне на такова запитване може да направите справка с дял 19, Кодекс на федералните разпоредби, раздел 103.5 (www.dhs.gov/foia).Притеснения, жалби и молби за корекция

Ако искате да изразите притеснение или да подадете жалба или молба за корекция във връзка с данните, съдържащи се в досието на пътниците PNR, моля пишете на адрес: Assistant Commissioner, DHS Office of Field Operations, US Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20229.

Решенията на DHS могат да бъдат преразгледани от Главния отговорник за защита на неприкосновеността на личния живот към DHS: Chief Privacy Officer of the Department of Homeland Security, Washington, DC 20528. Запитвания, жалби или молби за коригиране на данните, съдържащи се в досието на пътниците PNR могат да се изпращат от пътниците и до органа за защита на личните данни (Data Protection Authority – DPA) в тяхната държава-членка за допълнително разглеждане, ако е уместно.

12. Към кого да се обърна, ако жалбата ми не бъде удовлетворена?

Ако жалбата Ви не може да бъде удовлетворена от DHS, тя може да се отправи в писмена форма към Главния отговорник за защита на неприкосновеността на личния живот към Министерството на вътрешната сигурност: Chief Privacy Officer of the Department of Homeland Security, Washington, DC 20528. Главният отговорник за защита на неприкосновеността ще разгледа ситуацията и ще се опита да разреши жалбата. Можете да подадете жалба чрез органа за защита на личните данни (DPA) във вашата страна. За по-подробна информация за контакт с органа за защита на личните данни (DPA), моля кликнете тук. [Връзка към интернет страницата на Европа с адреси на DPA: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm]

Главният отговорник за защита на неприкосновеността на личния живот е поел ангажимент да разгледа жалбите, получени от органите за защита на личните данни (DPA) от държавите-членки на Европейския съюз от страна на гражданин от ЕС, когато този гражданин е упълномощил DPA да действа от негово име.

13. Как мога да получа допълнителна информация?

Допълнителна информация за това, как вашата авиокомпания обработва личните Ви данни, може да получите, като се обърнете към вашата авиокомпания в страната ви.

Информацията за контакти за [авиокомпания] е следната:

[...]Работната група е създадена по силата на член 29 от Директива 95/46/ЕО. Тя е независим европейски съвещателен орган за защита на данните и личния живот. Задачите ѝ са описани в член 30 от Директива 95/46/ЕО и член 15 от Директива 2002/58/ЕО.
Функциите на секретариат на групата се поемат от Дирекция C (Гражданско правосъдие, права и гражданство) на Европейската комисия (Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“), B 1049 Brussels, Belgium, Office No LX-46 01/43.
Уебсайт: http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm


Каталог: justice
justice -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова
justice -> Привилегиите в тоталитарната държава
justice -> Обща характеристика на серийната престъпна дейност Ива Пушкарова
justice -> Ива Пушкарова Съвременното понятие за организирана престъпна дейност
justice -> Понятие за стопански престъпления. Съпоставки между германската и българската уредба и практика увод всички разкрити и разследвани досега престъпления на „белите якички”
justice -> Климатичните промени като проблем на международното екологично право. Перспективите за международноправно споразумение след Копенхагенската конференция на ООН през 2009 г
justice -> Justice development foundation
justice -> Молба за образуване на изпълнително дело до държавен съдебен изпълнител при районен съд
justice -> М и н и с т е р с т в о н а п р а в о с ъ д и е т о з а п о в е д № сд-03-48 гр. София, 08. 02. 2017 г
justice -> Закон за ипотечните облигации, Закон за електронния документ и електронния подпис, Закон за занаятите, Закон за частните съдебни изпълнители, Закон за търговския регистър, Граждански процесуален кодекс и др


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница