"асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документаДата19.11.2018
Размер94.26 Kb.


“АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

    Индекс на документаРИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1
Вътр.№ 93-00-3724/19.03.2014г.

УТВЪРДИЛ:

Директор «ПТД» /инж.Ив.Чолаков/Техническо задание (изисквания)

за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО: Доставка на автономни осветителни системи за руднични пътища

І. Съществуващо положение

Минно‐обогатителен комплекс „Асарел‐Медет” АД е първата, най‐голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни и други руди. Той е основен фактор за социално‐икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област, има структуроопределящо значение и уникално място в българската икономика. Стратегическата цел е постигане на ниска себестойност и високо качество на единица произвеждан метал мед, съответно на произвежданите концентрати, съпътстващи продукти и услуги ‐ при ефективно и максимално оползотворяване на минералните суровини и при здравословно‐безопасно и екологично минно производство.

Характерът на релефа е средно до нископланински и хълмист със средна надморска височина 683 m. Надморската височина се изменя от 1500 m при билните части на планината на север до 500 m на юг.

Територията около Панагюрище принадлежи към преходноконтиненталната климатична област. Градът попада в 7‐ма климатична зона. Районът е силно градобитен (с вероятност за повече от един валеж от град годишно през периода май‐август) и средно с 28 интензивни извалявания (над 30 l/s/ha) годишно.

В Рудник Асарел няма осветление на рудничните пътища. В зависимост от нуждите се конфигурира осветление на базата на преносими стълбове с лампи, захранени от временни линии.
II. Цел на техническото задание

Да се проектират и доставят мобилни автономни осветители, основа за изграждане на гъвкава осветителна система за постигане на оптимална осветеност на рудничните пътища в рудник АСАРЕЛ.


ІІІ. Съдържание на услугата.

ІII.1. Обща част

Услугата да се извърши в два етапа.Първи етап: проектиране и доставка на два броя мобилни автономни осветители с цел доказване на заложените параметри и изисквания в условията на Рудник Асарел.

Втори етап: Изработка на 40 /четиридесет/ броя мобилни автономни осветители по утвърдения проект.

Мобилните автономни осветители да представляват модулната конструкция от фотоволтаичен панел, контролер, акумулатор и няколко светодиодни осветителя, проектирани и изчислени да работят, като единна система по зададените изисквания, с монтаж върху стоманенотръбен стълб или друга конструкция .Акумулаторът да се зарежда основно от фотоволтаичния панел с опция зареждане от мрежата. Осветителите да са тип LED. Системата да притежава възможност за автоматично включване и изключване, в зависимост от осветеността, която трябва да се подържа (при нормални условия, мрачно или дъждовно време, както и при снежнабуря). Да е отворена за инсталиране на допълнителни устройства, ползващи захранване от акумулатора – различни видове детектори, камери за

видеонаблюдение и др. Работата на инсталацията и подръжката да е безопасна и да отговаря на нормативните изисквания.

ІII.2. Изисквания


  1. Ел. схема

А. Да бъде предвидено използването на фотоволтаичен панел с мощност не по малка от 130 Wp. Препоръчително е да се използва панел с аморфна структура на фотоволтаичния материал;

Б. Да бъдат предвидени постоянно токови предпазители на всички необходими позиции;

В. Да бъде предвидено използването на контролер за заряд на акумулатор за автономни соларни системи /за акумулатор тип Opz-s/. Контролерът да бъде с MPP Trucker;

Г. Да бъде предвидено зарядно устройство за същия вид акумулатор работещо с напражение 220V;

Д. Да бъдe предвиден изправител 220 V AC/12V DC с мощност 200W за режим на работа със захранване от 220 V;

Е. Да се предвиди превключвател между двата режима на работа;

Ж. Да се предвиди фотореле за автоматично включване на LED осветителите при достигане на зададената минимална гранична осветеност;

З. Да се предвиди използване на LED осветители с клас IP65 или по-висок;

И. Да се предвиди използване на акумулатор тип Opz-s-50Ah или с по-голям капацитет;

2. Проект

А. Да се изготви скица и чертеж на Мобилните автономни осветители;

Б. Да се посочат всички габарити на Мобилните автономни осветители;

В. Фотоволтаичния панел да бъде разположен на възможно най ниско ниво;

Г. Таблото за разполагане на апаратурата да бъде разположено непосредствено под фотоволтаичния панел;

Д. Да се предвиди пилон с височина 5м, който в основата си да завършва с тринога с регулируеми жалони;

Е. Да се предвиди по какъв начин ще бъде местено осветителното тяло, като се съгласува с възложителя и се вземе предвид наличната техника.

3. Конструкция

А. Конструкцията да бъде проектирана и изчислена от лице с пълна проектантска правоспособност по част конструкции;

Б. Всички компоненти на конструкцията, като тръби, табла и осветители да са съобразени с работа на открито в условията на рудник „Асарел“;

В. В основата на пилона да се предвиди монтаж на допълнителна тежест при необходимост;

4. Фотоволтаична част

А. Фотоволтаичният панел да бъде монтиран под ъгъл 300-400;

Б. Контролерът, акумулаторът и фоторелето да бъдат разположени в ел.табло с клас на водо и прахозащитеност IP65 ;

В. Таблото да бъде топлоизолирано и вентилирано с цел удължаване живота на акумулатора;

5. LED осветители

А. Да бъдат с клас на водо и прахоустойчивост IP65;

Б. Цветова температура ССТ-2290К;

В. Ъгъл на разпръскване на светлината не по-малък от 1200;

Г. Индекс на цветопредаване Ra88 ;

Д. Термично съпротивление 2С/W ;

Е. Светлинен добив 104 Lm/W
IV. Допълнителни изисквания


  • Съобразяване със стандарт ЕN 12 464-2:2007 „Осветление на работни места на открито“ и стандарт ЕN 13 201 1-5 „Улично осветление“.

  • НАРЕДБА № Із‐2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

  • Наредба № 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;

  • НАРЕДБА № РД‐02‐20‐19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите.

и всички други действащи в страната нормативи и стандарти свързани с предмета на задачата.

  • Да се представят референции от други възложители и референтен списък с участие в подобни проекти.

  • Проектът да бъде изготвен в три хартиени екземпляра на български език и три на електронен носител CD.

  • Посещението за оглед на обекта се извършва след предварително съгласуване с лицата за контакт.

- Състезателна част:

1. Офертата да съдържа Работна програма и таблица за изпълнение на задачата, включваща мероприятия за изпълнение, срок за изпълнение, обща стойност /лв., без ДДС/;

2. Офертата да съдържа подробно описание на дейностите с конкретни цени;

3. Офертата да съдържа срок за изработка на проекта, и изпълнение на двата етапа;

4. Офертата да съдържа доказателства за възможностите на екипа на оферента за изпълнение на задачата- представяне на екипа, да се представят референции от други възложители и референтен списък с участие в подобни проекти;

5. Офертата да съдържа финансова схема на заплащане. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите;

6. Офертата да съдържа предвидени неустойки при неизпълнение на задачата;

- Несъстезателна (техническа) част:

№ по ред

ЗадачаРегистрация по ЕИКТочен адрес, лица за контакти, e-mail, факс, телефонИзисквания за съдействие от страна на ВъзложителяСрок за изпълнениеДекларация за срок на валидност на офертата- минимум 90 дни от представянето им в „Асарел-Медет” АД.Декларация за оглед на обектаАвтореференция и референцииБанкови гаранции в случай, че във финансовата схема е предвидено авансово плащане.Копие от застрахователна полица, съгласно чл.171 и чл.172 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството приета от ПМС №38 от 24.02.2004г., обн.ДВ бр.7 от 02.03.2004г.

VІ. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

Фирмата изпълнител изготвя работен проект, който се разглежда и след приемането му от Възложителя може да пристъпи към извършване на предвидените работи. След изработване и доставка се извършват 72 часови проби в експлоатационни условия.VІІ. Други условия.

1. Принцип за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта за Възложителя и най-късия срок за изпълнение на услугата.

2. Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет” АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

3. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”, „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

4. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

5. Офертата да бъде валидна минимум 90 дни от представянето ú в „Асарел-Медет” АД

6. Офертите да се представят до 14.00 часа на .............2014г. адресирани до рък. направление “ВО, Мониторинг на решенията и ИСУ”. Офертите се изпращат до посочения срок само запечатани в плик /валидно е и пощенско клеймо/ на адрес 4 500 гр. Панагюрище, „Асарел-Медет” АД, като състезателната част /търговските условия/ са запечатани във втори плик вътре в големия плик.

На офертата поставена в запечатан плик моля, да се поставя надпис:

« Оферта за Доставка на автономни осветителни системи за руднични пътища -Да се отвори (вижда) само от определената за целта комисия!»

Валидност на офертата - /минимален срок в дни/ Подател: адрес за кореспонденция»

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия.

Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг.


Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
VІІІ. За контакти

“Асарел – Медет” АД – инж. П. Дееничин тел. + 359 357 /60 422, инж. Д. Кунчева тел. + 359 357 /60 373ІХ. ПРИЛОЖЕНИЯ към ТЗ:

1. Приложение №1- ФИГ.1 Рудник Асарел;

2. Приложение №2- Декларация за оглед на площадката;

3. Приложение №3- Декларация за конфиденциалност;

4. Приложение №4 - Обща офертна цена и начин на разплащане;

5. Приложение №5 – Общ срок за изпълнение;

6.Приложение №6- Декларация за срок на валидност на офертата, готовност за отпочване на работа и изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата;

7. Приложение №7- Административни данни за кандидатите;

ИЗГОТВИЛИ: СЪГЛАСУВАЛИ:
Инженер енергетик:........... Техник, ел. машини:........ / инж. Д. Кунчева / / инж. П. Геров /
Р-л отдел „ЕС, ЕЕ и И”:........... Н-к Рудник:...........

/инж.П.Дееничин/ / инж. Б. Гиздов /Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница