Асарел медет” ад запитване за оферта относно: Избор на доставчик на електроди esabДата13.10.2018
Размер302.61 Kb.
Индекс на документа: РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1

Рег.№ 93-00-13242/09.10.2014г.АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА


Относно: Избор на доставчик на електроди ESAB.

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.

Целта на настоящото проучване е избор на доставчик, с когото „Асарел Медет” АД, в качеството си на Купувач, да сключи рамков договор за доставката на заваръчни консумативи с марка ESAB. В таблицата по-долу е посочена спецификация с прогнозно годишно количество на доставяните електроди, изготвена на база доставките в последните три години:
Марка

Размер мм, диам./дължина

Спецификация по ЕN 2560A

Прогнозно годишно кoличество, кг.

1.

Вежен

Ф2,50/350

E 38 0 RR 12

50

2.

Вежен

Ф3,20/350

E 38 0 RR 12

200

3.

Вежен

Ф4,00/450

E 38 0 RR 12

2400

4.

Вежен

Ф5,00/450

E 38 0 RR 12

1000

5.

Норд

Ф2,50/350

Е 42 5 В 42 Н5

50

6.

Норд

Ф3,20/350

Е 42 5 В 42 Н5

600

7.

Норд

Ф4,00/450

Е 42 5 В 42 Н5

1600

8.

Норд

Ф5,00/450

Е 42 5 В 42 Н5

300


II. В ОФЕРТАТА СИ ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

 1. Предложат твърди ед. цени за срока на договора в лева/кг без ДДС.

 2. Предоставят отстъпка в % (процент) от базовите цени в пълната ценова листа за заваръчни консумативи на ESAB. При офериране ценовата листа трябва да се предостави в електронен формат в ‘excel’ или ‘pdf’ файл.

 3. Удостоверят качество на продукта при доставка се удостоверява със сертификат за качество от производителя и/или декларация за съответствие. При офериране е достатъчно участниците да декларират качеството и произхода на стоките.

 4. Да посочат:

 • Произход на стоките.

 • Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2010);

 • Срок на доставка – в дни, след писмено възлагане с поръчка;

 • Условия на плащане: максимален срок разсрочено плащане след доставка;

 • Валидност на офертата.

 1. Да предоставят:

 • Референтен списък на клиенти: участниците следва да се представят Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри;

 • Референции от минимум 3-ма други настоящи клиенти.

 • Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

III. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата, адресирана до Ръководител направление „ВО, Мониторинг и ИСУ”, се представя по един от следните начини: • запечатана в плик с адрес: „Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище;

 • на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

- на E-mail: pbox@asarel.com

На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за доставка на електроди ESAB, „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.Краен срок за предоставяне на офертите до 16,00ч на 30.10.2014г.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.


IV. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

 1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.

 2. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

 3. За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: www.asarel.com /Актуално / Търсене и Предлагане.

 4. За контакти: Дамян Димитров /Специалист Доставки/ - тел.0357/ 60 356, факс. 0357/ 60 260, e-mail: damiand@asarel.com

 5. Приложения: Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет”АД с външни партньори – налични в електронен формат на интернет страница www.asarel.comИндекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

РИ-ИСУ 08.02.00.00.00/23-2


Общи условия


към договори, сключвани от „Асарел-Медет”АД с външни партньори
Настоящите Общи условия /ОУ/ са разработени на база вътрешно-фирмените документи на "Асарел-Медет" АД и в съответствие с Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа(ИСУ), покриваща изискванията на стандартите ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството, ISO 14001:2004  - Система за управление по отношение на околната среда и OHSAS 18001:2007 - Система за управление на здравето и безопасността при работа - Изисквания.
І. Общи изисквания съобразно фирмената Работна инструкция за доставки на стоки/ услуги.
1. Настоящите Общи условия уреждат правилата за изпълнението на договори за доставка на стоки/ услуги за "Асарел-Медет" АД, на основата на принципите на прозрачен, обективен и добре организиран процес за избор на доставчик на стока/ услуга.

2. На избраните изпълнители на доставки на стоки/ услуги се изпращат проекто – договори, типизирани съобразно фирмените изисквания в "Асарел-Медет" АД, неразделна част от които са тези Общи условия.

3. При необходимост от подписване на анекс към сключен договор, същият се подписва от длъжностните лица, подписали основния договор.

4. Неразделна част към договорите са описаните в тях приложения, които се подписват от представителите на страните, подписали договора.

5. Предаването и приемането на договорената стока по вид, качество и количество се извършва на кантар (на производствената площадка /склад) на Купувача след подписването от упълномощени представители на двете страни на Протокол за приемане/предаване на СМЦ, който е неразделна част към настоящия договор. В приложение към този договор двете страни определят лицата, които са упълномощени да получават и предават стоката или услугата.

- Ако за доставена стока се установи,че има недостатъци (дефекти) или не съответства на договореното по вид, качество и/или количество в момента на приемането, Купувачът може откаже разтоварването на стоката като уведоми незабавно Продавача и я върне обратно.

- Ако се допусне разтоварване от "Входящ контрол" на Купувача, то стоката се смята за одобрена и приета, ако в 3-дневен срок от подписването на Протокол за приемане/предаване на СМЦ, тя не се рекламира писмено чрез надлежно отправено уведомление до Продавача. При липса на такова уведомяване, стоката се смята за одобрена, освен за скрити недостатъци.

6. Рекламации за видими дефекти на стоката (услугата) се правят в момента на приемането на доставката при спазване на следните общи изисквания на рекламационното производство:

- При констатиране на скрити недостатъци не по-късно от края на гаранционния срок, уговорен в договора, Купувачът (Възложителят) уведомява в срок до 48 часа Продавача (Изпълнителя) чрез факс или е-mail. Факсът задължително съдържа данни за датата на доставка, наименование на стоката (вида на услугата), наименование и описание на дефекта, както и др. специфични за конкретния случай и договор данни.

- Продавачът (Изпълнителят) се задължава в срок от 2 (два) работни дни , считано от датата на получаването на Рекламационното писмо, да осигури свой упълномощен представител за извършване на оглед на място за рекламационните недостатъци и съставяне на двустранно подписан рекламационен протокол.

- В случай, че при съставянето на констативния рекламационен протокол страните не се споразумеят по констатациите на вида, причината и/или стойността на рекламирания недостатък, същите се задължават да посочат в протокола задължение да сезират независимия орган по качеството "Булгарконтрола". Актът на "Булгарконтрола", съставен въз основа на рекламационния протокол и в присъствието на упълномощени представители на двете страни, е задължителен за последните.

- Продавачът (Изпълнителят) е задължен в срок от 30 работни дни от датата на подписване на двустранния рекламационен протокол или от съставянето на акта на "Булгарконтрола", да уреди признатата рекламация.

- Всички разходи по рекламационната процедура са за сметка на неизправната страна, чието поведение е причинило рекламационната преписка.

7. Осигуряване на техническа литература и съдействие:

- Продавачът осигурява с доставката на оборудването необходимата техническа литература за неговия монтаж и правилна експлоатация – 2 екземпляра, на български език, а при доставка от чужбина – и два екземпляра на английски език;

- Продавачът осигурява за своя сметка специалист супервайзор по време на монтажа и пуска в експлоатация на оборудването. Купувачът е отговорен за качеството на монтажа на оборудването;- Продавачът осигурява за своя сметка специалист за периода след монтажа, който да извършва необходимата инспекционна дейност на оборудването през време на гаранционния период;

- Всички разходи, свързани с изпълнението на задълженията на Продавача по настоящия член са за негова сметка.

8. Форсмажорни обстоятелства: За форсмажорно обстоятелство се счита всяко такова, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати, в т.ч. но не само: земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и др. Подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни и общински органи. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна по договора или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно. Форсмажорните обстоятелства отлагат договорения срок на доставката на стоката (услугата) в зависимост от тяхната продължителност. Страната, която се позовава на форсмажор следва в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна и да докаже настъпването на това обстоятелство чрез удостоверение, издадено от съответната търговска палата. Липсата на писмено уведомление е основание да се търси отговорност за загуби от страната неизпълнила задълженията си.

В случай, че изпълнението на договора бъде отложено с повече от 3 месеца и ако двете страни по договора не могат да се споразумеят за по-нататъшното му изпълнение, тогава Купувачът (Възложителят) има право да прекрати бъдещото изпълнение на договора, а Продавачът (Изпълнителят) ще върне незабавно и без никакви правни формалности на Купувача (Възложителя) получените плащания до момента.

9. Страните по договора следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и, когато те са отправени по телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. За настъпили промени в адресите за кореспонденция и лицата за контакти, съответната страна отправя уведомление до другата в 3-дневен срок.

10. Сключеният между страните договор може да бъде изменен или допълнен от тях с отделно споразумение, облечено в писмена форма.

11. Договорът може да бъде прекратен на едно от следните основания:

-при изтичане на срока на договора;

-ако изпълнението на предмета на договора е станало невъзможно;

-по взаимно съгласие;

-в случай на съществено неизпълнение на договора (неизпълнение, водещо до невъзможност да се постигне договорения резултат), изправната страна трябва писмено да предупреди неизправната страна и да и предложи преустановяване на нарушението и отстраняване на неговите последици в достатъчен за изпълнение срок, след което възниква правото на едностранно разваляне на договора от изправната страна;

- с 1-месечно предизвестие от страна на Купувача (Възложителя);

- на друго основание, изрично посочено в договора.

12. Обменяната между страните кореспонденция, касаеща изпълнението на сключения между тях договор, ще бъде представяна преимуществено в електронен вид (напр. и-мейл, магнитен носител), включително и когато информацията е представена на хартиен носител (напр. проекти, отчети за изпълнени дейности, становища, рекламационна преписка, информация по т.15 по-долу и др.).

13. Относно тълкуването и изпълнението на сключения между страните договор, както и по всички спорове, свързани с него, за договорите, сключени с български партньори се прилага действащото законодателство на Република България, а за договорите, сключени с чуждестранни физически или юридически лица, се уговаря приложението на неутрално за страните право.

14. Всички спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори. Постигнатите споразумения се оформят писмено и са неразделна част от договора. В случай на непостигане на договореност, спорът се отнася за решаване до Арбитражния съд на Българската стопанска камара в София или до Международната търговска камара в Париж, в зависимост от това български или чуждестранен е контрагентът.

15. "Асарел-Медет" АД и Външните партньори, сключващи договори с него, поемат ангажимента да информират незабавно писмено освен лицата за контакти по договора и представителя на съответното дружество, подписал договора, при констатиране на неизпълнение на взаимни задължения или небрежно и/или недобросъвестно изпълнение на договорните задължения от страна на служители на двете фирми, или проявили се тенденции за такова, с цел бързото отстраняване на допуснатите нарушения или пропуски, които в бъдеще могат да повлияят негативно върху общото изпълнение на договореностите помежду им или да нанесат щети и загуби на партньорите.

16. "Асарел-Медет" АД и Външните партньори, сключващи договори с него, поемат ангажимента при възникнала необходимост за пребиваване на работници/ служители в "Асарел-Медет"АД, те да ползват местата за настаняване, собственост на дружеството, на преференциалните цени, договорени за работници/ служители и официални гости на "Асарел-Медет"АД.


ІІ.Изисквания на внедрената през 2003 г. Интегрираната система за управление в „Асарел-Медет”АД на база ISO 9001:2008 – за управление на качеството, ISO 14001:2004 – за управление на околната среда и OHSAS 18001:2007 – за управление на здравето и безопасността при работа
ІІ.1. Безопасни и здравословни условия на труд
Настоящите изисквания са разработени в съответствие с вътрешно-фирмените документи, чл.277 от Кодекса на труда, чл.18 във връзка с чл.14 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд.

 1. "Асарел-Медет" АД запознава всички външни партньори и изпълнители по сключени договори, работещи на територията на дружеството, с утвърдените в дружеството вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд. Всички външни изпълнители се задължават да ги спазват и в качеството си на Работодатели да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд на своите работници.

 2. Работещите на територията на дружеството са длъжни да спазват установените в "Асарел-Медет" правила за здравословни и безопасни условия на труд, гарантирайки собствената си безопасност и безопасността на всички други лица, заети в съответната дейност.

 3. Работещите са длъжни да се явят на работа в състояние позволяващо безопасно, здравословно и качествено изпълнение на съответните им задължения.

 4. Работещите в контролираните от "Асарел-Медет" АД територии се допускат до работа само след проведен начален инструктаж от отдел "БЗР", съгласно Наредба № РД-07-02 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Инструктажът се провежда по утвърдената програма и се регистрира по установения ред от ръководител отдел "БЗР", а в негово отсъствие - от инспектор по БЗР. Отдел "БЗР" издава служебна бележка на инструктираните работници по образец приложение № 2 към чл. 12, ал. 3 от Наредба № РД-07-2 за обучението и инструктажа в 2 екземпляра, единият от които е предназначен за картотеката на отдел "Фирмена сигурност" за издаване на пропуск, а вторият се съхранява за срока на договора от техническият ръководител (коорднатор за безопасност и здраве при работа) на изпълнителя.

 5. Ръководителите на фирмите(Изпълнителят), извършващи дейности в контролираните от дружеството територии, са отговорни за провеждането на периодичните и други видове инструктажи на своите работници. Ръководителите на външните фирми извършват оценка на риска преди започване на работа и до завършването и.

 6. Задължително е използването на подходящо работно облекло (с видимо и четливо означение на името на фирмата – Изпълнител), като използването на каски, ръкавици, предпазни очила, маски и защитни обувки са задължителни за ползване при работа на териториите, контролирани от "Асарел-Медет"АД. В зависимост от спецификата на извършваните дейности, при необходимост се използват и специализирани ЛПС. Необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло на работещите на територията на дружеството се осигуряват от Изпълнителя за негова сметка, съгласно предварителната оценка на риска.

 7. До работа на териториите, контролирани от "Асарел-Медет" АД се допуска само обучен персонал в добро здравословно състояние. Изпълнителят и неговите подизпълнители са длъжни да организират за своя сметка предварителни медицински прегледи, съобразени с характера на извършваната дейност и конкретните условия на труд. При извършване на дейности, изискващи текущ контрол върху здравословното състояние на персонала, ангажиран с осъществяването им е Изпълнителят, който е задължен да сключи договор с оторизиран медицински специалист. В случай на настъпване на тежки, животозастрашаващи травми на работното място Изпълнителят е длъжен да потърси незабавно съдействието на медицинския екип, работещ на територията на "Асарел-Медет" АД. Телефонният номер за спешни повиквания е 246 и 150.

 8. За работещите на териториите, контролирани от "Асарел-Медет" АД по време на работа е задължително носенето на валидни документи за правоспособност и друга квалификация, изискваща се според нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 9. Ръководителите на фирмите извършващи дейности в контролираните от дружеството територии, са отговорни за правоспособността и квалификацията на персонала.

 10. Ръководителите на фирмите извършващи дейности в контролираните от дружеството територии са отговорни за спазването и прилагането на всички действащи нормативни изисквания на Република България за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Когато повече от една фирма Изпълнител трябва да работи на едно и също работно място по едно и също време с друга външна фирма, предварително се съставя и съвместно съгласува инструкция за безопасно съвместно извършване на работата между фирмите изпълнители и "Асарел-Медет" АД.

 1. Ръководителите на фирмите, извършващи строителна, ремонтна и др. дейности в контролираните от дружеството територии, определят с писмена заповед свой координатор по безопасността и здравето, като уведомяват за това водещия договора от страна на "Асарел-Медет" АД, който от своя страна предоставя тази информация в отдел "БЗР".

 2. Разрешителни за извършване на специфични видове дейности (изброени примерно, но неизчерпателно - за огневи работи (задължително спазване на всички изисквания на Наредба Iз-2377/2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите); за изкопни работи; за упражняване на дейност по надзорните наредби; за работа в затворени съдове; за извършване на взривни работи; за механично обезопасяване; за прекъсване на захранване с ток, вода, пара, въздух, газ, масло, и др. изисквани съгласно специални нормативни актове) трябва винаги да са на разположение на работната площадка на територията на "Асарел-Медет"АД.

 3. Работно оборудване - собствено или наето от фирмата Изпълнител, в т.ч. електроженови апарати; оборудване за газо-кислородно рязане и заваряване; безопасно осветление; временни ремонтни скелета и стълби; противопожарни и средства за първа помощ; всички видове съоръжения с повишена опасност (СПО) по смисъла на чл. 32 от Закон за техническите изисквания към продуктите, които се използват за извършване на дейностите на територията на "Асарел-Медет" АД, трябва да бъдат в изправност, проверени и използвани по предназначение и съгласно нормативните изисквания.

Съоръжения с повишена опасност (СПО), които не са регистрирани и нямат актуални ревизионни актове от извършени проверки от органите за технически надзор, не се допускат до работа на територията на Дружеството. Ревизионните актове от проверките на СПО, трябва винаги да бъдат на разположение на работната площадка.

На проверка от страна на отдел "БЗР" по отношение спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, подлежат и стълби и проекти за скелета и инструкции за стандартни модулни скелета, собственост на външните изпълнители.

14.Организация на работната площадка:

14.1.Специфичните правила за здраве и безопасност при работа в "Асарел-Медет" АД, представени по време на инструктажа по безопасност и оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.

14.2. Задължително се спазват всички пътни знаци и маркировки на територията на дружеството. Разрешената скорост на движение на МПС е 30 км/час., при сложени предпазни колани.

14.3.При работа на височина хората, оборудването и използваните материали трябва да бъдат защитени от падане /мрежа, сбруи, колани и др./.

14.4.Изпълнителят е длъжен да маркира ясно работната си площадка с подходящи ограждения (прегради, ленти, отцепления) и да я сигнализира със знаци и табели по безопасност. За превоз на материали и хора следва да се използват само предварително уточнени пътища.

14.5. При извършване на рискови дейности и използване на съоръжения, технологии и вещества, които могат да застрашат здравето и живота на работещите или да доведат до крупни производствени аварии в контролираните от "Асарел-Медет"АД територии, изпълнителят разработва План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, който се съгласува от Генерален директор, ресорен директор, ръководителят на цеха /отдела/, осъществяващ текущ контрол по изпълнението на договора, отдел "БЗР" и РО "ПБЗН".

14.6.Кислородните и газовите бутилки използвани при извършване на дейности от външни изпълнители, се ползват само в изправено положение, обезопасени срещу падане, при изправни редуцир-вентили и капачки. Същите се поддържат чисти и обезмаслени. Ползват се на препоръчаните пожаробезопасни разстояния едни от други и от запалителни материали. Съхраняват се и се транспортират съгласно нормативните изисквания. Изпълнителят осигурява необходимите подходящи пожарогасителни средства при извършване на огневи работи. При собствена доставка на бутилки и варели за транспортиране на сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, Изпълнителят следва да покаже организацията, която е създал за технически надзор от лицензирани лица.

14.7.Външните фирми- изпълнители - собственици или ползватели на съоръжения с повишена опасност, са длъжни да осигуряват обслужването им от персонал, който има необходимата квалификация и правоспособност. Броят на персонала се определя в проекта на съоръжението или от органите за технически надзор. Външната фирма-изпълнител - собственик или ползвател на съоръжения с повишена опасност, и обслужващият ги персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения:

-с устройство, което не съответства на нормативните изисквания;

- които показват повреда или неизправност при работа;

- на които не е извършен технически надзор съгласно изискванията на Закона за технически изисквания към продуктите и на наредбите по неговото прилагане.

15. При авария или ситуация, застрашаващи живота и здравето на работници в контролираните територии, незабавно се уведомява отдел “Безопасност и здраве при работа” на "Асарел-Медет"АД – тел.375 или GSM 0887 709836, Здравна служба – тел.246 и 150, "Фирмена сигурност" – дежурен полицай тел. 285, Аварийно-спасителна служба и пожарна безопасност – тел.160 и 372, и се следват техните указания.

16. Отдел "БЗР" на "Асарел-Медет"АД извършва периодични или по сигнал проверки по спазване на настоящите Общи условия. Констативните протоколи и предписанията на отдел "БЗР" са задължителни за страните по договорите с дружеството. Отдел "БЗР" има право да спира работата, да отстранява работници или служители, които са без изискващата се правоспособност, без лични предпазни средства и с действията си застрашават своето и на други лица здраве и безопасност.

17. Контрагентите, извършващи дейности в контролираните от "Асарел-Медет" АД територии са задължени да използват само изправни машини, уреди и съоръжения преминали всички изпитания и проверки съгласно нормативните изисквания. При установяване на технически неизправности същите лица са длъжни да предприемат всички необходими и навременни мерки за тяхното незабавно отстраняване.

18. При експедиция на концентрати, автомобилите подхождат за товарене след подаден сигнал от оператора /дежурния от отдел "ККиМ"/.

19. Забранено е преминаването на хора под бункерите за товарене на готовата продукция.


20. Временно електрозахранване:

- Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита (IP....) за захранване на електропотребителите си.

- Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.

- Възложителят извършва включване на изводите към разпределителните си ел. табла или на отделни електропотребители на Изпълнителя само, ако същите отговарят на изискванията на Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уребди и електропроводните линии, на Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа екслоатация на енергообзавеждането и на Правилника за БЗР по електрообзавеждането.

- Забраняват се превключванията от едно място за захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.

- Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели на ел. уредби по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства, производствени съоръжения и др. на Възложителя.

-Изпълнителят устройва използваните ел. съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир на работниците на Възложителя.

21. Правила на поведение:
 • 21.Употребата на алкохол и всякакъв друг вид упойващи и наркотични вещества на контролираните от "Асарел-Медет" АД територии е абсолютно забранена.

  • .Всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, материални повреди, трябва незабавно да бъдат докладвани в отдел „БЗР” на Възложителя.

  • Задълженията и отговорностите на Изпълнителят, "Асарел-Медет" АД и засегнати страни са упоменати в Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


22.Ред и чистота:


 • .1.Винаги и по всяко време Изпълнителите са длъжни да подреждат всички материали и резервни части и почистват от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

  • Забранено е храненето на работните места. Това може да става само в помещения, отговарящи на санитарните изисквания.

  • Забранено е пиенето на вода от неконтролирани водоизточници.

23. При констатиране на щети от неспазване на горните изисквания, контрагентите, извършващи дейности в контролираните от "Асарел-Медет" АД територии, отговарят в пълен размер за допуснатите щети. При констатирано неспазване на изискванията за ЗБУТ, виновните лица се санкционират от отдел "БЗР" с акт за нарушение. Въз основа на съставения акт се прави прихващане от дължимото възнаграждение по договора /стойността на услугата/ на Изпълнителя в размер на 100 лв. за всеки отделен случай, а при повторно нарушение 500 лв. При откриване на работник /специалист/ на изпълнител, допуснат до работа без да е преминал начален инструктаж по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, санкцията е 100 лв за всеки случай, а при повторно нарушение 500 лв.

Лица системно нарушаващи правилата по здраве и безопасност при работа незабавно се отстраняват от работа и не се допускат на територията на дружеството.


Всички описани изисквания се отнасят и за подизпълнителите на фирмата-изпълнител. Изпълнителят автоматично ще бъде третиран като координатор в случай на ползване на подизпълнители. При наемане на подизпълнители Изпълнителят се задължава да предостави настоящото Приложение към Договора с "Асарел-Медет" АД за сведение и изпълнение от подизпълнителите.

ІІ.2. Екологични изисквания
Контрагентите, извършващи дейности в териториите, контролирани от "Асарел-Медет" АД са длъжни да спазват следните правила:

1.На входа на предприятието задължително се проверяват всички превозни средства от дежурния на КПП, водещия договора или негов подчинен. При конститиране на течове или разлив/разсипване на материали, същите се допускат на територията на дружеството само след отстраняване на несъответствието.2.Забранява се замърсяването и изхвърлянето на каквито и да са материали или отпадъци в териториите, контролирани от "Асарел-Медет"АД, освен на специално обозначените за целта места.

3.При необходимост от извършване на ремонт на превозни средства и/или други машини, същият се извършва само на определеното място на територията на дружеството – ЦРБ, на одобрени от ръководството места за ремонтни бази на съответния партньор, или извън територията на дружеството.

4. При извършване на строителни и ремонтни дейности на територията на дружеството, ежедневно и след приключване на работа да се почиства района от всякакви отпадъци.

5.Генерираните от ремонтна дейност отпадъци/отработени масла, филтри и др. консумативи, омаслени трици и други отпадъци/ се събират разделно в определените за целта и надписани контейнери/варели в цех АРЦ или се изнасят извън територията на дружеството.

6.При аварийно изтичане на ГСМ или разлив/разсипване на материали, незабавно се уведомява отдел "Екология" на "Асарел-Медет" АД – тел.254 или GSM 0887800071 и "Фирмена сигурност" – дежурен полицай тел.285, и се предприемат незабавни мерки за ограничаване и отстраняване на въздействието върху околната среда.

7.След натоварване на автомобилите, извозващи концентрат, кошовете на същите се покриват с покривала, с цел предотвратяване на разпиляване на концентрата при движение.8.Отдел "Екология" на "Асарел-Медет" АД провежда текущи внезапни проверки и проверки по подадени сигнали за спазването на екологичните изисквания. Протоколите, съставени от отдел “Екология” за констатирани несъответствия са задължителни за страните по договорите.

9. В случай на констатирани несъответствия или неспазване на екологичните изисквания, от външни партньори, извършващи съответната дейност, същите се санкционират като възстановяват всички разходи по предприети действия за отстраняване на нанесените вреди. Възстановяването на тези разходи става чрез прихващане от дължимото им възнаграждение по договора на Изпълнителя.

10. При неизпълнение на предписание от извършена повторна проверка на отдел „Екология“ се изготвя доклад с предложение за санкциониране. Въз основа на предложението се прави прихващане от дължимото възнаграждение по договора /стойността на услугата/ на Изпълнителя в размер на 100 лв. за всеки отделен случай, а при повторно нарушение 500 лв.

ІІ.3. Фирмена сигурност

1. Установените правила са задължителни за всички лица, които работят в АД, както и за всички, които го посещават или преминават през територията му.

2. Всички превозни средства и лица, навлизащи, преминаващи или напускащи територията на дружеството, подлежат на проверка от дежурния на КПП.

3. Лица в очевидно нетрезво състояние, не се допускат на територията на АД.

4. Непосредственото прилагане на правилника за пропускателния режим се осъществява от служителите на полицейското звено за охрана и звено "Въоръжена охрана".

5. Всички преминаващи през контролно-пропускателните пунктове на дружеството са длъжни да изпълняват разпорежданията на служителите от охраната, свързани с изпълнението на настоящата инструкция.

6. Официален вход на "Асарел-Медет" АД е КПП №1 на площадка "Асарел".

За изпълняващи договорени задачи, реализацията на които следва да се осъществява на територията на площадка "Медет" или ВОС "Люляковица" е допустимо преминаване съответно през КПП № 2 или КПП № 4, след получаване на електронен пропуск разрешаваш директен допуск в съответния район, което се осъществя по регламентирания по долу ред от КПП№1.


7. Влизането и излизането от района на дружеството се извършва само след представяне на Идентификационен електронен пропуск (ИЕП) и извършване на съответните проверки от охраната.

8. ИЕП биват два вида: • еднократни - за влизане на територията на дружеството в рамките на деня.

 • временни – важащи за период до 6 месеца.

В ЕИП се вписва периода за разрешено посещение и КПП, за което важи. ЕИП се издават персонално за ФЛ и за МПС. Пропускът за МПС важи само за МПС и водача, който го управлява.

Временни пропуски за период до 6 месеца се издават при честота на посещение на територията на дружеството не по- малко от един път седмично. В останалите случаи се издават еднократни пропуски.Издаденият ЕИП за МПС важи само за придвижване на /МПС и неговия водач от КПП до посочения обект или пункт за паркиране. Не се допуска отклоняване от посочения маршрут.

ИЕП за ФЛ са поименни, с уникален идентификационен код. ЗАБРАНЕНО е преотстъпването на ИЕП за ползването му от други лица, както и използването й с цел нерегламентиран достъп на трети лица до контролираните зони.
Допускането на външни фирми за извършване на определена работа с хора и техника на територията на дружеството в изпълнение на съвместни задачи става при спазване на следния ред:
1. На основание на сключения договор с фирми и лица за осъществяване на дейност на територията на дружеството, водещият договора специалист, напомня на съответната фирма /лице/ за необходимостта от изпращане от тяхна страна на писмена молба-предложение адресирано до Изпълнителния Директор на „Асарел-Медет“ АД за издаване на нужните им ЕИП на хора и превозни средства, които ще посещават дружеството в изпълнение на договорените ангажименти.

2. Във връзка с допускането на външни фирми за извършване на определена работа с хора и техника на територията на дружеството в изпълнение на съвместни задачи, както и за да бъде издаден електронен идентификационен пропуск е необходимо физическото или юридическото лице да представи в съответсвие с действащия договор молба по образец с пълните данни за лицата и МПС - ЕГН, трите имена и № на лична карта за лица, а за МПС пълен регистрационен номер с водача на МПС. Необходимото технологично време за издаване на електронния пропуск е до 5 (пет) дни.Молбата следва да бъде придружавана от следните документи:

- списък - предложение на лицата, които ще работят на територията на дружеството за изпълнение задълженията по договора, с трите имена, ЕГН и дом. адрес.

- списък на МПС и ПСТ по вид, марка, ДК № или инвентарен номер и правоспособен водач

- опис на внасяния инвентар и СМЦ, необходими за изпълнението на договорните задължения;

- предложение в писмен вид за реда и спесимените за влизане на хора, снабдяване с ГСМ, резервни части и консумативи /ако има нужда от такива/, реда и документите за изнасянето им, местостоянка и местодомуване, места за зареждане с ГСМ и места за извършване на ремонтна дейност. Предложението следва да бъде утвърдено от съответния Директор с оглед защита интересите на Дружеството.

- документ за преминат инструктаж през отдел "Безопасност и здраве при работа" на чуждите лица.

3. Водещият договора специалист дава становище по отношение на необходимостта от издаване на съответните видове пропуски, което придружава молбата на външните фирми и лица за издаване на пропуски.

4. Становището на специалиста, водещ договора, се предоставя на Ръководител отдел "Фирмена сигурност" за запознаване, вземане решение/при необходимост съгласувано с Изп. директор/ и организиране издаването на пропуските съгласно утвърдените правила в дружеството.

5. Водещият договора от страна на "Асарел-Медет" АД е на разположение за допълнителна информация за външните контрагенти относно реда и условията на пропускателния режим в "Асарел-Медет" АД.
Изисквания при работа с издаваните на лица Електронни пропуски/карти
1. Временния Електронният пропуск се издава за срока на действие на договора с "Асарел-Медет" АД или за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на подаване на молбата, ако договорът е безсрочен или с по дълъг срок на действие.

2. ЕИП дава право на достъп, както следва: за КПП №1 – на всички работници и служители на външната фирма, а до КПП № 1 и административна сграда на "Управление-блок 2" на ръководни служители на фирмата контрагент. ЕИП за достъп до административна сграда "Управление-блок 1" не се издават. Издаваните ЕИП са без право на достъп до останалите административни сгради и обекти с контролиран достъп на територията на "Асарел-Медет" АД, освен в случаите, когато това изрично е упоменато в сключените с "Асарел-Медет" АД договори. В останалите случаи, при необходимост външните лица и фирми изпълнители използват еднократни пропуски, издавани на КПП №1.

3. ЕИП за лица, които ежедневно ще се регистрират при влизане и излизане от територията на дружеството при извършващи се производствена или друг вид дейност, се издават след провеждане на начален инструктаж по здраве и безопасност при работа от отдел "БЗР" и представяне на служебна бележка, приложение № 2 към Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и иструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

4. В случаите, когато служителите на външни фирми се превозват до и на територията на дружеството със собствен транспорт, моторното превозно средство задължително спира пред КПП №1, като пътниците напускат превозното средство и се регистрират чрез ЕИП индивидуално през контролера за достъп на КПП №1. Превозното средство и шофьорът се проверяват на място съгласно установения ред в дружеството. След преминаване на бариерата на КПП №1 пътниците отново се качват на превозното средство и продължават по регламентиран маршрут до местоназначението си. Този ред важи и при напускане на територията на дружеството.

5. При открадната или изгубена идентификационна карта, притежателя и уведомява незабавно дежурния охранител на КПП № 1 на тел. 493 за това.

За неспазване на изискванията за съхранение/ при кражба, или загуба/ на виновното лице се налага санкция от 10 лв. и му се издава нова идентификационна карта.

6. На всички места с монтирани контролери за регистрация има инсталирани видеокамери за наблюдение с непрекъснат запис на събитията.

7. Забранява се:


 1. Прескачане на рамената на турникетите

 2. Сваляне на рамената на турникетите

 3. Минаване под рамената на турникетите

 4. Отваряне на страничните врати със знак „забранено преминаването“

 5. Преминаване на две или повече лица с една и съща идентификационна карта

 6. Прескачане на допълнителни заграждения около турникетите

При констатирано нерегламентирано използване на предоставените ЕИП, злоупотреби с тях, нарушения на пропускателния режим, злоумишлени действия спрямо системите за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване, се налагат парични санкции в размер на 50 лв. за всяко нарушение.

Нарушението се документира чрез снимков материал с отразена дата и час на извършването. Документите за нарушението се предоставят на водещия договора за незабавно предявяване на санкцията.

Санкциите се налагат на външната фирма – изпълнител , а тя от своя страна урежда взаимоотношенията си с конкретно виновните лица.

8. Издадените пропуски се връщат обратно на "Асарел-Медет" АД, на КПП №1, след изтичане срока на действие. При невръщане на елктронните пропуски/карти фирмата подлежи на предвидените по- горе санкции.


Контролът по използване и изнасянето на СМЦ от Дружеството, които те са собственост на чужди юридически и физически лица.


 1. Всички, които изнасят и внасят СМЦ от и в района на дружеството, са длъжни да ги декларират на съответното КПП, като посочват техния вид и количество, както и техния произход и собственост, чрез представянето на съответен декумент.

 2. Отдел "Фирмена сигурност" извършва периодични проверки на охраняваната територия на дружеството и ведомствените пътища и проверки по сигнал за спазване на установените правила и опазване имуществото на дружеството и обособените му фирми от посегателства. Констативните протоколи на отдел "ФС" са задължителни за фирмите, работещи по договори, извършващи дейности на територията на "Асарел-Медет"АД.

 3. При установяване на посегателства над имущество на "Асарел-Медет"АД и обособените му фирми, както и създаването на условия и предпоставки за такива, на нарушителите се търси съответна отговорност и им се отнема правото да посещават територията на дружеството, като същите дължат обезщетение в пълен размер за причинените на дружеството вреди. Данните за извършените нарушения се предоставят на органите на МВР и Прокуратурата.

 4. При оставяне на имущество без надзор след работно време, в празнични и почивни дни, както и при аварийни ситуации, стихиини бедствия и извършени правонарушения, следва да се уведомяват своевременно служителите от отдел "Фирмена сигурност" на тел.478 и тел.285 и GSM 0887 800077.

5. При изнасяне на СМЦ, собственост на чужди юридически лица, които имат обекти и извършват дейност на територията на Дружеството Същите представят експедиционна бележка по образец на "Асарел-Медет" АД, подписана от упълномощени дл. лица водещи договорите със съответните фирми, което е достатъчно условие за пропускането на СМЦ.

6. Физически лица изнасят от района на дружеството СМЦ, след като докажат пред дежурния на КПП собствеността си върху тях. Декларирането на СМЦ по вид и количество при внасянето им в района на Дружеството и вписването им в специалния дневник на КПП е достатъчно условие за пропускането на СМЦ.Забележка: Ръководителите на чуждите юридически лица да представят в Отдел "Фирмена сигурност" на "Асарел-Медет" АД списък на упълномощените дл. лица и спесимент на подписите им, както и копия от съответните образци придружителни документи и реда за ползуването им.
Всяко физическо лице, действащо в качеството на работник или представител на външен партньор на "Асарел-Медет" АД, пребиваващ на територията на дружеството, е длъжен да спазва строга конфиденциалност по отношение на всяка информация, станала му известна при и по повод изпълнение на неговите задължения по съответния договор с "Асарел-Медет" АД. За неспазване на това изискване виновното лице носи отговорност съгласно предвидения в закона ред.

Длъжностните лица, които следят за изпълнението на договорите, да запознаят ръководителите на фирми, които са получили достъп до предприятието по силата на сключения договор, с основните изисквания, на този Правилник, както и наличието на система за контрол на достъп и видеоконтрол. При констатирани нарушения от представители на външните фирми незабавно да се информира Изп. Директор и Рък. отдел "Фирмена сигурност" за предприемане на незабавни мерки.


ІІІ. Назначаване на работници/ служители към фирми, изпълняващи дейности на територията на "Асарел-Медет"АД
1.Фирмите /дружествата/, допускани да извършват дейности на територията на "Асарел-Медет"АД, набират личния си състав от живущи в община Панагюрище чрез предварително съгласуване с ръководството на "Асарел-Медет" АД.

За целта Контрагентът представя списъци с длъжностите и професиите, които са необходими за заемане и квалификационните изисквания за тях непосредствено след подписването на договора или текущо при възникване на необходимост. В тях се определят сроковете и етапите за назначаването на подходящия персонал.

2. Контрагентът представя в Дирекция “ЧР” на "Асарел-Медет" АД молби за работа в съответните дружества с приложена автобиография и копие от документи за правоспособност. Молбите са адресирани до съответния ръководител на фирма, за чиито работни места се кандидатства.

3. Кандидатурите се разглеждат в едноседмичен срок в дирекцията съвместно с представители на фирмите и съвета за социално сътрудничество на "Асарел-Медет"АД, като предварително се проучват по следните критерии: • Работил ли е кандидата в "Асарел-Медет"АД и ако е така, какви са причините за напускане;

 • Възможност за устройване с предимство на работещи в дружеството, предвиждани за освобождаване в следствие съкращаване на щата;

4. След като се направи подбор, на следващия ден списъкът с одобрените кандидати се представя на Директор "ЧР" на "Асарел-Медет"АД за утвърждаване, и едва тогава съответните ръководители на фирми пускат заповеди за назначаване.

5. Изключение от гореописаните правила се прави само за професии, за които не могат да се намерят специалисти в общината.6. При избор на подизпълнител/ доставчик дружествата, допускани да извършват с договор дейности/ доставки на територията на "Асарел-Медет"АД, дават право на пръв отказ на фирми, със седалище и дейност на територията на Община Панагюрище.

7. Правилата на Раздел ІІІ. от тези Общи условия важат и за подизпълнителите по сключени с "Асарел-Медет"АД договори.

Настоящите общи условия са неразделна част от договорите, сключвани от "Асарел-Медет"АД с външни партньори, като при противоречие между клауза в договора и регламент в общите условия, предимство има текстът на договора.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница