Асарел медет” ад запитване за офертастраница1/3
Дата24.10.2018
Размер338.5 Kb.
#96358
  1   2   3

Индекс на документа: РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1

Рег.№ 93-00-675/18.01.2016АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА


Относно: Доставка на апаратура и материали, производство на SCHNEIDER ELECTRIC, кабелна арматура и електроинсталационни материали

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.

Предмет на настоящото проучване е избор на доставчик на апаратура и материали, производство на SCHNEIDER ELECTRIC, кабелна арматура и електроинсталационни материали, съгласно спецификация – Приложение №1 към настоящото запитване, с когото „Асарел-Медет“АД да сключи рамков договор за доставка.II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА.

Всеки участник в процедурата следва да подаде оферта в две части – Техническа и Търговска, съгласно т.V. При изготвяне на офертата е задължително спазването на номерацията на позициите от Спецификацията. Техническата част на офертата е задължително да съдържа информация за:

 1. Количество за доставка – участникът трябва да приложи спецификация на оферираните позиции без цени, съгласно техническата спецификация.

 2. Произход на продукта – да бъде посочен за всяка група стоки от Приложение №1 (за т.I от таблицата задължително Schneider Electric). След сключване на договор, всяка доставка се удостоверява със сертификат за качество от производителя и декларация за съответствие.

 3. Възможност за поръчка на позиции апаратура и материали по Ценова листа на Schneider Electric, кабелна арматура и електро-инсталационни материали по ценова листа на участника, с търговска отстъпка по групи стоки и запазване същите условия за доставка – за позиции, които не са включени в Приложение №1 – участникът трябва да посочи дали предлага тази възможност и търговските отстъпки по групи стоки, или не.

 4. Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2010);

 5. Срок на доставка – в дни след всяка възлагана поръчка;

 6. Гаранционен срок – в месеци след доставка, но не по-малко от 18 месеца;

 7. Валидност на офертатанай-малко три месеца след крайния срок за офериране.

 8. Референтен списък на клиенти: участниците следва да се представят Референтен списък на клиенти с адреси и телефони за стоки със същите параметри;

 9. Референции от минимум 3-ма други настоящи клиенти.

 10. Фирмени документи: участниците следва да предоставят:

- Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.

- Удостоверение за актуално състояние на фирмата.III. ТЪРГОВСКАТА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА.
Търговската част на офертата е задължително да съдържа информация за:

1. Цени: участниците следва да предложат цени без ДДС. При офериране е задължително спазването на номерацията. При неофериране на дадена позиция следва да се посочи цена 0.

За предотвратяване на отклонения и промяна в предложените ценови условия от периода на подаване на оферта до датата на изготвяне на сравнителен анализ, породени от валутно-курсови разлики, при сравнението оферираните цени се приравняват в лева по валутен курс на БНБ от датата, на която е изготвена офертата на всеки конкретен участник в търга.2. Базови ценови листи (на електронен носител във формати .xls(x), .pdf или .doc(x)) и отстъпки по групи стоки за доставка на позиции съгласно т. II.3. по-горе.

3. Условия за плащане: максимален срок разсрочено плащане след доставка.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Техническо задание. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
1. Офертите се изпращат, адресирани до Директор „Одит и Контрол“ инж. Р. Шуманов по пощата в запечатан плик с ненарушена цялост, на адрес „4500 гр. Панагюрище, площадка Асарел“. Офертата следва да бъде подадена в голям плик с надпис: Оферта за доставка на апаратура и материали, производство на SCHNEIDER ELECTRIC, кабелна арматура и електроинсталационни материали”, съдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание:

1.1. Запечатан плик № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ” (Техническа част), съдържащ всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, спецификация на листата с оферирани продукти/ материали/ резервни части (без цените), гаранционен срок/ срок на съхранение, предлаган срок за доставка/ изпълнение, референции и други специфични изисквания съгласно изискванията, описани в Tочка I. и II.

1.2. Запечатан плик № 2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ предложението на доставчика за предлаганата цена и начин на плащане на оферираната доставка на стоки/ услуги, съгласно изискванията, описани в Точка III. Търговските условия (вкл. спецификацията с предлаганите цени) трябва да бъдат представени и на електронен носител, на CD/DVD или флаш-памет, в ‘excel’ документ.

1.3. Краен срок за предоставяне на офертите до 16,00ч на 12.02.2016г.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.


VI. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

 1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.

 2. Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори и се предоставя на контрагентите за бележки и коментари в процеса на договаряне.

 3. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

 4. За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: www.asarel.com /Актуално / Търсене и Предлагане.

 5. За контакти: Дамян Димитров /Специалист Доставки/ - тел. 0357/ 60 356, e-mail: damiand@asarel.com

 6. Приложения: Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет”АД с външни партньори – налични в електронен формат на интернет страница www.asarel.com

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
СПЕЦИФИКАЦИЯ


по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

Кат. №

Мярка

Прогноз-но годишно

к-во

I.

Aпаратура и материали, производство на SCHNEIDER ELECTRIC

1.

Щуцери:


1.2

ЩУЦЕР PG7
бр

100

1.3

ЩУЦЕР PG9
бр

100

1.4

ЩУЦЕР PG11
бр

100

1.5

ЩУЦЕР PG13,5
бр

100

1.6

ЩУЦЕР PG16
бр

100

1.7

ЩУЦЕР PG21
бр

100

1.8

ЩУЦЕР PG29
бр

100

1.9

ЩУЦЕР PG36
бр

100

1.10

ЩУЦЕР PG42
бр

100

1.11

ЩУЦЕР PG48
бр

100

1.12

ЩУЦЕР M12Х1,5-МЕТР.РЕЗБА

ISM71501

бр

100

1.13

ЩУЦЕР M16Х1,5-МЕТР.РЕЗБА

ISM71502

бр

100

1.14

ЩУЦЕР M20Х1,5-МЕТР.РЕЗБА

ISM71503

бр

100

1.15

ЩУЦЕР M25Х1,5-МЕТР.РЕЗБА

ISM71504

бр

100

1.16

ЩУЦЕР M32Х1,5-МЕТР.РЕЗБА

ISM71505

бр

100

1.17

ЩУЦЕР M40Х1,5-МЕТР.РЕЗБА

ISM71506

бр

100

1.18

ЩУЦЕР M50Х1,5-МЕТР.РЕЗБА
бр

100

1.19

ЩУЦЕР M63Х1,5-МЕТР.РЕЗБА
бр

100

2.

Автоматични прекъсвачи iC60, до 125А:


2.1

iC60N 1P 10A C

A9F74110

бр

50

2.2

iC60N 1P 16A C

A9F74116

бр

50

2.3

iC60N 1P 20A C

A9F74120

бр

50

2.4

iC60N 1P 25A C

A9F74125

бр

50

2.5

iC60N 1P 32A C

A9F74132

бр

50

2.6

iC60N 1P 50A C

A9F74150

бр

50

2.7

iC60N 1P 63A C

A9F74163

бр

50

2.8

iC60N 3P 16A C

A9F74316

бр

50

2.9

iC60N 3P 25A C

A9F74325

бр

50

2.10

iC60N 3P 32A C

A9F74332

бр

50

2.11

iC60N 3P 50A C

A9F74350

бр

50

2.12

iC60N 3P 63A C

A9F74363

бр

50

3.

Автоматични прекъсвачи от 15 до 400 А


3.1

EasyPact 15A

EZC100N3015

бр

5

3.2

EasyPact 20A

EZC100N3020

бр

5

3.3

EasyPact 25A

EZC100N3025

бр

5

3.4

EasyPact 30A

EZC100N3030

бр

5

3.5

EasyPact 40A

EZC100N3040

бр

5

3.6

EasyPact 50A

EZC100N3050

бр

5

3.7

EasyPact 60A

EZC100N3060

бр

5

3.8

EasyPact 75A

EZC100N3075

бр

5

3.9

EasyPact 80A

EZC100N3080

бр

5

3.10

EasyPact 100A

EZC100N3100

бр

5

4.

 Контактори TeSys, номинален ток от 115 до 800А:


4.1

CONT 115A 3P 240V 50/60HZ

LC1F115U7

бр

5

4.2

CONT 150A 3P 220V 50/60HZ

LC1F150M7

бр

5

4.3

CONT 185A 3P 220V 50/60HZ

LC1F185M7

бр

5

II.

Kабелна арматура


1.

Кабелни превръзки:


1.1

Каб. превръзка бяла 100/2.5 (100бр.)
оп

50

1.2

Каб. превръзка бяла 135/2.5 (100бр.)
оп

5

1.3

Каб. превръзка бяла 160/2.5 (100бр.)
оп

5

1.4

Каб. превръзка бяла 200/2.5 (100бр.)
оп

5

1.5

Каб. превръзка бяла 140/3.5 (100бр.)
оп

20

1.6

Каб. превръзка бяла 200/3.5 (100бр.)
оп

250

1.7

Каб. превръзка бяла 225/3.5 (100бр.)
оп

5

1.8

Каб. превръзка бяла 280/3.5 (100бр.)
оп

20

1.9

Каб. превръзка бяла 360/3.5 (100бр.)
оп

2

1.10

Каб. превръзка бяла 140/4,5 (100бр.)
оп

2

1.11

Каб. превръзка бяла 160/4,5 (100бр.)
оп

2

1.12

Каб. превръзка бяла 180/4,5 (100бр.)
оп

2

1.13

Каб. превръзка бяла 200/4,5 (100бр.)
оп

2

1.14

Каб. превръзка бяла 250/4,5 (100бр.)
оп

2

1.15

Каб. превръзка бяла 280/4.5 (100бр.)
оп

50

1.16

Каб. превръзка бяла 360/4.5 (100бр.)
оп

20

1.17

Каб. превръзка бяла 380/4.5 (100бр.)
оп

2

1.18

Каб. превръзка бяла 430/4.5 (100бр.)
оп

2

1.19

Каб. превръзка бяла 240/7.5 (100бр.)
оп

2

1.20

Каб. превръзка бяла 280/7.5 (100бр.)
оп

2

1.21

Каб. превръзка бяла 320/7.5 (100бр.)
оп

2

1.22

Каб. превръзка бяла 360/7.5(100бр.)
оп

2

1.23

Каб. превръзка бяла 450/7.5 (100бр.)
оп

2

1.24

Каб. превръзка бяла 500/7.5 (100бр.)
оп

2

1.25

Каб. превръзка бяла 750/7.5 (100бр.)
оп

2

1.26

Каб. превръзка бяла 550/9 (100бр.)
оп

10

1.27

Каб. превръзка бяла 780/9 (100бр.)
оп

2

1.28

Каб. превръзка бяла 500/12.5 (50бр.)
оп

10

2.

Изолационни ленти:


2.1

Лента Бишоп № 85 25/33 Premium CW
бр

300

2.2

Лента Бишоп № 963 19x9.1
бр

200

2.3

Лента Бишоп №20 Plyseal
бр

5

2.4

Изолирбанд текстилен /50,100 бр./
бр

2000

2.5

Бандажна лента PVC
кг

10

3.

Саморегулиращи нагревателни кабели


3.1

11FSM2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 11 W/m
м

100

3.2

17FSM2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 17 W/m
м

5

3.3

25FSR2-CT - СНК с термопластична обвивка 220 V, 25 W/m
м

5

4.

МУФИ И АКСЕСОАРИ ЗА МЕДНИ ТЕЛЕФОННИ КАБЕЛИ


4.1

XAGA 500-43/8-300 -телефонна муфа, 43-8mm, L-300mm
бр

5

4.2

XAGA 500-55/12-300 -телефонна муфа, 55-12mm, L-300mm
бр

5

4.3

XAGA 500-75/15-300 -телефонна муфа, 75-15mm, L-300mm
бр

5

4.4

XAGA 500-125/30-460 -телефонна муфа, 125-30mm, L-460mm
бр

5

5.

Кабелни обувки, гилзи - ERGOM


5.1

НКМТ-Sn KOR 6 - Ø5
бр

10

5.2

НКМТ-Sn KOR 6 - Ø6
бр

10

5.3

НКМТ-Sn KOR 6 - Ø8
бр

10

5.4

НКМТ-Sn KOR 10 - Ф5
бр

10Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница