Асарел медетДата10.02.2018
Размер262.41 Kb.
#56268РИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1

АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – П А Н А Г Ю Р И Щ Е
Вх. №. 93-00-2354/19.02.2016

УТВЪРЖДАВАМ,

ДИРЕКТОР „Р и Л“:

/инж. Ив.Василев/


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


(изисквания) за възлагане извършване на инженерингова услуга
ОТНОСНО: „Работно проектиране, доставка на оборудване, изпълнение на работния проект и въвеждане в експлоатация на ОВК инсталации в помещенията на електрическите уредби и съоръжения в ОФ „Асарел“”.

ЧАСТ І - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА:
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на офертното проучване се регламентират от настоящата документация.

1.2. Проучването се осъществява и ръководи от комисия, която се назначава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане на предложенията.

1.3. По смисъла на тази документация, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИНВЕСТИТОР на тази поръчка е „Асарел - Медет” АД, гр. Панагюрище.

1.4. Седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е площадка „Асарел”, гр. Панагюрище.

1.5. Предмет на офертното проучване е да се определи надежден ИЗПЪЛНИТЕЛ, който при условията на настоящата документация да извърши всички предвидени в нея инженерингови дейности, а именно: „Работно проектиране, доставка на оборудване, изпълнение на работния проект и въвеждане в експлоатация на ОВК инсталации в помещенията на електрическите уредби и съоръжения в ОФ „Асарел“”.

1.6. Изборът на Изпълнител се провежда между писмено поканени потенциални изпълнители и всяка фирма проявила интерес към поканата отправена по Интернет, публикувана на http://www.asarel.com в един единствен кръг.

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ


Помещенията на електрическите уредби се експлоатират от пуска на ОФ ,,Асарел”.

Помещенията на електрическите уредби не са оборудвани със системи за климатизация и ефективна вентилация. Липсата на вентилация и климатизация през летните месеци води до повишаване на температурата в помещенията, което нарушава нормалната работа на електросъоръженията. Това от своя страна може да доведе до възникване на трудови злополуки и необоснован престой на високо производително оборудване.

Изготвена е оценка­ – засягаща техническото състояние на помещенията,в които са разположени електрическите уредби; изготвен е проект – за реконструкция и изграждане на принудителна вентилация и климатизация е от „Сдружение АУРЕ - Екорегиони“, гр. София. На основание на оценка на съществуващото положение е изготвен идеен проект за помещенията на електрическите уредби за девет подобекти на ОФ, както следва:


 • Цехови сгради КЕТ;

 • Покрит склад;

 • Дезинтеграция;

 • Подстанции от 1 до 4 в Главен корпус;

 • ПСУ 1 в Мелнично;

 • ПСУ 2 в Мелнично;

 • Флотация;

 • С и Ф;

 • Трафо Сименс 1 и 2.

За посочените девет подобекта Възложителя разполага с документация, която съдържа анализ на съществуващото състояние и идеен проект– в pdf. формат на оптичен носител CD, Приложение №2 от офертната документация.3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЩНОСТТА (ЦЕЛ), СЪДЪРЖАНИЕТО (ПРЕДМЕТ) И ОСОБЕНОСТИТЕ НА УСЛУГАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

3.1. Цел на задачата.

Целта на задачата е осигуряване на нормални параметри на микроклимата в помещенията на подобектите при работа на електросъоръжения, предотвратяване за възникване на трудови злополуки и технологични загуби по времето за непланиран престой на производителното оборудване.Задачата да се изпълни на „пълен инженеринг” – изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на необходимия брой оборудване съгласно идейния проект, при спазване на действащата нормативна уредба за този вид дейности.


3.2.Обем и обхват на задачата

3.2.1. Обем на задачата

Девет броя подобекти намиращи се в експлоатация и са част от производствените сгради на площадка Асарел, попадат в обхвата на настоящата задача за осигуряване на нормални параметрите на микроклимата в помещенията.

Проектното разработване и изпълнение на задачата да бъде съобразено с Приложение №2 към ТЗ - „Идеен проект за нормализиране параметрите на микроклимата в помещенията“, както и на база всички други необходими собствени проучвания на Изпълнителя.

Забележка: Приложение №2 ще бъде предоставено на оферентите при извършването на огледа на строителната площадка на CD. При необходимост може да се извършват допълнителни огледи за уточняване на съществуващото положение, което може да се разминава в незначителна степен с предоставените материали.


3.2.2. Обхват на задачата

1. Обхватът на проекта да бъде в съответствие с критериите и изискванията на Наредба № 4/21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, „Закон за техническите изисквания към продуктите”, „Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004г.); Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997г.,Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014г.-за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

2. Работния проект да отговаря на изискванията описани в Техническото задание и да е разработен в части: “ОВИ“ , “СК“ „Електрообзавеждане“, „КИП и А“, „ПБЗ/ПОИС”,който да съдържа оценка на риска по време на изпълнение на СРР и при експлоатацията на системата, „Пожарна безопасност”,и „План за управление на строителните отпадъци“.

3. Авторски надзор на всички дейности по всички части на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и разпоредбите за безопасност, опазване на околната среда, здравето и хигиената на труда.

4. Провеждане на 72 часови проби в експлоатационни условия и окомплектовка с необходимата екзекутивна документация - схеми, сертификати, декларации за съответствие, протоколи за изпитания и замервания.

5. Осигуряване с проекта на необходимите мероприятия по опазване на околната среда и водите.

6. Действия при аварийни ситуации;

7. Проектът да бъде изготвен в седем хартиени екземпляра на български език и един на електронен носител CD.


3.2.3. Изграждането на принудителна вентилация и климатизация трябва да отговаря на действащата нормативна уредба и на следните изисквания:

- Да се изготви „Работен проект“ на база съществуващия „Идеен проект“,като се спазват всички изисквания и нормативи приложени в него.

- Да се осигури подходяща температура за нормална и безаварийна работа на оборудването и на ремонтния персонал в помещенията на подобектите .

-При изпълнение на СРР стриктно да се спазват изискванията за „Безопасност и здраве при работа“ от страна на Възложителя.

- Да се гарантира, че използваното оборудване за нуждите на Работният проект отговаря на предложеното в Идейния проект.

3.2.4. Особености

Фирмата кандидат на етап офертно проучване (подаване на оферта), на база своя професионален опит, оглед на строителната площадка и предоставената от Възложителя цифрова информация, трябва да разработи проекти за реализация на задачата в такава степен на готовност, която позволява генерирането на действителни количествени сметки за всяка проектна част за всеки подобект. Оферента трябва да остойности изготвените от него количествени сметки, които впоследствие ще станат неразделна част от двустранно сключения Договор и да ги приложи към ценовото си предложение.В хода на изпълнение на услугата, Възложителят запазва правото си за промяна на обема и обхвата на всички видове работи.
3.3. Срокове за изпълнение на ИНЖЕНЕРИНГОВАТА УСЛУГА

Изпълнителят да даде общ срок за изпълнение в календарни дни, като той обхваща 2 етапа: • І-ви етап - Проектна разработка по всички части за всички подобекти.

 • ІІ-ри етап – Реализация на проектните разработки. За формирането на ОБЩ офертен срок за изпълнение на проектите, оферентите е необходимо да отчетат следната етапност при сроковете за реализация на СРР:

Етапи /междинни срокове в кал.дни/

Документи по образец

Важни дати

1.

Откриване на строителна площадка на обекта

Протокол обр.2

Датата на подписан акт обр.2 се счита за «Начало» на срок за изпълнение

2.

Готовност за отпочване и период за мобилизация3.

Период на СРР4.

Период за подготовка на екзекутиви и отстраняване на недоделки5.

Установяване годността на строежа, провеждане на 72 часови проби и приемането му от комисия

Констативен акт – двустранен

Дата на подписване на констативен акт се счита «Край» на срок за изпълнение3.4. Контрол по изпълнението и критерии за приемане на извършената работа

3.4.1. Приемането на проектната разработка ще стане по следния начин: изпълнителят представя работните проекти с приемо - предавателен протокол - опис, след което се насрочва ЕТИС /експертен технико - икономически съвет/от страна на Възложителя, на който се разглежда проекта.

Разработените и остойностени с единични цени количествени сметки на етап офертно проучване остават твърди за целия период на строителството. При установено несъответствие между тях и работния проект (при разлгеждането му на ЕТИС или в процеса на реализацията му), направените допълнителни разходи остават за сметка на Изпълнителя.

3.4.2. След приемането на проектните разработки на ЕТИС изпълнителят трябва да ги представи и завери пред контролните съгласувателни органи.

3.4.3. Изпълнителят подсигурява технически ръководител с IV квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, който ще контролира изпълнението на обекта;

3.4.4. Предаването на извършените СРР се извършва с подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ чрез упълномощени от тях представители двустранен констативен приемо - предавателен протокол, в който се описват подробно изпълнените видове работи и количества;3.4.5. Изпълненият обем СРР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи:

 • Количествено - стойностна сметка (протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР) с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 • подробна количествена сметка към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове доставки и СРР, подписани от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 • протоколи за приемане на скрити работи и други изискуеми документи по образци съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и изискванията на ПИПСМР, заверени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 • декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията;

 • анализи за единичните цени на изпълнени СРР, които не са определени в КСС, приложена към Договора;

 • искане за плащане (сметка обр. 22);

 • при непредставяне на някой от изредените документи не следва да бъде извършено разплащане на актуваните доставки и СРР;

3.4.6. Изпълнителят е длъжен да актува само, изцяло завършени на 100% и годни за приемане дейности по договора;

3.4.7. В срок от 7 (седем) работни дни след получаване на уведомителното писмо и документите за доказване и актуване на извършените СРР и доставки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да направи оглед на представените за приемане СРР и ги приеме (ако следва) или да разпореди поправянето им чрез мотивирано предписание, след което да направи необходимите корекции на документите и да ги подпише. За доказване приемането на етапа СРР се съставя двустранно подписан приемо - предавателен протокол;

3.4.8. Разплащането на изпълнените работи ще се извършва по стойността на подписания протокол за установяване и заплащане на извършените видове доставки и СРР по условията на Договора;

3.4.9. Качеството на изпълнените СРР и измерването им се извършва съгласно изискванията на Правила за изпълнение и приемане на СРР (ПИПСМР) и изискванията на проекта;

3.4.10. Некачествено извършените работи извън нормативите на ПИПСМР и изискванията в работния проект не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят се или се разрушават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи.3.5. Здравословни и безопасни условия на труд и пожароопасност

При изпълнението на СРР стриктно да се спазват действащите нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Стриктно да се спазват и да се изпълняват предписанията на координаторите и инспекторите по БЗР на възложителя, както и работните проекти по част „ПБЗ“ и „ПБ“.Забележка: СРР ще се извършват в действащи подстанции т.е. необходимо е да бъдат съобразени с естеството на работа и да не създават пречки за нормалната работа на персонала и оборудването в тези сгради.
ЧАСТ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване, кандидатите следва да се придържат стриктно към обявените от Възложителя условия.

1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.1. В процедурата не може да участва кандидат, който е:

1.1.1. Лишен от правото да упражнява търговска дейност;

1.1.2. Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;

- за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група;

1.1.3. Осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството.

1.1.4. Обявен в несъстоятелност или е в открито производство по обявяване в несъстоятелност.

1.1.5. В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.1.6. Лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

1.1.7. Има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

1.2. Изискванията по т. ІІ. 1.1.(2), (3), (6) и (7) се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай, че членовете са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

1.3. Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на услугата, изискванията по т. 1.1 и 1.2 по - горе се прилагат и за подизпълнителите.

1.4. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3 с декларация.

1.5. При подписване на договора за строителство участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

2. ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ

2.1. Фирмата - оферент трябва задължително да направи оглед на обектите на място и добре да прецени обема на работата. При необходимост може да се извършват допълнителни огледи за уточняване на съществуващото положение, което може да се разминава в незначителна степен с предоставените материали в Приложение №2 към ТЗ;

2.2. Необходимо е към офертата да се представят попълнени и подписани Декларации за оглед строителна площадка и за конфиденциалност по образци- приложения № 5 и № 6.

Декларациите се подписват в два екземпляра (1 остава при Възложителя и 1 при кандидат-ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като той прилага в офертата си 1 бр. копие).Забележка: На оферентите ще бъде осигурен достъп до обектите, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството. Огледи на място могат да се правят всеки работен ден от 8,30 до 15,00ч. до датата, определена за представяне на офертите, след задължително предварително съгласуване за деня на посещението на телефоните за контакти.

ЧАСТ ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Разходите, свързани с първоначално разработване на проектите, на база на които се изготвят и остойностяват количествените сметки, подготовката и представянето на офертните предложения, са за сметка на кандидатите.ЧАСТ ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. Всеки кандидат следва да представи само едно свое офертно предложение.

  2. Предложението трябва да е написано четливо, да няма механични и други явни поправки по него.

  3. Офертното предложение трябва да бъде съставено от две части – Част първа "ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" и Част втора "ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ".


2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОФЕРТНОТО ПРОУЧВАНЕ

2.1. ЧАСТ ПЪРВА "ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ", в това число:

2.1.1. Предложения за крайни единични твърди цени в Раздел I и рекапитулирана обща офертна цена по таблицата – Работна програма – Количствено -стойностна сметка /Приложение № 3/ –неразделна част към настоящото задание;

* Цената на работния проект да бъде оферирана в лева без ДДС, изготвена и конкретизирана съгласно Наредба № 1 /КАБ и КИИП/ за определяне минималните цени в инженерното проектиране и съответните методики, за отделните проектни разработки.

* Цените за изпълнение на Строително – ремонтните работи са за отделните подобекти, като крайните цени следва да бъдат съставени на база изготвените и остойностени количествени сметки – Приложение №3А по образец на Изпълнителя.

* Попълването на Таблица - Приложение №3 към ТЗ следва да се извърши съгласно дадените указания за попълване в колона 7 на същата.

2.1.2. Приложение №7 – Обща цена за изпълнение на ИНЖЕНЕРИНГОВАТА УСЛУГА, която да обхваща всички преки, допълнителни и специфични разходи. Финансова схема на разплащане (Условия за разплащане) – размер на аванса,ако има такъв и междинни плащания.Ако се предвижда аванс,същият се обезпечава с банкова гаранция.

* Офертата да съдържа финансова схема на заплащане на проекта и другите дейности. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.

* Проектът да бъде с минимални инвестиции и минимално необходим срок за реализиране на предвидените работи.

2.1.3. Вътрешнофирмен ценоразпис на механизацията, като в цената на машиносмяната се интегрират допълнителни разходи и печалба.
2.2. ЧАСТ ВТОРА "ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ", в това число

2.2.1. Приложение №8 - Декларация за спазване на стандарти и спецификации при реализирането на проекта.

2.2.2. Приложение №9 – Общ срок за изпълнение на услугата в календарни дни.

2.2.3. Приложение №10 – План - график за изпълнение на УСЛУГАТА.

Приложения №9 и №10 представляват пакет документи, свързани със срока за изпълнение на СРР на обекта.2.2.4. Приложение №4 – Проектодоговор.

*Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по проекто - договора.2.2.5. Приложение №11 – Декларация за срок на валидност на офертното предложение, не по-малък от 120 календарни дни;

2.2.6. Приложение №12-1 – Административни сведения за кандидата.

2.2.7. Приложение №12-2 – Декларация от юридическото лице - оферент за отсъствие на обстоятелства, възпрепятстващи участието в офертното проучване.

2.2.8. Приложение № 12-3 – Декларация от физическото лице, представляващо юридическото лице - оферент, за отсъствие на обстоятелства, възпрепятстващи участието в офертното проучване.

2.2.9. Приложение №13 – Декларация за ползване или не на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.

2.2.10. Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата чрез представяне на:

2.2.10.1. Поименен списък на екипът за изпълнението на проекта, с включени в списъка ръководител на проекта и правоспособни лица, които ще упражняват контрол и съгласуване на документите при необходимост от това.

2.2.10.2. За членовете на екипа проектанти:

Индивидуални удостоверения от КАБ и КИИП за 2016г. на специалистите, отговорни за изпълнение на задачата.

2.2.10.3. Оферентът да представи Референции и списък /Референтен лист/ с всички местоположения, където са проектирали и изпълнявали подобни задачи с посочване имената на най–малко три лица за контакти и телефонни номера за справки относно работата му.

2.2.10.4. Справка - списък за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години (2013г., 2014г. и 2015г.) с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител.

2.2.10.5. Справка за фирмата към 30.01.2016г. на наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата Ви /в т.ч. брой квалифициран работнически, ИТР персонал, брой проектанти с пълна проектантска правоспособност/.

2.2.10.6. Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт.

2.2.10.7.Копие от документ за членства в професионални организации.

2.2.10.8.Доказателства за търговска репутация–Копия от удостоверения от банки/издадено през 2016г./, Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите,Информация за общия оборот и оборота /обема/ на строителството и услугите, извършени от оферента през последните 3 /три/ години.2.2.11. Други документи по техническата част:


по ред

Документ

1

Удостоверение за актуално състояние на фирмата

2

Изисквания за съдействие от страна на Възложителя

3

Застрахователна полица по чл.171 и чл.172 от ЗУТ

Забележки:

*Срок на валидност на офертата да не е по-малък от 120 дни от представянето й в “Асарел – Медет”АД.

* При сключване на договор определената организация задължително трябва да представи застрахователна полица съгласно ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството приета с ПМС No38 от 24.02.2004г, обн., ДВ бр.7 от 02.03.2004г.


2.2.12. Гаранционни срокове.

Гаранционните срокове за СРР трябва да бъдат съгласно Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр.72/15.08.2003 г., изм. и доп. бр. 49 от 14.06.2005 г.

Участниците попълват Декларация (Приложение №14) за предложен гаранционен срок на изпълняваните дейности, обхванати в предмета на проектодоговора.

2.2.13. Специфични изисквания за изпълнение на задачата:

2.2.13.1.Относно отпадъците генерирани на обекта:

Кандидат-оферентите задължително се запознават и подписват декларация за управление на строителнтие отпадъци /Приложение №15/ към настоящето ТЗ.

2.2.13.2.В единичните цени за изпълнение на видовете работи да бъдат интегрирани разходите за пренос материали на хоризонтално разстояние и вертикално разстояние, също така и монтаж и демонтаж на работно скеле там където е необходимо, спазване мерки за безопасност при работа.

2.2.13.3.Изпълнителят е длъжен преди стартиране на СРР да представи всички изискуеми документи по закона за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове, в това число работни листове за класификация на отпадъците, разрешение за събиране и оползотворяване, както и за транспорт на строителни отпадъци или договор с фирма притежаваща регистрационен документ за транспорт.

2.2.13.4.Ремонтните работи ще се извършват в условия на действащо оборудване и без спиране на работния процес на електрическите уредби.

2.2.13.5.Необходимо е Изпълнителя да осигури кординатор по БЗР и ПОИС за безопасност при работа в електрически мрежи и уредби..

2.2.13.6.Да се осигури постоянен технически ръководител на обекта с Четвърта квалификационна група за безопасност при работа в електрически мрежи и уредби.

2.2.13.7.Приложение №16 –Декларация за специфичните разходи на обекта

Всички разходи по Приложение №16 трябва да се предвидят от оферентите като интегрирани такива в отделните цени за видовете СРР по Приложение № 1 .В това приложение не се нанасят конкретни цени.3. ВАЖНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

3.1. При непредставяне, на който и да е от указаните в заданието документи или при непопълване, на което и да е от приложенията по образец съгласно указанията за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по - нататъшно участие в процедурата.

3.2. Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ще бъде извършено само в един кръг на процедурата.
ЧАСТ V. НАЧИН И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА.
V.1. За проектиране:

- Протокол от Експертен технико - икономически съвет на Възложителя.

- Отчитане и приемане ще стане с утвърждаването на двустранен приемо-предавателен протокол за проектната част от задачата.

V.2. За СРР:

- ПИПСМР


- Протоколи по Наредба №3.

- Да се влагат при изпълнението качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, като за това се представят нужните документи - сертификати,декларации за съответствие,технически паспорти и гаранционни карти на продуктите. Съхранението на материалите също трябва да отговаря на съответните технически изисквания за това.

- Количествата на изпълнените работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение, двустранно между Изпълнителя и Възложителя.

- Остойностяването на изпълнените видове работи ще се извършва по приети твърди единични цени и доказани количества.

- Междинното отчитане и разплащане на извършените работи ще се извършва на база двустранно съставен и подписан протокол за извършените доставки и строително - ремонтни работи /прот. обр. 19/ от Възложител и Изпълнител и междинен приемо - предавателен протокол.
V.3. Общо за всички дейности:

- Утвърден от Възложителя окончателен приемо - предавателен протокол за изпълнение на дейностите по Договора и Техническото задание.


ЧАСТ VІ. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Кандидатите в процедурата изготвят предложението си в един оригинален екземпляр.

Предложението и документите на кандидата се поставят в голям непрозрачен запечатан плик, адресиран До Изпълнителния Директор на "Асарел-Медет" АД, 4500 гр. Панагюрище. Върху плика се поставя надпис: ОФЕРТА за изпълнение на инженерингова УСЛУГА: „Работно проектиране, доставка на оборудване, изпълнение на работния проект и въвеждане в експлоатация на ОВК инсталации в помещенията на електрическите уредби и съоръжения в ОФ „Асарел“”. и забележка „Да се отвори само в присъствието на специално определена за целта комисия”.

Върху плика кандидатът поставя и надпис, съдържащ: фирма на кандидата, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail адрес.

В големия външен плик се поставят: малък запечатан непрозрачен плик с надпис "ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" и втори такъв с надпис "ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ".

В малкия непрозрачен запечатан плик с надпис "ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" се поставят само Приложения №3, №3А, №7 и вътрешнофирмен ценоразпис на механизацията, на хартиен носител и на CD, като Приложение №3 и №3А на CD да бъде в Microsoft Excel формат (.xls).

В малкия непрозрачен запечатан плик с надпис "ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" се поставят всички останали изискуеми документи по т. 2.2. от ЧАСТ ІV от това ТЗ.

Офертното предложение, както и всички приложения към него, изготвени от кандидата, следва да носят подписа на лицето, което го представлява по силата на съдебното решение за регистрация и фирмен печат.
ЧАСТ VІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Офертата да се представи по един от следните начини:

1. В деловодството на Дружеството в непрозрачен запечатан плик, адресиран до Изпълнителния Директор на „Асарел - Медет” АД, 4500 гр. Панагюрище, с надписа , указан в ЧАСТ VІ по-горе.

2. По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

3. На e-mail: rshumanov@asarel.com лично на вниманието на Изпълнителния Директор на „Асарел – Медет” АД, инж. Д. Николов;

Предложенията се подават лично от законен или упълномощен представител на кандидата, който се легитимира с лична карта.

Предложения, получени след крайния срок за представяне, не се приемат. Не се приемат и предложения, представени в незапечатан или с нарушена цялост плик.

Крайният срок за представяне на офертата е до 15.00 часа на 08.04.2016г.

До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.
ЧАСТ VІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА


 1. Отваряне и разглеждане на предложенията

Отварянето и разглеждането на предложенията ще се извърши на закрито заседание в 10 (десет) дневен срок след крайната дата на предаване на предложенията в "Асарел - Медет" АД, гр. Панагюрище от комисия.

При отварянето на пликовете комисията прави преглед и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия в Техническото задание спрямо:  1. Част VІ и Част VІІ.

  2. Проверка за пълнотата на представените документи по Част ІV т. 2.2 (Част ВТОРА "ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"), начина на попълването на образците и формата, в която са представени всички други технически документи (извън образците).

  3. При установено от комисията съответствие на документите от ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ спрямо предварителните изисквания, фирмите продължават своето участие.

  4. Ако при така направения преглед комисията констатира допуснати пропуски от някоя от фирмите в техническите им предложения, то съответната фирма автоматично се декласира от по-нататъшно участие, както предварително е обявено в Част ІV, т. 3.1 и ценовата ù оферта не се отваря. В тридневен срок комисията писмено уведомява декласираните фирми и им връща неразпечатани пликовете обозначени с надпис "ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ".

 1. Оценяване и класиране

  1. Класирането на предложенията се извършва по утвърдена МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, съобразно нейните критерии.

  2. Комисията оценява и класира кандидатите съгласно изискванията на политиката на Дружеството по оценка и подбор на доставчици на стоки и услуги:

   1. След като Комисията е приключила работата си по Част VІІІ, т. 1, тя прави Техническа оценка по утвърдена МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА и класиране на техническите предложения на участниците, допуснати до по-нататъшно участие.

   2. Комисията пристъпва към отваряне на "ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ", прави преглед за пълнотата на попълването им спрямо съответните приложения - образци към Техническото задание. Прави се сравнителна таблица и анализ на офертните ценови предложения. При проверката за съответствие се съблюдават следните условия:

    1. При установено от комисията съответствие на документите от Ценовите предложения спрямо предварителните изисквания, фирмите продължават своето участие с финансова оценка по утвърдена МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

    2. Ако при направения преглед комисията констатира допуснати пропуски от фирмите при представянето на ценовите им предложения, то съответната фирма автоматично се декласира от по-нататъшно участие, както предварително е обявено в Част ІV, т.3.1.

   3. Комисията прави "ФИНАНСОВА ОЦЕНКА" на ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ на допуснатите фирми по утвърдена МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

   4. Класирането завършва с извършване на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА по утвърдена МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, въз основа на която в десет (10) дневен срок след отваряне на офертните предложения Комисията класира по низходящ ред кандидатите, участници в процедурата.

 2. Протокол за разглеждане, оценяване и класиране

Комисията съставя Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертните предложения, който съдържа:

  1. Състав на комисията

  2. Списък на подадените предложения

  3. Списък на предложенията, отстранени от процедурата

  4. Резултатите от разглеждането на отделните предложения

  5. Становища на участниците в комисията

  6. Класиране на предложенията

Комисията приключва своята работа с подписването на този Протокол.

Протоколът с всички приложения към него и офертите на всички участници, се предават на Изпълнителният директор на "Асарел-Медет" АД за окончателно РЕШЕНИЕ относно избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ на услугата.

 1. Обявяване на резултатите от проведената процедура

В срок от десет (10) дни от подписване на протокола за разглеждане на предложенията Изпълнителният Директор на "Асарел-Медет" АД, гр. Панагюрище като ВЪЗЛОЖИТЕЛ посочва в свое РЕШЕНИЕ кандидата, класиран на първо място и определя същия за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обекта. Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от оценяването и решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пет (5) дневен срок след сключване на Договор с избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Всички материали от проведената процедура се съхраняват в "Технически архив".


ЧАСТ IХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договорът за изпълнение на услугата ще бъде сключен с кандидата, избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ, в 15-дневен срок от решението на ИД за определянето му и срещу представени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по Част ІІ "Изисквания към кандидатите" от настоящата Документация.

При отказ на кандидата, определен за Изпълнител, да сключи договор "Асарел - Медет" АД предлага договора да бъде сключен със следващия класиран кандидат.

Договорът не се сключва при съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на услугата по причини, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди.


Обръщаме внимание, че създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

Настоящето Техническо задание ще бъде публикувано в интернет страницата на „Асарел - Медет” АД.За контакти:

“Асарел – Медет” АД, Ръководител отдел „Строителство“ - инж.Здравка Кърпаров- тел. 0357/60–491,e-mail:zkarparova@asarel.com; инж.Атанас Лалов-тел. 0357/60–210 (вътр.102); e-mail:alalov@asarel.comЧАСТ Х. ПРИЛОЖЕНИЯ:


 1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Списък и описание на отделните помещения, предмет на офертното проучване - обекти в експлоатация на „Асарел Медет“ АД;

 2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2-„Идеен проект за нормализиране параметрите на микроклимата в помещенията“–изготвен от„Сдружение АУРЕ - Екорегиони“ гр. София, на подобектите включени в Приложение №1.

Забележка: Приложение №2 ще се предостави на фирмата при извършване огледа на строителната площадка.

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Работна програма – Количествено - стойностна сметка.

 2. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ПРОЕКТО - ДОГОВОР с приложения към него.

 3. ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - Декларация за оглед на площадката.

 4. ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - Декларация за конфиденциалност.

 5. ПРИЛОЖЕНИЕ №7 -Обща цена за изпълнение на инженерингова услуга и условия за разплащане.

 6. ПРИЛОЖЕНИЕ №8 – Декларация за спазване на стандарти и спецификации.

 7. ПРИЛОЖЕНИЕ №9 – Общ срок за изпълнение на услугата.

 8. ПРИЛОЖЕНИЕ №10 – План-график за изпълнение на етапите.

 9. ПРИЛОЖЕНИЕ №11 – Декларация за срок на валидност на офертното предложение.

 10. ПРИЛОЖЕНИЕ №12.1 – Административни сведения за кандидата.

 11. ПРИЛОЖЕНИЕ №12.2 – Декларация от юридическото лице-оферент за отсъствие на обстоятелства, възпрепятстващи участието в офертното проучване.

 12. ПРИЛОЖЕНИЕ №12.3 – Декларация от физическото лице, представляващо юридическото лице-оферент, за отсъствие на обстоятелства, възпрепятстващи участието в офертното проучване.

 13. Приложение №13 – Декларация за ползване или не на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.

 14. ПРИЛОЖЕНИЕ №14 – Гаранционен срок.

 15. Приложение №15 – Декларация за управление на строителните отпадъци.

 16. Приложение №16 – Специфични разходи за обекта.


Изготвил: Съгласували:
Инв. контрол: Инженер Енергетик:

/инж. Ат.Лалов/ /инж. Д. Кунчева/


Р-л отдел „Ремонт ОФ“:

/инж.Н. Минеков/

Р-л отдел „БЗР”:

/инж. Н. Узунов/


Р-л отдел „Строителство“:

/инж. З.Кърпаров/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница