Асарел медет”ад- гр. ПанагюрищеДата19.07.2018
Размер216.5 Kb.
#76357
АСАРЕЛ МЕДЕТ”АД- ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

  Индекс на документаРИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1Рег.№ 93-00-8827/25.07.2013г.УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР „Р и Л“:

/инж. Ек. Станчева Ковачева /
Технико - икономическо задание

за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО: Монтаж тръбопроводи на подобекти:

1.„Изграждане на паралелен тръбопровод от буфер за филтрат до закислителен резервоар ” на инсталацията за екстракция и електролизаSX-EW .

2. „Реконструкция на тръбопроводите от сгъстители 4 и 5 до ПС "Сливни води", с цел аварийно захранване на 35 000 м3 резервоар ” на ОФ”Асарел”.
ЧАСТ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Общи положения

1.1. Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на офертното проучване се регламентират от настоящата документация.

1.2. Проучването се осъществява и ръководи от комисия, която се назначава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане на предложенията.

1.3. По смисъла на тази документация, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИНВЕСТИТОР на тази услуга е “АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД – гр. Панагюрище.

1.4. Седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е площадка „Асарел”- гр. Панагюрище.

1.5. Предмет на услугата е да се определи надежден изпълнител, който при условията на настоящата документация да извърши всички строително-монтажни работи на подобекти:

1. „Изграждане на паралелен тръбопровод от буфер за филтрат до закислителен резервоар ” на инсталацията за екстракция и електролизаSX-EW .

2. „Реконструкция на тръбопроводите от сгъстители 4 и 5 до ПС "Сливни води", с цел аварийно захранване на 35 000 м3 резервоар ” на ОФ”Асарел”.

1.6. Изборът се провежда между определен кръг предварително поканени потенциални изпълнители и всяка фирма проявила интерес към поканата отправена по Интернет, публикувана на http://www.asarel.com. в един единствен кръг.

2. Съществуващо положение.

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е разположен на площ 20 х.дка., с надморска височина около 1000м, на 8км северозападно от гр.Панагюрище и на 90км югоизточно от столицата на Република България – гр.София.

1. Инсталацията за екстракция и електролиза се намира в северна посока и е непосредствено до съществуващата Микробиологична инсталация /МБИ/.

Двата съществуващи резервоара / буферен за филтрат и за богати разтвори / в момента са свързани с тръбопровод DN200.От дъното на резервоара за филтрат е монтиран тръбопровод до площадката на закислителен резервоар.При големи дебити на филтрат от сорбция съществуващия тръбопровод не е в състояние да поеме всички разтвори.

За недопускане преливане на буфера за филтрат по договор с „НИПРОРУДА”АД, гр.София е изработен Работен проект за изпълнението на Строително-монтажните работи на подобект „Изграждане на паралелен тръбопровод от буфер за филтрат до закислителен резервоар ” на инсталацията за екстракция и електролизаSX-EW и имаме налична следната проектна обезпеченост обхваната в по-долу цитираните части:

- Част: „Геодезическа” – ПСД 9710

- Част: „Технологична ” – ПСД 9711

- Част: „Строителни конструкции” – ПСД 9712

- Част: „Пожарна безопасност” – ПСД 9722

- Част: „ПБЗ/ПОИС” – ПСД 9720

2. В момента сливните води от фабриката се буферират в сгъстители № 4 и 5 и преливът от сгъстителите се изпомпва за оборотно водоснабдяване. Обема на двата сгъстителя е около 12 000 м3 , но поради липса на връзка с помпена станция /ПС/ "Сливни водиакумулираната вода в сгъстителите не може да се използува при необходимост за водоснабдяване на фабриката.

За повишаване надеждността водоснабдяването на фабриката по договор с „НИПРОРУДА”АД, гр.София е изработен Работен проект за изпълнението на Строително-монтажните работи на подобект Реконструкция на тръбопроводите от сгъстители 4 и 5 до ПС "Сливни води", с цел аварийно захранване на 35 000 м3 резервоар ” на ОФ”Асарел” и имаме налична следната проектна обезпеченост обхваната в по-долу цитираните части:

- Част: „Технологична ” – ПСД 9671

- Част: „Електрообзавеждане и КИП и А” – ПСД 9707

- Част: „Пожарна безопасност” – ПСД 9722

- Част: „ПБЗ/ПОИС” – ПСД 9720Забележка:

1.Така описаната проектна документация се съдържа в Приложение №3 / на електронен носител/.
3. Изисквания за същността /цел/, съдържанието /предмет/ и особеностите на услугата. Технически спесификации.

1. Паралелният тръбопровод се изгражда с цел при увеличаване на рафината от сорбцията да се поеме излишъка , не приет от съществуващия тръбопровод. Паралелният тръбопровод започва от съществуващия тръбопровод между два резервоара на МБИ, пресича подземно път с асфалтова настилка, преминава по естакада и над инсталацията за излужване до шахта в близост до северозападния ъгъл на МБИ.

2.За реконструкция на тръбопроводите от сгъстители 4 и 5 до ПС "Сливни води"се използват тръбите разположени в дясно на галериите под сгъстителите които се обединяват в една обща тръба, която отвежда водите от сгъстителите гравитачно до резервоара на ПС „Сливни води“ На същата се поставя нов спирателен кран с ел. задвижка. Предвидена е автоматизация за следене нивото на резервоара на Помпената станция, като е монтиран нивомер които управлява монтирания шибър с ел. задвижка. на всеки тръбопровод.

Изкопните работи и полагането на тръбата през пътя Изпълнителя трябва да извърши възможно най-бързо, защото пътя е единствен за Помпената станция.


3.1. Същност /цел/ на услугата:

Същността на настоящата услуга, е изпълнението на СМР на подобекти:

1. „Изграждане на паралелен тръбопровод от буфер за филтрат до закислителен резервоар ” на инсталацията за екстракция и електролизаSX-EW .

2. „Реконструкция на тръбопроводите от сгъстители 4 и 5 до ПС "Сливни води", с цел аварийно захранване на 35 000 м3 резервоар ” на ОФ”Асарел”.3.2. Обхват на услугата. Основни технико-технологични параметри.

Реализирането предмета на услугата, обхваща дейностите по част „Технологична”,„Геодезия, „Строителни конструкции”, „Електрообзавеждане и КИП и А , „ПБЗ/ПОИСи „ПБ на наличните Работни проекти и е включена в подробна количествена сметка /Приложение №1/, която следва да бъде остойностена от оферента.
3.3. Качествени/офертни/ изисквания към услугата. Материали за изпълнение - в съответствие с приетите проектни решения, влаганите материали да бъдат с необходимата здравина и дълготрайност, необходими за целите, за които ще бъдат използвани. Представяне на спецификации, сертификати и декларации за съответствие на влаганите материали.

Строителните отпадъци да се извозват на регламентираните сметища.В хода на изпълнение на Строежа, Възложителят запазва правото си за промяна на обема и обхвата на всички видове работи.
3.4. Материали за изпълнение.

За изпълнение на подобектите ще се използват материали съгласно проектите, част от които са специфицирани в Приложение №2 към тръжната документация. Някои от тях са:
Подобект„Изграждане на паралелен тръбопровод от буфер за филтрат до закислителен резервоар ” на инсталацията за екстракция и електролизаSX-EW .Наименование и техническа характеристика

1

Вентил тип „Бътърфлай” – междуфланцов /wafer/, уплътнение PTFE

DN 200 PN 102

Вентил тип „Бътърфлай” – междуфланцов /wafer/, уплътнение PTFE

DN 150 PN 103

Вентил сферичен фланцов DN 150 PN 10

4

Тръба DN200

5

Тръба DN150

6

Тройник разнопроходен DN200/150/200

7

Коляно 90º, DN 150

8

Поцинковани шпилки М12 HIT-V 8.8 , каталог HILTI L=400mm в комплект с 2 х 2 бр.гайки и 2x1бр шайба.

9

Неръждаеми шпилки М12 HIT-V-R, клас А4 , каталог HILTI L=200mm в комплект с 2 бр.гайки и шайба.

10

Неръждаеми шпилки М16 HIT-V-R, клас А4 , L=1000mm по каталог HILTI

11

Неръждаеми скоби MR-MI Скоба неръждаема 6", клас А4 , каталог HILTI

ПодобектРеконструкция на тръбопроводите от сгъстители 4 и 5 до ПС "Сливни води", с цел аварийно захранване на 35 000 м3 резервоар ” на ОФ”Асарел”.Наименование и техническа характеристика

1

Стоманена тръба ф273х6,3

2

Стоманена тръба ф219х6,3

3

Тройник DN250

4

Коляно горещощамповано 90º, DN 250

5

Коляно горещощамповано 55º, DN 250

6

Електрически спирателен кран DN250

7

Алкиден грунд ПФ-021

8

Алкидна боя ПФ-16-цвят зелен

9

Алкидна боя ПФ-16-цвят сив

10

„Аквабит-грунд”

11

Боя „Аквабит”

Предвидените в проекта материали съответстват на изискванията на БДС и европейските стандарти. Кандидатите е необходимо да декларират, че ще спазват съответните стандарти за влаганите при изпълнение на СМР материали /в Приложение №4/.

Всяка една доставка на крупни материали или оборудване ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен предварително да съгласува с Възложителя и то в етапа на проучването за доставяне, а не след заявяването им.


3.5. Контрол по изпълнението и приемането

-Възложителя ще упражнява контрол върху дебелината на антикорозионнотопокритие на металните конструкции чрез електронен дебеломер.

-Възложителя ще упражнява контрол върху дебелината на стените на металните конструкции чрез електронен дебеломер.

- Специалисти на Възложителя ще упражняват визуален контрол в процеса наизработката и след доставка на металните конструкции за качеството на изпълнение/материали, заваръчни шевове, технологични отвори, антикорозионно покритие и др./

-Изпълнителя е длъжен да представи дневник на заваръчните работи

изпълнявани в производствената база за отделните типове елементи, придружен с протоколи за контрол на заваръчните шевове и сертификати за вложените материали/профили, листова ламарина, електроди, скрепителни елементи и др.

-Изпълнителя е длъжен да представи дневник на монтажните и заваръчните работи изпълнявани на обекта.

-Всяко изделие трябва да е окомплектовано със сертификат от работилница съгласно ПИПСМР, сертификати на всички вложени материали, сертификати и декларации на заварчиците, протоколи от безразрушителен контрол на заваръчните съединения, протокол от визуален оглед и механично измерване дебелината на заваръчните шевове, протокол за обезмасляване, протокол с постигната степен на блясък на метала вследствие на песъкоструене/дребоструене, протокол за положено запечатващо първично покритие, протокол от измерване на дебелината на грунда, протокол от измерване обща дебелина включително финишното покритие, номер на изделието и др.

-Доставените от Изпълнителя материали, трябва да бъдат придружени със сертификати за качество.

-Доставената от Изпълнителя апаратура и оборудване, трябва да бъдат придружени със сертификати за качество, технически паспорт и гаранционна карта.

- При изпълнението на АКЗ да се спазват изискванията на :

А. БДС 9075-89 – „Антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди; Основни понятия; Класификация на агресивните среди”;

Б. „Правилник за изпълнение на защитата от корозия на строителните конструкции и съоръжения”.- зап.№ РД-12-475 /10.12.1981г. на МСА.

В. „БДС ISO 12944-1-8: 1998г. – Бои и лакове – Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаково-бояджийски системи”.

Г. Техническите характеристики /начин и условия на полагане/, придружаващи материалите от фирмата- доставчик на материали за антикорозионна защита.

3.6. Здравословни и безопасни условия на труд и пожароопастност

При изпълнението на СМР да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБУТ и ПАБ.

Стриктно да се спазват действуващи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

РПОИС - При изготвяне на своите оферти кандидатите следва да включат в тях разходи за изготвяне на РПОИС за обекта.  1. Технически спесификации

Към настоящата документация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага следните приложения, с които определя работните характеристики на очаквания обем и обхват на СМР за реализиране на обекта:

3.7.1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Техническа спесификация за обекта – количествени сметки /извадка от работен проект/, която следва да бъдат остойностени от кандидатите на база техния професионален фирмен опит и следвайки конюнктурата на пазара в строителния бранш в момента. При това трябва да бъдат спазвани законовата нормативна уредба, технически изисквания и условия в строителството, и нормативните изисквания за опазване на околната среда.

3.7.2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 –„Технически снесификация на основните материали”, които ще бъдат влагани при строителството на подобектите. Приложената таблица също трябва да бъде остойностена и приложена в офертата.

3.7.3. Работните проекти за подобектите представлява ПРИЛОЖЕНИЕ №3 към настоящата документация, то се предоставя на кандидатите на електронен носител /CD/ при провеждането на оглед на работната площадка и подписване на декларация за конфиденциалност.

3.7.4. Кандидатите при разработване и подаване на офертите трябва задължително да декларират чрез подписване и подпечатване на декларация - ПРИЛОЖЕНИЕ №4, че задълбочено са проучили техническите спесификации, че ще спазват при реализиране на проектите посочените в тях стандарти и че ще представят изискващите се доказателства, че техническото им решение, предложената от тях стока или услуга отговарят на :

1. български стандарти или „еквивалентни” европейски, международни стандарти, или „еквивалентни” европейски технически одобрения или общи технически спесификации, или други еквивалентни технически еталони на европейски стандартизационни органи при реализирането на проекта ;

2. български стандарти, еквивалентни технически одобрения или спесификации, отнасящи се до изпълнение на строителството и до използваните материали, когато няма стандарти по предишната т.1;

Като доказателства за съответствие на техническите им предложения по техническите спесификации кандидатите ще представят техническо досие на производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.3.7.5. ПРИЛОЖЕНИЕ №5 – „Справка за ценообразуващи параметри, при които ще се изготвят анализните цени на всички допълнително възникнали и възложени видове строително-монтажни работи и СМР и доставки извън Приложение №1.

3.7.6. ПРИЛОЖЕНИЕ №6 – Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта с начален и краен срок за изпълнение (посочват се условни дати, като се отчита времетраенето на подобекта, съгласно Приложение №7;

3.7.7. ПРИЛОЖЕНИЕ7 - „Общ срок за изпълнение на услугата”.

При разработката на тези приложения кандидатите да посочат:

а) Време за подготовка на строителната площадка.

б) Време за изпълнение на същинските СМР на подобектите ;

в) Общо времетраене за изпълнение на подобектите, в това число:

- Необходимото време за подготовка на работната площадка до пълна готовност за отпочване на СМР, включително доставка на материали, оборудване и заготовки.

- Срока за изпълнението на същинските СМР – при следните условия за организиране на работния режим:

√ удължен работен ден ;

√ непрекъснат работен режим /без почивен ден/ .

г) Персонал - брой технически и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на обекта при горепосочените работни условия;

3.7.8. ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 - ПРОЕКТО-ДОГОВОР

Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по проектодоговора.3.7.9. ПРИЛОЖЕНИЕ № 9- Декларация за ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.

В това приложение кандидатът посочва дали възнамерява да ползува или да не ползва подизпълнители, като в случай че ползува за тях се посочва:

1. Име и място на регистрация по ТЗ на фирмата .

2. По коя част от обекта ще работи подизпълнителя.

3. Да се приложат необходимите декларации за подизпълнителя.

4. Да се приложи декларация в свободен текст от подизпълнителя, че е запознат и дава своето писмено принципно съгласие да изпълни конкретната част.Ако подъзпълнителя не е запознат с конкректната част за която ще бъде ползван, го отразява в своята декларация.

Забележка: Да се има предвид, че в договора с Главния изпълнител ще се включва клаузата, че той отговаря за работата на подизпълнителите като за своя.
3.7.10. ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 – Декларация за предложен гаранционен срок на изпълняваните дейности, обхванати в предмета на проектодоговора.

3.7.11. ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 – Декларация за срок на валидност на предложението.
ЧАСТ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване


поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.

ІІ.1. Условия за участие

1. Възложителят има изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

2. В процедурата не може да участва кандидат, който е:

(1) лишен от правото да упражнява търговска дейност;

(2) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

включително изпиране на пари; за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група ;

(3) осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството;

(4) обявен в несъстоятелност или е в открито производство по обявяване в

несъстоятелност;

(5) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

(6) лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

(7) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на

чл.162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

3. Изискванията по т.ІІ.1.3. (2), (3), (6) и (7) се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

4. Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на услугата, изискванията по т.3. и 4. по-горе се прилагат и за подизпълнителите.

5. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т.3., т.4. и т.5. с декларация.

6. При подписване на договора за строителство участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелствата .

7. Не може да участва в процедура за възлагане на настоящата услуга чуждестранно юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.3., т.4. и т.5. по-горе.

Възложителят има право да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.


ІІ.2. Специфични изисквания към кандидатите-Приложение №16 Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение, че всички разходи които предвиждат кандидатите, свързани със така описаните специфични изисквания да се интегрират в съответните единични цени при изготвянето на офертата, а с попълването и подписването на Приложение №16 те гарантират, че могат да удовлетворят тези изисквания на Възложителя .
ІІ.3. Оглед на строителната площадка

Извършването на оглед на бъдещата строителна площадка е задължително условие за участие в офертното проучване. Оферентите да представят декларация РИЛОЖЕНИЕ12/ за извършен оглед от страна на кандидата.


ІІ.4. Документи за представяне от кандидата

Всеки кандидат следва да представи само едно свое офертно предложение. То трябва да съдържа:


І. ЧАСТ ПЪРВА „Ценово предложение”, в това число:

1. Попълнени остойностени Техническа спесификация- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-КСС по приложените към документацията образци . Предложението трябва да бъде остойностено с отделни единични «твърди» цени за отделните позиции, включени в посоченото приложение, които да останат такива за целия период на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им, като например осигуряване на подходи, извършване на различни замервания и проби, предвиждане на всички товаро-разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и други ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци- франко съответния склад или сметище, съобразно характера им, и др. подобни специфични дейности, като изготвяне на РПБЗ, временно строителство, разходи свързани с мерки за опазване на околната среда и БЗР и други, обезпечаващи извършването на дейностите по ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - КСС.

Накрая в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 се прави рекапитулация за общата офертна цена и се попълва ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 – Обща цена.

2. За всички допълнително нъзникнали видове работи да се посочват елементи на ценообразуване /средна часова ставка, допълнителни разходи върху труд и механизация, материали,доставно складови и транспортни разходи и печалба, разходни норми, които ще се използват/ в ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

„Вътрешнофирмен ценоразпис на използваната механизация, като в цената на машиносмяната се интегрират допълнителни разходи и печалба”. да се представи отделно от ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

3. Обща офертна цена за услугата , която трябва да обхваща всичкипреки, допълнителни и специфични разходи за изпълнението, условия на разплащане – размер на аванса - по ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.

4. Всички попълнени от кандидата приложения описани в горните точки от 1 до 3 – се представят на хартиен и електронен носител /DVD или CD диск/.Таблиците, разработени в Excel по формулярите – образец на Възложителя, непроменен.

Пояснение: Всички описани документи, съставляващи «ЧАСТ ПЪРВА» при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис «ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ», който плик се поставя заедно с другите документи към офертата в общ голям плик, оформен съгласно указанията в Раздел ІІ. част VІ. от настоящето ТИЗ .
ІІ. ЧАСТ ВТОРА Техническо предложение, в това число:

1. Декларация надлежно оформена по ПРИЛОЖЕНИЕ №4;

2. Административни сведения за кандидата – адрес, телефон, факс, e-mail – по ПРИЛОЖЕНИЯ №15-1, 15-2, 15-3.

3. Декларация за извършен оглед от страна на кандидата – ПРИЛОЖЕНИЕ №12.

4. Копия от съдебни решения и последващи промени съобразно българското законодателство.

5. Копие от съдебно решение за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, съгласно Раздел ІІ.,част ІІ.1., т.2.

6. Удостоверение за актуално състояние на кандидата.

7. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ /ЕИК/ .

8. Справка за фирмата към 30.04.2013г. на наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата Ви /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/ .

9. Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт .

10. Текстова информация за фирмата /презентация/ и автореференция.

11. Копие от документ за наличие на системи за контрол.

12. Копие от документ за членства в професионални организации.

13. Автореференция /справка/ за изпълнени обекти от подобен характер (промишлени обекти) през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител.

14. Референции, издадени специално за настоящата конкурсна процедура и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители. Това условие е с голяма тежест при избора на Изпълнител, като отсъствието на такова, може да доведе до дисквалификация на кандидата.

15. Доказателства за търговска репутация - Копия от удостоверения от банки, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за предходната година. Информация за общия оборот и оборота /обема/ на строителството и услугите, извършени от оферента през последните 3 /три/ години.

16. Документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл. 171 от ЗУТ.

17. Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта- ПРИЛОЖЕНИЕ №6 и ПРИЛОЖЕНИЕ7

18. ПРИЛОЖЕНИЕ №8- Проекто-договор /не се попълва, само се парафира и подпечатва/.

19. Декларация за конфиденциалност, която се подписва при получаване на проектната документация от Възложителя. Декларацията се подписва в два екземпляра/ 1 остава при Възложителя и 1 при кандидата, като прилага в офертата си 1 бр. копие/ - ПРИЛОЖЕНИЕ №14.

20.Декларация – ПРИЛОЖЕНИЕ 9 за ползване или не на подизпълнители, както и декларация от управителя на подизпълнителя, че дава своето предварителното съгласие за работа по определена част от подобекта.

21. Декларация за предложен гаранционен срок- ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.

22.Декларация за срок на валидност на предложението- ПРИЛОЖЕНИЕ11.

23. ПРИЛОЖЕНИЕ №16- „Декларация за осигуряване специфичните изисквания за обекта.

24. ПРИЛОЖЕНИЕ №17- „Декларация за управление на строителните отпадъци, генерирани по време на строителството“.

Пояснение: Всички описани документи, съставляващи „ЧАСТ ВТОРА”, при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, който плик се поставя заедно с плика ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ в общ голям плик, оформен съгласно указанията в Раздел ІІ. част VІ. от настоящето ТИЗ .

ІІ. 5. ВАЖНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:


 1. В отделния малък плик „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – се поставят само ПРИЛОЖЕНИЯ №1, №2, №5 и №13 и вътрешно фирмен ценоразпис на ползваната механизация/на хартиен и електронен носител/ .

 2. В отделен малък „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, се поставят всички изискуеми документи по II.4 част втора от настоящето ТИЗ.

 3. Двата плика по т.1 и т.2 се поставят в общ голям плик.

 4. При непредставяне на който и да е от указаните в Документацията

документи или при непопълване на което и да е от приложенията по образец с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

 1. Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено само в един кръг на процедурата.


ЧАСТ III. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Разходите, свързани с подготовката и представянето на предложенията са за сметка на кандидатите.


ЧАСТ IV. ГАРАНЦИИ

IV.1. Гаранция за „Добро изпълнение”.

 1. Възложителят ще удържа по 5% от всяко текущо плащане (актуване) на извършените работи по време на строителството като Гаранция за „Добро изпълнение”.

 2. Освобождаване на „Гаранцията за Добро изпълнение”:

Възложителят освобождава задържаната сума като Гаранция за „Добро изпълнение”, без да дължи лихви за периода, през който същата законно е престояла при него след завършването на изпълнението на целия обект в 30-дневен срок от подписването на Окончателен Приемо-Предавателен Протокол.

ІV.2. Гаранционни срокове

1.За появилите се преди изтичане на гаранцията дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

§1.В срок от 7 (седем) дни от уведомлението, Изпълнителят се

задължава да организира и започне отстраняването на появилите се дефекти, за своя сметка. Ако Изпълнителят пропусне или откаже да стори това за периода на гаранционното обслужване претенциите на Възложителя се удовлетворяват от удържаната гаранционна сума или от застраховката на кандидата.

2.Освобождаването на гаранцията за „Добро изпълнение” няма да

освободи Изпълнителя от отговорността му по нормативно определените минимални гаранционни срокове съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

§1. Гаранционните срокове започват да текат от датата на предаване на обекта след подписването на Окончателния Приемо Предавателен Протокол.
ЧАСТ V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

V.1. Общи условия :

1. Техническата част на предложението се представя на хартиен носител, а ценовата част – на хартиен и електронен носител / CD /.

2. Всеки кандидат следва да представи само едно предложение.

3. Предложението трябва да е написано четливо, да няма механични и други явни поправки по него.


V.2. Начин на плащане

Плащането на цената се извършва по условията на сключения договор:

- поетапно, след извършване на отделен етап от доставка или СМР,удължено с един месец.

- в левове по банков път,

- след изготвяне на протокол за реално извършените на обекта СМР/с натрупване/, проверен, приет и подписан от представител на Възложителя
ЧАСТ VI: ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Кандидатите в проучването изготвят предложението си в един оригинален екземпляр.

Предложението и документите за легитимиране и квалификация на кандидата се поставят в голям непрозрачен плик, който се запечатва и надписва по следния начин:

Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище

До Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище,с надпис: ОФЕРТА за изпълнение на подобекти:

1. „Изграждане на паралелен тръбопровод от буфер за филтрат до закислителен резервоар ” на инсталацията за екстракция и електролизаSX-EW .

2. „Реконструкция на тръбопроводите от сгъстители 4 и 5 до ПС "Сливни води", с цел аварийно захранване на 35 000 м3 резервоар ” на ОФ”Асарел” и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия.

Върху плика кандидатът поставя и надпис, съдържащ: фирма на кандидата, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

В големия външен плик се комплектоват: малък плик с надпис „Ценово предложение” и малък плик с надпис „Техническото предложение”.

Предложението, както и всички приложения към него, изготвени от кандидата следва да носят подписа на лицето, което го представлява по силата на съдебното решение за регистрация.ЧАСТ VІI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Крайният срок за представяне в Деловодството на Асарел Медет АД– гр. Панагюрище е до 15.00 часа на 15 /петнадесетия/ календарен ден, считано от деня на публикуване на обявата в Интернет, като крайната дата за представяне изрично е посочена в Интернет страницата на Асарел-Медет АД.

Предложенията се подават лично от законен или надлежно упълномощен представител на кандидата, който се легитимира с лична карта.

Предложения, получени след крайния срок за представяне не се приемат. Не се приемат и предложения, представени в незапечатан или с нарушена цялост плик.

В периода на подготовка на офертата кандидатите могат да задават в писмена форма уточняващи въпроси на лицето за връзка, посочено в поканата за оферта, но не по-късно от 3(три) дни преди изтичане на крайния срок за предаване на офертите.

До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.
ЧАСТ VІІI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

VІІI. 1. Отваряне и разглеждане на предложенията

Отварянето и разглеждането на предложенията ще се извърши на закрито заседание в 10 /десет/ дневен срок след крайната дата на предаване на предложенията в „Асарел Медет”АД – гр. Панагюрище от комисия.

При отварянето на пликовете комисията прави преглед и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия в Технико-икономическото задание спрямо:


 1. Раздел ІІ. Част VІ. и ЧастVІІ. , както и Част ІІ.5. и Част IV.1, IV2.2и IV.2.3.

 2. Проверка за пълнотата на представените документи по Раздел ІІ. Част ІІ.4. /Част ВТОРА „Техническо предложение”/, начина на попълването на образците и формата, в която са представени всички други технически документи /извън образците/.

 3. При установено от комисията съответствие на документите от Техническите предложения спрямо предварителните изисквания, фирмите продължават своето участие.

 4. Ако при така направения преглед, комисията констатира допуснати пропуски от фирмите в техническите им предложения, то съответната фирма автоматично се декласира от по-нататъшно участие, както предварително е обявено в т.ІІ.5.,т.3. и ценовата й оферта не се отваря. В тридневен срок комисията писмено уведомява декласираните фирми.


VIІІ. 2. Оценяване и класиране

2.1. Класирането на предложенията се извършва в един единствен кръг на процедурата по комплексна методика за оценка съобразно одобрените критерии. Финален разговор за сключване на договор се провежда само с фирмата, класирана на първо място.

2.2. Комисията оценява и класира кандидатите съгласно изискванията на политиката по оценка и подбор на доставчици на стоки и услуги.

Критериите за оценка са следните: икономически най-изгодна оферта за Възложителя с максимално ниски цени за обекта и най-кратък срок за изпълнение на услугата, оценяване на техническите възможности на кандидатите.

2.3. След като Комисията е приключила работата си по т.VІІІ.1., тя прави Техническа оценка и класиране на техническите предложения на участниците, допуснати до по-нататъшно участие.

2.4. Комисията пристъпва към отваряне на „Ценовите предложения”, прави преглед за пълнотата на попълването им спрямо съответните приложения- образци към Техническото задание. Прави се сравнителна таблица и анализ на офертните ценови предложения.


VIІІ.3.Други условия

3.1. Принцип за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта за Възложителя и най-късия срок за изпълнение на услугата.

3.2. Не прилагането на който и да е документ, посочен в т.4.1./финансова част/ и т.4.2./техническа част/, води до декласиране на оферанта.

3.3. Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет” АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

3.4. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”, „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

3.5. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

3.6. При изпълнението СМР на обекта да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБУТ и ПАБ.

Стриктно да се спазват действуващи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


VIІІ.4. Протокол за разглеждане, оценяване и класиране

Комисията съставя Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията, който съдържа: 1. Състав на комисията

 2. Списък на подадените предложения

 3. Списък на предложенията, отстранени от процедурата

 4. Резултатите от разглеждането на отделните предложения

 5. Становища на участниците в комисията

 6. Класиране на предложенията

С подписването на Протокола от всички членове на Комисията тя приключва своята работа.

Протокола, заедно с всички приложения към него и с офертите на всички участници, се предават при Изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД за окончателно Решение относно избор на изпълнител.


VIІІ. 5. Обявяване на резултатите от проведената процедура

В срок от десет дни от подписване на протокола за разглеждане на предложенията Изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД като Възложител посочва в свое Решение кандидата, класиран на първо място и определя същия за Изпълнител на подобекта .

Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от оценяването и решението на Възложителя в петдневен срок след приключване на процедурата по избор на Изпълнител.

Всички събрани материали от проведеното офертно проучване се съхраняват в „Технически архив”.ЧАСТ IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договорът за изпълнение на строителството на подобекта ще бъде сключен с кандидата избран за Изпълнител в 15-дневен срок от решението на ИД за определянето му и срещу представени от страна на Изпълнителя документи по Раздел ІІ, Част ІІ.1.т.3 от настоящата Документация и Застрахователен договор.

При отказ на кандидата определен за Изпълнител да сключи договор „АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД предлага договора да бъде сключен със следващия класиран кандидат.

Договорът не се сключва при съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на услугата по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди.


ЧАСТ X: СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Срокът на валидност на предложенията е не по-малко от 90 календарни дни. За валидността се попълва съответното ПРИЛОЖЕНИЕ №11 - Декларация .

Възложителят има право да поиска удължаване на валидността от класираните участници до датата на сключване на договор за изпълнение.


ЧАСТ XI: ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Проект на договор за СМР-ПРИЛОЖЕНИЕ №8- Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по проектодоговора.

В случай, че участникът има бележки или допълнения към проектодоговора, той ги представя отделно като свое приложение към офертата си.

Това приложение- оформения според указанията проектодоговор и евентуални допълнения, е необходимо да се постави в общия голям плик на офертата.

ЧАСТ XII. ПРИЛОЖЕНИЯ


 1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1-„Техническа спесификация за обекта” – количествени сметки /извадка от работните проекти/.

 2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2-–„Технически снесификация на основните материали”.

 3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - „Работни проекти за подобектите.” Предоставят се на на кандидатите на електронен носител /CD/, при посещение за оглед.

 4. ПРИЛОЖЕНИЕ №4- „Декларация за задълбочено проучване на техническите спесификации, за спазване на стандартите по техническите спесификации и задължение за представяне на доказателства за съответствие на вложените продукти или услуги със съответните стандарти.

 5. ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - „Справка за ценообразуващи параметри, при които ще се изготвят анализните цени на всички допълнително възникнали и възложени видове строително-монтажни работи и доставки извън Приложение №3.

 6. ПРИЛОЖЕНИЕ №6 – „Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта”

 7. ПРИЛОЖЕНИЕ №7 - „Общ срок за изпълнение на услугата”.

 8. ПРИЛОЖЕНИЕ №8 – „ПРОЕКТО-ДОГОВОР”

9. ПРИЛОЖЕНИЕ №9 - „Декларация за ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ”

10. ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 - „Декларация за предложен гаранционен срок на изпълняваните дейности, обхванати в предмета на проектодоговора”.

11. ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 – „Декларация за срок на валидност на предложението”

12. ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 – „Декларация за оглед на площадката”

13. ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 – „Предлагана обща цена и начин на разплащане”

14. ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 – „Декларация за конфиденциалност”.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ№ 15-1, 15-2, 15-3.–„Административни сведения за кандидата”

16. ПРИЛОЖЕНИЕ №16- „Декларация за осигуряване специфичните изисквания за обекта“.

17. ПРИЛОЖЕНИЕ №17- „Декларация за управление на строителните отпадъци, генерирани по време на строителството“.


ИЗГОТВИЛИ : СЪГЛАСУВАЛИ :
Р-л отдел «Строителство»: Директор „ ПТД”:

/инж. Ат. Тасмов / / инж. Ив.Чолаков/


Инженер-инв.контрол: Р-л отдел „Екология”:

/инж.Ил. Ранчев/ / инж.М. Джиджинкова/


Техник „Ел.системи”: Началник цех „ ОФ”:

/инж.Пл. Варадинов/ /инж.А.Ангелов/


Н-к цех „ВОС,ПС и SХ-EW”:

/инж.Ст.Трошанов/


Р-л отдел „РемонтОФ,ВОС,SХ-EW”:

/инж.Н.Минеков/


Инж-минен „ВОС,ПС и SХ-EW”:

/инж.Б.Машев/


Инж-механик„Ремонт,ВОС,,SХ-EW”:

/инж.Ив.Цуцеков”/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница