“асенова крепост” ад – асеновградДата23.10.2017
Размер134.58 Kb.
ТипОтчет

АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД – АСЕНОВГРАДДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 33, т. 6

От НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за второто тримесечие на 2015 година
А. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента:

 • няма промяна на счетоводната политика на дружеството през отчетния период

Б. Информация за настъпилите промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава: • няма промени в икономическата група;

В. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят за постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие:Производствена прогноза 2ро тримесечие 2015 г.
 

 

 

ПЛАН

ОТЧЕТ

Разлика

 

Изделие

 

шестмесечие 2015

шестмесечие 2015

шестмесечие 2015

 

 

мярка

количество

стойност

количество

стойност

количество

стойност

1

Фолио

кг

500 000

1 325 000

522 203

1 655 081

22 203

330 081

2

Армирано фолио

кг

34 998

197 957

47 546

287 192

12 548

89 235

3

ТСФ

кг

249 996

724 988

139 127

468 161

-110 869

-256 828

4

Полиетиленов амбалаж

кг

584 994

2 303 976

570 628

2 249 516

-14 366

-54 461

4.1

С печат дребен амбалаж

кг

135 000

931 500

115 083

703 304

-19 917

-228 196

4.2

Без печат дребен амбалаж

кг

49 998

172 493

92 400

338 773

42 402

166 280

4.3

Едър амбалаж

кг

399 996

1 199 988

363 145

1 207 438

-36 851

7 450

5

Вътрешни торби

кг

90 000

0

190 303

 

100 303

0

6

Калъфи

кг

512 496

0

448 106

 

-64 390

0

7

БОПП Ф(тип целофан) без печат

кг

300 000

1 050 000

353 593

1 362 830

53 593

312 830

8

БОПП Ф(тип целофан) с печат

кг

225 000

1 440 000

182 087

1 241 136

-42 913

-198 864

9

Каст филм

кг

199 998

639 994

132 860

463 653

-67 138

-176 341

10

Стреч фолио

кг

39 996

129 987

34 782

123 656

-5 214

-6 331

11

Полиамиден ръкав

м

4 500 000

601 624

2 819 426

421 742

-1 680 574

-179 881

12

Промазани торби тип АД стар

бр

1 999 998

859 372

1 517 490

623 807

-482 508

-235 565

13

Тъкани торби

бр

9 300 000

1 992 000

8 435 950

2 582 065

-864 050

590 065

13.1

Шити отв. С вътрешна

бр

1 800 000

792 000

3 229 402

1 559 832

1 429 402

767 832

13.2

Торби обща употреба

бр

7 500 000

1 200 000

5 206 548

1 022 233

-2 293 452

-177 767

14

БИГ - БЕГСИ

бр

1 249 992

6 173 582

1 128 264

5 869 405

-121 728

-304 177

14.1

0.5 Т. ББ едноточкови

бр

1 144 998

5 266 991

1 010 346

4 766 511

-134 652

-500 479

14.2

1.5 ББ едноточкови

бр

49 998

257 490

65 645

468 047

15 647

210 558

14.3

Четириточкови

бр

24 996

341 723

30 634

412 563

5 638

70 840

14.4

1.0 т. ББ

бр

30 000

307 344

21 639

222 284

-8 361

-85 061

15

Канап за балиране

кг

370 000

1 073 000

319 526

1 163 890

-50 474

90 890

16

Опаковъчна лента

кг

9 996

25 459

5 032

13 122

-4 964

-12 337

17

Фибрилизирани ленти - конци

кг

27 498

91 251

26 548

98 025

-950

6 774

18

Комбинирани опаковси

кг

996

7 520

3 177

24 673

2 181

17 154

 

ОБЩО:

 

 

18 635 711

 

18 647 954

 

12 244

Отчетните данни на база производствената прогноза показват преизпълнение за първото тримесечие в размер на 12 244 лв.

В количествено изражение на база производствената прогноза се наблюдава преизпълнение при следните натури:


Фолио

преизпълнение

22 203 кг.

Тъкани торби вътр.

преизпълнение

1 429 402 бр.

Биг.бегси 1,5 т.

преизпълнение

15 647 бр.

Др.Амбалаж без печ.

преизпълнение

42 402 кг.Наблюдава се неизпълнение на производствената прогноза при следните натури:


Полиамиден ръкав

неизпълнение

1 680 574 м.

ТСФ

неизпълнение

110 869 кг.

Каст филм

неизпълнение

67 138 кг.

БОППФ с печат

неизпълнение

42 913 кг.

Неизпълнението на тези натури е на база: • Голяма кредитна задлъжнялост между фирмите

 • Свито потребителско търсене

 • Липса на оборотни средства

 • Липса на вътрешно пазарна среда

Г. Данни за лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите към края на съответното тримесечие и промените в притежаваните от лицата гласове от края на предходния тримесечен период: 1. Данни за физическите лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на дружеството.

 • Няма физически лица, които притежават акции над 5 % от капитала на дружеството.

 1. Данни за юридическите лица притежаващи акции над 5 % от капитала на дружеството:

 • „Зърнени храни България” АД - притежаващо 1 757 288 бр. акции от капитала на дружеството, представляващи 69,02%.

Е. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на отчетното тримесечие и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно:

Дружество “Асенова крепост” има двустепенна система на управление


 • УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 1. Богдан Атанасов Бибовпредставляващ дружеството, притежаващ 0 броя акции към края на отчетния период

притежаващ 0 броя акции към края на предходния тримесечен период

 1. Александър Димитров Керезов – председател на Управителния съвет притежаващ 0 брой акции към края на отчетния период

притежаващ 0брой акции към края на предходния тримесечен период

 1. Никола Пеев Мишев - представляващ дружеството,

притежаващ 0 броя акции към края на отчетния период

притежаващ 0 броя акции към края на предходния тримесечен период 1. Любомир Димитров Аргиров – член на Управителния съвет

притежаващ 12 броя акции към края на отчетния период

притежаващ 12 броя акции към края на предходния тримесечен период 1. Христо Славчев Клинтев – член на Управителния съвет

притежаващ 1 брой акции към края на отчетния период

притежаващ 1 броя акции към края на предходния тримесечен период • НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

1.ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД – гр. София,

Юридическо лице , притежаващо 1 757 288 бр. акции от капитала на дружеството, представляващи 69,02% към края на предходния тримесечен период и 1 657 288 бр. представляващи 65,09%.в края на отчетния тримесечен период,2. ХИМИМПОРТ АД – гр. София,

Юридическо лице , не притежава акции от капитала на дружеството, както в края на отчетния тримесечен период, така и към края на предходния тримесечен период3. СЕВЕРИНА СТЕФАНОВА ЖИЛЕВА

Физическо лице, не притежава акции от капитала на дружеството, както в края на отчетния тримесечен период, така и към края на предходния тримесечен период.


Дружеството се представлява от Изпълнителните директори Богдан Атанасов Бибов и Никола Пеев Мишев – заедно.
Д. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно:

 • няма информация за висящи съдебни или административно производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.

Е. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции, или поемане на задължения общо към едно лице, или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване характера на взаимоотношенията с емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент , краен срок на погасяване, размер на поетото задължение, условия и пр.


През второто тримесечие на 2015 г. няма отпуснати от емитента или негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или на поемане на задължения общо към едно лице, или негово дъщерно дружество в т.число и на свързани лица.
Настоящата информация е изготвена съгласно изискванията на чл. 100 “о” от ЗППЦК и във връзка с чл. 33 т.6 от Наредба № 2 от 17.09.2007 г.
ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. Б. Бибов/


ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Н. Мишев/
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница