Асистент Иван Георгиев Иванов, докторант в Института по микробиология „Стефан Ангелов”Дата09.04.2017
Размер47.94 Kb.
#18734
СТАНОВИЩЕ

върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен “Доктор” по научната специалност 02.11.11. „Технология на биологично активните вещества”


Автор на дисертационния труд: асистент Иван Георгиев Иванов, докторант в Института по микробиология „Стефан Ангелов” при БАН, Лаборатория по приложни биотехнологии – гр. Пловдив.
Тема на дисертационния труд: „Биосинтез на галантамин от растителни in vitro системи на Leucojum aestivum L.”.
Изготвил становището: проф. д.с.н. Дияна Лилова Светлева, Катедра “Генетика и селекция” при Аграрен университет, гр. Пловдив, определена за член на научното жури със заповед № I - 153/20.07.2011 год. от Директора на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София
Актуалността на разработената от асистент Иван Иванов дисертация се определя от следните особености:

  • Над 20% от висшите растения са източник на биологично активни алкалоиди, които намират все по-голямо значение в медицинската практика за лечение на значими заболявания;

  • В България алкалоида галантамин се получава основно от блатното кокиче (Leucojum aestivum L.), чиито естествени находища намаляват драстично през последните години, поради което през 1989 г. е обявен за защитен вид и не се използва за промишлени цели;

  • Използването на растителни in vitro системи, продуциращи вторични метаболити е надеждна алтернатива на класическия начин за получаване на галантамин;

  • При култивиране в биореакторни системи на in vitro култури от прорастъци на различни растителни видове, за кратък период при пълен контрол и управление на биосинтетичния процес, може да се получат високи добиви от желаните метаболити, независимо от външните условия на средата.

В представената дисертационна разработка много добро впечатление ми прави, че след литературния обзор авторът поставя раздел „Изводи от литературния обзор”, в който се обобщава постигнатото и цитираното в литературните източници до момента. На базата на литературните данни докторантът издига хипотези и прави заключения относно най-верния път за постигане на точния резултат.

Допада ми също, че в края на всеки раздел има заключение, което може да се използва и за бъдещи изследвания.
Целта и задачите за изпълнение следват много елегантно като продължение и резултат от постигнатото до момента в дадената област.

Основната цел на дисертационната работа е ясно и точно определена: на базата на задълбочени физиологични, фитохимични и биоинженерни проучвания да се извърши анализ на възможностите на shoot тип in vitro системите на Leucojum aestivum L. да продуцират алкалоида галантамин и да се предложи интегриран подход за неговото получаване.

Въз основа на поставената цел са дефинирани 6 задачи, които докторантът изпълнява по време на изведените експерименти.
По мое мнение, представената за разглеждане, от асистент Иванов, дисертация е добре структурирана и балансирана, използван е елегантен и точен стил на изразяване. Налице са всички изисквания към такъв вид разработки:


  • Проведена е целенасочена експериментална дейност, което е позволило на докторанта да отговори на поставената цел и да формулира ясни изводи;

  • Има логичност в цялостното изложение и дисертационната работата може да послужи като основа за изследванията на други автори, работещи в тази област.

Получените резултати са представени много нагледно в 48 таблици, 61 фигури и 19 приложения на отчетените масспектри на изследваните алкалоиди. Приложените фотоси са с изключително добро качество и спомагат за по-доброто онагледяване на получените резултати.

В цитираната литература са включени 306 заглавия, от които само 4 на кирилица. От тях 163 са публикувани през периода от 2000 до 2011 година, което представлява 53,27% от общия брой заглавия. Това показва, че проучваната тематика представлява определен интерес за науката.
В своята работа асистент Иван Иванов съвсем скромно формулира само следните шест оригинални приноса, които имат и научно-приложно значение:

1. Разработен е нов метод за разделяне и количествено определяне на галантамин, ликорин и норгалантамин в алкалоидни екстракти на shoot култури на L. aestivum L., базиран на високоефективна течна хроматография.

2. За първи път е използвана „технологията" с временно разбъркване за биосинтез на Amaryllidaceae алкалоиди от диференцирани растителни in vitro системи.

3. За първи път е приложен мултиметаболитен анализ на алкалоидните смеси от shoot култури на L. aestivum L., като елемент от интегриран подход за оптимизиране на биосинтетичния процес.

4. Разработен е алгоритъм за селекция на shoot тип линии L. aestivum L., базиран на вътреклетъчната изменчивост на вторичния метаболизъм на растителните клетки в калусните култури.

5. Разработен е нов двуфазен метод за култивиране на растителни in vitro системи, биосинтезиращи галантамин.

6. Идентифициран е нов за вида Leucojum aestivum L. алкалоид - 3-О-метилгалантамин.
Определено считам, обаче, че от представените 13 извода, изкристализирали като резултат от получените данни, могат да се формулират също и достатъчен брой приноси с теоретично значение.
Към работата имам следните бележки:


  • Разделите, както при изграждане на литературния преглед, така и при коментиране на получените резултати, са много малки и изглеждат накъсани. Биха могли да се обединят тематично, което би улеснило четенето и възприемането на дисертационната разработка.

  • По-добре би било представянето на таблиците и фигурите да следва непосредствено след тяхното цитиране в текста, а не на следващите страници (например: фиг. 18, 43, 44; табл. 19, 33, 34, 36, 41, 42).

Посоченото не намалява значимостта на представената дисертационна разработка.


В резултат от получените резултати са публикувани 3 статии, две от които с общ IF 2,170, в които докторантът е първи автор, а 7 научни разработки са докладвани на научни конференции и конгреси в България, Гърция и Германия.

Това е прекрасен атестат за докторанта и значимостта на разработваната от него работа.


Заключение

Представената за разглеждане работа на асистент Иван Иванов притежава необходимите качества и представлява цялостна и завършена разработка.

Въз основа на посоченото, научените и приложените от докторанта различни методи на изследване, правилно изведените експерименти, получените ценни научни и практически резултати, направените обобщения и изводи считам, че представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение, което ми дава основание да го оценя ПОЛОЖИТЕЛНО.
Позволявам си да предложа на почитаемото Научно жури също да гласува положително и да присъди на Иван Георгиев Иванов образователната и научна степен “Доктор” по научната специалност 02.11.11. „Технология на биологично активните вещества”.

28.09.2011 год. ПОДПИС:гр. Пловдив (проф. дсн Д. Светлева)

Каталог: IMB%20web%20page -> pzrasrb -> Doctor -> Dokumenti zashtita Ivan Ivanov -> failove
failove -> Статии, публикувани в международни списания: Ivanov I., Georgiev V., Georgiev M., Ilieva M., Pavlov A. (2011)
failove -> Биосинтез на галантамин от растителни in vitro системи на Leucojum
failove -> Лекция на shoot тип линии Leucojum aestivum
failove -> Председателя на Научното жури определено със заповед
pzrasrb -> На статиите на д-р Милка Милчева Милева, представени при кандидатстване за хабилитация I. Публикации, свързани с дисертационната
pzrasrb -> Чл кор проф д-р Мила Власковска, дф., дмн., Университетската
pzrasrb -> Публикации в научни списания
failove -> Иван Георгиев Иванов биосинтез на галантамин от растителни in vitro


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница