Atanasov, V., S. DimitrovДата23.04.2017
Размер69.72 Kb.
#19812
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

 1. Димитров, С., С. Георгиев. Влияние на някои кристалоидни среди върху преживяемостта и оплодителната способност на сперматозоиди от пуяци, Животновъдни науки, 1993, 7: 74-78.

 2. Atanasov, V., S. Dimitrov, S. Georgiev. Energy metabolism of fresh and stored turkey spermatozoa. Proceedings of 9th European Poultry Conference, 1994, Glasgow, vol.1: 298-299.

 3. Димитров, С., В. Атанасов, Г. Желязков, С. Георгиев. Ефект от влиянието на кристалоидни среди върху някой биологични параметри и оплодителната способност на сперматозоиди от петли, Ветеринарна Медицина, 1995, суплементум-1: 44 - 46.

 4. Димитров, С., М. Кабакчиев, Г. Желязков. Оплодяемост и люпимост на яйца от мини бройлерни носачки в зависимост от интервала между осеменяванията и концентрацията на сперматозоидите в дозата, Животновъдни науки, 1995, 8: 209 - 210.

 5. Димитров, С., З. Профирова, М. Лалев. Физиологични промени и оплодителна способност на in vitro съхранена сперма от петли и пуяци, Животновъдни науки, 1995, 8: 225-226.

 6. Кочанков, Д., С. Георгиев, С. Димитров, Т. Трифонов. Резултати от използването на ултразвуков апарат ”БИОТЕСТ - 2М” за диагностика на бременност при овце и кози, Сборник доклади от ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ”СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ”, 1995, Стара Загора, стр.: 176-179.

 7. Димитров, С. Използване на отделни показатели за преценка на съхранена семенна течност от пуяци за прогнозиране на оплодителната и способност, Животновъдни науки, 1996, 5: 60-64.

 8. Николов, И., С. Димитров, М. Лалев. Оплодяемост на яйца от пуйки след изкуствено осеменяване с прясна и разредена сперма, Ветеринарна медицина, 1996, 3: 189-191.

 9. Атанасова, Т., С. Димитров, М. Лалев. Снижаване разходите за изкуствено осеменяване в пуйковъдството, Икономика и управление на селското стопанство, 1996, 7: 38-40.

 10. Димитров, С., З. Профирова, К. Христова. Ранна преценка на оплодителната способност на петли по качествените показатели на спермата, Сборник доклади от СЕДМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ”, 1996, Стара Загора, том I: 66-69.

 11. Димитров, С., Н. Грозева. Проучване ефекта на сперморазредителя TUR-2 върху промените в морфологията на in vitro съхранени сперматозоиди от пуяци, Ветеринарно-медицински науки,1997, 1-2: 106-110.

 12. Димитров, С. Краткотрайно нискотемпературно съхранение на семенна течност от петли и пуяци: преглед на литературата, Животновъдни науки, 1997, 1-2 : 94-96.

 13. Димитров, С., З. Профирова, М. Лалев, К. Кунев. Оценка на възпроизводителната способност на петли по комплексен индекс на еякулата, Животновъдни науки, 1997, 3-4: 26-27.

 14. Лалев, М., З. Профирова, С. Димитров. Оптимални срокове за осеменяване на пуйки, Животновъдни науки, 1997, 3-4: 28-30.

 15. Профирова, З., С. Димитров, М. Облакова, М. Лалев. Зависимости между екстериор и качество на еякулата при петли яйценосен тип, Животновъдни науки, 1997, приложение : 243-245.

 16. Dimitrov, St., Nikolov, Iv. Development of new turkey semen diluent (TUR-2). Màcedonion Journal of Reproduction, 1997, 3,2: 125-129.

 17. Dimitrov, S., I. Nikolov. Development of new turkey semen diluent (TUR-2), Proceedings of 5. International Conference for Ovine and Caprine Production & 3. Symposium on Animal Reproduction, 1997, Ohrid, pp.: 98.

 18. Atanasov, V., S. Georgiev, S. Dimitrov. Seasonal biological and biochemical changes of chicken semen stored at -196 C, Proceedings of The 8th World Conference on Animal Production, 1998, Seoul, vol.II: 256-257.

 19. Nicolov, I., Nestorova, J., Hristov, M., Dimitrov, S. Evaluation of the biological perfomance of ram semen using an intergrated index of the ejaculate, Proceedings of International Conference for Ovine and Caprine Production & International Symposium on Animal Reproduction, 1998, Ohrid, pp.: 36.

 20. Кочанков, Д., С. Димитров, И. Николов. Изпитване ефективността на ултразвуковия апарат ”БИОТЕСТ - 2М” за диагностика на бременност при свине, Ветеринарна Медицина, 1998, 3/4: 217-218.

 21. Георгиев, С., С. Димитров, В. Атанасов, М. Лалев, М. Облакова, З. Профирова. Биологична характеристика и оплодителна способност на криоконсервирана семенна течност от пуяци, Сборник на докладите от ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА СЕСИЯ 50 години Съюз на учените в България на тема "Науката пред прага на новото хилядолетие", 1998, Пловдив, том II: 395-398.

 22. Атанасов, В., С. Георгиев, С. Димитров. Биохимичен ефект на нови спермоактивационни среди за шаранови риби, Сборник на докладите от ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА СЕСИЯ 50 години Съюз на учените в България на тема "Науката пред прага на новото хилядолетие", 1998, Пловдив, том II: 427-430.

 23. Atanasov, V., S. Dimitrov, E. Dishlyanova and T. Angelova. Dynamics of Some Biochemical Parameters in Cocks Semen During the Productive Period and Their Relationship with the Fertility, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 1999, 5: 651-654.

 24. Димитров, С., Т. Караджов, Д. Джингаров. Ултразвукова диагностика на бременността при кобили, Сборник доклади "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ", 1999, Стара Загора, том 1: 72-76.

 25. Dimitrov, S.G., S. K. Georgiev and V. K. Atanasov. A new diluent (I8.5) and method for freezing of turkey semen. Ferility data, International Conference of Bird Reproduction, 1999, Tours.

 26. Atanasov, V.K., S.G. Dimitrov and I. Borisov. Acid-Base characterictics of fresh and stored (+10-15 C/6 Hours) turkey semen, In: R. Preisinger (Editor), Proceedings of Poultry Genetics Symposium, 1999, Mariensee, pp.: 104.

 27. Пиргозлиев, В., С. Димитров, Д. Конакчиева. Влияние на околната температура и фотопериода върху плодовитостта на свинете, Сборник от национална конференция с международно участие "ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА АГРАРНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ", 2000, Стара Загора, том 1: 107 - 111.

 28. Герзилов, В., С. Димитров, И. Запрянова, М. Кичева-Иванова, И. Николов. ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕКИНСКИ ПАТИЦИ СЪС СПЕРМА ОТ МУСКУСНИ ПАТОЦИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЮЛАРИ I. Влияние на разреждането и съхранението на сперма от мускусни патоци върху биологичната пълноценност на сперматозоидите, Животновъдни науки, 2000, 1: 17-21.

 29. Dimitrov, S. G., S. K. Georgiev and V. K. Atanasov. A new diluent (I8.5) and method for freezing of turkey semen. Ferility data. British Poultry Science, 2000, vol. 41: S11.

 30. Димитров, С., Т. Атанасова. Изкуствено осеменяване на кокошки - продуктивни, технологични и икономически резултати, Животновъдни науки, 2001, 2: 17-19.

 31. Димитров, С. Ранно прогнозиране на спермопродукцията при петли по някои показатели на спермограмата, Животновъдни науки, 2001, 6: 83-85.

 32. Dimitrov, S. and T. Angelova. Effect of Different Dietary Protein Level of Body Weight, Feed Composition and Biological Ability of Semen on Turkey Breeder Males, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2001, 7: 639-644.

 33. Димитров, С, Ангелова, Т. Возможности ранней оценки индеек по некоторьiм показателям спермограммьi, Мiжвiдомчий тематичний науковий збiрник, 2001, випуск 51: 74-77.

 34. Димитров, С., Е. Желязков. Корелационни и регресионни зависимости между някои показатели от спермограмата и оплодителната способностна сперма от пуяци, Животновъдни науки, 2002, 4-5: 81-84.

 35. Кайтазов, Г., Б. Стоименов, Д. Белоречков, Х. Цветкова, С. Василева, В. Средкова, М. Кабакчиев, Д. Алексиева, А. Генчев, Г. Исаев, П. Панайотов, К. Кунев, В. Тодорова, Б. Гюров, С. Димитров, М. Лалев, Н. Ангелов. Проблеми на птицевъдния подотрасъл, Сборник доклади от научно-приложна конференция “ПРОБЛЕМИ НА ЖИВОТНОВЪДНОТО ПРОИЗВОДСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, 2002, Стара Загора, стр.: 105-121.

 36. Sotirov, L., S. Dimitrov and E. Jeliazkov. Semen lysozyme levels and semen quality in turkeys (Meleagris gallopavo) fed with various dietary protein levels, Revue Med. Vet., 2002, 153, 12: 815-818.

 37. Димитров, С., В. Атанасов, Е. Дишлянова, М. Облакова, М. Лалев. Ефект на нивото на витамин Е в дажбата на пуяци върху биологичната пълноценност на семенната течност, Животновъдни науки, 2003, 5: 41-43.

 38. Georgiev, S., Bonev, G., Dimitrov, S. Controlling the timing of parturition in sows by using of PGF2α, Trakia journal of sciences, 2004, vol. 2, 2: 9-11.

 39. Димитров, С. Влияние на -токоферола върху качествените показатели на семенна течност от пуяци, Животновъдни науки, 2004, 4: 43–45.

 40. S. TANCHEV, P. GEORGIEV, S. GEORGIEVA & S. DIMITROV. GHANGES IN SEMEN QUALITY AND QUANTITY AND DOMINANT MUTATION IN RABBITS FOLLOWING EXTERNAL GAMMA IRRADIATION, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2004, 7, No 2: 77-84.

 41. Бонев, Г., С. Димитров, С. Георгиева. Ефект на витамин Е върху репродуктивни показатели на юници след синхронизиран еструс, Животновъдни науки, 2006, 1: 26–28.

 42. Бонев, Г., С. Димитров, С. Георгиева. Зависимост между времето на съхранение на семенна течност и заплодяемост при овце, Животновъдни науки, 2006, 2: 48–50.

 43. Димитров, С., Т. Атанасова, Г. Бонев, С. Славов. Икономически аспекти на интраутеринния и постцервикален метод за изкуствено осеменяване на свине, Животновъдни науки, 2006, 2: 55–57

 44. Dimitrov, S., V. Atanasov, P. Surai and S. Denev. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage, Animal Reproduction Science, 2007, vol. 100, 3-4: 311-317. (IF=2,136)

 45. Dimitrov, F, M. Dimitrov, S. Dimitrov, R. Hernandez-Gil y J. A. Ruvalcaba. Insemination post-cervical en hembras multiparas con concentration reducida de espermatozoides por dosis: resultados de campo en Bulgaria, Av. Tecnol. porc., 2007, 4 (1): 36-44.

 46. Dimitrov, S., E. Jeliazkov and D. Levis. Deep intrauterine and transcervical insemination of sows and gilts, Trakia Journal of Sciences, 2007, vol.5, 1: 40-46.

 47. Бонев, Г., С. Димитров, Д. Стефанова. Изследване точността на A-MODE ултразвукови апарати за ранна диагностика на бременността при свинете, Животновъдни науки, 2007, 6: 21-24.

 48. Димитров, С., Г. Бонев. Сравнително проучване на икономическата ефективност от използването на различни разредители за семенна течност от нерез. Сборник от международна научна конференция, СУБ-клон Стара Загора, 5-6 юни, 2008, CD-формат.

 49. Димитров, С., В. Кацаров. Икономическа ефективност при прилaгане на различни методи за изкуствено осеменяване на свине, Животновъдни науки, 2008, 5: 5-9.

 50. Dimitrov, S., V. Atanasov, E. Dichlyanova, R. Petrova. COMPARISON OF THREE COMMERCIAL DILUENTS FOR SHORT-TERM STORAGE OF BOAR SEMEN, Trakia journal, 2009, vol. 7, 1: 58-62.

 51. J. A. Garcia Ruvalcaba, R. Pallas Alonso, R. Hernandez-Gil and S. Dimitrov. The use of

synthetic seminal plasma (Predil MR-A®) as a method to facilitate procedures with

cervical and post-cervical artificial insemination of sows, Agricultural science andtechnology, 2009, vol. 1, 1: 2-7.

 1. Dimitrov, S., Nikolov, S., Kunev, T. Post-cervical insemination of swine with different sperm concentration, Proceedings of IV Balkan conference of animal science BALNIMALCON, 2009, Stara Zagora, 14-16 May, pp.: 70-73.

 2. Dimitrov, S. and J. Zmudzki. Post-cervical insemination of sows with low sperm concentration dose in the commercial pig farm, Bull. Vet. Inst. Pulawy, 2009, 53: 225-229.

 3. Dimitrov, S., V. Atanasov, E. Dichlyanova, R. Petrova. Comparison entre algunus diluyentes de corta conservacion de semen de verraco, ANAPORC, 2009, 58: 48-50.

 4. Атанасов, В., С. Димитров, Г. Николов. Експериментиране на спермопротективни среди за изкуствено осеменяване на сивен (Salvelinus fontinalis M.), Животновъдни науки, 2009, 4: 22-29.

 5. Атанасов, В., С. Димитров, Е. Дишлянова, Д. Запрянова, В. Иванов. Влияние на някои спермопротективни среди върху метаболизма на сперматозоиди от сивен (Salvelinus fontinalis M.), Животновъдни науки, 2009, 4: 31-39.
 6. Jose Antonio García Ruvalcaba, Rafael Tomás Pallás Alonso, Rocío Hernández Gil, S. Dimitrov. Técnica bifásica de IA con plasma seminal sintético (Predil® MR-A®) como método para facilitar los procedimientos de inseminación convencional y post-cervical (I), Anaporc, Vol. 7, Nº. 65, 2010 , pags. 42-45.

 7. Jose Antonio García Ruvalcaba, Rafael Tomás Pallás Alonso, Rocío Hernández Gil, S. Dimitrov. Técnica bifásica de IA con plasma seminal sintético (Predil® MR-A®) como método para facilitar los procedimientos de inseminación convencional y post-cervical (II), Anaporc, Vol. 7, Nº. 66, 2010 , pags. 44-48.


 8. Dimitrov, S, Bonev, G., Taseva, Hr. Synchronization of estrous in gilts with Altrenogest, Agricultural science and technology, 2010, vol. 2, 1: 3 – 5.

 9. Стоянова, С., Дрбохлав, В., Методиев, С., Димитров, С. Генотипове по ESR и FUT1 локуси и показатели на семенната течност на нерези от породата Дунавска бяла, Животновъдни науки, 2010, 4: 52-57.

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница