Атестационна карта за научно-помощен и административен персоналДата25.02.2018
Размер31.51 Kb.
#59653
АТЕСТАЦИОННА КАРТА

ЗА НАУЧНО-ПОМОЩЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
(квалифицирани и неквалифицирани работници, специалисти по човешки ресурси, канцеларски, секретарски и информационно-библиотечен персонал, счетоводители, касиери, финансови специалисти и др. персонал в ИМИ - БАН)
ЛИЧНИ ДАННИ (Попълват се от атестираното лице):

Име . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длъжност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Клас . . . . . . по Националната класификация на професиите и длъжностите в Р. Б-я

Образование / специалност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(средно, средно специално, бакалавър, магистър)

Секция / лаборатория / отдел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Трудов стаж в ИМИ (години) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________

КРИТЕРИИ ЗА АТЕСТИРАНЕ
Критерии А), Б), В): точки за атест. лице:

(Оценяват се от прекия ръководител на атестираното лице, по 5-степенна скала)
А) ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА

А.1. Творчески възможности: ..........................

(незадоволителни – 0 т., задоволителни – 1 т., добри – 2 т., мн. добри – 3 т., отлични – 4 т.)

А.2. Самостоятелност: ..........................

(незадоволителна – 0 т., задоволителна – 1 т., добра – 2 т., мн. добра – 3 т., отлична – 4 т.)

А.3. Инициативност: ..........................

(незадоволителна – 0 т., задоволителна – 1 т., добра – 2 т., мн. добра – 3 т., отлична – 4 т.)

А.4. Взаимоотношения и възможност за работа в екип: .........................

(незадоволителни – 0 т., задоволителни – 1 т., добри – 2 т., мн. добри – 3 т., отлични – 4 т.)

Б) КАЧЕСТВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА

Б.1. Трудова дисциплина: .........................

(незадоволителна – 0 т., задоволителна – 1 т., добра – 2 т., мн. добра – 3 т., отлична – 4т.)

Б.2. Отговорност: .........................

(незадоволителна – 0 т., задоволителна – 1 т., добра – 2 т., мн. добра – 3 т., отлична – 4 т.)

Б.3. Ефективност при изпълнение на задачите: .........................

(незадоволителна – 0 т., задоволителна – 1 т., добра – 2 т., мн. добра – 3 т., отлична – 4 т.)


В) ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И / ИЛИ ОБУЧЕНИЕ,

СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА

В.1. Компютърна грамотност: ......................

(ниска – 0 т., задоволителна (само Word и Excel) – 1 или 2 т., добра – 3 или 4 т. ,
мн. добра – 5, отлична - 6 т.)

В.2. Ползване на чужд език при изпълнение на работата (за всеки език по: не – 0 т., слабо – 1 т., задоволително – 2 т., добре – 3 т., мн. добре – 4 т.) , макс. 6 точки: ....................


Данните по-долу (Критерий Г) се попълват от атестираното лице и се удостоверяват със съответни текстови пояснения (на отделен лист) и подпис:

Г) УЧАСТИЯ ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА и УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТИ в ИМИ и БАН
Г.1. Участие в техническа подготовка на материали за изследователски проекти

1.1. Академични, вкл. ЕБР (по 2 т./ бр.): ..............

1.2. Национални (напр. с ФНИ) (по 4 т./ бр.) ..............

1.3. Международни (финансирани от външни за Б-я източници, без EБР)

(по 6 т./ бр.) : ..............

Г.4. Участие в:

4.1. обработка на бази данни – библиотечни, статистически и др.
(по 4 т./ бр.) ..............

4.2. текущо счетоводство и финансови отчети по договори


(с ФНИ – 6 т./ год./ бр.; национални – по 3т./ год./ бр. ; по ЕБР - 3т. / год.
/бр. ., по други международни програми – 6 т./ год./ бр.) ..............

4.3. техническа помощ по поддръжка на програмни и информационни


продукти, уебсайтове и др. разработки (по 4 т./ бр.): ..............

Г.6. Техническа помощ при организиране на научни и образователни прояви в ИМИ

6.1. на национален научен форум (по 2 т./ бр): ..............

6.2. международен научен форум у нас (по 4 т./ бр.): ..............

6.3. техническа помощ при подготовка на материали за състезания по
математика и информатика, работа с учители и изявени ученици и др.

(по 2 т./ бр., макс. до 3 бр./ год) ..............

Г.7. Организационна дейност, като:

7.1. Технически секретар на комисия в ИМИ (по 5 т. / год):

7.2. Друга, като: Протоколчик на съвет в ИМИ, и др. (по 5 т. / год): ..............

Г.8. Изпълняване за повече от 1 седмица на други дейности, специфични за ИМИ


и БАН (по 1 т./ дейност/ седмица), макс. до 40 т./ вид дейност/ год. ...............

(Например: предпечатна подготовка, коректури, дигитализация, превод на научни материали и документация – по 0.1 т./. стр.; поддръжка на уебсайт, заместване по длъжност, и др. възложени от административното ръководство, във връзка с дейности в ИМИ и БАН)

_____________________________________________________________________________

ОБЩА ОЦЕНКА (сбор от получените точки) : .................

от тях,


По Критерии А, Б, В: .................

По Критерий Г: .................

_____________________________________________________________________________
ОБЩА ОЦЕНКА И ПРЕПОРЪКИ от АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ:
...............................................

...............................................

...............................................

..............................................................................................
Дата: ................ Ръководител: .................... (име, подпис)
Каталог: atest
atest -> Календарната 2015 г. Начало на докторантурата 05. 01. 2013г
atest -> Г., заповед № рд 20-33 от 09. 01. 2013 г
atest -> Календарната 2012 г
atest -> Приложениe към атестация на елица любомирова павлова за учебната 2011/2012 година
atest -> Атестация на научно-преподавателския състав физически факултет 2006
atest -> Календарната 2009 г. Начало на докторантурата 10. 01. 2007г
atest -> Отчет име, презиме, фамилно име върбан минков савов катедра "Атомна физика"
atest -> Свети Климент Охридски
atest -> Доклад от председателя и членовете на ак при ибеи-бан
atest -> Предложение за планиране на длъжности за „младши съдии” в окръжните съдилища през 2015г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница