Авансово облагане на доходи от трудови правоотношенияДата25.07.2016
Размер73.64 Kb.


ФИШ ІV.1Авансово облагане на доходи от трудови правоотношения
Чл. 42, чл. 45, ал. 2, 6 и 8, чл. 65, ал. 11, чл. 66, ал. 1, чл. 81, чл. 81а, § 1, т. 26 от ДР и § 5 от ПЗР на ЗДДФЛ


АВАНСОВИЯТ ДАНЪК ЗА ДОХОДИ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ МЕСЕЧНО НА БАЗАТА НА МЕСЕЧНАТА ДАНЪЧНА ОСНОВА.
Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24 (Виж фиш ІІ.ІІІ.1), начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина.

Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от ДР на ЗДДФЛ се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
Месечната данъчна основа се намалява със:

1. данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ (Виж фиш ІІ.ІІ.1);

2. данъчното облекчение по чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение (Виж фиш ІІ.ІІ.2).

Размерът на дължимия данък се определя, като намалената по реда на чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ месечна данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто, а за доходите, придобити като морско лице - по данъчна ставка 1 на сто.

Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения на морски лица, начислени след 31 декември 2009 г. за предходни данъчни години, се определя по реда на чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ, в сила към датата на начисляване на дохода. (§ 29 от ПРЗ на ЗДДФЛ)ВНИМАНИЕ! Авансовият данък се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.

1. Когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец, работодателят внася данък, определен върху брутния размер на сумата от частичните плащания.

2. Внесеният от работодателя данък, определен по този специален ред, не се удържа от частичното плащане, а се приспада от удържания от лицето данък при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
ВНИМАНИЕ! Правилата на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ не се прилагат за частични плащания за съответния месец, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец е изплатен до 25-о число на следващия месец. (чл. 42, ал. 8 от ЗДДФЛ)

ПРИМЕР:

Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ за месец януари 2015 г. е в размер на 500 лв. На 15 януари 2015 г. е изплатен аванс (частично плащане) в размер на 300 лв. Работодателят не изплаща цялото възнаграждение до 25 февруари и върху сумата на частичното плащане начислява авансов данък по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ в размер на 30 лв. (10 на сто от 300 лв.). Така удържаният данък следва да бъде внесен от работодателя без да се удържа от сумата на аванса до 25.02.2015 г.

Размерът на данъка, начислен от работодателя на база месечната данъчна основа за съответния месец, е 50 лв. (10 на сто от 500 лв.).

Останалата част от възнаграждението за месец януари се изплаща окончателно на 20 март 2015 г. и тогава именно се удържа сумата на дължимия от лицето данък (50 лв.). В приход на републиканския бюджет работодателят ще внесе само 20 лв. до 25 април, тъй като останалата част от данъка вече е внесена на основание чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ.С
До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

До 25-то число на месеца, следващ месеца, през който са направени частичните плащания.
РОКОВЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА


(чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ)МЯСТО ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА
Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. (чл. 66, ал. 1 от ЗДДФЛ)

По отношение на мястото на внасяне на данъка следва да се ползват указанията, дадени от Изпълнителния директор на НАП с писмо изх. № 91-00-153/22.05.2008 г.

Преходен режим: За облагаем доход от трудови правоотношения, по смисъла на този закон (Виж дефиницията за „трудови правоотношения” - фиш І.5), начислен, но неизплатен до влизането в сила на този закон (т.е. до 1 януари 2007 г.), размерът на дължимия авансов данък при окончателното изплащане на дохода се определя по реда на чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ.На основание чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ, работодателят издава и предоставя на работника/служителя служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато:

  • трудовото правоотношение е прекратено през течение на годинатав тези случаи, съгласно чл. 45, ал. 6, т. 1 от ЗДДФЛ, срокът за издаването/предоставянето на служебната бележка е до един месец от датата на последното плащане по правоотношението, но не по-късно от 31 декември на данъчната година;

  • доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби – в тези случаи, съгласно чл. 45, ал. 6, т. 2 от ЗДДФЛ, срокът за издаването/предоставянето на служебната бележка е до 10 януари на следващата година;

  • не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година - това обстоятелство се установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя. В тези случаи, съгласно чл. 45, ал. 6, т. 2 от ЗДДФЛ, срокът за издаването/предоставянето на служебната бележка е до 10 януари на следващата година.

Съгласно чл. 45, ал. 9 на ЗДДФЛ, служебната бележка следва да се предостави на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице.
На основание чл. 64 от ЗДДФЛ, формулярът на служебната бележка се утвърждава със заповед на министъра на финансите. Образецът и заповедта за утвърждаването му се обнародват в „Държавен вестник”. Образецът на служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) е утвърден със Заповед № ЗМФ–1420 от 4 декември 2014 г. и е обнародван в ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г.1. Лице - платец на доход, което, като е задължено, не удържи или не внесе в срок данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

2. Лице - платец на доход, което, като е задължено, не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, служебната бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.

При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.


Нарушенията по този закон се установяват с акт на орган по приходите.

Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.

Актовете за установяване на нарушенията се съставят и наказателните постановления се издават, обжалват и изпълняват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.За налагането на административни наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Виж Заповед за упълномощаване на наказващите органи № ЗЦУ-28 от 06.01.2010 г. с последващите й изменения и допълнения.

НАРЪЧНИК ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, 2015Каталог: files -> naruchnik-zddfl-2015
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naruchnik-zddfl-2015 -> Директива 2003/48/еио на съвета на ес и транспонирането и в националното законодателство
naruchnik-zddfl-2015 -> Доходи от източници в република българия чл. 8 от зддфл


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница