Авариен план (План за непредвидени случаи)Дата08.09.2017
Размер67.58 Kb.

Авариен план

(План за непредвидени случаи)


С цел гарантиране работоспособността на критични за бизнеса дейности е необходимо изготвяне на планове за обща поддръжка на основните системи и главните приложения, с цел гарантиране непрекъснатостта на операциите. Целта на подготовката за ситуации на непредвидени случаи и бедствия е да се осигури продължаване, в случай на сътресения в изпълнението на критични за мисията и бизнеса функции. Подготовката за управление на ситуации на непредвидени случаи и и бедствия, обикновено се нарича планиране на непредвидени случаи, въпреки че има много имена (напр. Възстановяване при бедствия, непрекъснатост но бизнеса, непрекъснатост на операциите, или планиране възобновяването на бизнеса). Аварииният план, който се състои от план за реагиране при непредвидени ситуации, резервен план за действия и план за възстановяване след-бедствени, трябва да е готов за обща подкрепа на всички система. Аварииният план, състоящ се от резервен план за действия и план за възстановяване след бедствения, трябва да бъде подготвен за всички основни приложения. Обикновено аварииният план за основните приложения идентифицира критичните бизнес функции, необходими за гарантиране на наличността на основните услуги и програми, докато основният авариен план за поддръжка на системата гарантира непрекъснатостта на операциите.

Аварииният план за обща поддръжка на системи дава подходящ отговор за всяка ситуация, която заплашва целостта на обработката на информацията, и/ или телекомуникационните услуги. Планът е поредица от описани действия, които документират процеса и които трябва да бъде следвани в подкрепа на критични приложения, в случай че те са прекъснати или унищожени. Той е алтернатива на автоматизирани системи за обработка или ръчна поддръжка по време на прекъсване. Плановете за възстановяване след бедствения са подробни и предоставят начин за системно възстановяване на основната поддръжана система и телекомуникациите, които са от решаващо значение за извършване на бизнес функциите на всяка организация .

Един от най-важните аспекти на успешното планиране на непредвидените случаи е непрекъснато тестване и оценка на самия план. Създаването на планове за тестване, които адекватно и надеждно упражняват (тестват) самия авариен план, изискват значителни умения и много внимание за да отговарят на целта за осигуряване на тестовете, които са напълно реалистични, докато са все още икономически осъществими. Трябва да се внимава за да се види, че тестовете включват поддръжка на най-важните системи в заобикалящата среда от непредвидени извънредни случаи.

Аварииният план трябва да се състои от три части, които разглеждат два отделни и взаимно изключващисе комплекти от дейности:1.0 Предварително планиране

Тази част на плана описва целите, обхвата, предположенията, отговорностите и цялостната стратегия по отношение на плана. Заблуди по отношение на тези понятия са доста общи и трябва ясно да бъде адресирани за да се гарантира, че те са съобщени на тези, които трябва ефективно да реагират на непредвидените случаи с изпълнението на плана. Тази част трябва да завършва с точка, която предвижда регистриране на промените в плана. Препоръчано съдържание за всяка секция на предварителното планиране са представени по-долу.1.01 Причина

Тази секция трябва да се опише причините и целите, за които има авариен план.1.2 Обхват

Тази секция трябва да опише в кратки изрази степента на покритие на плана.1.3 Допускания

Аварииният план се основава на няколко категории на предположения. Повечето могат да бъдат установени само след приключване на оценката на риска - Оценка на риска в сигурност. Пълният списък на предположения за включване в документа не може да бъде завършено до края на цикъла на планиране. Следното трябва да бъде включено в набор от предположения:  • Естеството на проблема;

  • Приоритети;

  • Ангажименти за или допускания за поддръжка.

1.4 Отговорности

Тази секция трябва да документира специфичните отговорности възложени от във връзка с на всички дейности и персонал, свързани с плана.1.5 Стратегия

Изборът на подходящи стратегии трябва да следва оценката на риска. Докато оценката на риска е приключила, е трудно да знаете критичните системи, които трябва да се поддържат и исканите ресурси, които ще бъдат осигурени в подкрепа на тези критични системи. Информацията използване при разработване на стратегията е категории по области, както следва:1.5.1 Спешно реаргиране

Избраните стратегиите трябва да осигурят достатъчна база, върху която процедурите могат да бъдат създадени, като осигуряват на всички служители непосредствена готовност за ефективно реагиране на извънредни ситуации, когато животът и собствеността са или могат да бъдат застрашени или засегнати.1.5.2 Операции за резервиране

Повечето места за резервиране няма да разполагат с достатъчно оборудване, персонал, доставки и т.н., за да устои на пълните оперативни изисквания на друго съоръжение. В този случай трябва да се развие по-подробна стратегия за резервиране.1.5.3 Действия за възстановяване след бедствия

Стратегията за възстановяване трябва да бъде тясно свързана с тази на резервиращите операции, тъй като започване на действия за възстановяване може да се застъпят. Най-малко, плана за възстановяване след бедствия трябва да бъде следващата стъпка след операциите на резервиране при възстановяване на готовността за ИТ обработка, след частично или пълно унищожаване на съоръжението, или други ресурси.1.6 Запис на промените

Съществен елемент на всеки променлив документ, като аварииния план, е методът на подготовка, публикуване и записване на промените в документа. Членовете в този раздел включват промяна на номера, дата; промяна на страници, заличаване, добавяне; името на лицето публикувало промените; кога е публикуван; план за унищожаване; и друга информация, както местните условия за пълномощие.1.7 Сигурност на плана

След като веднъж е документиран, планът предоставя значително количество от информация за организацията, която ако е неправилна, би могло да доведе до значителни щети или затруднения. Вследствие на това, планът трябва да се предоставят само на онези служители, които са засегнати от плана.2.0 Подготвителни действия

Този раздел на авариен план е основна част от документа. Подготвителните действия са важни за начина за бързо реагиране, резервиране и възстановяване на всички, но най-вече за рутинните проблеми.2.1 Хора

Никакви други функционални елемент не са толкова критичин за възстановяване от вредни загуби. Тази секция трябва да предостави имената, адресите и телефонните номера на всички хора, които могат да бъдат изисквани при всяки сценарий за резервиране или възстановяване. Трябва да бъдат определени заместници за хора с характерни умения.2.2 Данни

Трябва да се внимава, за да сте сигурни, че няколко последователни резервни файлове са направени, така че обхватът им да е за кратък период, достатъчен за задоволяване на нуждите за период на валидност и достатъчно дълъг, за да обхващат периода, необходим за възстановяване. От съществено значение е, че всички данни, върху които зависими резервирането и възстановяване, са адекватно записани, поддържани в настоящите условия, както и резервни копия са адекватно обезпечени.2.3 Софтуер

Този раздел трябва да съдържа взаимовръзката на програмите с работата, данните и областта на функциите на поддържаната организацията, както и за хората, и повече, тъй като могат да бъдат необходими.2.4 Хардуер

Авариините планове трябва да сведат до минимум зависимостта от бърза смяна на хардуера. Този раздел трябва да съдържа списък с хардуера, и кога заместители са на разположение.2.5 Комуникации

План трябва да бъдат запълнен и в съгласие, включително и по график, от всички страни, които ще имат роля в създаването на комуникационни за всимки алтернативни места, за да се гарантира възстановяване на комуникациите в алтернативните места в рамките на разумен срок.2.6 Доставки

Тази секция трябва да опише всички специални доставки, които са необходими за възстановяване на критични операции2.7 Транспортиране

Тази секция трябва да опише местата за резервиране. При избора на резервната сайт, трябва да се обърне внимание на достъпността и трябва да бъдат свободни от какъвито и да са външни проблеми възпрепятстващи поддържането на съоръжението.2.8 Площ

Описва физическото място, където ще се осъществяват операции по възстановяване. При избора на място, помислете за пространството, което може да се използва временно и пространството, в което дейността може да се премести с относително постоянство.2.9 Контрол на мощността и околната среда

Описва контрола мощността и околна среда, които са необходими за възстановяване на ИТ процесите.2.10 Документация

Този раздел на плана трябва да опише цялата документация за резервиране, която се пази в съоръжение извън площадката на оперативна работа.3.0 План за действие

Тази част на плана се състои от това какви действия трябва да бъдат изпълнени от тези служители или дейностите, посочени в раздел 1.4 Отговорности. Тази част от аварииния план включва тези неща, които трябва да се направят в отговор на набора от сценарии на проблеми. Сценариите на проблемите трябва да бъдат разработени въз основа на резултата от оценката на риска. Тази част трябва да се състои от сбити, кратки инструкции на конкретни действия, които се предприемат в отговор на всеки един предварително разработен сценарии за проблем за тебе всяка от категориите, изброени по-долу.3.1 Спешно реаргиране

Този раздел трябва да включва непосредствените действия, които трябва да бъдат предприети за опазване живота и имуществото и да се сведе до минимум влиянието на извънредната ситуация.3.2 Операции за резервиране

Описва какво трябва да се направи, за да се инициират и ефекттивни операции за резервиране. Всяка инструкции "Как да" за всяка област трябва да бъде включена в раздел 2.0 – Подготвителни дейности3.3 Действия по възстановяване

Тези инструкции трябва да бъдат ограничени до описание на това какво да се прави за извършване на възстановяване при бедствия.
Каталог: static -> business models
static -> Пресконференция на Комисията по култура, образование и медии на еп в Пловдив на 10 октомври от 11. 30 часа
static -> Програма за обмен за студенти по програма "Еразъм" (Чехия). За носител на трета награда бе обявен проектът "Заведи ме у дома с колело", документален филм от Унгария
static -> За младежи! На 28 януари 2013 г приключва срокът за кандидатстване за международната награда „Карл Велики
business models -> Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
static -> По-малко от месец остава за участие в конкурса за млади журналисти на еп в България
static -> Закон за устройството на съдилищата в България (зус), с който се поставя началото на правната уредба на съдебната система на Третата българска държава
static -> Гала вечер на наградата за кино лукс 2012 на Европейския парламент
static -> Програма „Правосъдие, организиран от Министерство на правосъдието в България
static -> До 18 януари е регистрацията за регионалното състезание „Евроскола“ в Пловдив


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница