Авариен планстраница2/14
Дата20.11.2023
Размер284.5 Kb.
#119360
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
avarien plan-chl35 ot zzb
Свързани:
План-за-действия-при-бедствия-СУ-1, 117497 503a0c66-7e86-4ebc-8b1d-02bbcbd02195, Technical Manual BG, Safe System of Work Working at Height, OP60.06, InclementWeather, 50 19746 en
Цели на аварийния план:
*да се прогнозират вероятните бедствия и аварии, които е възможно да възникнат на територията на ……………………………………. и очакваните последици от тях;
*да се създаде оптимална организация за свеждане до минимум на условията за възникване на извънредни ситуации;
*да се организира ефективно изпълнение на евакуационни, спасителни и аварийни дейности;
*да се защитят - живота и здравето на хората ( служители и посетители ), материалните ценности и околната среда;
За постигане целите на аварийното планиране се провеждат:
-превантивни мероприятия за свеждане до минимум на условията за възникване на аварийни ситуации;
- обучение на членовете на обектовия щаб за изпълнение на аварийния план и членовете на аварийно-спасителната група за ръководство и действия при авария с цел осигуряване защитата на работещите и посетителите в обекта.
- обучение на персонала за защита при бедствия ;
-тренировки за изпълнение на аварийния план веднъж годишно.
Организацията и контролът по изпълнение на задачите произтичащи от Аварийния план се възлага на ……………………… (длъжностно лице от дружеството……………).
II. Характеристика на обекта
1. Местоположение
(Описват се данните за обекта от строителната документация)
................. е разположен в .....северна (югозападна, източна,южна)?????.......... част на град/село, в края на населеното място…… върху площ от ........ м2, граничи/не граничи с улица/и със значителен/незначителен автомобилен трафик Входът и изходът на обекта са към улица ……………………....................../пътя за …………………………./. Видимостта на обекта към улицата/пътя е (много добра, добра, лоша и т.н.)................. е собственост на ……………………………………….., гр……………………., ул……………………….. № ……., с адрес на управление: гр………………………………., ул……………………….. № ……., телефони за връзка ……………………………………………………………………… граничи:
На изток- …………………………………..
На запад- ………………………………….
На север- …………………………………..
На юг-……………………………………….
На територията на ………………….. има изградени …….. бр. сгради, от които …….бр. административни, ……..бр. производствени, ………бр. складове, …… бр. гаражи, ……… бр. инсталации за …….. и т.н.
Сградата (ите) е (са) ??????? степен на огнеустойчивост и е (са) обезпечена (и) с ????? разсредоточени стълбищни клетки или ????? вход-изхода за евакуация.
Релефът е ………………...с надморска височина……………
В близост до………………….. ....има/няма обекти, чиято близост да е допълнителен рисков фактор (например бензиностанция, газстанция с пропан-бутан, метанстанция, източници на йонизиращи лъчения, склад за растителни продукти с изтекъл срок на годност, обекти работещи с опасни химични вещества и др.) . Ако има такива обекти се посочват и се отразява на какво разстояние се намират.
В съседство има/ няма жилищни сгради,сгради за обществено обслужване или производствени сгради ……….., които ще бъдат засегнати от авария в …………….обекта………..
В съседство има/няма защитени културни ценности или природни забележителности.
(Ако Аварийния план се отнася за бензиностанция, газстанция за пропан-бутан или природен газ допълнете още):
Обектът е оборудван с …… бр. .................колонки с двустранно/едностраннно обслужване и …. бр. колонки за пропан-бутан …. бр. колонки за природен газ.
Съхраняването на отделните горива се извършва в подземни (надземни) хоризонтални/вертикални цилиндрични резервоари с двойни стени. Резервоарите са ……. броя / ……. бр. за дизелово гориво и ……. бр. за бензин. Всеки резервоар е оборудван със засмукващи тръби; инсталация за вентилация; инсталация за пълнене, нивомерна система………...
Газстанцията се състои от: резервоар за пропан-бутан, помпен агрегат и единична/ ……...........газоколонка.
Резервоарът за пропан-бутан е монтиран подземно върху бетонни фундаменти и е с вместимост ............... м3 и покрит с пясък или монтиран на нивото на обекта. Над резервоара има изградена козирка.
Природният газ постъпва в обекта от ............... Достачик ............................. Има монтирана компресорна станция в/извън обекта.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница