Августин Блажени : „За работата на монасите”Дата14.09.2017
Размер45.67 Kb.
#30169
Августин Блажени : „За работата на монасите” ; основни икономически възгледи:

1. Той отвърждава едно ново отношение към трудовата дейност тоест успява да преодолее нихилистичното(пренебрежителнтото) отношение, има отрицателно отношение към търговията като я причислява към недостойните за човека занятия. Според него „задачата на търговеца е по евтини да купи и по скъпо да продаде с което се ограбват бедните, а това е недопостими от бога”. Има отрицателно мнение към богатството и според него „излишъци могат да се създават но само с едно основно предназначение, да се раздава милостиня”. Не изкючва съществуването на обществена собственост, като я разглежда под наименованието обща собственост. Според него : тя дава възможност за едно по правомерно разпределение на материалните блага в обществото.Тома Аквински: 1224-спорна година 1269,1274; Работи през 13 век италианец по произход, той дава началото на едно ново направление в науката наречено неотомизъм. Неотомизмът плюс екзистинцианизмът на Жан пол Картър + неопозитивизмът в Франция са трите най-модерни направления днес в науката. През 1879 Папа лъв 13 официално обявява философията на Тома Аквински за официална философия на католицизмът. Курс по неотомизъм започва да се чете за пръв път в Белгия от белгийския професор Дезире Мерсие през 1889 в град Лувен Белгия. Той включва в себе си първа част – логика, второ-обща метафизика и онтология, трета част – Обща критериология. След първата световна война започва да се чете в всички развити индустриални страни, обаче в различните страни и народи неотомизмът може да се срещне като: Християнски хуманизъм, интегрален хуманизъм, реализъм, философия на битието, философия на труда. Основни трудове : 1. Фундаментален (основен) сума на теологията,2. Сума на философията, 3. Университетски спорове, 4. Против езичниците, 3 и 4 книга са насочени срещу учението на Авероизмът чиито създател е Авероес. Същност на Авероизмът 1. Според тях света е вечен, 2 Душата е смъртна, 3. Истината е двойствена. Пета книга се казва „За управлението на Князете” (в този труд се поставя началото на номиналистичната теория за парите, която е коренно противоположна на стоковометалическата теория за парите. Основни Икономически възгледи :

1. За разлика от Августин Блажени той дава едно предимство на духовната дейност пред физическата такава и според него тя е обусловена от визши божествени закони.

2. Привърженик е на натрупването на богатството, но това според него трябва да става „в омерени форми” без обаче да конкретизира какво се развива под умерено. Различава 2 вида богатство а именно естествено и изкуствено. Под естественото богатство той разбира, храната, облеклото, а към изкуственото богатство той разбира златните и сребърните монети, а така също ценните книжа и документи. Привърженик е на естественото богатство.

3. Той е основоположника на номиналистичната теория за парите според която господстващата фигура в едно общество може да определя покупателната сила на монетата. От тази теория най-добре се е възползвал Петър първи в Русия.

Богатствата в една страна трябва да бъдат „достояние на народа”, а не на хазната. Той отрича участието на народните маси в управлението на страната и според него „там където народа” участва в управлението на една страна тя е обречена на гибел”.

Той е първият представител в световната история, който се опитва да определи понятието „справедлива цена”. Разглежда я като съставена от 2 елемента. Производствените разходи и „етически оправдана печалба” съобразно съсловното положение на индивида в обществото. Тези 2 елемента са коренно противоположни помежду си, тъй като единия от тях съдържа трудов момент (пр. Разходи), а втората част не трудов момент.

Опитва се да очертае социалнокласовата структура на обществото и я представя като една пирамида в основата на която се намира робството, а на върха на пирамидата поставя бог, а различните други класи разполага на различно разстояние от бога, като най-близко до него поставя духовенството.

Дава едно предимство на частната собственост пред обществената собственост и за него тя е гаранция за напредака в едно общество. Разглежда робството като естествено явление а не като историческо, като опреличава робите като „медоносни пчели”.Николай Орезний (14 век) той е родоначалника на стоковометалическите теорий за парите, които са коренно противоположни на номиналистичната теория за парите. Причини за възникването на стоково.... основна причина е силно разпространеното фалшифициране на монетите, което затруднява стокооборото между отделните княжества. Основен труд „Трактат за произхода, природата, правото и изменението на монетата”, в който труд той поставя началото за стоковометалическите теории.

Същност на стоковометалическите теории за парите: 1. Господстващата фигура в едно общество може да регулира стоковото обръщение в полза на стокооборота, но не и да определя покупателната сила на монетата. 2. Съотношението между златните и сребърните монети се определя на базата на пазарното съотношение на ст-ст на двата метала злато и сребро. В основата на това съотношение се намира количеството изразходван абстрактен труд за тяхното производство, тоест трудът изобщо като такъв независимо от неговите конкретни форми на проявление. 3. Като изследва свойствата на отделните метали той доказва, че златото и среброто са станали всеобщо разплащателно и покупателно средство на базата на следните основни свойства: 1. Съдържат голяма стойност в малко късче обем. 2. Тегло на метала. 3. Рядко да се среща в природата. 4. Висока степен на делимост на метала.ОПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА МИСЪЛ

Икономическите разбирания на народните маси през средновековието са известни под наименованието – ереси. Най разпространената ерес е богомилското движение в България. То се появява в 10 век по време на царуването на Петът син на Симеон. По своето съдържание богомилското движение е социално явление, а по формата си на изява то е ерес. Предшественици на богомилското движение:1. Манихейците (3 век) негов създател е персиеца е Манес. Движение против църквата и на второ място дуализмът-двойнственото начало на света;2. Масалианство (4 ВеК) Аделфиус-основоположник. В основата лежи отрицанието на света като цяло и отрицанието на църквите. 3. Павликянство (7 век малаазия) по време на царуването на Константин. В основата на павликянстовото се намира отрицанието на църквите „човек по рождение е грешен и нищо не е в състояние да го пречисти за това няма нужда от църкавата. Социално битови възгледи на богомилите: социална справедливост тоест изземването на богатствата на църквата и раздаването им на бедните. Обявяват се против държавата като институция като под институция се разбира какъвто и да е социален феномен. Обявяват се против насилието от какъвто и да било род. Препоръчват употребата на растителна храна. Против брака. Богомилите са против жената. Богомилството в БГ съществува до 1393-1396 до падането на БГ в турско робство. Към опозиционна мисъл можем да причислим и някои възстания в Европа като това на Джон Бул в Англия през 14 век. Основното искане е социално равенство, Томас Мюнцерн в Германия през 16 век. Той има точно съставена програма за смяна на системата с оглед премахване на неравенството и според него няма друг начин освен революцията. Табориско движение в Чехия през 15 век с водач Ян Жишка изгорен жив на клада. Табуристите са изцяло под влияние на нашето богомислкото движение. Още можем да причислим и Спиритуалистите те са потомци Францис Азиски.
Каталог: files -> unwe files
unwe files -> Тотално управление на качеството
unwe files -> Тема 1 Същност и предмет на Информатиката. Понятия
unwe files -> Решение за покупка, организациите като потребители ст
unwe files -> Разработване на специфични стратегии йерархична структура
unwe files -> 20. III. 2000 г. (инж. Алма Прахова – 4072 (16-17 ч.) 1) 2 контролни – 40% + работа по време на упражнения; 2) Тест на компютър
unwe files -> Лекция 1 Произход и същност на държавата и правото. С-ма на правото
unwe files -> Лекция оценка = 6 х оценка от упражнение + 4 х лекции На контролните задължително присъствие и минимум оценка 3!
unwe files -> Презентация на тема „Интермодални центрове и транспорт фирма so mat/Willi Betz складиране и управление на складовите запаси конфекциониране
unwe files -> Възникване на класическата политическа икономия в Англия и Франция


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница