Автобиография доц д-р инж. Десислава Антонова Маринкова-Калояновастраница1/4
Дата14.01.2019
Размер3.52 Mb.
#109971
  1   2   3   4АВТОБИОГРАФИЯ

Доц. д-р инж. Десислава Антонова Маринкова-Калоянова

Трудов стаж:Януари, 2017-

Ноември, 2012-Януари 2017
Септември, 2010- Ноември, 2012

Май, 2009 – Септември, 2010

2006 – 2010

Октомври 2006 – Март 2007


Ноември 2004 – Януари 2005

Октомври, 2003 – Ноември, 2004

От месец Март 2005 –2010Доцент в “Химикотехнологичен и Металургичен Университет” – гр. София, Катедра “Биотехнология”


Главен асистент в “Химикотехнологичен и Металургичен Университет” – гр. София, Катедра “Биотехнология”


Асистент в “Химикотехнологичен и Металургичен Университет” – гр. София, Катедра “Биотехнология”

Инженер Биотехнолог в “Химикотехнологичен и Металургичен Университет” – гр. София, Катедра “Биотехнология”

Хоноруван асистент в “Химикотехнологичен и Металургичен Университет” – гр. София, Катедра “Биотехнология”Провеждане на практически лабораторни занимания, по:

“Биосензори и биосензорни технологии” – редовни студенти, магистри, специалност“Биотехнология”


“Основи на биотехнологиите” – редовни студенти, бакалаври, специалност “Екология и опазване на околната среда”
“Технологични основи на биотрансформациите” –редовни студенти, магистри, специалност“Индустриална химия” - на френски език
“Биотехнологични процеси” – С чуждестранни студенти по програмата ERASMUS-MUNDUS на английски език

младши специалист патенти в Патентно Ведомство на Република България, секция, “Нови сортове растения и породи животни”

Инженер “Биотехнолог”, “Евросток” - София

Инженер Биотехнолог в Химикотехнологичен и Металургичен Университет – гр. София,

Катедра “Биотехнология”
Докторант в Катедра “Биотехнология”, при ХТМУ – гр. СофияОбразование:
От 2005-2012

Научна степен-“Доктор”, научна специалност - 01.05.10-“Биоорганична химия и химия на физиологичноактивните и природни вещества”, Химикотехнологичен и Металургичен Университет (ХТМУ), Факултет по Химично и Системно Инженерство(ФХСИ), Катедра “Биотехнология”

От 2002 до 2004

Химикотехнологичен и Металургичен Университет, Факултет по Химично и Системно Инженерство, Катедра “Биотехнология”Специалност “Биотехнологии”, Магистърска степен

От 1998 до 2002

Химикотехнологичен и Металургичен Университет (ХТМУ), Факултет по Химично и Системно Инженерство (ФХСИ), Катедра “Биотехнология”, Специалност “Биотехнологии”, Бакалавърска степен

От 1993 до 1998

Математическа гимназия “Гео Милев” – гр. Плевен, профил биология, химия, информатика, английски език

Области на професионален интерес:

биотехнологии, имунология,микробиология, биохимия, генно инженерство, микробиологично пречистване на отпадъчни води от лекарствени препарати, нови медикаменти, имобилизирани ензими и клетки, биосензори, биофилми;


Езици:

(ниво на владеене) • английски – свободно

 • руски – свободно

 • френски – разговорно
Специализации в чужбина и международно сътрудничество

 1. 27th November, 2017-18 th December, 2017- Laboratory SATIE of the University of Cergy -Pontoise, Paris, France, scientific research for project: “Kinetic and steady-state models of smart biosensors for toxic pollutants”

 2. 16th-26th October, 2017:University of Duisburg-Essen, Germany-Visiting the Department of Chemistry, according to Erasmus program with polite invitation from Prof. Mathias Ulbricht for lecture ot 19th October;

 3. April 2- April 14, 2017г. , National University of Vietnam and International University of Vietnam, invited lecturer, Erasmus + program exchange mobility;

 4. February 19–March 19, 2015, Invited by laboratory SATIE of the University of Cergy -Pontoise, Paris, France, scientific research;

 5. January 19-February 19, 2015, scientific exchange by AUF financed project with UCTM and Ecole National Superieur de Chimie de Rennes, COS team;

 6. December 1 – December 15, 2014, invited lecturer of teaching subjects: ”Microbiology”, and “Biomaterials and biocompatibility” in Shakarim State University of Semey, Kazakhstan, Biology Department;

 7. June 18-July18 2014, University of Cergy-Pontoise, Paris, France, Fellowship of Project “Science and business”, Ministry of education and science (Bulgaria)

 8. Lecturer, 4-9 July, 2013, Lecture in title: “Bioremediation of industrial pollutants by biofilms”, Dessislava Marinkova, Innovation and Technology Management in Medical and Pharmaceutical Biotechnology, Alma Graduated School, Bologna, Italy;

 9. April 2013- May 2013, Invited by laboratory SATIE of the University of Cergy -Pontoise, Paris, France, scientific research;

 10. June 21- July 21 2012, specialization in the University of Cergy Pontoise, Paris, France

 11. November 2009–July 2010, specialization in the University of Cergy -Pontoise, Paris, France;

 12. May – October 2003: research master graduation work as a part of the educational plan of the ERASMUS project in the Biochemistry and Environmental Technology laboratory, Department of Chemical Engineering, University of Patras, School of Engineering, supervised by Prof. Dr Gerasimos Liberatos, Greece;

Преподавани дисциплини:

 1. Основи на биотехнологиите – СпециалностИнженерна екология и опазване на околната среда“ ОКС Бакалавър –задочно и редовно обучение;

 2. Имунология - Специалност „Биотехнологии” и Биомедицинско инженерство лекции, ОКС Бакалавър, редовно обучение и задочно обучение

 3. Биохимия - ОКС Магистър, редовно обучение, специалност:„Химично и биохимично инженерство” с преподаване на френски език, лекции: 30 часа;

 4. Биохимия - Специалност „Биотехнологии” лекции – 30ч. ОКС „Бакалавър“, задочно обучение;

 5. Биохимия - Специалност „Биотехнологии” и „Биомедицинско инженерство“ - лекции – 60ч. ОКС „Бакалавър“, редовно обучение;

 6. Технологии на биотрансформациите - Специалност „Биотехнологии” лекции –ОКС „Бакалавър“, задочно обучение и редовно обучение;

 7. Биотрансформации – специалност: „Химично и биохимично инженерство” с преподаване на френски език ОКС Магистър, редовно обучение;

Списък с научни публикации“

 1. Danalev, D.L.; Raykova, R.N.; Marinkova, D.A.; Yotova, L.K.; Bayryamov, S.G.; Hristova, B.H.; Stoyanova, V.S. Synthesis of new hybrid cell penetrating peptides-medical drugs molecules, Bulgarian Chemical Communications, 2012, Proceeding of 6-th Bulgarian Peptide Symposium, 44 (3), 238–241; IF – 0.29

 2. J.–M. Ringeard, E. Caplain, M. Michiel, D. Marinkova, L. Yotova, S. Serfaty, J.–Y. Le Huerou and P. Griesmar Design of poly(N–acryloylglycine) materials for bioincorporation, , Journal of Applied Polymer Science,130 (2), 835–841,2013; IF- 1.77

 3. Lyubov Yotova, SpaskaYaneva, Dessislava Marinkova, Stephan Serfaty, Coimmobilization of peroxidase and tyrosinase onto hybrid membranies obtained by the sol gel method for the construction of an optical biosensor, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 27 (3), 2013, 3885-3889; IF-0.379

 4. D. Marinkova, L. Yotova, D. Danalev, D. Stoykov, J.-M. Ringeard, M. Michiel, S. Serfaty, P. Griesmar, Investigation of newly synthesized biocompatible materials as biofilm carriers, Bulgarian Chemical Communications, Volume 45, Number 4 (pp. 530–535), 2013, IF-0.349

 5. Dancho Danalev, Dessislava Marinkova, Raya Raykova, Lyubov Yotova, Iren Tsibranska, Konstantin Savov, Galina Obretenova, Kinetic Investigation and Anticoagulant Activity of Amide Analogues of Isoform 2 and 3 of Antistasin, , International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 2014, 20 (2), 195-200; IF-0.905

 6. Marinkova D., Yotova L., Ringeard J.-M, Griesmar P, “Influence of Ni2+ onto urease activity produced by biofilms of Arthrobacter oxydance 1388, Biotechnology and Biotechnological equipment, Volume 28, Issue 2, 266-270, 2014, IF – 0.300

 7. D. Marinkova, M. Michel, R. Raykova, D.Danalev, S. Yaneva, L. Yotova, P. Griesmar, Investigation on the proliferation of Gram negative bacterial cells onto nanohybride sol-gel carriers, Bulgarian Chemical Communications, Volume 47, Number 1 (pp. 436–444, 2015, IF-0.349

 8. V. Kolarski, D. Marinkova, R. Raykova, D. Danalev, S. Terzieva, BILINGUAL COURSE IN BIOTECHNOLOGY: INTERDISCIPLINARY MODEL, , Bulgarian Journal of Science Education Volume 24 Number 4, 2015, IF – 0.21

 9. Synthesis and Analgesic Activity of New Analogues of Tyr-MIF including pyrrole moiety, Dancho L. Danalev, Stanislava P. Vladimirova, Borislav P. Borisov, Hristina H. Nocheva, Adriana I. Bocheva, Dessislava A Marinkova, Emilia D. Naydenova, Valentin S. Lozanov, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, June 2016, Volume 22, Issue 2, pp.243-248, IF – 0.905

 10. Kinetic of inhibition of lipoxygenase in presence of natural amino acid serine

R. N. Raykova, E. Carvalho2, L. S. Manovski1, D. L. Danalev1, D. A. Marinkova, T. I. Pajpanova3, S.A.Yaneva4, L.K. Yotova1, Bulgarian Chemical Communications, Special Edition E, (pp. 107 – 112) 2017

 1. Acetylcholinesterase inhibition activity of peptide analogues of galanthamine with potential application for treatment of Alzheimer`s disease, S. A.Yaneva1*, I. I. Stoykova2, L. I. Ilieva3, L. T. Vezenkov3, D. A. Marinkova, L. K. Yotova2, R. N. Raykova2, Dancho L. Danalev2, , Bulgarian Chemical Communications, Special Edition E, (pp. 90 – 94) 2017

 2. Dessislava Marinkova, Iren Tsibranska, Lyubov Yotova, Nelly Georgieva, An Evaluation of Kinetic Parameters of Cadmium and Copper Biosorption by immobilized Cells, Bioautomation, 2007, 7, 46-56;

 3. Marinkova D., Yaneva S., Yotova L., Mateva R, “Biosensor for Pesticides Based on Valerolacton Copolymer”, Bioautomation, 2007, 8, Suppl., 1, 162-172;

 4. Dessislava Marinkova, Dancho Danalev, Georgi Genchev, Antimicrobial activity of Bulgarian products and their extracts containing bioactive components, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 50, (1), pp13-19, 2015;

 5. Borislav Borisov, Daniela Manova, Dessislava Marinkova, Lyubov Yotova, Dancho Danalev, Production and chracterization of lipase from Pseudozyma antarctica NBIMCC 8340, JCTM, 50 (5), pp 619-622, 2015;

 6. Marinkova D., Georgieva N., Yotova L., Garkova D., “Kinetic study of cadmium and copper bioaccumulation by yeast cells immobilized on synthetic polymer” Proceedings Bioprocess Systems Oct. 25-26, 2005, Sofia;

 7. Yotova L., Marinkova D., Application of Immobilized Lipoxygenase in Biosensors Design for Aflatoxin B1 2008, BioPS’08, November 4-5, III.37-III.46;

 8. R. Raykova, D.Danalev, D.Marinkova, L.Yotova, S.Tchaoushev, N. Mahmoud, Kinetic investigations on amide analogues of isoform 3 of antistasin, Peptides, Proceedings of the 32-th European Peptide Symposium, 2012, 454-455;

 9. Raya N. Raykova, Lachesar S. Manovski, Dessislava A. Marinkova, Lyubov K. Yotova, Dancho L. Danalev, SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF INHIBITOR PROPERTIES OF NEW ANALOGUE OF RIBAVIRIN AGAINST SOYBEAN LIPOXYGENASE, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculte de Biologie 2015, volume 100, livre 4, pp. 129-134 First National Conference of Biotechnology, Sofia 2014

 10. Polina Velichkova, Desislava Marinkova, Spaska Yaneva, Lyubov Yotova, Isolation and Purification of Tyrosinase from Different Plant Sources, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculte de Biologie 2015, volume 100, livre 4, pp. 70-75, First National Conference of Biotechnology, Sofia 2014

 11. Spaska A. Yaneva, Dessislava A. Marinkova, Raya N. Raykova, Lilia Ilieva, Lyubomir T. Vezenkov, Lyubov K. Yotova, Dancho L. Danalev, Study of Inhibition Activity of Peptide Containing Galantamine Derivatives Towards Tyrosinase, Peptides, Proceedings of the 33-rd European Peptide Symposium, pp254-255, 2015

 12. Dancho L. Danalev, Stanislava P. Vladimirova, Borislav P. Borisov, Darinka G. Krasteva, Dessislava Marinkova, Hristina H. Nocheva, Adriana I. Bocheva, Emilia D. Naydenova, Valentin S. Lozanov, Design And Synthesis Of New Hybrid Molecules Comprising Peptide Moiety With Potential Analgesic Activity, Peptides, Proceedings of the 33-rd European Peptide Symposium, 92-93, 2015

 13. Smart Biosensors for Determination of Mycotoxines, Lyubov Yotova, Ivo Grabchev, Rossica Betcheva, and Dessislava Marinkova, M.V. Magni (ed.), Detection of Bacteria Viruses, Parasites and Fungi, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, DOI 10.1007/978-90-481-8544-3_17, © Springer Science+Business Media B.V. 2010;

 14. L.Yotova, D.Marinkova, Investigation of the formation, structure and application of biofilms (REVIEW), Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 47, 3, 2012, 243-250;

 15. Lyubov Yotova, SpaskaYaneva, Dessislava Marinkova, Biomimetic nanosensors for determination of toxic compounds in food and agricultural products, (REVIEW), Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 48, (3), 2013, 215-227

 16. Dessislava Marinkova, Maria Bivolarska, Lyubomir Ahtapodov, Lyubov Yotova, Rosa Mateva, Tzvetan Velinov, Plasmon microscopy and imaging ellipsometry of Arthrobacter oxydans attached on polymer films”, , Colloids and Surfaces B:Biointerfaces 65, 2008, 276-280; IF – 2.975

 17. L.Yotova, D.Marinkova, V.Mironova and R.Dulgerova, Investigation of formation, development and application of Arthrobacter Oxydans 1388 biofilm, , Biotechnology & Biotechnological Equipment, 23, 2009, 823-826; IF-0.3

 18. D. Marinkova, D. Danalev, S. Serfaty, L. Yotova, E. Caplain, P.Griesmar, Characterization of New Titanium oxide polymer hybrid membranes for biofilm formation, Phosphorous, sulfur, siliconandrelatedelements, 187:926-936, 2012;IF - 0,67

 19. Velinov Tz., Asenovska Y., Marinkova D., Yotova L., Stoitsova S., Bivolarska M., Stavitskaya L., (2011 Nov 1), Total internal reflection imaging of microorganism adhesion using an oil immersion objective, Colloids Surf. B. Biointerfaces, 88 (1): 407-12; IF-2.975

 20. Yotova L., Marinkova D., Mironova V., Ivanov T., “Influence of Polymer Substratum ontoArthrobacter Oxydans1388 Biofilm Formation, Bioautomation, 2009, 13 issue 4, 211-220;

 21. Yaneva S., Marinkova D., Yotova L., Samuneva B., “Immobilization of Biocatalysts and Cells on Hybrid Membranes Synthesis on Sol-gel Method”, BioPS’07,20-stInternational Symposium Bioprocess Systems, Proceedings, November 6-7,2007, Sofia, Bulgaria, Bulgarian Academy of Sciences;

 22. Imen Lahmar,Greta Radeva, Dessislava Marinkova, Maya Velitchkova, Hafedh Belghith, Ferjani Ben Аbdallah, Lyubov Yotova, Karima Belghith, Immobilization and topochemical mechanism of a new β-amylase extracted from Pergularia tomentosa, Process Biochemistry, accepted paper, in press;

Издадени учебни помагала:

1. Имунология и имунологични методи – учебно помагало2. Биокатализа и технология на биотрансформациите-електронен учебник

Участия в научни конференции, симпозиуми и семинари


 1. Marinkova D., Georgieva N., Yotova L., Garkova D., Kinetic study of cadmium and copper bioaccumulation by yeast cells immobilized on synthetic polymer, Proceedings Bioprocess Systems Oct. 25-26, 2005, Sofia;

 2. Marinkova D., Lyberatos G., Drillia P., 2005, Biodegradation of sulfametoxazole by microbial association., Sci.Konf., 353, 11, November 2005, UCTM, Poster presentation

 3. Marinkova D., Yotova L., Georgieva N., Garkova D., 2005, Bioaccumulation of Cadmium and Copper by Trichosporon cutaneum R 57 cells immobilized on polyamid granules, Sci. Konf., 327, 11, November, 2005, UCTM

 4. Marinkova D., Georgieva N., Yotova L., Biological treatment and recycling of waste waters containing heavy metals, StaR City TC1: Sector C- Waste Management, February, 26 – March, 3, 2006, Palma de Mallorca, Spain

 5. Immobilization of Biocatalysts and Cells on Hybrid Membranes Syntheses on Sol-gel Method”, Yaneva S., Marinkova D., Yotova L., Samuneva B., BioPS’07,20-st International Symposium Bioprocess Systems, Proceedings, November 6-7,2007, Sofia, Bulgaria, Bulgarian Academy of Sciences;

 6. “Biosensor for Pesticides Based on Valerolacton Copolymer”, Marinkova D., Yaneva S., Yotova L., Mateva R., BioPS’07,20-st International Symposium Bioprocess Systems, Proceedings, November 6-7,2007, Sofia, Bulgaria, Bulgarian Academy of Sciences;

 7. L. Yotova, Yaneva S., Marinkova D., Samuneva B., New hybrid polymer membranes for biosensor design – COST MC Meeting, Graz, Austria, September 12-14, 2007, book of abstracts ed., By G. Gubitz

 8. D. Marinkova, L.Yotova, M.Bivolarska, T. Velinov, Development and application of Arthrobacter oxydans and Pseudomonas species biofilms, 34th FEBS Congress, July 4-9, 2009, Prague Czech Republic

 9. Yotova L., Marinkova D., Mironova V., Dulgerova R., Investigation of formation, development and application of Atrthrobacter oxydans 1388 biofilm, Anniversary scientific conference, Faculty of biology, University of Sofia, May, 2009 report presentation;

 10. Yotova L., Marinkova D., Mironova V., Ivanov T., Influence of Polymer Substratum onto Arthrobacter Oxydans 1388 Biofilm Formation, First national conference with international participation on biomedical and bioprocess engineering BM&BPE’09, December 3-4, 2009, Sofia, Bulgaria report;

 11. Dessislava Marinkova, Lyubov Yotova, Dancho Danalev, Stephan Serfaty, Emanuel Caplain, Pascal Griesmar, Ivan Stoychev, , Investigation of Pseudomonas Species 1625 biofilm formation onto matrixes based on new hybrid membranes containing titanium, 6-eme Colloque Franco – Roumain de Chimie Appliquee, 7 – 10 July, 2010, Orleans,

 12. Polymeric nanocomposite materials based on TiO2 nanoparticles for biofilm formation, Elena PHILIPOVA b, Ioannis ZUBURTIKUDIS a, Lyubov YOTOVA b, Panagiotis MANOUDISa, Dessislava MARINKOVA b, Christiana KASABOVAb, VIIIth scientific poster session, University of chemical technology and metallurgy, 18 May 2011, poster presentation, Sofia;

 13. Optical investigation of biofilms based onto TiO2 – polymer nanoparticles, Dessislava Marinkova, Lyubov Yotova, Тzvetan Velinov, Poster presentation, International Workshop, Implementation of Nanomembrane Technology in the Pharmaceutical Industry, 9-10 September, 2011, UCTM-Sofia,Bulgaria;

 14. Development and application of Pseudomonas species 1625 biofilms for benzyl alcohol biodegradation, Dinko Stoykov, Dessislava Marinkova, Lyubov Yotova, Filadia Dilchovska, IXth scientific poster session, University of chemical technology and metallurgy, May 2012

 15. Kinetic investigations on amide analogues of isoform 3 of antistasin, Raykova, D.Danalev, D.Marinkova, L.Yotova, S.Tchaoushev, N.Mahmoud, PeptidesProceedings of the 32-th European Peptide Symposium, September, 2012, 454-455;

 16. Lyubov Yotova, Dessislava Marinkova, Biomimetic nanosensors for determination of toxic compounds in food and agricultural products EUROPEAN BIOTECHNOLOGY WEEK, 4-7 September 2012, Valencia, Spain;

 17. Investigation of newly synthesized biocompatible materials as biofilm carriers, L. Yotova, D. Marinkova, D. Danalev, J.–M. Ringeard , S. Serfaty, and P. Griesmar, National Crystallographic symposium NCS2012, Sofia, 01-03 November, 2012

 18. Investigation of newly synthesized biocompatible materials as biofilm carriers, L. Yotova, D. Marinkova, D. Danalev, J.–M. Ringeard, S. Serfaty, and P. Griesmar, National Crystallographic symposium NCS2012, Sofia, 01-03 November, 2012

 19. Danalev, D.L.; Raykova, R.N.; Marinkova, D.A.; Yotova, L.K.; Bayryamov, S.G.; Hristova, B.H.; Stoyanova, V.S. Synthesis of new hybrid cell penetrating peptides-medical drugs molecules, Bulgarian Chemical Communications, 2012, Proceeding of 6-th Bulgarian Peptide Symposium, 44 (3), 238–241,

 20. D.A.Marinkova, L.K.Yotova, I.G.Lalov, N.Kolarova, BACTERIAL BIOFILMS INVESTIGATIONS IN BIOREMEDIATION PROCESSES, Аnniversary Scientific Conference with International Participation, June 4, 2013 – June 5, 2013, Sofia, UCTM

 21. BIOANALITYCAL METHODS FOR DETECTION OF PESTICIDES FROM ANIMAL PRODUCTS, Iskra Stoykova, Dancho Danalev, Dessislava Marinkova, Lyubov Yotova, UCTM, X Научна постерна сесия –60 години ХТМУ, май 2013, София

 22. KINETICAL INVESTIGATION ONTO INHIBITION OF SERINE PROTEINASES BY AMIDE ANALOGUES OF ANTISTASIN, K.S.Savov, D.A.Marinkova, R.N.Raykova, D.L.Danalev, L.K.Yotova, X Научна постерна сесия –60 години ХТМУ, май 2013, София

 23. ЛИПАЗИТЕ КАТО БИОКАТАЛИТИЧНА СИСТЕМА, Борислав Борисов, Данчо Даналев, Десислава Маринкова, Любов Йотова, Даниела Манова , X Научна постерна сесия –60 години ХТМУ, май 2013

 24. Кръгла маса „Безопасност на храните – образование и кадри. Проблеми и перспективи” и Първа Национална Научна Конференция „Храни”, НБУ-София, 22.03.2013, Определяне на мастни киселини в хранителни добавки – Д. Даналев, Д. Маринкова, Л. Йотова, Г. Чакалов, Ф. Бензалах и Д. Танев (доклад)

 25. 33 Европейски Пептиден Симпозиум, 31.08-05.09.2014, София, България, Study of inhibition activity of peptide containing galantamine derivatives towards tyrosinase - Spaska Yaneva, Liliya Ilieva, Desislava Marinkova, Raya Raykova, Lyubomir Vezenkov, Lyubov Yotova, Dancho Danalev

 26. Каталог: depts
  depts -> Химикотехнологичен и металургичен
  depts -> За образователно-квалификационна степен бакалавър за всички специалности
  depts -> Отчетна карта на катедра /секция/ пиис към 31. 10. 2012 г
  depts -> Конспект по Аналитична химия с инструментални методи за студентите от II курс, специалности бт и ек
  depts -> Конспект по дисциплината " аналитична химия с инструментални методи "
  depts -> Професионална автобиография доц д-р инж. Михаил Неделчев Камбуров Професионален опит
  depts -> Автобиография проф д-р Нели Владова Георгиева
  depts -> Конспект по "Основи на генното инженерство"


  Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница