Автобиография Едуард Василев Маринов лична информацияДата10.04.2017
Размер118.02 Kb.
#18865

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Едуард Василев Маринов


България, София 1504, ул. Герлово № 6

+359 2 8104025 +359 88 7715008

eddie.marinov@gmail.com

http://emarinov.wordpress.com

skype eddie_marinov

linkedIn linkedin.com/eduard marinov

Пол мъж | Дата на раждане 31/03/1981 | Националност българскаТРУДОВ СТАЖ

2004 -

икономист (2004-2006 г.)

научно-технически секретар (2006-2012 г.)

асистент (2013-2016 г.)

главен асистент (2016 - )

научен секретар на секция „Международна икономика“ (2016 - )


Институт за икономически изследвания при БАН, София, www.iki.bas.bg

 • Изследователска дейност

 • Разработване, изпълнение и участие в изследователски проекти

Вид на дейността или сферата на работа Въведете вида на дейността или сферата на работа
2004 -

Изпълнителен директор

Сдружение “Институт за публично-частно партньорство”, София, pppi.atspace.com

 • Административно управление

 • Разработване и изпълнение на проекти

Вид на дейността или сферата на работа НПО, Консултантски услуги, Регионално развитие
2006 -

Преводач

Списание “Икономическа мисъл”, София, www.iki.bas.bg/en/economic-thought-journal-0

Европейски колеж по управление и маркетинг, Пловдив (2008-2013 г.) • Превод английски-български, български-английски на специализирани икономически статии

Вид на дейността или сферата на работа Издателска дейност, Образование, Икономика
2014 -

Редактор

Munich Personal RePEc Archive, Мюнхен, Германия, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/

 • Редактор за български и английски език

Вид на дейността или сферата на работа Издателска дейност, Отворен достъп
2016 -

Гост-лектор

Нов български университет, София, www.nbu.bg

 • лекционен курс „Маркетинг в международния бизнес“ (МП „Международен бизнес“)

 • лекционен курс „Международни маркетинг стратегии“ (МП „Маркетинг мениджмънт“)

Вид на дейността или сферата на работа Висше образование
2013 – 2015

Хоноруван асистент

ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, http://www.vfu.bg/

 • семинарни занятия по дисциплини „Европейска икономическа интеграция“, „Управление на международни инвестиционни проекти“

Вид на дейността или сферата на работа Висше образование
1999-2004

Предпечат

Свободна практика

 • Предпечатна подготовка и графичен дизайн

Вид на дейността или сферата на работа Предпечатна подготовка и графичен дизайн
1999-2004

Стажант

Христо Т. Маринов – адвокат, София

 • Регистрация на фирми, искови молби, съдебни справки и т.н.

Вид на дейността или сферата на работа Юридически услугиОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2012 – 2015

Доктор по икономика

Ниво по националната класификация - 8

ВСУ „Черноризец Храбър”

 • Дисертация на тема „Регионална икономическа интеграция в Африка“

 • Световно стопанство и международни икономически отношения

 • Регионална икономическа интеграция

 • Икономика на Африка
2007-2008

Магистър по Международни отношения – Право на Европейския съюз

Ниво по националната класификация - 7

СУ „ Св. Климент Охридски”, Universite Nancy 2, Universite Robert Schuman - Strasbourg

 • Европейска интеграция

 • Общи политики на ЕС

 • Принципи и методи на интеграцията

 • Права на човека

 • Конкурентно право на ЕС

 • Съдебна система на ЕС

 • Гражданско и търговско право на ЕС

 • Гражданство на ЕС

 • Единен пазар на ЕС

 • Конституционни принципи на ЕС

 • Институции на ЕС

 • Международни отношения на ЕС

 • Съдебна система на ЕС
2002-2007

Бакалавър по Публична администрация

Ниво по националната класификация - 6

ВСУ „Черноризец Храбър”

 • Публична администрация

 • Управление

 • Право

 • Икономика

 • Публични финанси

 • Управление на човешките ресурси

 • Регионално развитие
2006

Специалист по Европейско право и европейски правни практики

Ниво по националната класификация - 5

Central European University , Будапеща, Унгария

 • Гражданство на ЕС

 • Единен пазар на ЕС

 • Конституционни принципи на ЕС

 • Институции на ЕС

 • Съдебна система на ЕС
2002-2003

Cambridge Certificate of Advanced English

Ниво по националната класификация - 5

British Council – Sofia and University of Cambridge

 • английски език
1994-1999

Средно образование

Ниво по националната класификация - 4

35 СЕУ “Добри Войников”, София

 • интензивно изучаване на немски език

 • разширено изучаване на руски език
1999-2004

Магистър по право (без взети държавни изпити)
СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет

 • Всички области на правото (гражданско, наказателно, административно, международно публично и частно, трудово, финансово, право на интелектуална собственост и т.н.)ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин език

българскиДруги езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
английски

C2

C2

C2

C2

C2
Cambridge Certificate of Advanced English

немски

B2

B2

A2

A2

A2
Диплома за средно образование

руски

C1

C2

B2

B2

B1
Диплома за средно образование
Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/C2 Свободно ниво на владеене

Обща европейска езикова рамка
Комуникационни умения

Добри комуникационни и умения за сътрудничество, придобити с професионалния и образователен опит. Иновативен, креативен и ориентиран към резултатите.
Организационни / управленски умения

Опит и умения, придобити като изпълнителен директор на ИПЧП и секретар на секция "Международна икономика" при организацията, наблюдението и управлението на дейността на една организация или екип, умения за хоризонтална и вертикална координация, ефективност и стриктно изпълнение на задачите и спазване на сроковете, подготовка и провеждане на работни срещи и обучителни дейности; умения в организационното управление (правни, счетоводни, административни въпроси).
Професионални умения

Добро познаване и опит, придобит в образователния и частния консултантски сектор на програмирането, управлението и изпълнението на предприсъединителните и структурните фондове; стратегическо и политическо планиране, управление на публичната администрация; техническа помощ и експертиза при създаването на политики; изграждане на институционален капацитет – мерки и практики в българската и Европейските структурни и регионални политики; осигуряване на обучение, изготвяне на планове, насоки и анализи, проектна документация, доклади; познания и опит в областта на българската и европейската институционална и правна практика; подготовка и организиране на срещи, семинари, конференции, форуми; организиране, участие и провеждане на обучения.
Дигитална Компетенция

САМООЦЕНЯВАНЕ

Обработка на информацията

Комуникация

Създаване на съдържание

Сигурност

Решаване на проблеми
Свободно ниво на владеене

Свободно ниво на владеене

Самостоятелно ниво на владеене

Самостоятелно ниво на владеене

Основно ниво на владеене
Ниво: Основно ниво на владеене - Самостоятелно ниво на владеене - Свободно ниво на владеене

Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка
 • MS Office, CorelDraw, Adobe Photoshop, Quark XPress, SPSS
Други умения

Творческо писане (поезия, проза, есеистика)
Свидетелство за управление на МПС

Категория: B, М, Свидетелство за правоспособност Водач на кораб да 40 БТ по мореДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Членства

 • Член на Съюза на учените в България

 • Член на Ресурсен център за изследване на икономиките в Азия към ИИИ при БАН

 • Член на редакционната колегия на Eastern European Business and Economics Journal, ISSN 2256-0521

 • Рецензент за Journal of Management, Social Science and Humanities

 • Рецензент за Net Journal of Social Sciences, ISSN 2315-9774

Отличия и награди

 • Грамота за високи научни постижения в дисертация за 2015 г. (Съюз на учените в България, 2015 г.)

 • Грамота за успех и особени заслуги в магистърска програма „Международни отношения – Право на ЕС“ (СУ, 2008 г.)

 • Грамота за отличен успех в бакалавърска програма „Публична администрация“ (ВСУ, 2007 г.)

 • Грамота за най-добра бакалавърска теза „Делегиране чрез агенции в ЕС“ (ВСУ, 2007 г.)

 • Награда за оригинален герой в съвременната българска литературна творба "Ирелевант" - 2007 г.

 • трета награда за есе на литературен конкурс "Минало, настояще и бъдеще на моя квартал" - 2004 г.

 • награда за есе на литературен конкурс "Витошко лале"- 2003 г.

Курсове

 • 2011 – Разпознаване и развиване на организационна култура (La Fondation pour la Formation Hбteliere Sofia University, Manchester Metropolitan University, СУ „Св. Климент Охридски))

 • 2013-2015 – Междудисциплинарна програма за обучение „Бизнес инженерство“ (ВУЗФ, ИИИ при БАН) - ИКТ; Бизнес интелигентни системи; Бизнес и корпоративни стратегии; Производство и управление; Инженерни технологии; Европейски научни и образователни програми; Управление на проекти Контролинг; Интелектуални права и собственост; Трансфер на знания и технологии; Публично-частно партньорство; Методология на научните изследвания; Качествени и количествени емпирични проучвания; Статистически методи; Методи за оценка на модели

 • 2013 – Методология на научните изследвания (ИИИ при БАН)

 • 2013 – Fulbright International Summer Institute (Fulbright Commission Bulgaria) – Писане и управление на проекти, Мир и разрешаване на конфликти в 21 век, Управление на кризи, Преговори и разрешаване на конфликти, Процесуално право на САЩ

 • 2014 – Приложна статистика (ИИИ при БАН)

Публикации

3 монографии, 5 глави в книги, над 20 студии и статии в научни списания, над 30 публикувани доклади от научни форуми, 5 приложни публикации, над 30 превода на специализирани икономически статии. За подробности виж приложение „Списък на публикациите“.

Цитиране

7 цитирания. За подробности виж приложение „Списък на публикациите“.

Конференции

Участие с доклади в над 30 международни и национални научни форуми. За подробности виж приложение „Участие в научни форуми “

Проекти

Участие в 3 индивидуални и 7 колективни академични проекта и 18 приложни проекта. За подробности виж приложение „Участие в проекти“.ПРИЛОЖЕНИЯ
 • Списък на публикациите

 • Участие в научни форуми

 • Участие в проекти .© Европейски съюз, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Страница /

Каталог: userinfo -> 1701 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Автобиография Едуард Василев Маринов лична информация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница