Автобиография инж. Стефан христов христов, ст н. с. I-ва ст., д т. нДата15.08.2018
Размер43.5 Kb.
#79332
АВТОБИОГРАФИЯ

инж.СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ, ст.н.с. I-ва ст., д.т.н.
ДАТА НА РАЖДАНЕ: 03.01.1938 г., гр.Русе

СЕМЕЕН СТАТУС: Женен с едно дете

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше техническо от Техническия университет (ВМЕИ), гр.София, специалност “Технология на Машиностроенето”, 1962 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

1962 г. – Русенската корабостроителница (бивш ККЗ “Иван Димитров”): инженер технолог; старши технолог; главен заварчик (н-к отдел “Заваряване”);


 1. – Русенски университет “Ангел Кънчев” (бивш ВИММЕСС): асистент; ст.асистент; гл.асистент; доцент;

зам.декан на Машинно-технологичен факултет;

 1. – Технически университе, филиал гр.Пловдив: доцент;

декан на Машинно-технологичен факултет;

 1. и досега – Институт по Мателознание на БАН: ст.н.с II-ра ст. в Научна секция 06 “Заваряване на метали и сплави; ст.н.с I-ва ст., ръководител Научна секция 06;

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ:


1974 г. – к.т.н. от Техническия университет, гр.София със защитена десертация на тема “Изследване влиянието на неподатливостта върху някои по-казатели на заваряемостта”;

1976 г. в Русенския университет “Ан.Кънчев” (ВИММЕСС), катедра “Металознание и технология на металите: доцент;

1886 Технически университет- София, Филиал в Пловдив: доцент;

1987 г. – ст.н.с. II-ра ст. в Института по Металозна-ние на БАН;

1996 г. – д.т.н. със защитен докторат на тема “Повишаване на технологичната и механична якост на за-варените съединения чрез управление на собствените остатъчни заваръчни напрежения”;

1998 г. - ст.н.с I-ва ст. в Института по Металознание на БАН;

2004 г. член-кореспондент на Българска академия на науките.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:


 • 1970 г. – 1987 г. в Русенския университет “Ан.Кънчев” (ВИММЕСС) и Техническия университет, гр.София и филиала в гр.Пловдив:

Лекции по:Технология на металите; Заваряемост на металите; Технология на машиностроителните материали; Заварени конструкции; Заваряване на металите; Изпитване на заварени съединения;

 • 2003 г. – Създава и ръководи учебен център по заваряване към Института по Металознание на БАН;

   • Ръководител на 48 дипломанти и 3 докторанти, двама от които получили образователно-научната степен доктор, а третият сега е редовен докторант;

НАУЧНА И НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ:


 • Притежава 7 авторски свидетелства;

 • Автор или съавтор на над 180 научни трудове и публикации;

 • Научно-изследователски и проектно-конструкторски институт по корабостроене – участник в разработването и внедряването на 6 научно-приложни теми, на 4 от които е бил ръководител;

 • Научно-изследователския сектор към Русенския университе “Ан.Кънчев” – участник в разработването и на 32 научни и научно-приложни теми, на 11 от които е бил ръководител;

 • Институт по Металознание на БАН – участник в разработването на 60 научно-изследователски проекти, теми и задачи, на 36 от които е бил ръко-водител;

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:


 • Директор от българска страна и ръководител на екипа български учени участвуващи в съвместна международна разработка на проекта “Повишаване на сигурността на големи заварени конструкции чрез локално взривно обработване” от Програмата “Наука за мир” на НАТО;

 • Ръководител на екипа български учени участвували в изпълнението на 2 съвместни проекта с Института по заваръчна техника на Техническия университет в гр.Брауншвай, Германия:

- “Моделиране и пресмятане на преразпределението на азота в резултат на термодифузията при заваряване на легирани с азот аустенитни неръждясващи стомани”;

- “Пресмятане на преразпределението на водорода при заваряване”; • Ръководителл на 10 научно-приложни договора с възложители от Германия;УЧАСТИЕ В БЪЛГАРСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМИСИИ,


КОМИТЕТИ И ОРГАНИЗАЦИИ:

 • Член на Международния институт по заваряване (IIW) и на следните негови комитети, комисии и групи:

  • Комитет по стандартизация (SC “STAN”);

  • Комисия IX “Съдове под налягане, бойлери и тръбопроводи”;

  • Комисия X “Конструктивни характеристики на заварените съединения и предотвратяване на разрушаване”;

  • Експертна група “Изследвания”;

 • Член на борда на съветниците на Американския библиографичен институт (ABI);

 • зам.-председател на Българския съюз по заваряване;

 • Член на НС на Българския съюз по заваряване;

 • Председател на УС и член на Изпълнителното бюро на Българския център за квалификация по заваряване;

 • Член на Научния съвет на Института по Металознание на БАН;

 • Постоянен експерт към Националната агенция за професионално обучение и образование;

 • Експерт към Националната агенция за оценяване и акредитация;

 • Експерт към Държавната агенция за стандартизация и метрология;

 • Експерт към Националната агенция за акредитация и сертификация;

РЕДАКЦИОННА ДЕЙНОСТ:

 • Един от редакторите на международното списани “Journal of Materials Science and Technology” от неговото създаване;

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ:


 • Сребърна значка на НТС;

 • Златен медал от Световната изложба на младите изобретатели “EXPO – 91”;

 • Бронзова значка “За постижение в младежкото техническо и научно творчество” от XV Нацио-нална изложба на ТНТМ, Пловдив-89;

 • Други грамоти и награди;

гр.София, ноември 2006 г.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница