Автобиография Лична информациястраница1/5
Дата25.07.2016
Размер411.96 Kb.
#6374
  1   2   3   4   5


Автобиография
Лична информация

ИмеСИМЕОНОВ, Калоян Димитров


E-mail
kaloos.simeonov@gmail.com


Трудов стаж
Дати
юли 2011 – до сега

от юли 2015 г. – Ръководител на Катедра „Европеистика“Заемана длъжност
Доц. д-р (до 2014 г. главен асистент) в Катедра „Европеистика“ към Философски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

Основни дейности и отговорности
 • Преподавател по следните дисциплини: „Социално-икономическо развитие на България след 1990 г.“, „Социално-икономическо развитие на държавите-членки на ЕС след Римския договор“, „Икономически и паричен съюз“, „Вътрешен пазар“, „Участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС“ и „Разширяване на ЕС“.

 • Преподаване в бакалавърската програма на Катедра „Европеистика“ , а така също и в следни две магистърски програми: „Е-Европа“ и „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“.

 • Участие в проекта „Да учим Европа чрез дейност“. Жан Моне проект в рамките на програмата на ЕС за учене през целия живот (Lifelong Learning Programme). Проект № 357758-LLP-2011_BG-AJUM-ICS се изпълняваше от Катедра „Европеистика“ към СУ. „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Националната асоциация на българските европейски клубове – НАБЕК

 • Участие в подготовката и провеждането на Годишните студентски научни конференции на специалност Европеистика.

 • Член на Научния и организационен комитет за организирането на международните конференции на Катедра „Европеистика“ със съдействието на Фондация „Ханс Зайдел“.

Име и адрес на работодателя
СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 2, ет. 4

Вид на дейността или сферата на работа
Висше училище
Дати
2007 – юли 2011

Заемана длъжност
Лектор в Катедра „Европеистика“ към Философски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

Основни дейности и отговорности
 • Лектор в Катедра „Европеистика“ по дисциплините „Вътрешен пазар и четирите свободи на движение“ и „Участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС“.

Име и адрес на работодателя
СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 2, ет. 4

Вид на дейността или сферата на работа
Висше училищеЗаемана длъжност
Експерт последователно в отдел “Регулация на финансовите пазари” и “Емисии” в дирекция “Държавен дълг и финансови пазари”


Основни дейности и отговорности
 • Участие на България в процеса на вземане на решения в областта на финансовите услуги и финансовите пазари

 • Изготвяне на национални позиции във връзка със заседанията на ЕКОФИН формата на Съвета на ЕС

 • Изготвяне на позиции във връзка със заседанията на Икономическия и финансов комитет и Комитета по финансови услуги

 • Участие в Секретариата на Консултативния съвет по финансова стабилност

 • Секретар на Работна група 26 „Финансови услуги“ и участие в заседанията на Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет.

 • Участие в Управителния комитет за дейности във връзка със защита на потребителите на финансови услуги

 • Дейности във връзка със следните области и въпроси: финансови услуги и финансови пазари, свободно движение на капитали; законодателство в областта на мерките срещу изпиране на пари, платежни услуги и други.

 • Участие в дейностите по Проект „Укрепване на капацитета на Министерство на финансите в областта на финансовите услуги и пазари”. Проектът се осъществяваше с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Име и адрес на работодателя
Министерство на финансите, ул. „Раковски” 102, София

Вид на дейността или сферата на работа
Държавна администрацияДати
април 2012 – досега (до 60 работни дни на година)

Заемана длъжност
Средносрочен ТАЙЕКС Експерт на Европейската комисия за кипърската турска общност


Основни дейности и отговорности
 • Анализиране на „законодателството“ в областта на финансите, икономиката и специфични сектори, както и обсъждане на изменения във връзка с хармонизиране на изискванията с правото на ЕС в областта на свободното движение на капитали.

 • Провеждане на обучения за кипърската турска общност относно режима на свободно движение на капитали

 • Провеждане на общи мисии и консултиране на „законодателство“ в областите на мерките срещу изпирането на пари, платежните услуги и търговското право.
Име и адрес на работодателя
ТАЙЕКС офис на Европейската комисия в Брюксел


Вид на дейността или сферата на работа
Консултантска дейност. Експертни мисии в северната част на остров КипърДати
ноември 2011 – април 2012

Заемана длъжност
Директор на дирекция „Международно сътрудничество и управление на проекти”

Основни дейности и отговорности
Основни отговорности на дирекцията:

 • Подготовка на позиции за заседанията на Съвета на ЕС и новите надзорни европейки органи в областта на небанковия финансов сектор, в т.ч. Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

 • Подготовка участието на представители на Комисията за финансов надзор в международни прояви и във форуми на международни организации в областта на финансовия сектор.

 • Подпомагане на дейността на члена на Комисията за финансов надзор, отговорен за защитата на потребителите на финансови услуги, въпросите на финансовата стабилност и европейските въпроси.

 • Координация по участието на Комисията за финансов надзор в европейски и международни проекти.

Име и адрес на работодателя
Комисия за финансов надзор, ул. Шар Планина № 33

Вид на дейността или сферата на работа
Държавна администрацияДати
януари 2011 – февруари 2012 г. (75 работни дни)

Заемана длъжност
Ръководител (координатор) на екип във връзка със средносрочен проект на Европейската комисия за кипърската турска общност


Основни дейности и отговорности
 • Изготвяне на проект на „Закон за движението на капитали“, който е в съответствие с правото на ЕС в тази област. Проектът бе придружен с обяснителен меморандум и таблица на съответствие.

 • Изготвяне на изменения във валутното „законодателство“ на кипърската турска общност.

 • Провеждане на обучение за кипърската турска общност в областта на режима на свободно движение на капитали

 • Осъществяване на скрийнинг на секторно „законодателство“ във връзка с установяване на ограничения в областта на свободното движение на капитали.
Име и адрес на работодателя
ТАЙЕКС офис на Европейската комисия в Брюксел


Вид на дейността или сферата на работа
Консултантска дейност. Експертни мисии в северната част на остров КипърДати
април 2010 – ноември 2011

Заемана длъжност
държавен експерт в Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз”

Основни дейности и отговорности
 • Основни отговорности:

 • Координация по подготовката и провеждането на заседанията на Съвета по европейските въпроси.

 • Връзки на експертно ниво по европейски въпроси с администрацията на Народното събрание.

 • Член на работни групи „Финансови услуги”, „Счетоводна политика и независим финансов одит” и на работна група „Финансови и бюджетни въпроси”

Име и адрес на работодателя
Администрацията на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1.

Вид на дейността или сферата на работа
Координация по европейските въпроси и участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС.Дати
ноември 2011 – март 2012 г.

Заемана длъжност
Краткосрочен туининг експерт

Основни дейности и отговорности
Туининг проект „Подкрепа за изграждане на устойчив капацитет на Агенцията по застраховане на Босна и Херцеговина и Надзорните застрахователни агенции на Федерация Босна и Херцеговина и на Република Сръбска“

Основните отговорности включваха: • Хармонизиране на законодателството в областта на застраховането с европейското право;

 • Изготвяне на таблица на съответствието между националното и европейското право в областта на застраховането.

Име и адрес на работодателя
Комисия за финансов надзор, Европейска комисия

Вид на дейността или сферата на работа
Експертни мисии в застрахователните институции на Босна и ХерцеговинаДати
октомври 2010 – ноември 2011 г.

Заемана длъжност
Средносрочен ТАЙЕКС експерт на Европейската комисия в Косово в Министерство на финансите на Република Косово

Основни дейности и отговорности
Основната цел на експертната подкрепа бе да се подпомага Офиса по европейските въпроси в Министерство на финансите на Република Косово.

Основните отговорности включваха: • Подпомагане в процеса на хармонизация на европейското право в областта на финансите;

 • Подкрепа при отразяване на критиките в Редовните доклади на Европейската комисия във финансовата област.

Име и адрес на работодателя
ТАЙЕКС офис на Европейската комисия в Брюксел

Министерство на финансите на Република Косово


Вид на дейността или сферата на работа
Експертни мисии към Министерство на финансите на Република КосовоДати
октомври 2009 – април 2010 г.

Заемана длъжност
Средносрочен ТАЙЕКС експерт на Европейската комисия в Косово

Основни дейности и отговорности
Основната цел по време на 6 месечната експертна мисия бе подпомагане на Комитета по европейска интеграция в Парламента в Косово по отношение на мониторинга на изпълнението на правителствения План за действие във връзка с Европейското партньорство.

Основните отговорности включваха: • Преглед и актуализиране на стратегическите документи и процедурните правила на Парламента в Косово по отношение на европейските въпроси;

 • Подпомагане на Комитета по европейска интеграция за засилване на координацията с другите Комитети в Парламента, Правителството на Косово и европейските институции;

 • Идентификация на необходимостта от по-нататъшна техническа помощ за Парламента на Косово, която да се осигурява от проекти, които се финансират от ЕС.

Име и адрес на работодателя
ТАЙЕКС офис на Европейската комисия в Брюксел

Комитета по европейска интеграция в Парламента в Косово
Вид на дейността или сферата на работа
Експертна мисия към Комитета по европейска интеграция в Парламента в Косово


Дати
януари 2007 – октомври 2009

Заемана длъжност
и.д. началник на отдел “Координация по европейските въпроси”, Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции” в администрацията на МС

Член на Съвета по европейските въпроси

Основни дейности и отговорности
Основните отговорности са свързани с:

 • Координация по европейските въпроси във връзка с участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС;

 • Организиране на работата на Секретариата на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;

 • Връзки с Народното събрание по европейските въпроси на експертно ниво и

 • Ръководство на отдела „Координация по европейските въпроси”.Отделът „Координация по европейските въпроси” е отговорен за координацията на следните задачи:

 • Подготовка и проследяване на изпълнението на годишните Планове за действие на правителството във връзка с изпълнението на ангажиментите на Република България като държава-член на ЕС

 • Подготовка и проследяване на изпълнението на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС, която се приема от Министерски съвет и се изпраща на Народното събрание;

 • Подготовка и проследяване на изпълнението на Шестмесечни програми с българските приоритети за съответното Председателство на ЕС;

 • Координация на процеса на хармонизация на българското законодателство с новите правила и изисквания на правото на ЕС;

 • Отчитане и предоставяне на доклади до министър-председателя на Република България, министъра по европейските въпроси и за заседания на МС по въпроси, свързани с членството на България в ЕС;

 • Координация на досъдебната фаза на процедурите по инфринджмънт;

 • Мониторинг на административния капацитет във връзка с изискванията на ЕС

други отговорности:

 • Координация във връзка с програма ТАЙЕКС на Европейската комисия

 • Член на екипа СОЛВИТ – мрежа за извънсъдебно решаване на спорове в областта на вътрешния пазар на ЕС

Име и адрес на работодателя
Администрацията на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1.

Вид на дейността или сферата на работа
Ръководство на екип от експерти в държавната администрация и организация на работата в координационното звено по европейските въпроси.Дати
юли 2002 – януари 2007

Заемана длъжност
Последователно старши, главен и държавен експерт в Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции”

Основни дейности и отговорности
Член на работна група „Свободно предоставяне на услуги” и работна група „Свободно движение на капитали”, участие в Работна група 11 „Икономически и паричен съюз”.

Отговаря за координацията в Дирекцията по отношение на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в периода, в който България имаше статут на присъединяваща се страна.
Име и адрес на работодателя
Администрацията на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1.

Вид на дейността или сферата на работа
Участие в процеса на подготовка на българските позиции и документи във връзка с преговорния процес за членство в ЕС.
Дати
февруари 1998 – юни 2002

Заемана длъжност
Старши експерт в Отдел “Европейска интеграция и международни отношения”, Дирекция “Външни финанси”.

Основни дейности и отговорности
Член на Работна група “Свободно движение на капитали” и на Работна група 11 “Икономически и паричен съюз”. Участие в подготовката на Предприсъединителните икономически програми. Координиране на дейностите с останалите работни групи, по които Министерство на финансите е водещо.

Име и адрес на работодателя
Министерство на финансите, ул. „Раковски” 102, София

Вид на дейността или сферата на работа
Изготвяне на преговорни позиции и други документи за преговорите с ЕС.Дати
октомври 2000 – февруари 2001

Заемана длъжност
Стажант

Основни дейности и отговорности
Петмесечен стаж в областта на платежните системи, електронните платежни инструменти, въвеждане на еврото, защита на потребителите при финансовите услуги.

Име и адрес на работодателя
Европейска Комисия, Брюксел (Белгия)

Вид на дейността или сферата на работа
Подготовка на заседания, изготвяне на паметни записки и участие в срещите с представители на страните-кандидатки за членство в ЕС.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница