Автобиография Лична информацияДата09.09.2016
Размер122.59 Kb.
#8555

автобиография

Лична информация
Име
Андреева Атанаска Спасова

Адрес
Катедра Физика на кондензираната материя, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България

Телефон
+3592 8161847 ( служ.)

ФаксE-mail
andreeva@phys.uni-sofia.bg
Националност
българкаДата на раждане
30, 09, 1947
Трудов стаж• Дати (от-до)
1974 г. - сега


• Име и адрес на работодателя
СУ”Св. Климент Охридски” - Физически факултет, бул. “Джеймс Баучър” 5, гр. София 1164

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска и научна дейност

• Заемана длъжност
2007 г. - сега Ръководител на катедра “физика на конд. материя”

1999 г.- сега -Доцент по Електрични, магнитни иоптични свойства на кондензираната матери ,

1986-1999 г. - Главен асистент

1985-1986 г. - Старши асистент

1983-1985 г. - Асистент,

1978-1983 г. - Физик,

1974-1978 г. Редовен аспирант


• Основни дейности и отговорности
Преподаване по оптика, електричество и мaгнетизъм и биофизика,

Организиране на учебната работа – всички курсове по обща физика за физици на катедра “физика на конд. материя” и ръководител на учебна лаборатория по оптика

Провеждане на научни изследванияДати (от-до)

Име и адрес на работодателя


1971-1974 г

Институт по цветна металургия в гр. Пловдив• Вид на дейността или сферата на работа
Научна дейност

• Заемана длъжност
Физик

• Основни дейности и отговорности


Преподавателски опит

(може и в приложение)
• Дати (от-до)
1983 -сега

• Учебно заведение
СУ”Св. Климент Охридски”

• Факултет/Департамент
Физически факултет

• Курсове
Отделно приложение – Application 4Научни публикации
Application 1Образование и обучение
• Дати (от-до)
1974-1978 г

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ “Св. Кл. Охридски”, Физически факултет


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Биофизика, фотосинтеза, флуоресценция и ЕПР

• Наименование на придобитата квалификация
Д-р по физика

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


• Дати (от-до)
1975-1976 г

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ “Св. Кл. Охридски”, Физически факултет

Следдипломна специализация по Биофизика• Основни предмети/застъпени професионални умения
Неврофизиология, химия, биохимия, биофизика

• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)• Дати (от-до)
1965-1970 г

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ “Св. Кл. Охридски”, Физически факултет


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Математика, физика

• Наименование на придобитата квалификация
Специалист по физика на твърдото тяло

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
магистър

• Дати (от-до)
1961-1965 г

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Руска езикова гимназия “Иван Вазов”, Пловдив


• Основни предмети/застъпени професионални умения
общообразователни предмети за средното училище, руски език

• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици


английски

• Четене
добро

• Писане
добро

• Разговор
доброруски

• Четене
добро

• Писане
добро

• Разговор
добро


английски

много добро

много добро

много доброфренски

добро


добро

добро


Руски

• Четенемного добро

• Писанемного добро

• Разговормного добро
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
работа с компютри ,

ВЛАДЕЕ СЛЕДНИТЕ МЕТОДИ: флуоресценция - поляризирана и нискотемпературна, Раманова спектроскопия, ЕПРПриложения
1. Application 1 - Списък на публикации

2. Application 2 - Участие научни проекти

3. Application 3 - Участие в научни конференции

4. Application 4 – Лекции

Publications of Asoc. Prof. Dr Atanaska Andreeva

1. L. Yuskesselieva, A. Antonov, A. Andreeva, “Study of correlations between real and observed dimensions of dispersed liquid aerosols using the electrografic method”, Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci. 23, 1489-1492 (1970).

2. A. Andreeva, Y. Wesselinowa, “Influence of adaptation conditions on slow fluorescence induction in leaves of higher plants”, Биофизика 24, 175-177 (1979).

3. A. Antonov, A. Andreeva, V. Georgiev, Z. Lazarova, S. Markov, L. Yuskesselieva, “Elektrographfische Untersuchungen von electrischen Entladungen an biologischen Objecten unter Verwendung and electrischen Impuls und Hochfrequenzfelden”, Wissensch. Z. Techn. Hochshulle 23, 115-120 (1979).

4. A. Andreeva, A. Tikhonov, E. Ruuge, “Influence of preillumination history on P700 redox transitions in bean leaves”, Биофизика 24, 548-549 (1979).

5. A. Andreeva, “Chlorophyll fluorescence and EPR signal I kinetics during dark-light transition in whole leaves of higher plants”, Photobiochem. Photobiophys. 4, 17-23 (1982).

6. A. Andreeva , “Kinetic investigations of chlorophyll fluorescence and EPR signal I in leaves of higher plants”, Summary of the thesis for the degree of Ph. D., Sofia University, Faculty of Physics, Sofia, 1982.

7. A. Andreeva, “The influence of preirradiation on the chlorophyll fluorescence kinetics in leaves of Vicia faba”, Photosynthetica, 17, 515-522 (1983).

8. A. Andreeva, A. Tikhonov, “Comparative study on the kinetics of electron transport and the slow chlorophyll fluorescence changes in bean leaves”, Photobiochem. Photobiophys. 6, 261-266 (1983).

9. A. Andreeva, “Action spectrum of chlorophyll fluorescence kinetics in dark adapted leaves of of Vicia faba at room temperature”, Photosynthetica, 20, 9-13 (1986).

10. A. Andreeva, M. Marinova, I. Jordanov, “Redistribution of excitation energy transfer between chlorophyll-protein complexes due to high temperature acclimation of the photosythetic apparatus”, in Molecular Electronics, (ed. M. Borissov), World Scientific Publishing Co Prt Ltd., Singapore, p. 719-726 (1987).

11. A. Andreeva, M. Marinova, I. Jordanov, “The heat stability of the photosythetic apparatus during the process of high temperature acclimation” in “Electromagnetic fields and Biomembranes” (eds M. Markov and M. Blank), Plenum Press, N.Y., p. 237-240, 1988.

12. A. Andreeva, "Temperature-induced Changes in the Chlorophyll Fluorescence of Chloroplasts" in Proceedings of 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Sept. 26-28, 1991, Thessaloniki, Greece, vol.I, p.375-377, (ed. K.M.Paraskevopoulos),

Hellenic Physical Society, Thessaloniki Branch, Thessaloniki, 1992.

13. A. Andreeva, I. Jordanov, "Spectral characteristics of chlorophyll fluorescence at 77K of higher plants acclimated chloroplasts", Comt. Rend. Bulg. Acad. Sci., 46, 95-97 (1993).

A14. A. Andreeva, "Energy transfer between various spectral pigment forms in model ystems and complexes of Photosystem I", in Proceeding supplement of Balkan physics letters, vol.2 part two, p.1528-1532, (1994).

15. A. Andreeva and M. Velitchkova, "An estimation of the mean phonon quanta energy for Photosystem I", in Electronic, Optoelectronic and Magnetic Thin Films, Electronic & Electrical Еngineering Research Studies, (Ed. by J.M.Marshall, N.Kirov and A.Vavrek), Research Studies Press Ltd., Taunton, and John Wiley & Sons Inc., New York, p.515-518, 1994.

16. A. Andreeva, “The rate of energy transfer between long wavelength pigments in isolated Photosystem I particles”, in Future directions in thin films - Science and Technology, World Sci. Publ. Corp. (Edited by J. M. Marshall, N. Kirov and A. Vavrek), London, p.544-547, 1996.

17. A.Andreeva "Fluorescence characteristics of Photosynthetic pigments in ethanol", in Annuaire de l’Universitе de Sofia "St Kliment Ohridski", vol. 88, 204-209, (1997).

18. A. Andreeva, M. Busheva, E. Apostolova, “Low temperature fluorescence spectroscopy in Photosystem II particles”, Balkan Physics Letters, vol.5 Suppl. p. 1339-1342, (1997).

19. A. Andreeva, M. Velitchkova, “Mutual Orientation of Absorbing Chromophores and Long Wavelength Pigments in Photosystem I Particles”, Spectrochimica Acta, part A, Biomolecular Spectroscopy, 54, 639-644 (1998). IF: 1.02

20. A. Andreeva, M. Velitchkova, “Orientation of Optical Transitions of Pigments in Isolated Spinach Photosystem I Particles”, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 3573, 243 - 246 (1998).

21. A. Andreeva, V.Kolev, Tz.Lazarova, “Fluorescence Spectroscopy of Bacteriorhodopsin at Room Temperature”, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 3573, 359 - 362 (1998).

22. A. Andreeva, M. Velitchkova, “Polarized Fluorescence Spectroscopy of Oriented Isolated Spinach Photosystem I Particles”, Photosynthetic Research, 65, 15-28, (2000).

23. M. Busheva, A. Andreeva, E. Apostolova, “Effect of modification of light-harvesting complex II on fluorescence properties of thylakoid membranes of Arabidopsis thaliana”, J. Photobiol. Photochem.B: Biology 56, 78-84 (2000).

24. К. Стоичкова, А. Андреева, “Main Bands In Low Temperature Fluorescence Spectra of Thylakoid Membranes of Higher Plants” in: Annual Reports of Sofia Univesity "St Kliment Ohridski", vol. 95, 45-56 (2002).

25. A. Andreeva, K. Stoitchkova, M. Busheva, E. Apostolova, “The Energy Distribution Between Chlorophyll-Protein Complexes of Thylakoid Membranes from Pea Mutants with Modified Pigment Content I. Changes Due to the Modified Pigment Content”, J. Photochem. Photobiol. B: Biology 70, 153-162 (2003)

26. A. Andreeva, K. Stoitchkova, ”Resonance Raman spectroscopy investigation of xanthophylls in the major photosynthetic light-harvesting complex of higher plants” Meeting in Physics, vol. 4, 34-39 (2003).

27. A. Andreeva, K. Stoitchkova, M. Busheva, E. Apostolova, Sz. Varkonyi and G. Garab, "Resonance Raman Spectroscopy of Xanthophylls in Pigment Mutant Thylakoid Membranes of Pea", Biopolymers (Biospectroscopy) 74(1-2), 87-91 (2004).

28. A. Andreeva, Maya Velitchkova, “Resonance Raman Spectroscopy of Carotenoids in Photosystem I Particles”, Biophys. Chem. 114 129-135 (2005).

29. K. Stoitchkova, M. Busheva, E. Apostolova and A. Andreeva, “Changes in the Energy Distribution in Mutant Thylakoid Membranes with Modified Pigment Content II. Changes Due to Magnesium Ions Concentration”, J. Photochem. Photobiol. B: Biology, 83 11-20 (2006).

30. K. Stoitchkova, A. Andreeva, M. Busheva, “Changes in The Energy Transfer and Thermal Dissipation Rate Constants in Plant Thylakoid Membranes Induced by Divalent Mg Cations”, Meeting in Physics, vol. 6 76-81 (2005).

31. S. Abarova, M. Velitchkova and A. Andreeva, “Changes in spectral properties of pigment molecules in Photosystem I particles under high light treatment” Meeting in Physics, vol. 7, 62-65. (2006)

32. A. Andreeva, S. Abarova, K. Stoitchkovа, .M Velitchkova, “Light induced changes in Raman scattering of carotenoid molecules in Photosystem I particles”, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Volume: 6604, 14th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, Editor(s): Peter A. Atanasov, Tanja N. Dreischuh, Sanka V. Gateva, Lubomir M. Kovachev , ISBN: 9780819467423, art. no. 66042M (2007).

33. A. Andreeva, B. Vapirova, M. Busheva, “Laser fluorescence spectroscopy of the light harvesting complex II in different aggregation states”, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, , Volume: 6604, art. no. 66042C (2007).

34. A. Andreeva, S. Abarova, K. Stoitchkova, R. Picorel and M. Velitchkova Selective Photobleaching of Chlorophylls and Carotenoids in Photosystem I Particles under High-Light Treatment, Photochemistry and Photobiology, 2007, 83: 1301–1307.

35. K. Stoitchkova, O. Zsiros, T. Jávorfi, T. Páli, A. Andreeva, Z. Gombos and G. Garab, “Heat- and light-induced reorganizations in the phycobilisome antenna of Synechocystis sp. PCC 6803. Thermo-optic effect”, Biochim. Biophys. Acta – Bioenergetics, Vol. 1767, 750-756 (2007).

36. M. Velitchkova, S. Abarova, D. Lazarova, K. Stoitchkova, D. Stanoeva and A. Andreeva, Protective effect of histidine against pigment photobleaching in Photosystem I particles, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, приета за печат.

37. A. Andreeva, K. Stoitchkova, S. Abarova, M. Busheva Effect of structural changes in Photosystem II supercomplexes on their fluorescence properties Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, приета за печат.

38. A. Andreeva, S. Abarova, K. Stoitchkova, M. Busheva, Model for fluorescence quenching in light harvesting complex II in different aggregation states, European Biophysics Journal, accepted for publication.


Списък нa национални научни проекти,

ръководени от доц. д-р Атанаска Андреева, катедра ФКМ
Проекти, финансирани от фонд “Научни изследвания” при МОН
1. “Спектрални свойства, състав и конформа-ционни състояния на каротеноидните моле-кули и техните дина-мични промени в нефотохимичната топлинна дисипация на светлинната енергия при фотосинтезата”, 2005-8 г., 55 000 лв.
Проекти, финансирани от фонд “Научни изследвания” на СУ “Св. Кл. Охридски”:
1.“Промени в структурната органи-зация на тилакоидни мембрани от мутанти на грах с различно хлорофилно съдържание”, 2001- г., 232 лв.
2. “Раманова и флуоресцентна спектроскопия на тилкоидни мембрани” 2004 г., 632 лв.
3. “Промени в спектралните свойства, конформационното състояние и състав на каротеноидите в комплекси на Фотосистема I при различни светлинни интензивности”, 2005 г., 500 лв.
4. “Светлинно-индуци-рани промени в струк-турната организация на растителни светосъбиращи комплекси” 2006 г., 1 800 лв.
5.” Изследване на спектралните свойства на пигментите на частици на фотосистема II с променена структурa”, 2200 лв.

Participation of Assoc. Prof. Dr. Atanaska Andreeva in Conferences
1. A. Antonov, A. Andreeva, V. Georgiev, Z. Lazarova, S. Masheva, S. Markov, L. Yuskesselieva, “About the mechanism of high frequency discharge from biological samples”, VII National Conference of Physics, Vidin, Bulgaria, 26-30.01.1976, Abstracts, p. 233.

2. A. Tikhonov, A. Andreeva, “Comparative study on the kinetics of electron transport and the slow chlorophyll fluorescence changes in bean leaves”, Abstracts of I USSR Biophysical Congress, vol. I, p.256, Moscow, 1982.

3. A. Andreeva, Y. Wesselinowa, “Preillumination effects on chlorophyll fluorescence transitional kinetics in chloroplast membrane in vivo”, Joint sipmosiumof Bulgarian Biochem. and Biophys. Society and the Biochem.Society of GDR, Abstracts, PC 16, Varna, Bulgaria May 26-28, 1983.

4. A. Andreeva, “Chlorophyll fluorescence kinetics and excitation spectra of leaves grown under different light intensities”, 16th European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts, Th P 40, Sofia, Bulgaria, Sept.12-16, 1983.

5. A. Andreeva, Y. Wesselinowa, “Аction and excitation spectra of the chlorophyll fluorescence kinetics in bean leaves”, 5th Balkan Biochem. Biophys. Days, Abstracts, p.55, Thessaloniki, Greece, May 11-13, 1983.

6. A. Andreeva, “Mathematical model for photoinduced P700 redox transformations in photosynthetic membranes in vivo”, International school-colloquim “Lyotropics and Biomembranes”, Abstracts, p.72, Varna, Bulgaria, 23.09-2.10.1984.

7. A. Andreeva, “Interactions between photosynthetic processes as studied by fluorescence and EPR”, Second Summer College in Biophysics, Abstracts, p.1, Trieste, Italy, 30.07-07.09.1984.

8. A. Andreeva, “Numerical study on the electron transport processes assocated with photosystem I in higher plants”, VI Balkan Biochem. Biophys. Days, Abstracts, 5P 31, Plovdiv, Bulgaria, 16-19 April 1985.

9. A. Aндреева, “Процеси и механизми, обуславящи промените на флуоресцентния добив на хлорофил а in vivo при прехода тъмно-светло”, Трети национален конгрес по биохимия и биофизика, Резюмета на докладите и научните съобщения” Варна, 19-25 май, 1985.

10. A. Andreeva, “In vivo chlorophyll fluorescence kinetics - an indication of the photosynthetic production”, Ist National Summer School of Biotechnology with International Participation, Abstracts, p.14, Primorsko, Bulgaria, Sept. 10-15, 1985.

11. A. Andreeva, “Temperature dependence of chlorophyll fluorescence kinetics and of excitation spectra of leaves of higher plants”, Fourth Sypmosium of Optical Spectroscopy, Abstracts, p.123, held in Reinhardsbrunn, GDR, October 1-3, 1986.

12. A. Andreeva, “Energy distribution between chlorophyll-protein complexes in higher plants”, 9th International Sypmosium on Bioelectrochem. and Bioenergetics, Abstracts Book, p. 43, Szeged, Hungary, Sept. 1-5, 1987.

13. A. Andreeva, “Characteristics of pure fluorescence emission spectrum of Photosystem I and Photosystem II of higher plants chloroplasts and leaves at 77K”, IV International School on Structure and Functions of Biological Membranes”, Abstracts, p.58, Varna, Bulgaria, October 3-7, 1987.

14. A. Andreeva, and I. Ivanov, “Absorbed energy distribution and redistribution between two photosystems”, Fifth Symposium Optival Spectroscopy, Abstracts, p. 85, held in Eisenach, GDR, September 26-28, 1988.

15. A. Andreeva, “Chlorophyll a fluorescence heterogenety in higher plants chloroplasts at low temperatures”, XXVI Colloquium Spectroscopium International, Abstracts, p.8, Sofia, Bulgaria, 1989.

16. A. Andreeva, " Quantitative description of the experimental low temperature dependence of chlorophyll fluorescence in chloroplasts", Abstracts of 11th International Biophysics Congress, p.185, E1.26, held in Budapest, Hungary, July 25-30 1993.

17. A. Andreeva, "Chlorophyll fluorescence and excitation energy transfer in photosynthetic systems", International Congress on Material Science and Technology, Abstracts, P10.4, Sofia, Bulgaria, October 20-23, 1993.

18. A. Andreeva and M.Velitchkova, "Low temperature dependence of fluorescence in fragments containing Photosystem I", Abstracts of Tenth Balkan Biochem. Biophys. Days, p.135, May 22-25, 1994, Varna.

19. G. Iliev, A. Andreeva and M. Velitchkova, "Fluorescence anisotropy of isolated Photosystem I particles", Abstracts of 23rd Meeting of the FEBS, p.143, August, 13-18, 1995, Basel.

20. A. Andreeva, M. Velitchkova, “Orientation of Long Wavelength Pigments in Photosystem I Particles”, 9th International Conference on Surface and Colloid Science, Book of Abstracts, p.426, Sofia, Bulgaria, 6-12 July,1997.

21. V.D. Kolev, Tz. Lazarova and A. Andreeva, “Chromophore fluorescence of Bacteriorhodopsin”, 11th BBBD - Balkan Biochemical Biophysical Days, Book of Abstracts, p.71, May, 15-17, 1997, Thessaloniki, Greece.

22. V. Kolev, Tz. Lazarova, A. Andreeva, “Laser-Induced Fluorescence of Bacteriorhodopsin Chromophores” Vth International Conference on Methods and Applications of Fluorescence Spectroscopy, Book of Abstracts, p. 88, September 21-24, 1997, Berlin, Germany.

23. A. Andreeva “Polarized Fluorescence Spectroscopy of Oriented 4Isolated Spinach Photosystem I Particles with Different Squeezing Parameters ”, ,XVIII IUPAC Symposium on Photochemistry, Book of Abstracts, p. 143, July 22-27, 2000, Dresden, Germany.

24. А. Андреева, М. Бушева, К. Стоичкова, “Енергетичен пренос в тилакоидни мембрани на мутанти oт грах с променена структурна организация”, Девета научна сесия на БФ на СУ “Св. Кл. Охридски”, Програма и резюмета, стр. 166, 29-30 ноември 2001г.

25. A. Andreeva, K. Stoitchkova, M. Busheva, E. Apostolova, “Changes in Electron Transfer Pathways in Thylakoid Membranes from Pea Mutants with Modified Chlorophyll Content”, European Workshop on Environmental Stress and Sustainable Agriculture, Programme and Abstracts, pp. 31, 07-12 September 2002, St. Constantine and Helena Resort Varna, Bulgaria.

26. A. Andreeva, G. Garab, Sz. Varkonyi, M. Busheva, K. Stoitchkova, “Fluorescence and Resonance Raman Spectroscopy of LHC II Macroaggregates”, 12th School on Quantum Electronics, Programme and Abstracts, pp. 71, 23-28 September 2002, St. Constantine and Helena Resort Varna, Bulgaria.

27. A. Andreeva, G K. Stoitchkova, M. Busheva, E. Apostolova, К. Dimova and G. Garab, “Variations in energy distribution in mutant thylakoid membranes of pea with modified pigment content” 10th Europian Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules”, Szeged, 2003, Aug.30-Sept.4, p. 90.

28. A. Andreeva, K. Stoitchkova, M. Busheva, Sz. Varkonyi and G. Garab, “Resonance Raman Spectroscopy of xanthophylls in mutant thylakoid membranes of pea with modified pigment content” 10th Europian Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules”, Szeged, 2003, Aug.30-Sept.4, p. 94.

29. A. Andreeva, M. Velitchkova, “Resonance Raman Spectroscopy of Carotenoids in Photosystem I Particles”, Raman and IR Spectroscopy in Biology and Medicine”, Feb. 29-March 02, 2004, Jena, Germany, p. 79.

30. Zsiros, O., Stoichkova, K., Páli ,T., Andreeva, A., Gombos, Z., and Garab, G., “Thermo-Optically Induced Changes in the Antenna System of Cyanobacteria”, Central-European Conference on Biophysical and Biochemical Methods in Photosynthesis Research (“Photosynthesis and Stress”), 15-16 September 2005, Brno, Book of Abstracts, p74.

31. Andreeva A., S.Abarova, K. Stoitchkova, M. Velitchkova and R. Picorel, Light induced spectral changes in pigment molecules from photosystem I particles, Photosynthesis in the Post-Genomic Era: Structure and Function of Photosystem I, Pushchino, Russia, 20 – 26 August, 2006, p. 224.

32. Silvia Abarova, Atanaska Andreeva, Katerina Stoitchkova, Mira Busheva, Energy transfer and structural changes in the photosystem ii organization induced by detergent and proteolytic treatments, Abstracts, 33rd FEBS Congress and 11th IUBMB Conference, Athens, Greece, 28 June-3 July 2008, p.14.


Списък


на четените курсовете и

на водените семинарни и лабораторни упражнения

от доцент д-р Атанаска Андреева, катедра ФКМ  1. на четените курсове:

Оптика за бакалаври от специалностите: Инженерна физика с хорариум 90 часа и Физика и математика с хорариум 60 часа.


Електричество и магнетизъм за задочно обучение с хорариум 30 часа
Избрани глави от молекулната биофизика за магистри по Химия (Медицинска и фармакологична биофизикохимия) – Химически факултет с хорариум 60 часа
Биофизика за магистри по Физика с хорариум 30 часа
Биофизика за магистри по Физика на твърдото тяло с хорариум 45 часа.

2) на водените семинарни и лабораторни упражнения:
Лабораторни упражнения по Оптика
Лабораторни упражнения по Електричесство и магнетизъм
Лабораторни и семинарни упражнения по Биофизика


стр.


Автобиография

Атанаска Спасова Андреева

Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Конспект по Латински език Употреба и значение на винителен падеж Употреба и значение на аблатив


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница