Автобиография Юрий Павлов Янакиев лична информацияДата16.10.2018
Размер196.5 Kb.
#89569

Автобиография Юрий Павлов ЯнакиевЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Юрий Павлов Янакиев


Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 4000 Пловдив, бул. “България” 236, каб. 112

032 / 261 708 0886 866 508

E-mail ianakiev@uni-plovdiv.bg; youri.ianakiev@gmail.com

Уеб-сайт : www.uni-plovdiv.bg

Пол М | Дата на раждане 21.09.1970ТРУДОВ СТАЖ

От април, 2015г.

Доцент по Социална психология

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Психология“
От ноември, 2012г.

Научен секретар на Педагогическия факултет

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет
От декември, 2011г.

Директор на Университетския център за доброволчество

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
От декември, 2011г.

Факултетен координатор по програма „Еразъм +“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет
Ноември, 2009г. – април, 2015г.

Главен асистент по Психолингвистика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Психология“
Октомври, 2008 – юли, 2009 г.

Хоноруван преподавател по Семиотика и Естетика и литература

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Октомври, 2008 - юли, 2009 г.

Хоноруван преподавател по Обща семиотика

Нов български университет, Магистърски факултет, София
2006 - 2008 г.

Хоноруван преподавател по Френска литература и език и Философия

Acadomia, Pau, France
2004 - 2008 г.

Съдебен експерт към Министерството на правосъдието

Tribunal de grande instance de Pau, France
2007 г. (1 април - 30 юни)

Платен стаж в Европейския парламент

Secretary-General of the European Parliament, Luxembourg
2011 - 2012г.

Лектор: квалификация на учители и директори на детски градини

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет

 • Регионален комитет за предучилищно образование
1998 – 1999 г.

Журналист: говорител-редактор-репортер

Българско национално радио - Радио Пловдив; екип „Информация”ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Докторат (PhD)

Френски и романски история, език и литература (Семиотика)
Université de Pau et des Pays de l'Adour - Académie de Bordeaux, France
Изследователска магистратура (Master 2 / DEA)

Френски и романски история, език и литература (Семиотика)
Université de Pau et des Pays de l'Adour - Académie de Bordeaux, France
Магистратури

 • Училищна психология

 • Български език и френски език (с учителска правоспособност)
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“


ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Майчин език

Български

Други езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
Френски

C2

C2

C2

C2

C2

Английски

C1

C1

C1

C1

C1

Руски

C1

C1

C1

C1

C1
Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене

Обща европейска езикова рамка


Комуникационни умения

Комуникативност, толерантност, уважение към индивидуалните различия
Организационни умения

Способности за работа в екип, придобити както по време на преподавателската ми работа и административната дейност, така и при организацията и участията в национални и международни форуми и проекти
Професионални умения и компетенции

 • Способности за балансиране между теория и практика

 • Разработване и внедряване на научни изобретения
Компютърни умения и компетенции

 • Отлично владеене на Microsoft Office™ (Word™, Excel™ и PowerPoint™);

 • Работа със статистическите пакети SPSS™, STATISTICA™ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Членства


 • American Psychological Association

 • Social psychology network

 • Редовен член на Дружеството на психолозите в България (ISCO-2634-BG-RP-0957)

 • Член на Съюза на учените в България

 • Член на Управителния съвет на Обществения съвет за култура и културно наследство

 • Член на Управителния съвет на Регионален комитет по предучилищно образование

 • Член на Сдружение „Паралелен свят” за работа с деца с ментални увреждания и/или обучителни трудности
Проекти

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

 • FIRST: A Flexible Interactive Reading Support Tool (2011-2014) Grant agreement no: 287607. Позиция: член на Борда за приобщаване www.first-asd.eu

 • Q4S: Quatrain for Students (2009-2011)- UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 - Education and Culture DG - UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285. Позиция: член на научен колектив www.q4s.eu

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

 • Студентски практики (2013- 2014) BG051PO001-3.3.07-0002; Позиция: функционален експерт www.praktiki.mon.bg

 • АЗ МОГА - ОП „Развитие на човешките ресурси” (2010-2011) BG 051РО001-2.1.11 Позиция: преподавател.

 • Практически занимания в реална среда за студенти – бъдещи психолози и педагогически съветници (2009- 2010) BG051PO001-3.3.03-0048 Позиция: научен ръководител www.psychologyproject.pedagogy.uni-plovdiv.bg

 • Квалификация на педагогическите специалисти (2013- 2014) BG051PO001-3.3.03-0001 Позиция: обучител. http://uchitel.mon.bg/?m=4&p=1

 • ПеУ: Пловдивски електронен университет. Проект BG051PO001-4.3.04-0064. Позиция: Експерт по създаване на е-ресурси www.uni-plovdiv.bg
Професионални области

 • Комуникация, език

 • Култура и етнос

 • Подпомагане, просоциално поведение

 • Разбиране при четене

 • Социални умения

 • Невербално поведение

 • Междуличностни процеси

 • Убеждаване, социално влияние

 • Социално познание

 • Социални мрежи
Основни лекционни курсове

 • Социална психология

 • Социална психология на комуникацията

 • Социална семиотика

 • Социалното пространство в комуникативния процес

 • Психолингвистика

 • Невербалната комуникация

 • Бариерите в комуникацията

 • Групови процеси, лидерство

 • Деловото общуване

 • Комуникация и управление

 • Психолингвистични основи на езиковото обучение

 • Психология на изкустватаИзбрани научни публикации


Монографии

 • Янакиев, Ю. (2013) Разбиране при четене. УИ „П. Хилендарски”, П-в.

 • Янакиев Ю. (2013) Комуникация и пространствено познание. УИ „П. Хилендарски”, П-в.

 • Ianakiev, Y. (2006) Le roman L'île du jour d'avant dans l'univers scientifique et littéraire d'Umberto Eco: voyage sémiotique vers L'île du jour d'avant, Réf. ANRT : 51614, p. 375.

Учебници за студенти и докторанти

 • Янакиев, Ю. (2014) Социална психология на комуникацията. УИ „П. Хилендарски”, П-в.

 • Янакиев, Ю. (2014) Презентация и самопрезентация. УИ „П. Хилендарски”, П-в.

СТатии и СТУДИИ

 • Ianakiev,Y & Stoyanova, K. (2015) Clinical evaluation of OpenBook - a new software technology for simplifying documents and texts for people with autism spectrum disorders. Social Competences, Creativity and wellbeing, Plovdiv University Publishing House, pp. 147-160.

 • Янакиев Ю. (2015) Изследване на ефекта на звуковото превъзходство чрез паметово възпроизвеждане. Приложна психология в България - Специална, Клинична, Социална, Съдебна, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, Бр. 2, pp. 47-59.

 • Янакиев Ю. (2014) Изследване на нагласите за афилиация на студентите и кандидат-студентите. Образование, общество, личност, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив.

 • Янакиев, Ю. & Танева, Н. (2014) Изследване на социалните нагласи и готовността за добро родителстване на родителите и учителите от детските градини. VII Национален конгрес по психология, София, Продуцентски център ЛМ Плюс ЕООД, стр. 476-491.

 • Ianakiev, Y. (2014) Improving reading comprehension and social skills in people with high functioning autism, Psychology and society, Plovdiv University Publishing House, pp. 47-62.

 • Ianakiev, Y. (2014) Development of language technologies for detection and removal of semantic obstacles (polysemy) to reading comprehension. In Psychology - Traditions and perspectives, University ed „Neofit Rilski“, Blagoevgrad, pp. 92-96.

 • Ianakiev, Y. (2014) Psychosocial support for People with High-functioning Autism: New Strategies for Improving Reading Comprehension. Psychology - Traditions and perspectives, University ed „Neofit Rilski“, Blagoevgrad, pp. 205-214.

 • Ianakiev, Y. (2013), Overcoming obstacles to reading comprehension in people with autistic spectrum disorders, Reading and Dyslexia, Logopedic Centre ‘Romel’ PH, Albena, Bulgaria, 27 May - 2 June, pp.61-79.

 • Янакиев Ю. & Янева, В. (2012) Разбиране на конвенционалната метафора при деца с нарушения от аутистичния спектър. Образование и технологии – иновации в обучението и познавателното развитие, бр. 3/2012, Бургас, стр. 171-181.

 • Янакиев, Ю. & Сивакова, В. (2011) Идентичността на Винсент ван Гог в светлината на неговите автопортрети. Персонална и национална идентичност и социална среда, част II, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, pp. 17-34.

 • Янакиев, Ю. (2011) Въздействие на илюстрациите върху паметта за постигане ефекта на визуалното превъзходство. Българско списание по психология, София, стр. 38-43.


Общ брой публикации: 3 монографии, 2 учебника за студенти и докторанти, 2 електронни учебника за студенти, 7 студии и над 30 статии© Европейски съюз, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Страница /

Каталог: uploads -> site -> pedagogy
site -> Алое вера и алергии
site -> Димитър Николов – Мениджър
site -> Дп рвд – в търсене на бъдещи „Ръководители на полети” през месец април в университетите на България
site -> У с л о в и я за участие на в открита процедура за възлагане на общестена поръчката с предмет
site -> Техническа оферта от „ ”
pedagogy -> Програма " комуникативни нарушения на развитието"
pedagogy -> Програма " приложна психология"
pedagogy -> Програма " комуникативни нарушения на развитието"
pedagogy -> Характерни белези на полифоничното творчество на г. Ф. Хендел


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница