Азбучен показалец на основните понятияДата27.08.2017
Размер52.19 Kb.
#28847
ТипАнализ
Азбучен показалец

на основните понятия
Съкращения:

Работно място – РМ

Работна среда – РС

Система „Човек-Машина” – СЧМ

Система „Човек-Машина-Среда” – СЧМС

Човек-оператор – ЧО

Средства за представяне на информация – СПИ

Органи за управление – ОУ
A

Абдукция – 109

Абсолютна влажност – 181

Адаптация на анализаторите – 50

Адаптивни СЧМ – 28, 31

Адукция – 109

Азбука на символите – 64, 123

Актограма – 236

Алгоритмична ергономична оценка – 248

Анализатор – 48

Аналогови индикатори – 132

Антиципация – 89

Антропология – 101

Антропометрия – 101

Антропометрични изисквания – 13

Антропометрични изследвания – 23

Антропометрични параметри – 101
Б

Безопасност на труда на ЧО в СЧМ – 34, 226

Бързодействие на СЧМ – 33

Бял шум – 194


В

Вероятностни СЧМ – 31

Вземане на решение – 39, 70, 84

Вибрации – 197

Вибродемпфиране – 200

Внимание – 73

Воля – 76

Вредни вещества – 200

Вреден фактор на РС – 173

Времеви характеристики на зрителния анализатор – 55

Време за адаптация към светло/тъмно – 55

Време за изясняване – 55

Въображение –71
Г

Горен праг на чувствителност на анализаторите – 49


Д

Детерминирани СЧМ – 31

Децентрализирани СЧМ – 32

Диапазон на чувствителност на анализаторите – 49

Динамична умора – 215

Динамична ергономична оценка – 251

Динамичност на СЧМ – 28

Дискомфортна РС – 175

Диференциален праг на чувстви­телност на анализаторите – 49

Долен праг на чувствителност – 49

Дълговременна памет – 62

Е

Електроенцифалограма (ЕЕГ) – 21

Електрокардиограма (ЕКГ) – 22

Електромиограма (ЕМГ) – 22

Електрооколограма (ЕОГ) – 22

Експеримент – 20

Екстензия – 109

Екстраверсия – 78

Екстремална РС – 175

Емоционална умора – 215

Ергономия – 11

Ергономична оценка – 241

Ергономични показатели – 36

Ергономична ефективност – 36

Естествен експеримент – 21

Етапи в дейността на ЧО – 39


З

Забравяне – 63

Запомняне – 62

Зони на досегаемост – 97, 157

Зрение – централно, ясно виждане, периферно – 54

Зрителни индикатори – 124

Зрителни зони – 54, 127, 157
И

Индикатори – 116

Интелектуална умора – 215

Иконическа памет – 62

Икономически показатели в СЧМ – 36

Имитационни методи – 26

Инженерна психология – 12

Интроверсия – 78

Информационен модел в СЧМ – 40, 118

Информационно поле – 157
Й

Йонизиращи лъчения – 209


К

Канцерогенни вещества – 201

Кодиране на зрителна информация – 121

Кодиране на звук – 139

Кодиране на ОУ по форма – 148

Кожно-галванична реакция – 22

Контраст – 52

Комфортна РС – 175

Контраст – прав, обратен – 52

Концептуален модел – 41

Кратковременна памет – 62

Критична честота на мигане – 55


Л

Лабораторен експеримент – 21

Лазерно лъчение – 208

Латентен период на зрително възприятие – 55

Личностен аспект при вземане на решение – 86
М

Математични методи – 24

Машина – 27

Микроклимат – 180

Микропаузи – 223

Мислене – 68

Мнемосхема – 125

Модалност на информацията – 48, 66

Моносистеми – 32

Монотонност – 228

Мотиви за дейността – 88

Мутагенни вещества – 201
Н

Наблюдение – 20

Надеждност на СЧМ – 33

Напрегнатост на ЧО – 213

Напрегнатост-операционна – 213

Напрегнатост-темпова – 213

Напрегнатост-емоционална – 213

Напрегнатост-неспецифична – 213

Недетернимирани СЧМ – 31
О

Обем на зрително възприятие – 54

Обем на оперативната памет – 64

Общотоксични вещества – 200

Опасен фактор на РС – 173

Оперативен праг на чувствител­ност на анализаторите – 50

Оперативна памет – 64

Оперативно мислене – 69

Оператор-изследовател – 41

Оператор-манипулатор – 41

Оператор-наблюдател – 41

Оператор-ръководител – 42

Оператор-технолог – 41

Органи за управление – 145

Острота на зрение – 53

Относителна влажност – 181


П

Паралакс – 137

Педагогическа ергономия – 17

Педипулационно пространство – 162

Персентил – 103

Перцептивен образ – 49

Пневмограма – 23

Показатели за качество на СЧМ – 32

Полисистеми – 32

Полиефекторен метод – 22

Полимодални сигнали – 60

Праг на чувствителност на анализаторите – 48

Прах – 201

Пределно допустима концентрация – 202

Приемане на информация от ЧО – 39

Промишлена ергономия – 17

Пронация – 109

Психологични изисквания – 14

Психологични методи – 20

Психофизиологични изисквания – 14

Психична умора – 215

Пулт за управление – 163


Р

Работна зона – 157

Работен плот – 160

Работна поза – 155

Работна среда – 27

Работни движения – 91

Работни движения-класове – 92

Работни движения-сила – 93

Работни движения-скорост – 95

Работни движения-темп – 96

Работно място – 154

Работоспособност на ЧО – 213

Равнища на работната среда – 175

Реализация на решение от ЧО – 39

Речеви говор – 23

Решения – детерминирани, ве­роятностни, рискови – 84, 86

Ротация – 109
С

Самоорганизираност на СЧМ – 29

Своевременност на СЧМ – 34

Сензорна умора – 215

Сенсибилизиращи вещества – 201

Симптомокомплекс – 22

Система „Човек-Машина” –26

Соматография – 24

Социологически изисквания – 14

Способности – 81

Средства за представяне на информация (СПИ) – 116

Статична умора – 214

Статична ергономична оценка – 248

Степен на автоматизация на СЧМ – 35

Стрес – 221

Супинация – 109

Състояние на ЧО – 230
Т

Тактилен анализатор – 59

Темперамент – 78

Тензометрия – 23

Точност на СЧМ – 33

Точност на оперативната памет – 65

Транспортна ергономия – 17
У

Ултравиолетова радиация – 208

Умора – 215
Ф

Фази на работоспособността – 214

Фактори на работната среда – 173

Физиологически изисквания – 13

Физиологични методи – 21

Физиологични норми – 176

Физически изисквания – 13

Физическа умора – 215

Физически характеристики – 91

Фиксиращо внимание – 75

Флексия – 109

Флуктоиращо внимание – 75


Х

Характер – 80

Хигиенни изисквания –13

Хигиенни норми – 176

Хигиенни норми за шум – 197

Хигиенни показатели – 175

Хиподинамия – 215
Ц

Цветоусещане – 52

Целенасоченост на СЧМС – 23

Централизирани СЧМС – 32

Циклография – 23

Циркулация – 109

Цифрови индикатори – 132
Ч

Човек-оператор – 26

Човешки фактор – 13
Ш

Шум – 194


Я

Яркост –51

Яркост-адаптираща – 52

Яркост на излъчване – 51Яркост на отражение – 51

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница