Азбучен списък на преподавателитестраница1/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
#375
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


НАУЧНА БИБЛИОГРАФИЯ

(2000–2013)

на преподавателите във Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ

В библиографията са представени 51 преподаватели (42 на ОТД) във ФЖМК.
АЗБУЧЕН СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

 1. проф. д-р Алберт Бенбасат

 2. доц. д-р Андреана Ефтимова

 3. гл. ас. д-р Бисер Златанов

 4. проф. д-р Венцеслав Бондиков

 5. доц. д-р Венцислав Димов

 6. доц. д-р Весела Табакова

 7. проф. д-р Веселин Димитров

 8. доц. д-р Веселина Вълканова

 9. Вълчан Вълчанов

 10. доц. д-р Вяра Ангелова

 11. доц. Георги Лозанов

 12. доц. д-р Грета Дерменджиева

 13. гл. ас. д-р Димитър Найденов

 14. гл. ас. д-р Дияна Петкова

 15. доц. д-р Ефрем Ефремов

 16. гл. ас. д-р Жана Попова

 17. доц. д-р Здравка Константинова

 18. проф. д-р Здравко Райков

 19. гл. ас. инж. Иво Пиперков

 20. проф. д-р Константин Ангов

 21. доц. д-р Лилия Райчева

 22. доц. д-р Луливера Кръстева

 23. гл. ас. Лъчезар Точев

 24. проф. д-р Любомир Стойков

 25. доц. д-р Мануела Манлихерова

 26. гл. ас. Марин Бодаков

 27. доц. д-р Мария Дееничина

 28. доц. д-р Мария Нейкова

 29. доц. д-р Мария Попова

 30. чл. кор. проф. дфн Марко Семов

 31. доц. д-р Милена Цветкова

 32. проф. дфн Милко Петров

 33. проф. д-р Минка Златева

 34. проф. дфн Минчо Драганов

 35. гл. ас. д-р Мирослава Ценкова

 36. доц. д-р Орлин Спасов

 37. проф. дфн Пенка Караиванова

 38. проф. дсн Петранка Филева

 39. доц. д-р Поля Иванова

 40. д-р Румяна Абаджимаринова

 41. гл. ас. Светлана Божилова

 42. доц. д-р Светлозар Кирилов

 43. проф. дсн Снежана Попова

 44. гл. ас. д-р Стилия Фелиси Паунова

 45. доц. д-р Теодора Петрова

 46. проф. д-р Тодор Петев

 47. проф. д-р Тотка Монова

 48. проф. дин Филип Панайотов

 49. проф. дфн Христо Кафтанджиев

 50. доц. д-р Чавдар Христов

 51. гл. ас. д-р Юлия Йорданова-ПанчеваСТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ СПИСЪЦИ


 • Учебници и учебни помагала
 • Студии и статии
 • Предговори и послеслови на книги
 • Публикации в чужбина (и на чужди езици)
 • Доклади на национални научни форуми
 • Доклади на международни научни форуми
 • Експертна дейност (рецензии на научни публикации, на хабилитационни трудове, на дисертационни трудове, научен редактор, участие в научни журита, участие в редколегии, консултантски услуги и др.)
 • Проекти на ФНИ и НИС
 • Проекти по международни програми
 • Художественотворческа дейност* Съдържа и онлайн публикации, публикации на електронен носител и нетиражирани трудове (ръкописи), достъпни в електронен вид.

Актуализация: януари 2013 г.


ПРОФ. Д-Р АЛБЕРТ БЕНБАСАТ

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Бенбасат, Алберт. Литературни приключения. – Велико Търново: Слово, 2001.
Бенбасат, Алберт. Книгата като тяло и като дух. – В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методии”, 2004. – 164 с.
Бенбасат, Алберт. “Европеецът” Бай Ганю и светлият мит за Щастливеца. – София: ЛИК, 2005. – 120 с.
Бенбасат, Алберт. По въпроса за книгата. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008. – 356 с.
Бенбасат, Алберт. Печатни пространства и бели полета. – В. Търново: Слово, 2010. – 352 с.
Бенбасат, Алберт. Банкноти и мечти между кориците. Масова книга и масово книгоиздаване. – София: Сиела, 2011. – 420 с.

Бенбасат, Алберт. Алиса в дигиталния свят. – София: Кралица Маб. 2013. – 124 с.Съставител
Веселин Ханчев. Жив съм. Избрана лирика. Състав. и послеслов Алберт Бенбасат. Нова бълг. библиотека. – Велико Търново: Слово, 2001.
Дора Габе. Добруджанка. Избрана лирика. Състав. и послеслов Алберт Бенбасат. Библ. “Български поети за земята”. – София: Издателско ателие Аб, 2002.
Цанко Церковски. Полски Песни. Избрана лирика. Състав. и послеслов Алберт Бенбасат. Библ. “Български поети за земята”. – София: Издателско ателие Аб, 2003.
Бизнес среда на книгата. Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, пров. на 23 ноем. 2004 г. във ФЖМК. Състав. Алберт Бенбасат, Веселина Вълканова, Петранка Филева. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007.
Барух, Арманд. Януарска пролет. Състав. Виктор Барух, Алберт Бенбасат. – София: Български писател, 2008.
Книгоиздаване и медии. Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2007 г. във ФЖМК. Състав. Алберт Бенбасат. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2009.
Панаирът на книгата – български и балкански измерения. Състав. Алберт Бенбасат. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010. – 136 с.
Лабиринтите на Психея. Сб. по случай 65 години от рождението на проф. дфн Любен Бумбалов. Състав. Надежда Драгова, Алберт Бенбасат. – София: Гражданско дружество “Критика”, 2011.

Студии, статии, предговори, послеслови
Бенбасат, Алберт. Музеите. // Алманах България ХХ век. София, 2000.
Бенбасат, Алберт. Еротика и порнография. // Страница (Пловдив), 2001, №3.
Бенбасат, Алберт. За ползата и вредата от издаването на нацистка литература. // Литературен вестник, №14, 10–16 апр. 2002.
Бенбасат, Алберт. Антисемитизмът не е тоталитарна измислица. // Критика, 2002, №4.
Бенбасат, Алберт. Културна мисия и рекламна стратегия. За един каталог на Издателство “Хемус”. // Год. СУ. Фак. по журналистика и масова комуникация. Т. 9, 2003 [2002].
Бенбасат, Алберт. Културологични аспекти на музейната институция и музейната професия. // История на музеите и музейното дело в България. Плевен, 2003.
Бенбасат, Алберт. Още за книгоиздателя Гео Милев. // Издател, 2003, №3.
Бенбасат, Алберт. Личната библиотека – начин на живеене или доизживяване. // Критика, 2003, №3–4.

Книгата като събитие. Първата антология на българската поезия. // Издател, 2003, №4.


Бенбасат, Алберт. Редактиране; Редактор; Редакционно-издателски процеси; Литературнохудожествени издания. // Българска книга: Енциклопедия. София, 2004. – 508 с.
Бенбасат, Алберт. Изход за университетската книга. // Култура, №9, 11 март 2005, с. 11.
Бенбасат, Алберт. Диагноза – дилетантство и печалбарство. // Политика, 19-15 апр. 2005.
Бенбасат, Алберт. Печалбарство и държавно безхаберие. // Детонация, №5 (34), май 2005.
Бенбасат, Алберт. Праворазбраната комерсиализация. Или за началото на българското масово книгоиздаване. // Библиотеки, четене комуникации (Съдбата на българската книга): Сборник. В. Търново: Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 62–74.
Бенбасат, Алберт. Цензурата върху книгата. // LiterNet, 19.03.2005.

Бенбасат, Алберт. Култура и критика. Ч. IV: Идеологията – начин на употреба. Състав. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004–2006. Available from: http://liternet.bg/publish14/a_benbasat/cenzurata.htm


Бенбасат, Алберт. Управляващите ни не обичат книгите. // Култура, №28, 21 юли 2006, с. 3.
Бенбасат, Алберт. (Лъже)Жълтата преса в България. // Print-Pack Magazine, №5, 2006, с. 22–24.
Бенбасат, Алберт. Евроинтеграция и книгоиздаване. Или за правилата на играта. // Книгата и “безкнижната” цивилизация: Сборник. София, 2006, с. 505–513.
Бенбасат, Алберт. Посттоталитарни трансформации в българското книгоиздаване до средата на 90-те години. // България в Европа. Международна научно-практическа конференция, 2–4 юни 2006 г. София: Горекс Прес, 2006, с. 448–457.
Бенбасат, Алберт. Университетската книга на българския пазар. // Бизнес среда на книгата. Сб. с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, с. 31–39.

Бенбасат, Алберт. Панаирът не е книжарница. Втора серия. // Print-Pack Magazine, №1, 2007.


Бенбасат, Алберт. Книги за книгоиздателския бизнес. // Print-Pack Magazine, №3, 2007.
Бенбасат, Алберт. Най сетне книга за българския преводачески елит. // Print-Pack Magazine, №4, 2007.
Бенбасат, Алберт. Гугълите. // Култура, №23, 13 юни 2007.
Бенбасат, Алберт. Опитомяването на думите в образи. // Print-Pack Magazine, №5, 2007.
Бенбасат, Алберт. Ще се окаже ли прав Бредбъри? Комиксът – мост между цивилизацията на словото и образа. // Print-Pack Magazine, №6, 2007.
Бенбасат, Алберт. Паралелното книгоиздаване. Книгата и вестникът. // Библиотеки, четене, комуникации: Сб. с доклади на Научната конференция, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, РНБ “П. Р. Славейков”, ноември 2006 г. – В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007.
Бенбасат, Алберт. За Валери Петров: по конспект. // Print-Pack Magazine, №1, 2008.
Бенбасат, Алберт. Еротика по пощата. // Print-Pack Magazine, №2, 2008.
Бенбасат, Алберт. За Арманд Барух – пристрастно: Предговор. // Барух, Арманд. Януарска пролет. Състав. Виктор Барух, Алберт Бенбасат. – София: Български писател, 2008.
Бенбасат, Алберт. За и против “гугълите”. // Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията: Сб. с доклади Национална кръгла маса, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 24-25 април 2007 г. – В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008.
Бенбасат, Алберт. Мафия – книга – медия – бум!. // Култура, №19, 23 май 2008.
Бенбасат, Алберт. На книжен панаир в Солун. // Print-Pack Magazine, №3, 2008.
Бенбасат, Алберт. Българската книга – конвертируема валута. // Библиотеки, четене, комуникации: Сб. с доклади на Научната конференция, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методии”, РНБ “П. Р. Славейков”, ноември 2007. – В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008.
Бенбасат, Алберт. Поредицата “Университетска библиотека” – институционализация на академичната книга. // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, ФЖМК. Т. 15, 2009, с. 51–60.
Бенбасат, Алберт. Книжният “Славейков” – помръкнала слава и неясно бъдеще. // Култура, №1, 9 ян. 2009, с. 5.
Бенбасат, Алберт. Универсален издател и меценат. 130 години от рождението на Александър Паскалев. // Библиотека, ХVІ, 2009, №4.
Бенбасат, Алберт. Универсалният издател и меценат Александър Паскалев. // 130 г. от рождението на книгоиздателя Александър Паскалев. Хасково: Община Хасково, Регионален исторически музей – Хасково, 2009, с. 1–8.
Бенбасат, Алберт. Редакторът – тази изчезваща порода. // Библиотеки, четене, комуникации: Сб. доклади на Седмата научна конференция, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, РНБ “П. Р. Славейков”, 21-22 ноември 2008. – В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 130–138.
Бенбасат, Алберт. Завършител и възродител. // Златните зърна на Славчо Атанасов – златни зърна в българската култура: Юбилеен сборник, посветен на 100-години от рождението на Славчо Атанасов и 70-години от създаването на Библиотека “Златни зърна”. София: Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 24–29.
Бенбасат, Алберт. Великотърновското издателство “Слово”: превръщане на провинциалната медия в национална. // Между традицията и модерността: Сб. с доклади на Националната научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии, 11 юни 2009 г. В. Търново. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 159 – 172.
Бенбасат, Алберт. Щрихи към медийния образ на българската книга. // Книгоиздаване и медии. Сб. с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2007 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2009, с. 20–27.
Бенбасат, Алберт. Българското книгоиздаване през последните двайсет години. // 4Publishing, №1, 2009, с. 34–38.
Бенбасат, Алберт. Повече от колега, повече от приятел. // Лабиринтите на Психея. Сб. по случай 65 години от рождението на проф. дфн Любен Бумбалов. София: Гражданско дружество “Критика”, 2011.
Бенбасат, Алберт. Софийският панаир на книгата в балкански контекст. // Панаирът на книгата – български и балкански измерения: Сборник. Състав. А. Бенбасат. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, с. 11–18.
Бенбасат, Алберт. Книжен дефицит и филтър. // Библиотека, 2010, №5, с. 37–39.
Бенбасат, Алберт. Пиянството на един четящ народ. Преходът в системата на книгата. // Преход в медиите и медии в преход. Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009 г. София: Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, 2010, с. 213–219.
Бенбасат, Алберт. Виртуалната книга и законът. // Култура, №37, 29 окт. 2010, с. 9.
Бенбасат, Алберт. Пръв сборник, посветен на Панаира на книгата. // 4Publishing, 2011, №2, с. 61–62.
Бенбасат, Алберт. Книгоиздаване ХХІ век – утопии и реалности. // Библиотека, 2011, №4, с. 10–18.

Бенбасат, Алберт. Образът на книгата във виртуалния свят. // Библиотеки, четене, комуникации: Сб. доклади на Деветата научна конференция, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, РНБ “П. Р. Славейков”, 17-18 ноември 2010. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 135–142.Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Рецензент
Далчев, Атанас. Писма. Рец. Алберт Бенбасат. – София: Аргус, 2007.
С отговорност пред “лицето” на книгата. (Рец. за Тотоманова, А. Книгата и нейното “лице”. – София: Нар. Библ. “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008). // Библиотека, ХVІ, 2009, №1, с. 56–58.
Преводът – лица и маски. (Рец. за кн. “Преводът – лица и маски” от Е. Басат). // Библиотека, 2011, №2, с. 56–57.

Доклади на национални научни форуми
Университетската книга на българския пазар. Доклад на Национален семинар “Бизнес среда в книгоиздаването и книготърговията” – СУ, ФЖМК, ноември 2004 г.
Праворазбраната комерсиализация. Началото на масовото книгоиздаване в България. Доклад на Научната конференция “Библиотеки, четене, комуникации – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методии”, ноември 2004.
Непрофесионално отношение на издателите към книгата. Доклад на Кръгла маса “Книга и общество” – Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, април 2005 г.
Кръгла маса “Евроинтеграцията и пространството на книгата”, София, 26 май 2006 г.
Паралелното книгоиздаване. Книгата и вестникът: Доклад на Научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации” – ВТУ “СВ. Св. Кирил и Методий”, 22 – 23 ноември 2006 г.
За и против гугълите: Доклад на Национална кръгла маса “Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията” – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 24-25 април 2007 г.
Българската книга – конвертируема валута: Доклад на Научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методии”, РНБ “П. Р. Славейков”, ноември 2007.

Щрихи към медийния образ на българската книга: Доклад на Научния семинар “Книгоиздаване и медии”, пров. 23 ноември 2007, ФЖМК.


Редакторът – тази изчезваща порода: Доклад на Седмата научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, РНБ “П. Р. Славейков”, 21-22 ноември 2008.
Великотърновското издателство “Слово”: превръщане на провинциалната медия в национална: Доклад на Националната научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии “Между традицията и модерността”, 11 юни 2009 г. В. Търново.
Балканският Франкфурт? Софийският панаир на книгата в балкански контекст: Доклад на Научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации” – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, РНБ “П. Р. Славейков”, пров. на 16-17 ноември 2009 г.
Пиянството на един четящ народ. Преходът в системата на книгата: Доклад на Четвъртата международна научна конференция “Журналисти по теория, журналисти на практика”: “Медии и преход в регионален и глобален контекст – балканска перспектива”, пров. на 3 декември 2009 г. във ФЖМК.
Културна и бизнес ефективност на Софийския международен панаир на книгата в контекста на балканските панаири на книгата: Доклад на Кръгла маса в рамките на Панаира на книгата – София, 4 декември 2009 г.
Книгата във виртуалното пространство: Доклад на Научна конференция “Библиотеки, четене комуникации” – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, проведена на 16–17 ноември 2010 г.
Образът на книгата във виртуалния свят: Доклад на Националния научен семинар “Книгата във виртуалния свят” – Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”, проведен на 14 дек. 2010 г.

Книгоиздаване ХХІ век – утопии и реалности: Доклад на Кръгла маса по случай 23 април – международен ден на книгата, Уни БИТ, 19 апр. 2011 г.

Електронната книга – алтернатива и/или икономически интерес: Доклад на ІХ национална научна конференция с международно участие “Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”, УниБИТ, 1 ноем. 2011.

ДОЦ. Д-Р АНДРЕАНА ЕФТИМОВА
Забележка: До 2001 г. публикациите са под името Андреана Предоева.
Дисертационен труд
Предоева, Андреана Борисова. Невербални (паралингвистични) средства в публицистичните телевизионни предавания: Дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен "доктор". Науч. рък. доц. д-р Пенка Балтова; Рец. проф. д-р Моско Москов, проф. д-р Михаил Виденов. – София, 2000. – 196 с. Диплома №27034 / 25.01.2001, утв. с протокол №11 / 08.11.2000.

Автореферат: София, 2000. – 37 с.Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Ефтимова, Андреана. Невербалната комуникация в телевизията: Психолингвистична и семиотична перспектива: Монография. – София: Сема-РШ, 2002. - 138 с.
Ефтимова, Андреана и др. Езикова и комуникативна компетентност. – София: Сема-РШ, 2004. – 163 с. В съавт. с: П. Илиева-Балтова, К. Молле.
Ефтимова, Андреана. Ефективната невербална комуникация. – София: Сиела, 2008. - 161с.
Ефтимова, Андреана. Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. - София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2010. - 238 с.
Ефтимова, Андреана. Есето в академичната и журналистическата практика. – Велико Търново: Фабер, 2011. - 176 с.
Ефтимова, Андреана. Невербалната комуникация: медии и медиатори. – София: Сиела, 2011. - 200 с.

 
Учебници и учебни помагала


Ефтимова, Андреана и др. Учебник по български език за чужденци - общ курс. – София: УИ "Св. Климент Охридски", 2006, 2007 (второ издание). – 343 с. В съавт. с: Е. Хаджиева, Н. Гарибова, М. Пацева.
Ефтимова, Андреана и др. Тетрадка по български език за чужденци – общ курс. – София: УИ "Св. Климент Охридски", 2006, 2007 (второ издание). – 70 с. В съавт. с: Е. Хаджиева, Н. Гарибова, М. Пацева.
Ефтимова, Андреана и др. Примерни тестове за изпита по български език и литература. Учебно помагало за изпита след 7. клас. – София: Диоген, 2007. – 110 с. В съавт. с: А. Панов.
Ефтимова, Андреана и др. Всички знания за теста по български език и литература. Учебно помагало за изпита след 7. клас. – София: Диоген, 2007. – 93 с. В съавт. с: А. Панов.
Ефтимова, Андреана и др. Български език като чужд. Тестове за нива А1, А2, В1, В2, С. – София: Д-р Иван Богоров, 2007. – 80 с. В съавт. с: Е. Хаджиева, Н. Гарибова, М. Пацева.
Ефтимова, Андреана и др. Български език като чужд - специалност право и специалност международни отношения. – София: Д-р Иван Богоров, 2007. - 124 с. В съавт. с: Е. Хаджиева.
Ефтимова, Андреана и др. Примерни тестове за държавния зрелостен изпит по български език и литература. –София: Диоген, 2007. - 110 с. В съавт. с: А. Панов.
Ефтимова, Андреана и др. Всички знания за държавния зрелостен изпит по български език и литература. – София: Диоген, 2007. - 93 с. В съавт. с: А. Панов.
Ефтимова, Андреана и др. Български език като чужд - специалност журналистика. – София: Д-р Иван Богоров, 2008. - 177 с. В съавт. с: Е. Хаджиева, Н. Гарибова.
Ефтимова, Андреана и др. Български език като чужд за студенти филолози. – София: Д-р Иван Богоров”, 2008. - 160 с. В съавт. с: Е. Хаджиева, М. Каменова.
Ефтимова, Андреана и др. Български език като чужд за студенти хуманитаристи. – София: Д-р Иван Богоров, 2008. - 172 с. В съавт. с: Е. Хаджиева, М. Каменова.
Ефтимова, Андреана и др. Български език като чужд. Стил и жанрови модели. – София: Д-р Иван Богоров, 2008. - 120 с. В съавт. с: Е. Хаджиева.
Ефтимова, Андреана и др. Български език като чужд за студенти медици. – София: Д-р Иван Богоров, 2008. - 175 с. В съавт. с: Е. Хаджиева.
Ефтимова, Андреана и др. Тестове по български език и литература за конкурсен изпит след завършен 7. клас. – Велико Търново: “Фабер”, 2009. - 118 с. В съавт. с: Йордан Ефтимов.
Ефтимова, Андреана и др. Тестове по български език и литература за държавен зрелостен изпит. – Велико Търново: “Фабер”, 2009. - 148 с. В съавт. с: Йордан Ефтимов.
Ефтимова, Андреана и др. Български език като чужд. Тестове за нива А1, А2, В1, В2, С1, С2. – София: “Д-р Иван Богоров”, 2009. - 85 с. В съавт. с: Е. Хаджиева, Н. Гарибова, Е. Руневска.
Ефтимова, Андреана и др. Български език и литература. Всички знания за външно оценяване и изпити след 7. клас. – Велико Търново: „Фабер”, 2010. - 104 с. В съавт. с: Александър Панов.

Речници
Български асоциативен речник. Прав и обратен. – София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003. – 150 с. В съавт. с: П. Балтова, А. Липовска, К. Петрова.
Славянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, украинский. – Москва: Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский государственный лингвистический университет, Российская академия наук, Институт Языкознания, 2004. – 791 с. В съавт. с: Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова, Ю. Н. Караулов, Е. Ф. Тарасов (за руски език), И. И. Савицкая (белоруски език), П. Илиева-Балтова, А. Липовска, К. Петрова, Н. Деренжи (български език), Т. И. Крыга (украински език).

Студии и статии
Езикът на телевизионната публицистика. // Краят на века - раздели, носталгии, надежди. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2000, с. 365-370.
Синтактични закономерности при употребата на паралингвистични средства в публицистични телевизионни предавания. // Език и литература (София), 2000, №2, с. 95-110.
Паралингвистичен идиолект (наблюдения върху поведението на водещи в публицистични телевизионни предавания по БНТ). // Проблеми на българската разговорна реч. Кн. 5. Велико Търново: Faber, 2001, с. 208-217.
Полисемия или омонимия: невербални случаи в публицистичните телевизионни предавания. // Българският език през ХХ век. София: АИ "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, 2001, с. 387-393.
Академичното есе и чуждестранните студенти - бъдещи дипломати. // Languages for Specific Purposes. Варна: Стено, 2001, с. 69-73.
Кандидатпрезидентското тяло говори. // Медия & Реклама (София), декември 2001, с.19-22.
Също в: Кандидатпрезидентското тяло говори. // LiterNet, 21.08.2005, №8 (69). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/president.htm
Преводачът в телевизионното студио. // Проблеми на социолингвистиката. VII. София: Международно социолингвистическо дружество, Делфи, 2002, с. 203-207.
Невербалните (паралингвистичните) компоненти като пунктуационни знаци в продуцирането и възприемането на публицистични телевизионни предавания. // Litora Psycholinguistica: Сборник в чест на 60-годишнината на Пенка Илиева-Балтова. София: Сема - РШ, 2002, с. 290-294.
"Конфитюр".. "Мармалад" (психолингвистичен анализ на вицове с невербални компоненти) (в съавторство с К. Петрова). // Езикът и литературата - средство за (не)разбирателство. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003, с. 496-514.
Речеви стратегии в едно семейство с малко дете. // Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. София: Сема - РШ, 2003, с. 61-67.
Разказът на Мариус Куркински. // Езикът и литературата в епохата на глобализацията. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003, с. 260-265.
Невербални (паралингвистични) средства в публицистичните телевизионни предавания (Теоретични постановки). // LiterNet, 09.07.2003, №7 (44). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/neverbalni.htm.
Комуникативни стратегии в обучението по чужд език (психолингвистична перспектива). Студия. // Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФСлФ, София: УИ "Св. Климент Охридски". Т. 93-95, 2004, с. 67-109.
Вицове с невербални компоненти (в съавторство с К. Петрова). // Проблеми на българската разговорна реч. Кн. 6. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 201-210.
За есето - скучно, но питателно. // Varium est (приложение на "Литературен вестник" за университетска култура), №8, 25.02.-02.03.2004, с. 2, 7.
За партитурното описание на мултимодалната комуникация и приложението му при анализа на един вид дискурс. // Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Книга 2 – Езикознание. Т. 34, 2004, с. 117-130.
Комуникативни стратегии в обучението по чужд език - теоретични проблеми в психолингвистична перспектива. // LiterNet, 19.04.2005, №4 (65). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/komunikativni.htm
Можем ли да опишем пространството с думи и жестове (анализ на фрагмент от постановката на Мариус Куркински "Дамата с кученцето"). // LiterNet, 03.09.2005, №9 (70). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/marius.htm
Подреждане на проблемите при обучението по есе в НБУ. // LiterNet, 02.08.2005, №8 (69). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/ese.htm
Кандидатпрезидентското тяло говори (социолингвистичен поглед към дебатите в "Шоуто на Слави"). // Проблеми на социолингвистиката. Т. 8. Съвременни форми на съществуване на българския език. София: Международно социолингвистическо дружество, 2005, с. 140-145.
Обучаващата стратегия за "усвояване" на чужди езици и чужди светове. // Как с думи се правят светове. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2005, с. 485-495.
Стратегическата компетентност в чуждоезиковото обучение. // Език и стратегии в обучението. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 285-295.
Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникация. // Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Международно социолингвистическо дружество, 2005, с. 379- 388.
Към общ модел на комуникативната компетентност в езиковото обучение. // Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс (Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев). София: Булвест 2000, 2005, с. 65-72.
Комуникацията лекар-пациент в общество с протичаща здравна реформа. //

Бъдещето на здравната политика: от информирано съгласие към информиран избор: Доклади от Международната конференция “ ”, София, 1-2 декември 2005 г., Шератон София Хотел Балкан, организатор Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване – София. Публикацията е в електронен вид на английски и на български език в CD 5055H1212 12326 13 HK, МИЗЗО 2005©.


Социалните роли лекар - пациент (социолингвистичен и социокултурен анализ). // Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 241-248.
Фотографията и стереотипният публичен/частен образ на Балканите в обучението по чужд език. // Балканистичен форум. Благоевград: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2006, №1-2-3, с. 244-253 с.
Неспонтанната реч на спортните коментатори. // Политики на различието, езици на близостта, Науч.ред. В. Стефанов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2006, с. 465-474.
Понятието за демокрация в езиковото съзнание на българина (образователни перспективи). // Публична комуникация, глобализация и демокрация. София: ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски", 2006, с. 202-212.
Аргументът в академичното есе: да се договорим. // Език и литература (София), №1-2, 2006, с. 157-167.
Към общ модел на комуникативната компетентност в езиковото обучение. // LiterNet: Ел. списание, 26.01.2007, №1 (86). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/kompetentnost.htm
Социалните роли лекар - пациент (социолингвистичен и социокултурен анализ). // LiterNet: Ел. списание, 13.08.2007, №8 (93). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/socialnite.htm
Езикът на спортните коментари: език на войната или език на поезията. // Комуникация, спорт и култура. София: ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски", 2007, с. 276-284.
Анатомия на аргументативните грешки. // Български език и литература, №2, 2007, с. 3-21. Също: LiterNet: Ел. списание, 15.06.2007, №6 (91). Available from: http://liternet.bg/publish9/aeftimova/anatomiia.htm
Видове информация за говорещия в дискурса. // Езиков свят. Благоевград: Университетско издателство “Неофит Рилски”, т. 4, 2007, с. 13-24.
Невербални маркери на междукултурните различия. //Културно разнообразие и комуникация между културите: Доклади на Десетата юбилейна международна научна конференция, София, 18-19 май 2007, 15 с. (ръкопис).
"Matrix Comparison": латентен семантичен анализ на термини от модели на комуникативната компетентност. // Матрицата - властта на подобието. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2008, с. 259-269.
Разговорна реч или “стерилен” книжовен език в обучението по български език като чужд. // Проблеми на социолингвистиката IX. Агресията на уличния език. София: Изд. Международно социолингвистическо дружество; ИК “Знак`94”, 2008, с. 137-140.
Реториката на спортните коментари по телевизията – резултат от литературното образование?. // Литературата, №4. София, 2008, с. 228 – 238.
Образи в медиите: стереотипи на Балканите. // Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност: Доклади на ХI-тата международна научна конференция, организирана от Катедрата на ЮНЕСКО „ Комуникация и връзки с обществеността ” към Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „ Св. Климент Охридски ”, София, 14-15 ноември 2008 г., 20 с. (ръкопис)
Наречията като маркери на говорещия. // Отговорността пред езика. Кн. 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2009, с. 110-118.
Релацията наречие-прилагателно име. // Езиков свят. Том 7. Кн. 1. Благоевград: Университетско издателство “Неофит Рилски”, 2009, с. 41-47. Available from: http://www.belb.net/spisanija/ezikov_svjat/tom7-kn1/03_andreana_41_46_last.DOC.pdf
Синтактичното наречие в обучението по български език като чужд. // ORATIO VITAE SIMULACRUM (Словото е отражение на живота): Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева, Велико Търново: Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 405-425.
Психолингвистиката - (не)осъщественият проект. // Филологическият проект на ХХI век. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2009, с. 180-196.
Релацията наречие-съществително име в обучението по български език като чужд. // Българска реч, Кн. 3. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 105-117.
Езиковата картина на българското от близкото минало в учебник по български език за чужденци. // Преходи и граници – Сборник доклади от XV-годишна научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 537-542.
Междуезикови контакти между български и руски език - трансфер и интерференция (в съавт. с Е. Хаджиева). // Диалогът между културите. Локални светове, глобални предизвикателства, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2010, с. 173-181.
Релацията наречие-вид на глагола – “локално” или “глобално” предизвикателство в обучението по български език като чужд. // Диалогът между културите. Локални светове, глобални предизвикателства, София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2010, с. 429-444.
Отношенията наречие-вид на глагола в рамките на теорията за функционално-семантичните категории. // Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 389-406.
Билингвизъм и диглосия на децата от етническите общности в езиковото образование. // Продължаващото обучение на учителите (пред предизвикателствата на интеркултурния диалог, социалната солидарност и демократичните ценности), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2010, с. 7-14. Available from: http://www.lll-teachers.eu/doclads/d9.pdf

Също под заглавие „Билингвизъм и диглосия на децата от етническите общности и проблеми в езиковото образование”. // Български език и литература, София: МОМН, 2010, №4, с. 36-40.


“Народният” език в “народната” аптека. // LiterNet: Ел. списание, №8 (129), август 2010. Available from: http://liternet.bg/e-zine.
Стратегии за кооперативност в диалога. // Проблеми на устната комуникация, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, №8, с. 144-149.
Отношенията наречие-вид и време на глагола – голямото предизвикателство в обучението по български език като чужд. // Световната криза и икономическото развитие (Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция), Варна: Изд. „Наука и икономика” при ИУ-Варна, 2010, т. 4, с. 37-50.
Проблеми при пренасянето на части от думи. // Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма, Пловдив: Издателство „Контекст”, 2010, с. 224-229.
Оценяване на есе в електронна среда (наблюдения над програмата за електронно обучение WriteToLearn). // Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, №2, 2010 (год. XIX), с. 76-91.
Медийната езикова вакханалия. // Език, морал, отговорност (сб.), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2011, с. 133-136.

Също в „Медии и обществени комуникации”: Ел. списание, №8, 26.01.2011. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=132


Психолингвистика – що е то?. // Littera&Lingua: Ел.списание, (гост-редактори Ю. Стоянова, А. Ефтимова), пролет 2011. Available from: http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg
Някои наблюдения върху участието на текста в теста . // Литературен вестник, Год. 20, №17, 11-17.05.2011, с.15.
Аргументативното писане в журналистическите жанрове: есето. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС /"Алма комуникация". 2011, №10. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=149
Компрометират ли се думите? (асоциативното поле на думата демокрация в съвременното езиково съзнание). // Психология и лингвистика (Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов), София: Просвета, 2011, с. 212-221.
“Народният” език в “народната” аптека. // Проблеми на социолингвистиката: Езикът и социалният опит, Т. 10, София: Международно социолингвистическо дружество и ИК „Знак`94”, 2011, 391-394.
Сигналите за обратна връзка при двама телевизионни водещи – харесвам те/ не те харесвам…. // Newmedia21: Ел. Списание, 30.11.2011. Available from:
http://www.newmedia21.eu/analizi/signalite-za-obratna-vrzka-pri-dvama-televizionni-vodeshhi-haresvam-te-ne-te-haresvam
Релацията наречие–време в обучението по български език като чужд. // Научни трудове в памет на Георги Герджиков, УИ “Св. Климент Охридски”, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2011, с. 255-267.
Невербалната комуникация в литературата. // Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Върбан Вътов, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 225-232.
Сигнали за обратна връзка в два телевизионни жанра – интервю и дискусия. // Актуални проблеми на устната комуникация. Доклади на IX международна конференция с международно участие, Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 28-29 окт. 2011 г., 15 с. (ръкопис)
Междуезикови контакти между български и руски език - трансфер и интерференция (в съавт. с Е. Хаджиева). // Диалогът между културите. Локални светове, глобални предизвикателства, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, с. 174-182.
Релацията наречие-вид на глагола – “локално” или “глобално” предизвикателство в обучението по български език като чужд. // Диалогът между културите. Локални светове, глобални предизвикателства, София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2012, с. 433-448.
Маркери на разговорността в медийния текст // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката (Сборник с доклади от международна научна конференция), Варна: Наука и икономика, т. IV, 2012, с. 491-508. Също като: Има ли разговорност в медийния текст?. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2012, №13. Available from: www.media-journal.info
Устни и разговорни маркери като знаци за разговорност в медийния текст // сп. Български език и литература, LIV, №4, 2012, с. 311-332. Също като: Около понятието за разговорност в медийния текст. // Годишник на ФЖМК, Т.19. София, 2012. (под печат)
Езиковата политика на страниците на сп. „Български книжици” (за периода 1958-1960 г.) // Сборник в чест на проф. Филип Панайотов (под печат)
Тематизиране на възрастта в жълтата преса // Сборник от Единадесета конференция на Международното социолингвистическо дружество – София, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков „Езикът във времето и пространството”, София, 26-27 октомври 2012 г. (под печат)
Какво „помни” популярната преса? // Традиционна международна научна конференция на ФСлФ на тема: „Езици на паметта в литературния текст”, София, 26-27 април 2013 г. (под печат)
Журналистически социолекти и регистри – дефиниране и типология // Сборник в чест на проф. Бистра Алексиева (под печат)

Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти
download -> Конкурс за избор на доцент по направление 1 Филология (британска култура и литература), обявен в дв бр. 64 от 05. 08. 2014 г., ст


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница