Б-22. Изисквания за качество на ябълкистраница1/4
Дата01.04.2017
Размер0.66 Mb.
#18237
  1   2   3   4
Приложение № 2

към чл. 8

Б-22. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ЯБЪЛКИ1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на ябълките се отнасят за културните сортове от вида Malus domestica Borkh.., предназначени за консумация в прясно състояние.2.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Ябълките от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат: • цели;

 • здрави; не се допускат загнили или развалени плодове, негодни за консумация;

 • чисти, практически без видими странични примеси;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без чужд мирис и/или вкус.

Ябълките трябва да бъдат откъснати внимателно.

Развитието и състоянието на ябълките трябва да бъдат такива, че те да могат: • да продължат процеса на зреене и да достигнат необходимата степен на зрялост съгласно характеристиките на сорта (1)(2).

2.2. Класификация

Ябълките се класифицират в три класа на качество.2.2.1. Клас “Екстра”

Ябълките от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. По отношение на формата, размера и оцветяването те трябва да притежават всички основни характеристики, типични за сорта (3). Дръжките им трябва да бъдат цели.

Плодовото месо трябва да бъде напълно здраво.

Ябълките трябва да бъдат без дефекти. Допускат се съвсем незначителни дефекти по кожицата при условие, че те не влошават общия външен вид на ябълките, качеството, тяхната съхраняемост и търговския вид в опаковката.2.2.2. Клас I

Ябълките от този клас трябва да бъдат с добро качество. По отношение на формата, размера и оцветяването те трябва да притежават всички основни характеристики, типични за сорта (3).

Плодовото месо трябва да бъде напълно здраво.

Допускат се следните незначителни дефекти по отделния плод при условие, че те не влошават общия външен вид на ябълките, качеството, тяхната съхраняемост и търговския вид в опаковката: • незначителни дефекти във формата;

 • незначителни дефекти в развитието;

 • незначителни дефекти в оцветяването;

 • незначителни дефекти по кожицата, които не трябва да превишават:

 • дефекти с продълговата форма с дължина до 2 см;

 • други дефекти с обща повърхност до 1 см2, с изключение на краста (Venturia inaequalis), които не трябва да превишават 0.25 см2 от общата площ;

 • незначителни набивания с размери не по-големи от 1 см2 от общата повърхност и без изменение в оцветяването.

Дръжките на ябълките могат да липсват при условие, че дръжчената ямичка е чиста и кожицата около нея не е повредена.

2.2.3. Клас II

Към този клас се отнасят ябълки, които не могат да се отнесат към клас “Екстра” и клас І, но съответстват на посочените минимални изисквания (1).

Плодовото месо трябва да бъде без значителни дефекти.

Допускат се следните дефекти при условие, че ябълките запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката: • дефекти във формата;

 • дефекти в развитието;

 • дефекти в оцветяването;

 • дефекти по кожицата, които не трябва да превишават:

 • дефекти с продълговата форма с дължина до 4 см;

 • други дефекти с обща повърхност до 2,5 см2, включително незначителни набивания с промяна на оцветяването, с изключение на краста (Venturia inaequalis), които не трябва да превишават 1 см2 от общата площ;

 • незначителни набивания с обща повърхност до 1,5 см2, с леко изменение в оцветяването.

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя по диаметъра на най-голямото напречно сечение или по теглото.

Когато размерът се определя по диаметъра, минималният размер е задължителен за всеки клас и е, както следва (*):

Клас “Екстра”

Клас I
Клас II

Сортове с едри плодове (1)

65 мм

60мм

60 мм

Други сортове

60 мм

55 мм

50 мм

(1) Неизчерпателният списък на сортовете с едри плодове е посочен в приложението.

Когато размерът се определя по теглото, минималното тегло е задължително за всеки клас и е, както следва (*):


Клас “Екстра”

Клас I
Клас II

Сортове с едри плодове (1)

110 грама

90 грама

90 грама

Други сортове

90 грама

80 грама

70 грама

(1) Неизчерпателният списък на сортовете с едри плодове е посочен в приложението.

Забележка: (*) До 31 юли 2005 г. се прилагат, следните разпоредби по отношение на размера:

(а) Когато размерът се определя по диаметъра, минималният размер е задължителен за всички класове, както следва:


Клас “Екстра”

Клас I
Клас II

Сортове с едри плодове (1)

70 мм

65мм

65 мм

Други сортове

60 мм

55 мм

55 мм

(1) Неизчерпателният списък на сортовете с едри плодове е посочен в приложението.

(б) Когато размерът се определя по теглото, минималното тегло е задължително за всеки клас и е, както следва (*):

Клас “Екстра”

Клас I
Клас IIСортове с едри плодове (1)

140 грама

110 грама

110 грамаДруги сортове

90 грама

80 грама

80 грама
(1) Неизчерпателният списък на сортовете с едри плодове е посочен в приложението.


За да има еднородност по отношение на размера в опаковката:

 Когато размерът се определя по диаметъра, разликата в диаметъра на плодовете в една и съща опаковка не трябва да бъде по-голяма от:

 5 мм - за плодове от клас “Екстра” и за плодове от клас I и клас II, които са опаковани в редици и слоеве (2);

 10 мм - за плодове от клас І, които са в насипно състояние в опаковката или са в търговски опаковки (3);

 Когато размерът се определя по теглото, разликата в теглото на плодовете в една и съща опаковка не трябва да бъде по-голяма от:

 20% от средното индивидуално тегло на плодовете - за плодове от клас “Екстра” и за плодове от клас І и клас ІІ, които са опаковани в редици и слоеве,

 25% от средното индивидуално тегло на плодовете - за плодове от клас І, които са в насипно състояние в опаковката или са в търговски опаковки.
Няма установени ограничения за плодовете от клас II, които са в насипно състояние в опаковката или са в търговски опаковки.

4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на ябълките, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас "Екстра"

Допуска се наличие до 5 % от броя или теглото на ябълките да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас І.4.1.2. Клас I

Допуска се до 10 % от броя или теглото на ябълките да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответства на допустимите отклонения за клас ІІ.4.1.3. Клас II

Допуска се до 10 % от броя или теглото на ябълките да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допускат загнили или развалени плодове, негодни за консумация. От тези 10% не повече от 2% могат да бъдат плодове със следните дефекти: • сериозни нападения от корковидна болест (горчиви ядки) или встъкляване на плодовото месо;

 • незначителни наранявания или незараснали пукнатини;

 • съвсем незначителни следи от гниене;

 • наличие на вредители вътре в плода и/или повреди, нанесени на плодовото месо от такива вредители.

4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото

За всички класове:

Допуска до 10% от броя или теглото да бъдат ябълки с размер непосредствено над или под размера, отбелязан на опаковката; а за ябълките, попадащи в групата на най-малкия допустим размер, се допуска максимално отклонение от: • 5 милиметра под минималния диаметър, когато размерът се определя от диаметъра,

 • 10 грама под минималното тегло, когато размерът се определя от теглото.


5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от ябълки с един и същ произход, сорт, качество и размер (ако се изисква определяне на размера), както и с еднаква степен на зрялост.

Ябълките от клас “Екстра” трябва да бъдат с еднаква степен на оцветяване.

Търговски опаковки с нетно тегло до 5 кг могат да съдържат смеси от ябълки с различни сортове, при условие че ябълките са еднородни по отношение на качеството, и за всеки сорта - по отношение на произхода, размера (когато се изисква определяне на размера) и степента на зрялост.

Ябълките могат да бъдат смесвани, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.5.2. Опаковка

Ябълките трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им. Търговските опаковки с нетно тегло над три килограма трябва да бъдат достатъчно твърди, за да се осигури правилното запазване на продуктите.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.

5.3. Търговски вид

Ябълките от клас “Екстра” трябва да бъдат опаковани на слоеве.


6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • "Ябълки", когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън.

 • Наименование на сорта или сортовете, при необходимост.

 • Когато търговски опаковки съдържат смес от ябълки от различни сортове, наименование на всеки един от различните сортове в опаковката.

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

Когато търговски опаковки съдържат смес от ябълки от различни сортове и с различен произход, страната на произхода трябва да бъде посочена до наименованието на всеки един от тези сортове

6.4. Търговски характеристики

 • Клас;

 • Размер на ябълките или за ябълки, опаковани на слоеве - брой на отделните плодове в опаковката.

Идентифицирането на размера трябва да се изрази:

 • за ябълки, за които се изисква еднородност - чрез минималния и максималния диаметър или чрез минималното и максималното тегло;

 • за ябълки, за които не се изисква еднородност - чрез диаметъра или теглото на най-малкия плод в опаковката, следван от думите “и повече” или “+” или еквивалентно название или, при необходимост, следвано от диаметъра или теглото на най-големия плод.

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.-----------------------------------------------
Приложение


 1. ГРУПИРАНЕ НА ЯБЪЛКИТЕ СПОРЕД ОЦВЕТЯВАНЕТО, ГРУПИ НА ОЦВЕТЯВАНЕТО И КОДОВЕ

Група на оцветяването

А

(Сортове с червена окраска)В

(Сортове със смесен червен цвят)С

(Сортове, оцветени на ивици, но слабо оцветени)D

(Други сортове)Обща повърхност на плода с червено оцветяване, характерно за сорта

Обща повърхност на плода със смесено червено оцветяване, характерно за сорта

Обща повърхност на плода с бледо червено оцветяване, леко зачервяване или оцветяване на ивици, характерно за сорта

Клас“Екстра”

3/4

1/2

1/3

Няма изискване по отношение на степента на оцветяване в червено

Клас І

1/2

1/3

1/10

Клас ІІ

1/4

1/10

-

Каталог: web -> odz gabrovo -> Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към ч
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-20. Изисквания за качество на цитрусови плодове област на приложение
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-11. Изисквания за качество на лешници с Черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А-12. Изисквания за качество на краставици
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-23. Изисквания за качество на ягоди
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А изисквания за качество на зелен фасул
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-18. Изисквания за качество на сливи
Plodovezele -> Към чл. 8 Б изисквания за качество на кайсии


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница