Б а л а н с на “дървообработване-вт” ад гр. В. Търново към 31 март 2008 годинастраница1/2
Дата11.03.2018
Размер0.57 Mb.
#61729
  1   2
Б А Л А Н С

на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ” АД гр.В.Търново

към 31 март 2008 година

хил.лв.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Текуща година

Предходна годинаАКТИВИ1.
2.

3. 4.

5

6.7.

Нетекущи активи

Имоти, машини и съоръжения

(Дълготрайни материални активи)

Нематериални активи

Финансови активи

Инвестиции в асоциирани предприятия

Дългосрочни вземания

Активи по отсрочени данъци

Други нетекущи активи

8254
9


23

8192
9

23

Сума на нетекущите активи

8286

8224

1.

2.3.

4.

5.6.

7.


Текущи активи

Материални запаси

Търговски и други вземания

Парични средства и еквиваленти

Инвестиции за продажба

Текущи данъчни вземания

Нетекущи активи за продажба

Други текущи активи


4329


2094

494
1124160


1747

680
136Сума на текущите активи

7029

6723
Сума на активите

15315

14947
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ


СОБСТВЕН КАПИТАЛ


1.
2.

3.

4.


А. Капитал на предприятието

Акционерен капитал

в т.ч. малцинствено участие

Резерви


Печалба/загуба от минали периоди

Печалба/загуба от текущия период


3315


65

2789


882

23

3315

65

278918

864

Сума на собствения капитал

7009

6986
ПАСИВИ


1.

2.3.

4.

5.
Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми

Дългосрочни задължения

Пасиви по отсрочени данъци

Приходи за бъдещи периоди

Други нетекущи пасиви


824


1263

69

775

1032


56

Сума на нетекущите пасиви

2156

1863

1.

2.3.

4.

5.6.

7.


Текущи пасиви

Търговски и други задължения

Банкови заеми

Търговски заеми

Текуща част от дългосрочни задължения

Дължими текущи данъци

Краткосрочни провизии

Нетекущи пасиви за продажба

Други текущи пасиви

694


3803

1016


621

16

930

3443


985

728


12
Сума на текущите пасиви

6150

6098
Сума на пасивите

8306

7961
Сума на пасивите и собствения капитал

15315

14947
Условни активи

Условни пасиви380

503


380

503


Дата: 25.04.2008г.

Съставител:......................... Ръководител:..............................

СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ” АД град В.Търново

към 31 март 2008 година

хил.лв.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Текуща година

Предходна година

1.

2.

3.


4.

5.


6.


7.


Дълготрайни материални активи

а) Земи/терени

б) Сгради

в) Машини

г) Съоръжения

д) Транспортни средства

е) Компютърна техника

ж) Обзавеждане и трайни активи

з) Разходи за придобиване и ликвидация на

дълготрайни материални активи

Материални запаси

а) Материали

б) Продукция

в) Стоки


г) Незавършено производство

Търговски и други вземания

а) Вземания от клиенти

в т.ч. вземания от свързани лица

б) Вземания по предоставени аванси

в) Съдебни и присъдени вземания

г) Вземания по предоставени заеми

д) Вземания от бюджета

д) Други вземания

Нетекущи пасиви

а) Търговски заеми във валута

б) Банкови заеми в чуждестранна валута

в) Дългосрочни задължения

г) Пасиви по отсрочени данъци

д) Приходи за бъдещи периоди-финансиране

е) Задължения по лизинг

Текущи пасиви

а) Задължения към доставчици

в т.ч. задължения към свързани лица

б) Задължения по получени аванси

в) Задължения за съучастия

г) Задължения към наети лица

д) Задължения по осигуряване

е) Други задължения

Акционерен капитал

Акции


а) Брой на емитираните акции

б) Номинална стойност на една акция

Резерви

а) Общи резервиб) Резерви от преоценки на активи и пасиви

в) Други резерви
8254

588


1367

4914


550

540


3

92
200

4329

1406


1270

10

16432094

1238


671

378


272

94

8131

2156


1263

824

69

694


249
35

22

18569

134


3315

3314568


3314568

1

278943

2659


87


8192

588


1374

5062


556

395


3

92
122

4160

1589


1182

3

13861747

1277


671

162


124

97

7017

1863


1032

775

56

930


429
33

22

21769

160


3315

3314568


3314568

1

278943

2659


87

Дата: 25.04.2008г.

Съставител:......................... Ръководител:..............................

О Т Ч Е Т З А Д О ХО Д И Т Е

(според същността на разходите)
на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД гр.В.Търново

към 31.03.2008година

хил.лв.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Текуща година

Предходна година

1.

2.

3.


4.
5.
6.
7.

8.

9.10.

11.


12.

13.
14.


15.

16.


17.

18.


Приходи

Други доходи

Промени в салдата на продукцията и

незавършеното производство

Балансова стойност на продадени стоки и

материали

Резултат от продажби на дълготрайни материални активи

Работа, извършена по стопански начин от

предприятието и капитализирана

Други суми с корективен характер

Разходи за суровини и материали

Разходи за външни услуги

Разходи за амортизации

Разходи за заплати (възнаграждения)

Разходи за осигуровки

Разходи/приходи от преоценки на активи и пасиви

Други разходи

в т.ч. провизии

Финансови приходи/разходи

Дял от печалбата на асоциирани предприятия

Печалба/загуба преди данъчно облагане

Разход за данък върху дохода

Печалба/загуба за периода

в т.ч. за: а) предприятието майка

б) малцинствено участие


1996

997
(23)


46

2(1966)

(64)


(209)

(497)


(96)

(25)
(138)


23
232477

751
(71)


258


2

(2220)


(290)

(200)


(400)

(110)


(24)
(68)
105
105Дата: 25.04.2008г.

Съставител:......................... Ръководител:..............................

О Т Ч Е Т З А Д О Х О Д И Т Е

(според функционалното предна-

значение на разходите)


на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ” АД гр.В.Търново

към 31.03.2008 година

хил.лв.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Текуща година

Предходна година

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10
11.

12.


13.

14.Приходи

Себестойност на продажбите

Брутна печалба

Други доходи

Разходи за продажби

Административни разходи

Други разходи

Печалба/загуба от оперативна дейност

Финансови приходи/разходи

Приходи/разходи от преоценки на активи и пасиви

Дял от печалбата на асоциирани предприятия

Печалба/загуба преди данъчно облагане

Разход за данък върху дохода

Печалба/загуба за периода

в т.ч. за: а) предприятието майка

б) малцинствено участие1996

(1545)


451
(5)

(285)
161

(138)

23
23

2477

(2023)


454
(24)

(257)
173

(68)

105
105
Дата: 25.04.2008г.Съставител:......................... Ръководител:..............................

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД гр.В.Търново

към 31.03. 2008 година

хил.лв.


СЪДЪРЖАНИЕ

Акционерен капитал

Общи резерви

Резерв от преоценки

Резерви от емисии на акции

Други резерви

Печалба/загуба минали години

Печалба/загуба от текущата година

Общо собствен капитал

Салдо към 31.12.2006 година

429

43

2662
2573

1776

351

7834

Промени в счетоводните политики

Преизчислено салдо

А. Промени в собствения капитал за 2006

1. Промени за сметка на собствениците

400400

2. Преоценки на имоти, машини и съоръжения

3. Преоценки на нематериални активи

(3)


(3)


4. Преоценки на финансови инструменти

5. Разпределение на печалба

в т.ч. за дивиденти


(2112)

2112

(2112)

2112


6. Покриване на загуби

7. Печалба/загуба за периода351

864

1215


8. Емисия на акции

9. Промени в счетоводни политики, грешки и други

10. Изменения за сметка на резервите

11. Други промени в

собствения капитал

2486


(2486)3

(351)

(348)

Салдо към 31.12. 2007

година

3315

43

2659
87

18

864

6986


Б. Промени в собствения капитал за 2008 година
1. Изменения за сметка на собствениците

в т.ч. увеличения

намаления


2. Преоценки на имоти, машини и съоръжения

в т.ч. увеличения

намаления


3. Преоценки на нематериални активи

в т.ч. увеличения

намаления


4. Преоценки на финансови инструменти

в т.ч. увеличения

намаления

5. Разпределение на печалби

в т.ч. за дивиденти


6. Покриване на загуби

7. Печалба/загуба за периода864

23

887


8. Емисия на акции

9. Промени в счетоводни политики, грешки и други

10. Доход, признат директно в собствения капитал

11. Други промени в собствения капитал

(864)

(864)


12. Изменение за сметка на резервите

Салдо към 31.03.2008 година

3315

43

2659
87

882

23

7009
Дата: 25.04.2008г.

Съставител:......................... Ръководител:..............................

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ” АД гр.В.Търново

за І-во тримесечие на 2008 година

хил.лв.
СЪДЪРЖАНИЕ

Текуща година

Предходна година

А

Парични потоци от оперативна дейност


1. Парични постъпления от клиенти

1948

2495
    1. Парични постъпления от клиенти по продажби на основна продукция

    2. Парични постъпления от клиенти по други продажби

1926
22


2433
62


2. Парични плащания на доставчици

3. Парични плащания на персонала

4. Парични плащания по осигуровки

Парични наличности от оперативна

дейност


1655

458


161
(326)

1843

369


150
1335. Платени такси, комисионни и други

подобни

6. Нетен размер от промените в обменнитекурсове

7. Нетен размер на други плащания и

постъпления


4
(1)


(97)

3
(1)


(53)
8. Платени данъци от печалбата

9

22
9. Възстановени данъци и осигуровки

  1. Други платени/получени средства по

оперативна дейност

235

142
Нетен паричен поток от оперативната дейност

(202)

196


Б

Парични потоци от инвестиционна дейност


1. Придобиване на дългосрочни инвестиции


2. Закупуване на дълготрайни материални активи

285

456

3. Постъпления от продажби на дълготрайни материални активи


6

4. Получени лихви, комисионни и други

подобни

5. Получени дивиденти

6. Постъпления от продажба на дългосрочни

инвестиции

7. Нетен размер на други плащания/

постъпления

Нетен паричен поток от инвестиционни дейности

(285)

(450)


В

Парични потоци от финансова дейност


1. Увеличение на основния капитал
200
2. Постъпления от текущи заеми

3. Постъпления от нетекущи заеми891

1955
4. Изплащане на задължения по заеми

5. Изплащане на задължения по финансов

лизинг

6. Изплатени лихви469
11

110


1627

73

7. Изплатени дивиденти


Нетен паричен поток, използван за финансова дейност

301

455

Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А+Б+В)

(186)

201

Парични средства и еквиваленти към началото на годината

680

371

Парични средства и еквиваленти в края на годината

494

572


Дата: 25.04.2008г.

Съставител:......................... Ръководител:..............................

Справка 01

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

(ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ)

хил.лв.

СЪДЪРЖАНИЕ

земи

Сгради

Машини и

Оборудванесъоръ-жения
трансп. средства

компютри

други

Разходи за придобиване

ОБЩО

Към 01 януари на предходна година

Отчетна или преоценена стойност

Натрупана амортизация

Балансова стойност598

598


1762
1109
653

10060
5775
4285

1073
646
427
707
219
488

50
46
4

139
104
35

55

55


14444
7899
6545

За предходната година

Начално салдо – баланс.ст-ст

Преоценка

Новопридобити активи

Отписани (по балансова стойност)

Начислена амортизация за периода

Крайно салдо балансова ст-ст

598

10
588

653
753


3

29

1374


4285
1384

607

5062427
152

23

556

488
34

127

3954
2

3

3


35
69

12

9255
2392
2325
122

6545
4786


2338

801


8192

Към 31 декември на предходната година

Отчетна или преоценена стойност

Натрупана амортизация

Балансова стойност588

588


2512

1138
137411444

6382
50621225

669
556


741

346
39552

49
3208

116
92122

122


16892

8700
8192За текущата година

Начално салдо балансова стойност

Преоценка

Новопридобити активи

Отписани (по балансова стойност)

Начислена амортизация за периода

Крайно салдо балансова

стойност


588

588


1374

7
13675062

5
153


4914

556

6
550


395

184
39


540

3

1
1
392

3
3
92122

78


200

8192

271
209


8254

Към 31.03 на текущата година

Отчетна или преоценена стойност

Натрупана амортизация

Балансова стойност588

588


2512
1145
1367

11449
6535
4914


1225
675
550
925
385
540

53
50
3


211
119
92


200

200


17163
8909
8254

Дата :25.04.2008г. Съставител: ………………….. Ръководител: …………………
Справка 02

НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

хил.лв.

СЪДЪРЖАНИЕ

права върху интелектуална собственост

права върху индустриална собственост

програмни продукти

Продукти от развойна дейност

други

ОБЩО

Към 01 януари на предходната година

Отчетна стойност

Натрупана амортизация и обезценка

Балансова стойност

За предходната година

Начално салдо балансова стойност

Новопридобити активи

Амортизации за периода

Крайно салдо балансова стойност

9

9


9

9Към 31 декември на предходната година

Отчетна стойност

Натрупана амортизация и обезценка

Балансова стойност9

9


9

9


За текущата година

Начално салдо балансова стойност

Новопридобити активи

Амортизации за периода

Крайно салдо балансова стойност

9

9


9

9Към 31 март на текущата година

Отчетна стойност

Натрупана амортизация и обезценка

Балансова стойност


9

9


9

9Дата: 25.04.2008г.


Съставител: ……………………. Ръководител: …………………

Справка 03

МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

хил.лв.

Материални запаси

текуща година


предходна година

салдо на 01.01.

Постъп-ления

Нама-ления

салдо на 31.03.

салдо на 01.01.

Постъп-ления

Намаления

салдо на 31.12.

Материали

1592

1353

1536

1409

1442

7453

7303

1592

Продукция

1182

2270

2182

1270

606

10192

9619

1182

Стоки

Незавършено производство3
1386

20
2518

13
2261

10
1643

14
852

64
10494

75
9960

3
1386

Обезценки

(3)(3)

(6)

3
(3)

ОБЩО

4160

6161

5992

4329

2908

28206

26954

4160

Дата: 25.04.2008г.


Съставител: ……………………….. Ръководител: ……………

Справка 04

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница