“б у л с т р а д” застрахователно и презастрахователноакционерно дружество к л а у з и “п ъ л н о п о к р и т и е” /АДата26.09.2016
Размер76.02 Kb.


1/1/87

Б У Л С Т Р А Д”ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНОАКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

К Л А У З И “П Ъ Л Н О П О К Р И Т И Е” /А/

ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

1. Тази застраховка покрива всички рискове за загуба или повреда на застрахования предмет, освен както е предвидено в Клаузи 4, 5, 6 и 7 по-долу,

2. Тази застраховка покрива обща авария и спасителни разноски, разпределени или определени съгласно договора за превоз и/или приложимия закон и практика, понесени, за да се избегне или във връзка с избягване на загуба от каквато и да е причина, освен тези, изключени в Клаузи 4, 5, 6, 7 или другаде в тази застраховка.

3. Тази застраховка е разширена да обезщети Застрахования за такава част от отговорност по “Клауза за взаимна отговорност при сблъскване” от договора за превоз, каквато съответствува на загуба, възстановима по настоящата застраховка. В случай на каквато и да е претенция от страна на корабособствениците по споменатата клауза, Застрахованият ще уведоми “Булстрад”, който ще има право за своя сметка да защити Застрахования срещу такава претенция.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

4. Тази застраховка в никакъв случай няма да покрива:

4.1. обичайно изтичане, обичайна загуба на тегло или обем, обичайно износване на застрахования предмет;

4.2. загуба, повреда или разноски:

4.2.1.дължащи се на умишлено действие или бездействие на Застрахования,

4.2.2.причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или подготовка на застрахования предмет. За целта ще се счита, че “опаковка” включва и подреждане в контейнер или лифтван (нестандартен контейнер), но само когато такова подреждане е извършено или от Застрахования или от негови служители, или преди влизане в сила на тази застраховка,

4.2.3.причинени от присъщ недостатък или естеството на застрахования предмет,

4.2.4.пряко причинени от закъснение, дори когато то се дължи на застрахован риск (с изключение на разноските, платими по Клауза 2),

4.2.5.възникващи от неплатежоспособност или финансов фалит на собствениците, управителите, наемателите или операторите на кораба,

4.2.6. възникващи от употреба на каквото и да е военно средство, използващо атомно или ядрено делене и/или синтез, друга подобна реакция, радиоактивна сила или вещество.

5 5.1.Тази застраховка в никакъв случай няма да покрива загуба, повреда или разноски, възникващи от:

негодност за плаване на кораб или плавателен съд,

непригодност на кораб, плавателен съд, превозно средство, контейнер или лифтван за сигурен превоз на застрахования предмет, когато застрахованият или неговите служители са осведомени за тази негодност за плаване или непригодност по време, когато застрахованият предмет е натоварен в тях;

5.2.“Булстрад” се отказва от правата си при каквото и да е нарушение на подразбиращите се гаранции за годност за плаване и пригодност на кораба да превози застрахования предмет до местоназначението, освен ако Застрахованият или неговите служители са осведомени за такава негодност за плаване или непригодност.

6. Тази застраховка в никакъв случай няма да покрива загуба, повреда или разноски, причинени от:

6.1.война, гражданска война, революция, въстание, метеж или граждански борби, възникващи от тях, или каквото и да е враждебно действие от или срещу воюваща сила,

6.2.пленяване, превземане, арест, затваряне или задържане (с изключение на пиратство) и последствията от тях, или опит за извършването им,

6.3.изоставени мини, торпеда, бомби или други изоставени военни средства.

7. Тази застраховка в никакъв случай няма да покрива загуба, повреда или разноски:

7.1.причинени от стачници, локаутирани работници или лица, участвуващи в работнически безредици, бунтове или граждански вълнения

7.2.в резултат на стачки, локаути, работнически безредици, бунтове или граждански вълнения,

7.3.причинени от терорист или лице, действуващо по политически мотиви.

ВРЕМЕТРАЕНЕ

8. 8.1.Тази застраховка влиза в сила в момента, в който стоките напуснат мястото за складиране или склада в мястото, посочено в настоящата застраховка като начало на превоза, продължава по време на обичайния маршрут на превоза и се прекратява или:

8.1.1.при доставянето им в краен склад на получателите или друг краен склад или място за складиране в местоназначението, посочено в настоящата застраховка, или

8.1.2.при доставянето на стоките в някой друг склад или място за складиране независимо дали преди или в местоназначението, посочено в настоящата застраховка, които Застрахованият е избрал да ползва, или:

8.1.2.1.за складиране, различно от това по време на обичайния маршрут на превоза, или

8.1.2.2.за разпределение или разпространение,

или


8.1.3.при изтичане на 60 (шестдесет) дни (освен ако не е уговорен друг срок) след завършване на разтоварването на стоките, застраховани с настоящата застраховка, от борда на морския кораб в крайното разтоварно пристанище,

което от тях настъпи първо

8.2.Ако след разтоварване от борда на морския кораб в крайното разтоварно пристанище, преди прекратяване на застраховката, стоките трябва да бъдат препратени до друго местоназначение, различно от това, до което те са застраховани по настоящата застраховка, тя остава в сила до започване на превоза за това друго местоназначение, при условия на прекратяване, както е предвидено по-горе.

8.3.Тази застраховка остава в сила през време на забавяне извън контрола на Застрахования, и на отклонение, принудително разтоварване, пренатоварване, претоварване и на промяна на начинанието, възникнали от упражняването на право, дадено на собствениците или наемателите по договора за превоз. Застраховката остава в сила до прекратяване, както е предвидено в Клаузи 8.1., 8.2. и 9.

9. Ако поради обстоятелствата извън контрола на Застрахования договорът за превоз се прекрати в друго пристанище или място, различно от посоченото в договора местоназначение, или превозът се прекрати по друг начин преди предаването на стоките, както е предвидено в Клауза 8., тази застраховка също се прекратява, освен ако не е дадено незабавно уведомление на “Булстрад” и не е поискано продължение на покритието. В този случай застраховката ще остане в сила при заплащане на допълнителна премия, ако бъде поискана от “Булстрад”, било

9.1.докато стоките, застраховани с настоящата застраховка, се продадат и предадат в това пристанище или място, или до изтичане на 60 (шестдесет) дни след пристигането им в него (освен ако не е уговорен друг срок), в зависимост от това, кое от тях настъпи първо, или

9.2.ако стоките се препратят в споменатия период от 60 (шестдесет) дни (или друг уговорен срок) до местоназначението, посочено в настоящата застраховка, или до което и да е друго местоназначение до прекратяване в съответствие с условията на Клауза 8.

10. Ако след влизането в сила на тази застраховка, местоназначението е променено от Застрахования, превозът до новото местоназначение е покрит при условие че Булстрад е незабавно уведомен и са договорени премията и условията на покритието.

ПРЕТЕНЦИИ

11 11.1.За да получи обезщетение по тази застраховка, Застрахованият трябва да има застраховаем интерес в застрахования предмет по време на загубата.

11.2.При условие на т. 11.1., Застрахованият има право да получи обезщетение за застрахована загуба, настъпила през периода, покрит от тази застраховка, дори когато загубата е настъпила преди сключване на застрахователния договор, освен ако Застрахованият е знаел за загубата, а “Булстрад не е знаел.

12. Когато в резултат на действието на риск, покрит по настоящата застраховка, застрахованият превоз е прекратен в друго пристанище или място, различно от това, до което е покрит застрахованият предмет, “Булстрад” ще възстанови на Застрахования всякакви допълнителни разноски, правилно и разумно направени за разтоварване, складиране и препращане на застрахования предмет до местоназначението, до което той е застрахован по настоящата застраховка. За Клауза 12 важат изключенията, съдържащи се в Клаузи 4,5,6 и 7. По нея не се възстановяват разноски, възникващи от грешка, небрежност, неплатежоспособност или финансов фалит на Застрахования или неговите служители. Тя не се прилага за обща авария или спасителни разноски.

13. По настоящата застраховка не се възстановява никаква претенция за пълна конструктивна загуба, освен ако застрахованият предмет е разумно изоставен било поради това, че неговата пълна действителна загуба е изглеждала неизбежна, или защото разходите по спасяване, възстановяване и препращане на предмета до местоназначението, до което той е застрахован, ще надвишат стойността му при пристигането.

14. 14.1. Ако за товара, застрахован по настоящата застраховка, Застрахованият е сключил каквато и да е застраховка за увеличена стойност, отговорността по настоящата застраховка ще бъде в такава пропорция, в каквато застрахованата по нея сума се отнася към общата застрахована сума по тази застраховка и всички застраховки за увеличена стойност, покриващи загубата. В случай на претенция, Застрахованият ще предостави на “Булстрад” доказателства за сумите, застраховани по всички други застраховки.

14.2.Когато настоящата застраховка е на база увеличена стойност, отговорността по тази застраховка ще бъде в такава пропорция, в каквато застрахованата сума по нея се отнася към общата застрахована сума по първичната застраховка и всички застраховки за увеличена стойност, сключени от Застрахования за товара, покриващи загубата. В случай на претенция, Застрахованият ще предостави на “Булстрад” доказателства за сумите, застраховани по всички други застраховки.

ИЗГОДА ОТ ЗАСТРАХОВКАТА

15. Настоящата застраховка няма да влиза в сила за изгода на превозвача или друго лице, на което стоката е оставена на отговорно пазене.

НАМАЛЕНИЕ НА ЗАГУБИТЕ

16. По отношение на загуба, възстановима по настоящата застраховка, Застрахованият, неговите служители и агенти, са длъжни:

16.1. да вземат такива мерки, които биха били разумни с цел предотвратяване на такава загуба, и

16.2. да осигурят правилно запазване и упражняване на всички права срещу превозвача, лицата, на които стоката е оставена на отговорно пазене или други трети лица. В допълнение на всяка загуба, възстановима по настоящата застраховка, “Булстрад” ще възстановява на Застрахования всички разноски, правилно и разумно направени в изпълнение на тези задължения.

17. Мерки, взети от Застрахования или “Булстрад” с цел спасяване, защитаване или възвръщане на застрахования предмет, няма да се считат като отказване от права или приемане на изоставяне, или по друг начин да накърнят правата на която и да е страна.

ИЗБЯГВАНЕ НА ЗАКЪСНЕНИЕ

18. Тази застраховка е при условие, че Застрахованият действува с разумна експедитивност при всички обстоятелства, които са под негов контрол.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

19. Приложимо право по тази застраховка е българското право.ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на събитие, известно на Застрахования, покрито па тази застраховка, Застрахованият е длъжен незабавно да уведоми Булстрад за него, като покритието зависи от изпълнението на това задължение.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница