Бакалавърски факултет департамент "чужди езици и литератури"страница1/4
Дата04.09.2016
Размер0.63 Mb.
#8292
  1   2   3   4

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТБАКАЛАВЪРСКИ ФАКУЛТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И ЛИТЕРАТУРИ"


ПЕДАГОГИЧЕСКА МЕДИАЦИЯ С ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ (САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И КОНТРОЛ)


АС. МИЛЕН ШИПЧАНОВ

ПОНЯТИЕТО „МЕДИАЦИЯ” В ПЕДАГОГИКАТА
Преди да пристъпим към анализа на схващанията за медиацията в педагогиката и нейното реализиране в преподаването/обучението с помощта на новите информационни и комуникационни теории, ще уточним какво разбираме под термина „медиация” от педагогическа гледна точка.

Справките в няколко речника – тълковни и на чуждите думи, дадоха следните резултати:


Медиация – посредничество (Учебен тълковен речник, изд. Gaberoff, София 2001 г.).

Медиация – 1. нещо, което свързва две други неща, които биха останали самостоятелни; 2. дипл. посредничество (Речник на чуждите думи, изд. Gaberoff)
В „Речник на чуждите думи в българския език” (Наука и изкуство, София, 2000), понятието медиация е обяснено така:

медиация (лат. mediatio) – посредничество (особено в международните отношения).
Терминът „медиация” не бе открит в следните речници – „Съвременен речник на българския език” (Gaberoff), Речник на чуждите думи (изд. БАН, София, 1982), „Тълковен речник на българския език” (МАГ'77, София 1997), „Речник на чуждите думи в български” (Gaberoff, София, 1998).
Документното търсене, осъществено чрез Google в глобалната мрежа при зададена ключова дума „медиация” на български изведе многобройни сайтове, в които понятието има изключително правно-юридическо значение. Комбинацията „медиация +обучение” пък даде като резултат всички форми на обучение на медиатори в областта на извънсъдебното решаване на спорове и на преговорите. Най-общите определения в тази посока са следните:
Медиацията, форма на извънсъдебно решаване на спорове (ADR), има за цел да подпомогне два (или повече) спорещи да постигнат съгласие. Споровете може да включват държави, организации, общини, физически лица или други представители с пряк интерес от резултата.
Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице - медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Медиацията е един от способите за извънсъдебно разрешаване на спорове наред с арбитража, помирението и преговорите.
При търсене на други определения, Речникът на синонимите (© 2003-2008 Princeton University, Farlex Inc. чрез Google) даде следните резултати.


1.

медиация - преговори за разрешаване на различията, които се водят от някоя безпристрастна страна

преговори, разговори, диалог - дискусия, предназначена за постигане на споразумение; "преговорите продължат няколко дни"; "преговорите между израелци и палестинци"

арбитраж - (право) изслушване и решаване на спор от безпристрастен рефер, прието със съгласието и на двете страни (често се използва за решаване на споровете между труда и управление)

помирение - всяка от различните форми на посредничество, при които се уреждат спорове без арбитраж

посредничество - медиация от рефер

2.

медиация - на акт на намеса с цел да се допринесе за постигане на споразумение

посредничество

интервенция , ходатайство - акт за намеса (за посредничество в спор и т.н.); "Това става без човешка намеса"

сватовство - посредничество с цел да доведе до брак между други


Електронната версия на френския речник Le Petit Robert (изд. 2005 г.) дава следните определения на думата “медиация”
médiation [medjasjT] n. f.
• 1561; « division » XIIIe; bas lat. mediatio, de mediare 

1 Entremise destinée à mettre d'accord, à concilier ou à réconcilier des personnes, des partis.  arbitrage, conciliation, entremise, intermédiaire, intervention. Offrir, proposer sa médiation. Tentative de médiation pour obtenir la libération des otages. Médiation entre États.  office (bons offices). — Spécialt Procédure de conciliation internationale organisée. Médiation par l'O. N. U.

2 Didact. Le fait de servir d'intermédiaire; ce qui sert d'intermédiaire. — Philos. Processus créateur par lequel on passe d'un terme initial à un terme final.
Докато първото определение се доближава до тези, дадени от другите речници, и покрива правния и административен аспект на явлението, второто отговаря до известна степен на нашите търсения в областта на педагогиката.
2 Дидактика. Фактът да се действа като посредник; това, което служи за посредничество.— Философия. Съзидателен процес, чрез който се преминава от един начален термин към един краен термин.

Интересна трактовка на понятието в областта на педагогиката дава Бръеску (Brăescu, 2007). Според авторката, това понятие присъства в Общата европейска референтна рамка за езиците: обучение, преподаване, оценка (ОЕЕР), но там то се разглежда главно в контекста на писмения и устния превод, т.е. тя е ограничена до дейност на преформулиране на смисли от един език на друг и фактически загърбва междукултурното посредничество. Авторката, като цитира многобройни автори в областта на педагогиката, дава някои определения на медиацията. На първо време това е междукултурната медиация, която почива на компетенциите на преподавателя в междуезиковата комуникация – той е поставен в ролята на мост между знанието за преподаване и обучаваните. В областта на обучението, тя е абсолютно неотделима от процеса на учене и обозначава дейността на този, който адаптира и улеснява установяването на отношение между културата и един субект, който не е успял и трябва да я асимилира. Авторката цитира и Рейнал и Рийоние (Raynal, Rieunier, 1997), които дават в своя речник на педагогическите понятия следното определение на медиацията:


Каталог: 757
757 -> О б л а с т Х а с к о в о община тополовград гр. Тополовград, пл. „Освобождение” №1
757 -> О б щ и н а б е л о в о, о б л а с т п а з а р д ж и к
757 -> Филологически факултет, катедра „Класически и източни езици и култури
757 -> Опитвам се да провокирам социално мислене, като забивам кирки в колата с европейските символи
757 -> Доц д-р Валентин Попов, дм
757 -> Опитвам се да провокирам социално мислене, като забивам кирки в колата с европейските символи
757 -> Д-р Сашо Бонев, дм


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница