Баланс 31 декември 2004 и 2003


ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕстраница5/5
Дата23.07.2016
Размер461.77 Kb.
#1881
1   2   3   4   5

4. ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
4.1 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
Приходите в предприятието се признават:

  • когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;

  • когато сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

  • когато направените разходи (или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката) са надежно измерени (или ще бъде възможно да се измерят)

  • -приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.

Приходите, свързани със сделки за извършване на услуги, се признават в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставяне на счетоводния баланс, при условие, че резултатът от сделката може да си оцени надеждно. Етапът на завършеност на сделката за извършване на услуги се определя чрез проверка на извършената работа.Бележка № 13

Пояснение на ред Приходите от продажби от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2004

(хил.лв.)
Година

завършваща на

31 декември

2003 (хил.лв.)

Приходи от продажба на продукция

1268
635

в т.ч. от:


- продажба на кухненска продукция на персонала

110
194

Приходи от продажба на стоки

58
115

Приходи от продажба на услуги

10227
8439

Други приходи

1882
309

в т.ч. от:


- продажба на материали

65
209

- наеми

48
87

- продажба на дълготрайни активи

1760- други

9
13


Общо


13435

94984.2 Суровини, материали и консумативи
Бележка № 14

Пояснение на ред Суровини, материали и консумативи от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2004

(хил.лв.)
Година

Завършваща на

31 декември

2003 (хил.лв.)

Материали

(3676)
(3109)

В т.ч.


- основни, спомагателни и резервни части


(2606)

(2094)

- горива и енергия

(827)
(1015)

- други

(243)
Общо


(3676)

(3109)4.3 Разходи за персонала:
Бележка № 15

Пояснение на ред Разходи за персонала от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2004

(хил.лв.)
Година

Завършваща на

31 декември

2003 (хил.лв.)

Трудови възнаграждения

(3274)
(3365)

в т.ч. за неползван отпуск

(161)
(174)

Осигурителни вноски и здравни осигуровки

(1236)
(1303)


Социални надбавки

(945)
(941)

Данък върху социалните надбавки

(189)
(205)

Общо

(5644)
(5814)

Средносписъчният брой на персонала на дружеството към 31.12.2004 г. е 1298 човека в т.ч. жени - 1148, а към 31.12.2003 г. е 1526 човека, в т.ч. жени – 1311.


4.4 Амортизации:
Бележка № 16

Пояснение на ред Амортизации от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2004

(хил.лв.)
Година

завършваща на

31 декември

2003 (хил.лв.)

Амортизации на :


Сгради

(84)
(85)

Машини, съоръжения, оборудване

(395)
(353)

Транспортни средства

(117)
(112)

Нематериални активи

(2)
(2)

Общо

(598)
(552)


4.5 Доставени услуги:
Бележка № 17

Пояснение на ред Доставени услуги от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2004

(хил.лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)

Транспорт

(24)
(79)

Съобщителни услуги

(48)
(46)

Такси

(119)
(86)

Услуги за охрана

(46)
(41)

Застраховки

(54)
(61)

Ремонт на сгради

(60)
(65)

Ремонт на машини и съоръжения

(12)
(9)

Ремонт на транспортни средства

(40)
(42)

Услуги от подизпълнители

(1503)
(14)

Охрана на труда

(20)
(24)

Наеми

(6)
(7)

Други

(100)
(41)

Общо

(2032)
(515)


4.6 Други разходи за дейността:
Бележка № 18

Пояснение на ред Други разходи за дейността от Отчета за приходи и разходи:
Година

завършваща на

31 декември

2004 (хил.лв.)
Година

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)

Разходи за командировки

(19)
(28)

Разходи за данъци при източника по чл.35 и чл. 36 от ЗКПО

(36)
(21)


Неамортизирана част на отписан актив

(19)
(55)

Лихви по Данъчен Ревизионен Акт

-
(139)

Разходи по съдебни дела

-
(33)

Брак на материални запаси

-
-

Реклама

(14)
-

Други

(3)
-

Общо

(91)
(276)


4.7 Стойност на продадени активи:
Бележка № 19

Пояснение на ред Стойност на продадените активи от Отчета за приходи и разходи:

Материали

(62)
(180)

Стоки

(58)
-

ДМА

(285)
(114)

Общо

(405)
(294)


4.8 Нетни финансови приходи/(разходи):
Бележка № 20

Пояснение на ред Нетни финансови приходи/(разходи) от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2004

(хил.лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)

Приходи от лихви

19
9

Приходи от положителни курсови разлики

97
1

Приходи от отписани задължения

11
3

Разходи за лихви левов кредит

(128)
(144)

Разходи за лихви по валутен кредит

(21)
(46)

Разходи за лихви по облигационен заем

(4)
(68)

Разходи за лихви по финансов лизинг

(47)
(25)

Банкови такси

(5)
(2)

Отписани вземания

(6)
(5)

Разходи от отрицателни курсови разлики

(1)
(23)


Общо


(85)

(300)

Положителните и отрицателни курсови разлики съответно в размер на 97 хил. лв. и (1) хил. лв. са възникнали при уреждането и отчитането на парични позиции в чуждестранна валута, както и от преоценката на паричните позиции в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към 31.12.2004 г.


4.9 Печалба от дейността:
Бележка № 21

Пояснение на ред Печалба от дейността от Отчета за приходи и разходи:

Това е финансовият резултат на дружеството от дейността преди облагането му с данъци, увеличен с Финансовите приходи в размер на 127 хил. лв., намален с Финансовите разходи в размер на 212 хил. лв.4.10 Разход за данък:

Бележка № 22Пояснение на ред Разход за данък от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2004

(хил.лв.)
Година

Завършваща на

31 декември

2003 (хил.лв.)

Приход от отсрочени данъци от възникващи и усвоени временни разлики през текущия период2

Текущ разход за данък

(29)
-

Разход от отсрочени данъци от възникващи и усвоени временни разлики през текущия период

(130)
-

Разход за данък

(159)
2

Съгласно ЗКПО дружеството дължи корпоративен данък в размер на 19.50 % върху облагаемата печалба. За отчетния период печалбата за облагане е в размер на 146 232.68 лв.5. Кредитен риск

Основният клиент на “Дружба стил” АД е “Контекс Дружба” ООД, който е и основен акционер в същото с 91.59 % акционерно участие, поради което не съществува висока концентрация на кредитен риск.6. Лихвен риск

Лихвеният риск е рискът стойността на получените заеми от Дружеството да варира вследствие на промени в пазарните лихвени проценти. Заемите получени от “Общинска банка” АД са с плаващ лихвен процент, като по този начин излагат дружеството на възможен лихвен риск.7. Други оповестявания


Във връзка с изтеглени банкови заеми свързаното лице “Контекс Дружба” ООД, “Дружба стил” АД е предоставило обезпечение както следва:

- по договори за банков кредит, сключени ХВБ Банк България ЕАД от “Контекс Дружба” ООД, обезпечение под формата на:


  • ипотека върху недвижим имот с площ 13 000 кв.м. Находящ се в гр. Варна, бул. “ Осми Приморски полк” 119

  • поръчителство по договори за банков кредит 004/31.10.2001 г., 005/25.02.2002 г. и 006/20.11.2003 г. общо в размер на над 900 хил. EUR


Дата: 16-02-2005 г. Съставител: Мария Вълчева

Ръководител: Кольо КечовскиФ инансови отчети изготвени по МСФО, 31 декември 2004 и 2003

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящите финансови отчети)
Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница