Баланс 31 декември 2004 и 2003страница1/5
Дата23.07.2016
Размер461.77 Kb.
#1881
  1   2   3   4   5

ДРУЖБА СТИЛ АД

Финансови отчети към 31 декември 2004 и 2003


БАЛАНС31 декември 2004 и 2003

Бележка

31 декември

2004

(хил.лв.)
31 декември

2003

(хил.лв.)

АКТИВИ

Нетекущи активи

Имоти, машини съоръжения, оборудване

1

6246
6372

Нематериални активи

1

21
4

Финансови активи

1

1
1

Отсрочен данъчен актив

2

40
169

Общо нетекущи активи
6308
6546

Текущи активи

Търговски и други вземания

3

4866
3229

Стоково-материални запаси

4

2029
1672

Пари и парични еквиваленти

5

39
419

Общо текущи активи
6934
5320
Общо АКТИВИ
13242
11866
КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Капитал и резерви

Регистриран капитал

6

244
244

Резерви

7

5586
5233

Преоценъчен резерв

8

3629
3902

Натрупана печалба /(загуба)

9

(330)
(1579)

Общо капитал и резерви
9129
7800
Нетекущи пасиви

Лихвени задължения

10

365
113

Общо нетекущи пасиви
365
113
Текущи пасиви

Търговски и други задължения

11

2014
1315

Краткосрочни заеми

12

1500
1891

Облигационен заем

12

0
727

Текуща част от нетекущи задължения

12

234
20

Общо текущи пасиви
3748
3953
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ
13242
11866


Дата: 16-02-2005 г. Съставител: Мария Вълчева

Ръководител: Кольо Кечовски

Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница