Басейнова дирекция източнобеломорски районДата21.01.2018
Размер54.52 Kb.
#51084

Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на

ползването


Предвиждат се дейности за ползване на участък от река Давидковска Малка Арда за изграждане на нови съоръжения за водовземане както следва: • Изграждане на масивен преливаем бетонов яз с кота преливен ръб 496.80м., с дължина на преливния фронт 12м и основен изпускател с размери 1м/1м.

 • Рибен проход, съгласуван в БДИБР, оразмерен за минимално допустим отток 0.27м3/сек с 26 броя басейни с размери 2.2м/1.70м

 • Водовземна камера за застроено водно количество Qз = 4.2м3/сек на кота РГВН 496.72м,

 • Слабонапорен тунел с дължина 1525м и напречно сечение В/Н - 2.8м/2.6м с кота на дъното на входа на тунела – 492.20 и дъното на изхода – 490.90м.

 • Водна камера на изхода на тунела с полезен обем 500м3 с кота на водното ниво при нормален режим на работа 495.80м

 • Напорен тръбопровод от стъклопластови тръби с диаметър 1400мм и обща дължина 115м.

 • Сградоцентрала на десния бряг на река Давидковска малка Арда на кота 430м, състояща се от машинна зала и ел.блок, оборудвана с два броя турбини тип „Францис”. Нетен пад – 64.70м, инсталирана мощност 2250кВт

 • Изтичало на МВЕЦ „Гълъбово” в река Давидковска Малка Арда
 • Географски координати на характерни точки от съоръженията:
 • Място на водовземане

водовземна камера -

41°40' 56.7" 25°05'32.6"

опашка на завирената площ –

41°40'55.3" 25°05'22.6" • Място на заустване на отработени води –

изтичало МВЕЦ - 41°40' 47.5" 25°06'37.8
Представената проектна документация съдържа хидроложка, хидротехническа и конструктивна част.

Условия, при които ще бъде издаден административния акт:


 1. Рибения проход да бъде изграден съгласно проект, съгласуван в БДИБР със заявление с вх.№ ПВО-39/24.09.2012г.
 1. При изграждането на МВЕЦ Гълъбово, с цел да се осъществява непрекъснат мониторинг на водните количества да се осигурят технически условия за измерване на общия екологичен отток след водовземането и съответствието му с размера на минимално допустимия отток в разрешителното. Да се оформи стабилизиран профил на речното корито с дължина 10м, мерена по талвега на реката, оборудван с водомерна рейка и записващо устройство.


3. След въвеждане на обекта в експлоатация да се извършва собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, както следва:


 • Да се предвидят три пункта за собствен мониторинг:

 • Пункт МТ №1 на 100м от опашката на завирената площ нагоре срещу течението на реката

 • Пункт МТ №2 на 300м над изтичалото на МВЕЦ Гълъбово, преди смесването на отработени води от МВЕЦа с водите от реката

 • Пункт МТ №3 на 100м под изтичалото на МВЕЦ Гълъбово след смесването на отработени води от МВЕЦа с водите от реката

 • В тези пунктове да се извършва мониторинг по показателите:

 • Физикохимични - активна реакция рН, температура, разтворен кислород и електропроводимост, както и Биотичен индекс за макрозообентос (Методика за мониторинг на биологичния елемент макрозообентос на реки) - с честота на пробовземане - един път годишно в периода юни –септември.


 • Биологичен елемент за качество (БЕК) – риби (Методика за определяне на Базиран на Риби Индекс (БРИ) - еднократно – преди изгаждането на МВЕЦ и един път на три години – след изграждане на МВЕЦ.
 • Наблюденията, измерванията, вземането, консервирането и изпитванията на проби се извършват съгласно български или международни стандарти. Изпитванията се извършват от акредитирани или специализирани лаборатории съгласно чл.78 от Наредба №1 от 11.04.2011г за мониторинг на водите.
 • Резултатите от мониторинга да се предоставят в БДИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването
Цел на заявеното ползване


Изграждане на нови съоръжения за водовземане – изграждане на нови съоръжения за водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Гълъбово”.


Водно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3AR700R038 – „река Давидковска след вливане на Глогинско дере”.

Воден обект – река Давидковска Малка Арда.
Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище с.Любино – ЕКАТТЕ 44 584

Землище с.Песнопой – ЕКАТТЕ 55 912

Община Ардино, област Кърджали


Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лицаБДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница