Белфери” еоод – гр. Белослав – варненска областДата25.10.2018
Размер316.45 Kb.
БЕЛФЕРИ” ЕООД – ГР. БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

З А П О В Е Д


119/29.10.2014 година


На основание Чл.14 ал.4 т.2 и Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки

Н А Р Е Ж Д А М:
Да се съберат оферти, чрез публикуване на покана на Портала за обществени поръчки в Агенцията по обществени поръчки и в профила на купувача за изпълнениe на поръчка с предмет:

«Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД, включващо: Застраховка «Морско каско» и Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла";

І.Описание на предмета на поръчката: «Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД включващо:

А) Застраховка "Морско каско" включваща рисковете отговорност, пълна (Реална или Конструктивна ) загуба или Частични повреди на корпуса и оборудването на м/к"Белла"; Спасяване и Отговорност сблъскване (4/4), въведен в експлоатация месец ноември 2001г. със стойност на придобиване 748 800 (седемстотин четирдесет и осем хиляди и осемстотин )лева и действителна пазарна цена към момента 430 150(четиристотин и тридесет хиляди сто и петдесет ) лева, предназначен за превоз на пътници между двата бряга на Канал №2 на Варненско езеро при гр.Белослав. Моментната стойност на м/к «Белла» е определена от лицензиран оценител на 18.09.2014г.

Срок на застраховката.- една застрахователна година считано от 20.11.2014г.

Б) Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки, превозвани с м/к"Белла";

Срок на застраховката- една застрахователна година считано от 20.11.2014г.

.Правно и техническо основание на процедурата – чл.14,ал.4, т.2 от ЗОП.
ІІІ.Вид на процедурата и способ на провеждане - събиране на оферти чрез публична покана .

ІV.Изисквания за технически възможности и квалификация :

1.Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

1.1.Да притежават лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката , издаден от Комисията за финансов надзор, валиден за срока на валидност на офертата – копие , заверено от участника.

1.2. Участникът следва да притежава клонове или офиси на територията на РБ , която да обезпечи застрахователното събитие и за изплащане на полагащото се обезщетение, за което следва да представи списък на клоновете и офисите на територията на РБ, подписан от лице с представителни функции.

2.Срок на валидност на офертата не по – малък от 90 календарни дни от датата на представянето и .
V.Прогнозна стойност :4900(четири хиляди и деветстотин ) лева без ДДС .
1.Условия на плащане :

1.1.1.Премия за застраховане на обекта, без завишаване при разсрочено плащане на 4 равни вноски през 3 месеца :

а) За Застраховка «Морско каско»
б)За Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла"
2. Самоучастие на Възложителя при изплащане на застрахователно обещетение (франшиз):

а)За Застраховка «Морско каско»

б) За Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки, превозвани с м/к"Белла"
3. Участие на застрахования в положителния финансов резултат – връщане на част от застрахователната премия
3.1.1. При нулева квота на щетимост:

а)За Застраховка «Морско каско»

б) За Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла"
3.1.2. При квота на щетимост до 10 %:

а) За Застраховка «Морско каско»

б) За Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки, превозвани с м/к"Белла"
3.1.3. При квота на щетимост до 20 % :

а)За Застраховка «Морско каско»

б) За Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки, превозвани с м/к"Белла"
. Критерий за оценка на офертите:
Икономически най-изгодно предложение, включващо:

І. Техническа част – 15 %

ІІ. Финансова част - 85 %

А. Техническа част (критерии):


  1. Представяне на презастрахователна програма по застраховка „Морско каско” – максимален брой точки – 10;

  2. Срок за изплащане на обещетение – максимален брой точки – 5;Б. Финансова част (критерии):
1. “Обща застрахователна премия” – максимален брой точки -54, в резултат на сбора на застрахователната премия по застраховка „Морско каско” и застрахователната премия по застраховка „Гражданска отговорност към трети лица”, като:

- Застрахователна премия по застраховка „Морско каско” – теглови коефициент – 50точки

- Застрахователна премия по застраховка „Гражданска отговорност към трети лица” – теглови коефициент – 4 точки
2.Самоучастие на Възложителя при изплащане на застрахователно обещетение(франшиз) – максимален брой точки – 15т.
Самоучастие на Възложителя при изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Морско Каско”- максимален брой точки - 12т.
Самоучастие на Възложителя при изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност към трети лица” – максимален брой точки - 3т.
3. Участие на Възложителя в положителния финансов резултат по застраховки „Морско каско” и „Гражданска отговорност към трети лица” -максимален брой точки – 16т.
Начин на определяне на комплексната оценка:
І. За техническата част

ОТ = П1+ П2 , където:

1.Показателят П1 се изчислява по следния начин:

- Представена презастрахователна програма по застраховка “Морско каско” - 10 точки

-Непредставена презастрахователна програма по застраховка “Морско каско’ - 0 точки
2.Показателят П2 се изчислява по следния начин:

- Изплащане на обещетение до 5 дни след представяне на необходимите документи – 5 точки

- Изплащане на обещетение до 10 дни след представяне на необходимите документи – 3 точки

- Изплащане на обезщетение над 10дни след представяне на необходимите документи – 0 точки


ІІ. За финансовата част

ОФ = П3+ П4 + П5 , където
1.Показател П3 се образува като сбор от точките на следните подпоказатели:
(П3.1)- Застрахователната премия по застраховка “ Морско каско” – теглови коефициент (Т3.1) – 50 точки .

(П3.2)- Застрахователната премия по застраховка “ Гражданска отговорност към трети лица” – теглови коефициент (Т3.2) –4 точки

Подпоказателите се изчисляват по формула, както следва:

минимална предложена премия по застраховка „Морско каско”П3.1 = ---------------------------------------------------------------------------------- х Т3.1

предложена от участника премия по застраховка „Морско каско”

минимална предложена премия по застраховка „ Гражданска отг. към трети лица”

П3.2 = ------------------------------------------------------------------------------------------------ х Т3.2

предложена от участника премия по застраховка „Гражданска отг. към трети лица”

Сборът от точките (П3.1 + П3.2 ) дава стойността на П3.

2.Показател П4 се изчислява по следния начин:

- При липса на франшиз по застраховка “Морско каско” показател (П4.1) = 12 точки

- При наличие на франшиз по застраховка “Морско каско”

минимален франшиз по застраховка “Морско каско”П4.1 = ----------------------------------------------------------------------------------------- х 8 точки

предложения от участника франшиз по застраховка „Морско каско”


-При липса на франшиз по застраховка “Гражданска отговорност към трети лица” показател (П4.2) -3 точки

- При наличие на франшиз по застраховка “Гражданска отговорност към трети лица”


минимален франшиз по застраховка “ГО към трети лица”

П4.2 = ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 точка

предложения от участника франшиз по застраховка „ГО към трети лица”

Сборът от точките (П4.1) и (П4.2) дава стойността на П4
Забележка : Размерът на франшиза трябва да е в абсолютна стойност, но не повече от 500 лева за застраховка «Морско каско» и не повече от 50 лв. а застраховка «Гражданска отговорност към трети лица».

3.Показател П5 се образува като сбор от точките на следните подпоказатели:

П5 = 5.1)+ (П5.2)
Подпоказател П5.1 се образува от следния сбор точки: П5.1 = П5.1.1+ П5.1.2+ П5.1.3

5.1.1) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР)по застраховка “Морско каско” при нулева квота на щетимост - теглови коефициент (Т5.1.1) – 7 точки;

5.1.2) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Морско каско” при квота на щетимост до 10 % - теглови коефициент (Т5.1.2) – 5 точки;

5.1.3) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Морско каско” при квота на щетимост до 20 % - теглови коефициент (Т5.1.3) – 2 точки;

П5.1.1 = предложено от участника участие в ПФР х Т5.1.1

максимален размер участие в ПФР предложен от участник


П5.1.2 = предложено от участника участие в ПФР х Т5.1.2

максимален размер участие в ПФР предложен от участник


П5.1.3= предложено от участника участие в ПФР х Т 5.1.3

максимален размер участие в ПФР предложен от участник

Подпоказател П5.2 се образува от следния сбор точки: П5.2= П5.2.1+ П5.2.2+ П5.2.3

5.2.1) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР)по застраховка “Гражданска Отговорност към трети лица” при нулева квота на щетимост - теглови коефициент (Т5.2.1) – 1 точка;

5.2.2) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Гражданска Отговорност към трети лица” при квота на щетимост до 10 % - теглови коефициент (Т5.2.2) – 0.75 точки;

5.2.3) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Гражданска Отговорност към трети лица” при квота на щетимост до 20 % - теглови коефициент (Т5.2.3) – 0.25 точки;

П5.2.1 = предложено от участника участие в ПФР х Т5.2.1

максимален размер участие в ПФР предложен от участник


П5.2.2 = предложено от участника участие в ПФР х Т5.2.2

максимален размер участие в ПФР предложен от участник


П5.2.3= предложено от участника участие в ПФР х Т 5.2.3

максимален размер участие в ПФР предложен от участник


При липса на предложено от участника участие в ПФР – 0 точки .
Комисията по избора на изпълнителя определя оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките от показателите.

Ккомпл. = П1+ П2 + П3+ П4 + П5
На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка (максимално възможната Ккомпл. е 100 т.) Останалите оферти заемат заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки.

VІІ.Съдържание на офертата .Изискуеми документи .

7.Съдържание на офертата:
7.1. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.
7.1.1 За участие в процедурата участника подготвя и представя оферта , която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията на Възложителя .

7.1.2.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка , или чрез куриерска служба.Върху плика участникът записва „Оферта” , адрес и лице за кореспонденция , телефон и по възможност факс и електронен адрес.

7.1.3. Офертата следва да бъде представена на адреса , посочен в поканата за възлагане на услугата , до часа на датата , посочена в поканата като срок за получаване на офертите.

Не е необходимо документите да се представят в три отделни запечатани плика.


8.Изискуеми документи : участниците следва да представят следните документи:
8.1.Списък на документите съдържащи се в офертата , подписан от участника.

8.2.Оферта – следва да бъде изготвена по образец съгласно Приложение №1 , съгласно изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката .

8.3.Административни сведения с посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, Булстат и /или друга идентифицираща информация в съответствие със Законодателството на Държавата , в която кандидатът или участникът е установен , както и адрес , включително и електронен за кореспонденция при провеждането на процедурата – Приложение №2

8.4.Декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно образец – Приложение №3.

9.Информация за подизпълнителите , която съдържа :9.1.Списък на подизпълнителите , които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива.Списъкът се включва в попълнения образец на техническата оферта – Приложение №1 , и съдържа наименованието на подизпълнителите , видовете дейности , които ще изпълняват , и дела на тяхното участие .

9.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 4;

10.Нотариално заверено пълномощно на лицето , което представлява участника в процедурата.Пълномощното се представя , когато :

10.1.участникът е обединение , което не е юридическо лице ; в тези случай лицето , представляващо учасника , следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението .Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), кокто и изрично изявление , че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участник в процедуата – обединение , което не е юридическо лице , ако в договора за обединение учасниците са го определили за лице, което представлява обединението ;

10.2.офертата не е подписана от управляващия и представляващ учасника съгласно актуалната му регистрация;11.Техническо предложение – следва да бъде изготвена по образец съгласно Приложение №5, при съблюдаване изискванията на Техническа спецификация Приложение №7, изискванията към офертата и условията на изпълнение на поръчката.

12.Ценово предложение (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката , съгласно Приложение №6.

13.Проект - Договор –Приложение №8

14.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа , с който е създадено обединението .С този документ следва по безусловен начин да се удостовери , че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

15.Когато участник в процедурата е обединение , което не е юридическо лице : документите по чл.56 , ал.1, т.1 ог ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице , включено в обединението ; документите по чл.56, ал.1.т. 1 от ЗОП се представят само за участници , чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25 , ал.2 от ЗОП.

16.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице : документите по чл.56,ал.1т.1 от ЗОПсе представят за всяко физическо или юридическо лице , включено в обединението ;документите по чл.56, ал.1,т.5 от ЗОП се представят само за участниците , чрез които обединението доказва съответствието си с критерии за подбор по чл.25,ал.2 от ЗОП.

17.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56,ал.1,т1 и т.5 от ЗОП се представят за всеки от тях , а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тахното участие.

18.Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица , офертата и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.

19.Когато за някой от посочените документи е определено , че може да се представят чрез „заверено копие” , за такъв документ се счита този , при който копието на документа е ясно четлив и има следното съдържание:

19.1.”Вярно с оригинала”;

19.2. Собственоръчен подпис на посоченото лице , положен със син цвят под заверката;

19.3. Печат на участника;

20. За преводите на документите на български език важат следните изисквания:

20.1. Изисква се официален превод на български език на удостоверението за регистрация на участника и преводи на другите документи . Всички документи , изготвени на чужд език , следва да бъдат придружени с превод на български език .

20.2. Участникът носи отговорност за верността на превода.

21. Да представи презастрахователна програма за презастраховане на плавателни съдове .

22. Проекто застрахователни полици;

23.Да притежават лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката , издаден от Комисията за финансов надзор, валиден за срока на

валидност на офертата – копие , заверено от участника

24.Участникът следва да притежава клонове или офиси на територията на РБ, която да обезпечи застрахователното събитие и за изплащане на полагащото се обезщетение, за което следва да представи списък , подписан от лице с представителни функции.

25. За участие в процедурата участника подготвя и представя оферта , която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията.

26. Офертата следва да бъде представена на адреса , посочен в поканата за възлагане на услугата , до часа на датата , посочена в поканата като срок за получаване на офертите.

27.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка , или чрез куриерска служба.Върху плика участникът записва „Оферта” , адрес и лице за кореспонденция , телефон и по възможност факс и електронен адрес.

VІІІ.Срок на валидност на публичната покана :12.11.2014г.
ІХ.Лице за контакти по настоящата процедура определям – Юлияна Рачева - юрисконсулт „Белфери”ЕООД
Х.Разглеждане , оценяване и класиране на офертите :

Разглеждането , оценяването и класирането на офертите ще се състои на 13.11.2014г. от 10.00 часа в офиса на „Белфери”ЕООД , гр.Белослав, ул.”Гебедже „ №8.

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
ХІ.Събирането , разглеждането и класирането на офертите възлагам на комисия в състав:
......................................

.....................................

.....................................
ХІІ. Предложенията на оферентите следва да бъдат представени в запечатан и непрозрачен плик с надпис :
За участие в процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет : «Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД, включващо: Застраховка «Морско каско» и Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла";
Име и адрес за кореспонденция на участника , по възможност телефон , факс и /или имейл адрес и подадени по съответният ред в деловодството на „Белфери”ЕООД , адрес: гр.Белослав , Варненска област , ул.”Гебедже”№8, в срок до 16.00 часа на 12.11.2014г.
ХІІІ. Сключване на договор

1.При подписване на договора за обществена поръчка участникът , определен за изпълнител , е длъжен да представи следните документи:

1.1..Документи за удостоверяване липса на обстоятелствата по чл.47,ал.1т.1 от ЗОП , издадени от компетентен орган – свидетелство за съдимост.

1.2.Декларации за липса на обстоятелствата по бч.47, ал.5 от ЗОП.

2.Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на ал.1 и 2 от чл.101 е от ЗОП с участника класиран на второ и на всяко следващо място.

3.Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора , Възложителят прекратява процедурата .


О Д О Б Р Я В А М:

1.Публична покана за участие в процедура за избор на услуга с предмет: «Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД, включващо: Застраховка «Морско каско» и Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла";

2.Документация за участие в процедура за възлагане на услуга с горепосочения предмет при посочените в нея параметри , която е неразделна част от настоящата заповед .

Да се изпрати съобщение за публичната покана до средствата за масово осведомяване .

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Юлияна Рачева - юрисконсулт в «Белфери»ЕООД.

Препис от Заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение .


УПРАВИТЕЛ НА „Белфери” ЕООД:

/ИВАН ТОМОВ/

О Б Р А З Ц И НА Д О К У М Е Н Т И


Приложения:
1.Приложение №1 Образец на оферта;

2.Приложение № 2 Образец на административни сведения;

3.Приложение №3 Образец на Декларация за приемане на условията в проекта на договор

4.Приложение №4 Образец на Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на пърчката.

5.Приложение №5 Образец на на Техническо предложение

6.Приложение №6 Образец на ценово предложение

7.Приложение №7 Образец на Техническа спецификация

8.Приложение №8 Проект на договор за обществена поръчка

Образец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

До

Управителя на „Белфери”ЕООД

гр.Белослав

ул.”Цар Симеон Велики ” №23

О Ф Е Р Т А

………………………………………………………………………………………………

/ наименование на участника/
Регистрирано (данни за регистрацията на участника)

Представлявано от (трите имена ) в качеството на (длъжност или друго качество)

С Булстат / ЕИК (......), регистрирано в (............), с данни по регистрацията :(......), регистрация по ДДС : (..........), със седалище (.............) и адрес на управление (............),

Адрес за кореспонденция :(................), телефон за контакт (.................), факс(............), електронна поща (............), банкови сметки (....................)
О Ф Е Р Т А

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД включващо: Застраховка «Морско каско» и Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла" с Възложител „Белфери” ЕООД.


С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас публична покана за възлагане на услуга с предмет : «Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД включващо: Застраховка «Морско каско» и Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла".
Декларираме , че сме получили указанията за участие и сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП.Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител , ще сключим договор в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 календарни дни след датата , определена за краен срок за приемане на офертите за участие .

Ще изпълним поръчката в съответствие с представената от нас оферта и настоящата тръжна документация.


Неразделна част от настоящата оферта са всички документи описани в приложения списък .
Приложение: Списък на приложените към Офертата документи.
………………..2014 година

/име и фамилия /
/Качество на представляващия участник/

П Р Е Д М Е Т Н А П О Р Ъ Ч К А Т А

Моторен кораб “Белла” е собственост на „Белфери” ЕООД и обслужва потока от пешеходци между двата бряга на плавателен Канал №2 при гр.Белослав по време на профилактика или ремонти на м/ф”Белослав”.

Моторният кораб работи ежедневно в продължение на 24 часа. Движи се по определено разписание и извършва по около 120 прехода в денонощие.

„Белфери” ЕООД следва да сключи следните застраховки:

А) Застраховка "Морско каско" включваща рисковете отговорност, пълна (Реална или Конструктивна ) загуба или Частични повреди на корпуса и оборудването на м/к"Белла"; Спасяване и Отговорност сблъскване (4/4), въведен в експлоатация месец ноември 2001г. със стойност на придобиване 748 800 (седемстотин четирдесет и осем хиляди и осемстотин )лева и действителна пазарна цена към момента 430 150 (четиристотин и тридесет хиляди сто и петдесет лева )лева, предназначен за превоз на пътници между двата бряга на Канал №2 на Варненско езеро при гр.Белослав. Моментната стойност на м/к «Белла» е определена от лицензиран оценител на 18.09.2014г.

Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 20.11.2014г.

Б) Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки, превозвани с м/к"Белла";

Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 20.11.2014г.

Застраховка «Гражданска отговорност към трети лица» е при лимити за едно събитие 10 000 / 50 000 лева в агрегат;

Предложените годишни застрахователни премии да са без завишение при плащане на четири равни вноски през 3 месеца.

Срок за изпълнение на услугата:

- Застраховка «Морско каско» – една година, считано от 00:00 часа на 20.11.2014 г.

- Застраховка «Гражданска отговорност към трети лица» – една година, считано от 00:00 часа 20.11.2014 г.


Образец ПРИЛОЖЕНИЕ № 6


До

Управителя на „Белфери”ЕООД

гр.Белослав

ул.”Цар Симеон Велики ” №23

………………………………………………………………………………………………

/ наименование на участника/
Регистрирано (данни за регистрацията на участника)

Представлявано от (трите имена ) в качеството на (длъжност или друго качество)

С Булстат / ЕИК (......), регистрирано в (............), с данни по регистрацията :(......), регистрация по ДДС : (..........), със седалище (.............) и адрес на управление (............),

Адрес за кореспонденция :(................), телефон за контакт (.................), факс(............), електронна поща (............), банкови сметки (....................)
Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА )

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД включващо: Застраховка «Морско каско» и Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла" с Възложител „Белфери” ЕООД.
Уважаеми Дами и Господа,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД включващо: Застраховка «Морско каско» и Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла" с Възложител „Белфери” ЕООД.

Ценовото ни предложение за изпълнение на услугата е :


І. Предлагаме следните премии за застраховане на обектите, без завишение при разсрочено плащане на 4 равни вноски през 3 месеца, :

а) За Застраховка «Морско каско» ..........................................................................

б) За Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла"....................

.......................................................................................................................................................ІІ. Самоучастие на Възложителя при изплащане на застрахователно обещетение (франшиз):

а)За Застраховка «Морско каско» ..........................................................................

б) За Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки, превозвани с м/к"Белла"....................

.......................................................................................................................................................ІІІ. Участие на застрахования в положителния финансов резултат – връщане на част от застрахователната премия

3.1 При нулева квота на щетимост:

а)За Застраховка «Морско каско» ..........................................................................

б) За Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла"....................

.......................................................................................................................................................

3.2. При квота на щетимост до 10 %:

а) За Застраховка «Морско каско» ..........................................................................

б) За Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки, превозвани с м/к"Белла"....................

.......................................................................................................................................................

3.3. При квота на щетимост до 20 % :

а)За Застраховка «Морско каско» ..........................................................................

б) За Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки, превозвани с м/к"Белла"....................

......................................................................................................................................................


………………..2014 година

/име и фамилия /
/Качество на представляващия участник/

Образец ПРИЛОЖЕНИЕ № 5


До

Управителя на „Белфери”ЕООД

гр.Белослав

ул.”Цар Симеон Велики ” №23

………………………………………………………………………………………………

/ наименование на участника/
Регистрирано (данни за регистрацията на участника)

Представлявано от (трите имена ) в качеството на (длъжност или друго качество)

С Булстат / ЕИК (......), регистрирано в (............), с данни по регистрацията :(......), регистрация по ДДС : (..........), със седалище (.............) и адрес на управление (............),

Адрес за кореспонденция :(................), телефон за контакт (.................), факс(............), електронна поща (............), банкови сметки (....................)
Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД включващо: Застраховка «Морско каско» и Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла", с Възложител „Белфери” ЕООД.Уважаема Комисия,
Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка .

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка .

Във връзка с гореизложеното Ви представям следното предложение за изпълнение на поръчката.
I. До подписване на официален договор, това предложение, заедно с Вашето писмено известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.

II. Задължавам се да спазвам условията в това предложение за период от 90 календарни дни от датата на разглеждане на офертата.
ІІІ.Предлагам срок за изплащане на застрахователното обезщетение:
а)За Застраховка «Морско каско» ..........................................................................
б) За Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки, превозвани с м/к"Белла"

.......................................................................................................................................................

………………..2014 година

/име и фамилия /
/Качество на представляващия участник/

Образец Приложение №3

ДЕКЛАРАЦИЯ
За приемане на условията в проекта на договор за обществената поръчка
Долуподписаният /та (..............................)

С (лична карта / документ за самоличност) №(.......) , издадена на (.............), от (..............)

В качеството ми на (длъжност или друго качество ), съгласно (документа от който лицето черпи съответните права -учредителен акт, пълномощно и пр.) на (наименование на участника) с Бултат / ЕИК (...................),регистрирано в (...................), със седалище (.............) и адрес на управление (..................), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :«Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД включващо: Застраховка «Морско каско» и Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла"

ДЕКЛАРИРАМ , че


1.Съгласни сме с поставените в проекта на договор условия и ги приемаме без възражения;

2.В случай , че представляваният от мен участник бъде избран за Изпълнител , от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена пърчка .

(Дата ) Декларатор (попис)


Образец Приложение №4

ДЕКЛАРАЦИЯ


За съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Долуподписаният /та (..............................)

С (лична карта / документ за самоличност) №(.......) , издадена на (.............), от (..............)

В качеството ми на (длъжност или друго качество ), съгласно (документа от който лицето черпи съответните права -учредителен акт, пълномощно и пр.) на (наименование на участника) с Бултат / ЕИК (...................),регистрирано в (...................), със седалище (.............) и адрес на управление (..................), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :«Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД включващо: Застраховка «Морско каско» и Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла"

ДЕКЛАРИРАМ , че
(Аз лично / Представляваното от мен дружество(наименование на дружеството ))ще (участвам/участва ) като подизпълнител на участника (наименование на участника), ако същият бъде избран за изпълнител на обществената поръчка с предмет: «Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД включващо: Застраховка «Морско каско» и Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла".
1.Видовете дейности , които ще изпълнявам и дела на участието ми в обществената поръчка са :.......................................
2. (Аз лично / Представляваното от мен дружество (не участвам/участва ) в посочената процедура със самостоятелна оферта , включително като член на обединение.

(Дата ) Декларатор (попис)


Образец Приложение №2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1.Наименование на участника :...............................................................................................
2.Седалище и адрес на управление :град..............................................................................,
улица/булевард:”......................................................................................................................”,
№.................., вх....................., етаж.............................; пощенски код .................................,
3.Адрес за кореспонденция:град............................................................................................,
улица/булевард:”......................................................................................................................”,
№.................., вх....................., етаж.............................; пощенски код .................................,

4.Актуален телефон за контакт :.........................................................................................;


5.Факс.........................................................................................................................................;
6.E- mail адрес .........................................................................................................................;
7.Лица , представляващи участника, съгласно приложен документ за актуална регистрация от компетентен орган/съгласно данни от търговския регистър:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
8.Участника се представлява заедно или поотделно от изброените

лица...............................................................................................................................................

9.Булстат /ЕИК .........................................................................................................................
10.Обслужваща банка:................................................................................................................
номер на банкова сметка .........................................................................................................

Титуляр на сметката :


......................................................................................................................................................
11.Друга информация за участника :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Управител /Представител:.........................................

/подпис и печат /


.

Образец Приложение №7

Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

І.Застрахован : «Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД, включващо: Застраховка «Морско каско» и Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла";

ІІ.Обект на поръчката :

1.Имущество - движимо –моторен кораб „Белла”

1.1.Покрити рискове :

А) Застраховка "Морско каско" включваща рисковете отговорност, пълна (Реална или Конструктивна ) загуба или Частични повреди на корпуса и оборудването на м/к"Белла"; Спасяване и Отговорност сблъскване (4/4), въведен в експлоатация месец ноември 2001г. със стойност на придобиване 748 800 (седемстотин четирдесет и осем хиляди и осемстотин )лева и действителна пазарна цена към момента 430 150(четиристотин и тридесет хиляди сто и петдесет) лева, предназначен за превоз на пътници между двата бряга на Канал №2 на Варненско езеро при гр.Белослав. Моментната стойност на м/к «Белла» е определена от лицензиран оценител на 18.09.2014г.

Б) Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки, превозвани с м/к"Белла";
ІІІ.Срок на действие:

Срок на застраховката- една застрахователна година .

Изпълител на настоящата обществена поръчка може да бъде всеки търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения , които притежават лиценз за извършване на застрахователна дейност и за съответният вид застраховка , издаден от компетентен орган , валиден към момента на подаване на офертата,като се спазват изискванията на чл.9 от Кодекса за застраховането .

ІV.Критерии за оценка на офертите :

Икономически най- изгодно предложение, като същото следва да бъде посочено с включен данък върху застрахователната премия .

V.Прогнозна стойност :

- Прогназна стойност - 4900 лева ( четири хиляди и деветстотин ) леваПриложение №8

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : „Белфери” ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ :

ПРЕДМЕТ : «Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД, включващо: Застраховка «Морско каско» и Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла";

ПРОЕКТ !

ДОГОВОР

Днес , ......................2014г., на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП между:

1.”БЕЛФЕРИ” ЕООД , представлявано от Иван Михайлов Томов – Управител , с адрес на управление : гр.Белослав , ул.”Цар Симеон Велики” №23, ЕИК 103600001, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

2. ...........................................................................................................................................Със седалище и адрес на управление :................................................................................ с

ЕИК .................................. представляван .......................................................

от .................................................................................................. от друга страна , наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи натоящият договор за следното:I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. «Застраховане на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД, включващо: Застраховка «Морско каско» и Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" на корабособственика към пътници и стоки , превозвани с м/к"Белла";

II.СРОК НА ДОГОВОРА

1.Срокът на действие на договора е 12 месеца от датата на издаване на всяка конкретна полица.III.ПОКРИТИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ

1.Съгласно Техническото предложение – неразделна част от договора , определящо покритите рискове.IV.ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1.Възложителя се задължава да извършва плащанията на застрахованите премии разсрочено на четири равни вноски в български лева срещу издаден от Изпълниеля застрахователни полици по банков път в посочена от него банкова сметка.

Банка:.................................

BIC код: ............................

IBAN Сметка: ..................

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1.Изпълнителят има право да получава и иска от Възложителя информация , необходима му за сключване на конкретна застрахователна полица.

2.Изпълнителят се задължава да изплати застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие в срок от ............ дни съгласно офертното предложение.

3.Изпълнителят се задължава да изготви и предаде застрахователните полици съгласно представената от него оферта.

4.Изпълнителят има право да получи плащането на представените застрахователни услуги при посочените условия на този договор.

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.Възложителят има право да получи застрахователните полици.

2.Възложителят се задължава да предостави на изпълнителя необходимата информация.

VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1.Настоящият договор се прекратява:

1.1. с изтичане на уговорения срок ;

1.2. с едностранно едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната при нарушение на някоя от клаузата на този договор ;

1.3. от Възложителя ако в резултат на обстоятелства , възникнали след сключване на договор , същият не е в състояние да изпълни задълженията си ;

1.4. от Възложителя , без предизвестие в случай , че Изпълнителят изгуби лиценза си или бъде лишен от правото да упражнява дейността предмет на договор.VIII.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

2.Всички спорове , възникнали между страните , при и по повод изпълнението на настоящия договор ще се решават по пътя на преговори , а при непостигане на съгласие от компетентния съд.

3.Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор , страните ще правят в писмен вид или по пощенски път, факс или електронна поща, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс или електронна поща . Съобщенията или уведомления получени след 16:30 часа или получени в неработен ден е се считат получени в следващия работен ден.

За Възложителя :

„Белфери”ЕООД

Гр.Белослав , ул.”Цар Симеон Велики”23

Лице за контакт : юрисконсулт Юлияна Рачева

Тел. 05112 40-70

Факс: 05112 40-70

e-mail: belferi@abv.bg

За Изпълнителя :

Адрес:...........................................................

Лице за контакт :..........................................

Тел:...............................................................

Факс:............................................................

e-mail:..........................................................

Настоящият договор се изготвя и подписва в три еднакви екземпляра. Два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1.Приложение № 5 Техническо предложение2.Приложение № 6 Ценово предложение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.................................................... .....................................................

Иван Михайлов Томов

Управител на „Белфери”ЕООД

СЪГЛАСУВАЛ:

.............................................................

Юлияна Рачева

юрисконсулт


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница