Белфери” еоод – гр. Белослав – варненска областДата25.10.2018
Размер80 Kb.
БЕЛФЕРИ” ЕООД – ГР. БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ


З А П О В Е Д

122 /28.11.2012 година


На основание Чл.14 ал.4 т.2 и Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се съберат оферти, чрез публикуване на покана на Портала за обществени поръчки в Агенцията по обществени поръчки и в профила на купувача за изпълнениe на поръчка с предмет:

«Застраховане на местата на пътниците в средствата за обществен транспорт - плавателни съдове по застраховка «Злополука» на моторен ферибот «Белослав» и на моторен кораб «Белла» .

I.Описание на предмета на поръчката: «Застраховане на местата на пътниците в плавателни съдове по задължителна застраховка «Злополука» на моторен ферибот «Белослав» и на моторен кораб «Белла», собственост на „Белфери”ЕООД, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховане, Търговския закон и Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за Задължителното застраховане по чл.249, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането, прието с Решение № 52-Н от 08.03.2006 г. от Комисията за Финансов надзор, обн. в ДВ, бр.25 от 24.03.2006 г., включващо:

А) Задължителна застраховка «Зпололука» на местата на пътниците в плавателни съдове– моторен ферибот «Белослав», собственост на «Белфери»ЕООД. Брой на застрахованите места – 260.

Срок на застраховката- една застрахователна година считано от 01.01.2013 г.

Б) Задължителна застраховка «Зпололука» на местата на пътниците в плавателни съдове– моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери»ЕООД. Брой на застрахованите места – 75.

Срок на застраховката- една застрахователна година считано от 01.01.2013 г.

Покрити рискове:Смърт и трайна загуба на трудоспособност на пътник в следствие злополука.

Застрахователни суми: 20 000 лева за всеки пътник, съгласно чл.281 от Кодекса за застраховане.

IІ.Към всяка оферта /Приложение № 1/ следва да бъдат приложени следните документи:

1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2.При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;

3.Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1 от ЗОП;

4.Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.2 от ЗОП;

5.Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.5 от ЗОП;

6.Лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор, валиден за срока на валидност на офертата – копие, заверено от участника

7.Ценово предложение -/попълнен Образец /

8.Общи условия за застраховане, които да бъдат валидни за целия застрахователен период .

9.Проекто - застрахователни полици.

10.Предложение за изпълнение на услугата - /попълнен образец/
II.Комисия да се събере на 14.12.2012 г. в 10:00 часа, да разгледа и оцени събраните оферти по следния критерий:

= най-ниската предложена застрахователна премия, без прилагане на самоучастие (франшиз).На първо място се класира офертата с най-ниска застрахователна премия. Прилагане на самоучастие (франшиз) не се допуска. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на предложените застрахователни премии.
ІV.Подаването на офертата да става в запечатан, непрозрачен плик с надпис указващ предмета на поръчката, името и адреса на участника, в срок до 16:00 часа на 13.12.2012година, в офиса на „Белфери” ЕООД – гр.Белослав, ул.”Гебедже” № 8.

V.Да се изготви Покана за представяне на оферти по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, която да се публикува на Портала за обществени поръчки . Документацията по процедурата да се публикува на интернет страницата на община Белослав (www.beloslav.org ) – Профил на купувача «Белфери»ЕООД .

Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

УПРАВИТЕЛ НА „Белфери” ЕООД:

/ИВАН ТОМОВ/ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

О Ф Е Р Т А

………………………………………………………………………………………………

/ наименование на кандидата /

ДО

БЕЛФЕРИ” ЕООД – ГР.БЕЛОСЛАВУважаемИ Г-Н ТОМОВ,

Във връзка със събирането, разглеждането и оценяването на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: «Застраховане по задължителна застраховка на местата на пътниците в плавателни съдове, вклюващо: Задължителна застраховка «Злополука» на местата на пътниците на моторен ферибот «Белослав» и Задължителна застраховка «Злополука» на местата на пътниците на моторен кораб «Белла» с възложител „Белфери” ЕООД, Ви представям своето предложение, като прилагам следните документи:

1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2.При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;

3 Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1 от ЗОП;

4.Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.2 от ЗОП;

5.Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.5 от ЗОП;

6.Лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор, валиден за срока на валидност на офертата – копие, заверено от участника

7.Ценово предложение/попълнен Образец /

8.Общи условия за застраховане, които да бъдат валидни за целия застрахователен период .

9.Проекто застрахователни полици.

10.Предложение за изпълнение на услугата - /попълнен образец

………………..2012 година

…. ………………………………………………../име и длъжност на подписващия – подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От………………………………………………………………………………………………………

/ наименование на кандидата /

Адрес на управление............................................................................................................................

ЕИК..............................................., тел. ..............................................., факс.....................................

Представлявано от...............................................................................................................................

Във връзка с обявената процедура за изпълнение на поръчка с предмет: : «Застраховане по задължителна застраховка «Злополука» на местата на пътниците в плавателни съдове на м/ф «Белослав» и на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД с възложител «Белфери»ЕООД , Ви представям ценовото ни предложение за изпълнение на поръчката.

І. Предлагам следните премии за застраховане на обектите, без завишение при разсрочено плащане на 4 равни вноски през 3 месеца, :

а) За Задължителна застраховка «Злополука» на местата на пътниците на м/ф „Белослав” ......................................................................................................................................................

(не следва да се прилага самоучастие на Възложителя /франшиз/ )

б) За Задължителна застраховка «Злополука» на местата на пътниците на м/к „Белла” .......................................................................................................................................................

(не следва да се прилага самоучастие на Възложителя /франшиз/ )

………………..2012 година

…. ………………………………………………..

/име и длъжност на подписващия – подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
От………………………………………………………………………………………………………

/ наименование на кандидата /

Адрес на управление............................................................................................................................

ЕИК..............................................., тел. ..............................................., факс.....................................

Представлявано от...............................................................................................................................

Във връзка с обявената процедура за изпълнение на поръчка с предмет: «Застраховане по задължителна застраховка «Злополука» на местата на пътниците в плавателни съдове на моторен ферибот «Белослав» и на моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери» ЕООД с възложител «Белфери»ЕООД , Ви представям следното предложение за изпълнение на поръчката.


I. До подписване на официален договор, това предложение, заедно с Вашето писмено известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.

II. Задължавам се да спазвам условията в това предложение за период от 90 календарни дни от датата на разглеждане на офертата.

ІІІ.Предлагам срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие:

..............................................................................................................................................................

………………..2012 година

…. ………………………………………………../име и длъжност на подписващия – подпис и печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.47, ал.1 от ЗОП
/попълва се от управителя или членовете на управителния орган на участника, а в случай, че членовете са юридически лица-техните представители в съответния управителен орган/
Подписаният............................................................................................................................

лична карта №......................................., издадена на..........................................от РУ на

МВР.................................., живущ..................................................................................

община......................................, ул..................................................................... №..............

ж.к............................................................................, бл..........................в качеството си на

/управител, член на управителния орган/.............................................................................

на фирма....................................................................................................................................


Декларирам че :
1.Не съм осъден с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм

а/ престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от НК;

б/ подкуп по чл.301-307 от НК;

в/ участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК;

г/ престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК;

д/ престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК.


2.Представлявания от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
3. Представлявания от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;
Известно ми е, че съм длъжен в 7-дневен срок от настъпването на промени в декларираните от мен обстоятелства, да уведомя Възложителя. Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неврни данни.

Дата:..................................... ДЕКЛАРАТОР:Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал.2 от ЗОП
/попълва се от управителя или членовете на управителния орган на участника, а в случай, че членовете са юридически лица-техните представители в съответния управителен орган/

Подписаният/ата………………………………………………………………………................

лична карта №………………………., издадена на…………………………………от РУ на МВР…………………………………...,живущ…………………………………………........... община………………………………..,ул…………………………………………..№……… ж.к…………………………………………………..…,бл………………. в качеството си на /управител, член на управителния орган/ …………………………………………………… на фирма ………………………………………………………………………………………....................
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност и няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон

2.Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

4. Представляваният от мен участник нямап наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Известно ми е, че съм длъжен в 7-дневен срок от настъпването на промени в декларираните от мен обстоятелства, да уведомя Възложителя. Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неврни данни.

Запознат съм за наказателната отговорност по чл.313 от НК.


Дата:…………… ДЕКЛАРАТОР:

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.47, ал.5 от ЗОП

Подписаният............................................................................................................................


лична карта №......................................., издадена на.......................................... от РУ на
МВР.................................., живущ в..................................................................................
община......................................, ул..................................................................... №..............
ж.к............................................................................, бл..........................в качеството си на
/управител, член на управителния орган/.............................................................................
на фирма....................................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ:

1.Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2.Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че съм длъжен в 7-дневен срок от настъпването на промени в декларираните от мен обстоятелства, да уведомя Възложителя. Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неврни данни.

Дата:..................................... ДЕКЛАРАТОР:П Р Е Д М Е Т Н А П О Р Ъ Ч К А Т А

Съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховане, Търговския закон и Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за Задължителното застраховане по чл.249, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането, прието с Решение № 52-Н от 08.03.2006 г. от Комисията за Финансов надзор, обн. в ДВ, бр.25 от 24.03.2006 г., „Белфери” ЕООД следва да сключи следните застраховки:А) Задължителна застраховка "Злополука" на местата в плавателните съдове на моторен ферибот „Белослав”, собственост на „Белфери”ЕООД за 260 пътника .

Б) Задължителна застраховка "Злополука" на местата в плавателните съдове на моторен кораб „Белла”, собственост на „Белфери”ЕООД за 75 пътника .

Покрити рискове:Смърт и трайна загуба на трудоспособност на пътник в следствие злополука.

Застрахователни суми:20 000 лева за всеки пътник, съгласно чл.281 от Кодекса за застраховане.

Предложените годишни застрахователни премии да са без завишение при плащане на четири равни вноски през 3 месеца.Срок за изпълнение на услугата:

За м/ф „Белослав” - една година, считано от 00:00 часа на -01.01.2013 г.За м/к „Белла” - една година, считано от 00:00 часа на -01.01.2013 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница