Белоградчик с ъ д ъ р ж а н и е I. О б щ и п о л о ж е н и я основания за разработване на планаДата15.01.2018
Размер252.49 Kb.

План за действие на МКОРС

2016-2019 г.

община


БЕЛОГРАДЧИК

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
I.О Б Щ И П О Л О Ж Е Н И Я

1.Основания за разработване на плана

2.Цел на плана

3.Основни задачи на плана

ІІ. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК.

1.Физикогеографска характеристика на общината

2.Климатична характеристика на общината

3.Природни ресурси

3.1.Потенциал за използване на ВЕИ

3.2. Водни ресурси.

3.3. Биологично разнообразие и горски ресурси.

3.4. Елементи на националната екологична мрежа - Защитени територии и защитени зони по НАТУРА 2000.

4. Демографска характеристика


5.Икономическо развитие

6.Здравеопазване

7.Образование

8.Техническа инфраструктура

8.1.Водностопанска характеристика

8.2. Транспортна характеристика

IІІ. АКТУАЛИЗИРАН ПРОФИЛ И АНАЛИЗ НА КРИМИНОГЕННАТА ОБСТАНОВКА ЗА МЕСЕЦИТЕ МАРТ, АПРИЛ И МАЙ.

ІV. МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНКРЕТНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА.

Приоритет 1: Проучване на общественото мнение относно потребностите от сигурност и оценка на ефективността на полицейските органи периодично чрез анкети, приемни, срещи с обществени и неправителствени организации.

Приоритет 2: Изграждане на сигурна и безопасна среда в населените места и превенция на престъпността.

Приоритет 3. Изграждане на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване на дух и отговорност и развиване на гражданска култура.

Приоритет 4. Повишаване безопасността на движението:

Приоритет 5. Създаване на условия за намаляване на риска от престъпления сред уязвимите групи.

V. РАБОТНИ КАРТИ.

VI. МЕХАНИЗЪМ НА КОНТРОЛ И ОТЧЕТ.

VII. ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПУБЛИЧНОСТ.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Основания за разработване на плана:

Предприемане на мерки и дейности чрез общи усилия и партньорство за подобряване на състоянието на обществения ред и сигурност в населените места на общината.2. Цел на плана:

Създаване на предпоставки и условия за осъществяване на ползотворно партньорство за решаване на конкретни /специфични местни проблеми на сигурността и обществения ред. Обединяване на усилията, възможностите и компетенциите на страните и привличане на широката общественост, гражданските, административните, стопанските и неформалните органи, организации и институции на територията на Община Белоградчик за реализиране на общата кауза за създаване на ефективна, резултатна и близка до хората система от мерки и превенции, с цел осигуряване на стабилен обществен ред и сигурност.3.Основни задачи на плана.

 • Предотвратяване и свеждане до минимум броят на престъпленията срещу личността и имуществото на физическите и юридически лица, чрез засилено ежедневно полицейско присъствие на територията на цялата община, с акцент към опазване имуществото, живота и здравето на самотно-живеещите възрастни хора, предвид тенденцията за обезлюдяване на малките населени места.

 • Повишаване процента на разкриваемост на извършените на територията
  престъпления, чрез постоянно съдействие от страна на местната власт в селските райони, и чрез използване на технически способи на територията на Община Белоградчик, видеонаблюдение, сигнално – охранителна техника и др, както и засилено полицейско присъствие в тъмната част на денонощието;

• Подобряване на пътната инфраструктура, маркировката, осветеността на улиците и пар- ковите територии.

ІІ. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК.
1. Физикогеографска характеристика на общината: Релефът е много разнообразен – равнинно-хълмист в северните и югоизточни части на прехода към Дунавската равнина (300-400 м н.в.) и хълмисто-ридов до среднопланински в обхвата на Рабишка могила (461 м), Белоградчишкия Венец (904 м), Бабин нос (Велков чукар, 949 м), Ведерник (Ведерник,1124 м), Свети Николска планина (Хайдушки камък, 1721 м; Голаш, 1581 м).


Съвременният релеф отразява сложния геоложки строеж на територията на контакта Дунавска равнина – Предбалкан – Стара планина. Отличителна черта на района е уникалният за България скален феномен „Белоградчишки скали”.

Разнообразието на релефа, и преди всичко значителната денивелация по територията, създават определени затруднения за изграждането и поддържането на селищната и стопанската инфраструктура – транспортна, хидроинженерна, и пр. Равнинно-хълмистите земи създават по-добра среда за организирането на обработваеми земи и благоустрояването на населените места. Хълмистите и нископланински терени в централната част предполагат условия за отглеждането на лозя и овощия или развитие на пасищно животновъдство.

Литоложката основа създава предпоставки за формиране на добри водни, почвени и горски ресурси. В същото време, тя способства за образуване на средни до големи наклони на повърхността, активно протичане на ерозионни процеси и проява на свлачищно-срутищни явления с негативно влияние върху стопанисването на земите.
2. Климатична характеристика на общината:

Според климатичното райониране на България (Велев, 2010) територията на Община Белоградчик попада в два климатични района (Предбалкан и Западна и Средна Стара планина) на Умерено-континенталната климатична област.

Продължителността на периода с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 5ºС трае около 240 дни (20.ІІІ – 17.ХІ), а периодът с температури над 10ºС – 188 дни (13.ІV – 19.Х). Най-ранната дата на настъпване на първия мраз е около 15.ІХ, а най-късната на последния мраз – 25.V. Безмразовият период има средна продължителност от 180 дни.

Режимът на валежите съответства на умерено-континенталния характер на климата на анализираната територия. Годишната сума на валежите за района е 750 мм, с тенденция за нарастване на юг по орографски причини (1100 мм). Средно годишният брой на дните с мъгла е 35 за Предбалкана до 140 в Стара планина (предимно в периода октомври-март).

Климатичните режими по територията създават добри условия за развитието на горско стопанство и земеделие (в т.ч. в планински условия), способстват за самопречистването на въздуха. Като неблагоприятен фактор може да бъде посочен високият брой на дните с мъгли. Рисковите фактори се свързват с възникването на условия за проява на орографски извалявания, чиито последици имат силно негативен ефект – наводнения, ерозия, деструкция. Условията предполагат още проява на летни засушавания с пресъхване на по-малките речни притоци и възможност за възникването на горски пожари.

В климатично отношение територията на общината попада в предбалканския нископланински район на умерено континенталната климатична област. Надморската височина варира от 200 до 1400м. Максималната температура достига до 38-40 градуса , а минималните до - 25 градуса.


3.Природни ресурси.

3.1.Потенциал за използване на ВЕИ


Данните за териториалното разпределение на пряката слънчева радиация и режима на ветровете дават основание да се твърди, че в района съществува потенциал за използването, както на ветровата, така и на слънчевата енергия в качеството им на възобновими източници на енергия.

Община Белоградчик попада в зона на малък ветроенергиен потенциал, където средната многогодишна скорост на вятъра не превишава 2 м/сек. Най-висока е скоростта на вятъра през зимата (февруари, март), а най-ниска - през есента (септември, октомври). Добре изразен е денонощният ход на скоростта на вятъра, предвид наличието на планинско-долинна циркулация в Предбалкана.3.2.Водни ресурси.

Речната мрежа в пределите на община Белоградчик се отнася изцяло към Дунавския водосборен басейн на Черноморската отточна област. Тя се формира от реките във високия водосбор на река Арчар (Арчар, Арчарица, Ошанска, Салашка) и главния ляв приток на река Лом (Стакевска).

Съгласно Хидрохимичната класификация на реките водите им се определят като хидрокарбонатно-калциево-сулфатни.

В обхвата на анализираната територия се стопанисва язовир „Рабиша” – антропогенна модификация на естественото езеро Рабиша (езерото Рабиша има тектонски произход и е най-голямото по площ езеро от този тип в България). Има обща площ от 3,246 км2 и обем от 45 000х106 м3. Подхранва се чрез деривации от реките Арчар и Видбол и от изравнител „Ошане”.

Важно значение за водния баланс на общината имат водоемите: язовир Ошане - залята площ 84,00 дка и завирен обем 609 000,00 м3; язовир Салаш - залята площ 70,00 дка и завирен обем 225 000,00 м3; изравнител Раяновци - залята площ 97,00 дка и завирен обем 225 000,00 м3 и язовир Дъбравка - залята площ 189,70 дка и завирен обем 730 000,00 м3.

Водните ресурси на Общината се формират предимно от речните води, които се използват в т.ч. за питейно-битови и промишлени нужди, което изисква повишено внимание към тяхното опазване и поддържане. Това включва както повишен контрол върху замърсяванията, така и предприемането на мерки за почистването на речните корита от плаващи наноси и укрепването на речните брегове, където това е необходимо, съгласуване на изгражданата транспортна и друга инфраструктура с характеристиките на релефа и наличния потенциал за провокиране на ерозионни процеси.


3.3. Почвени ресурси


Основните почвени типове са лесивирани (Luvisols), тъмни черноземовидни (Phaeozems), кафяви горски (Cambisols), плитки (Leptosols) и наносни почви (Fluvisols).

Предвид на комплексните природно-географски условия почвите в района са силно уязвими на ерозия и деградация, което е основен проблем за ефективното усвояване и опазване на почвените ресурси.


3.4. Биологично разнообразие и горски ресурси


В биогеографско отношение територията на Общината се отнася към два района на Балканската провинция – Предбалкански и Старопланински район (Асенов, 2006). В миналото районът е бил покрит с гъсти широколистни гори, но в процеса на антропогенизация на мястото на някои горски екосистеми са създадени агроекосистеми или пък по естествен път са възникнали вторични горски, храстови и тревни формации.

Разнообразието от видове е голямо и при наличните лечебни растения.

Срещат се редки и защитени видове. По отношение на фауната в региона са установени около 180 вида птици, 53 вида бозайници, от които 14 вида прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. Птиците са най-добре представената група. Тук се срещат и видове със световен приоритет на опазване.

3.5. Елементи на националната екологична мрежа - Защитени територии и защитени зони по НАТУРА 2000


Съгласно Закона за защитените територии (ДВ, №133/1998) в обхвата на община Белоградчик се включват защитени територии от три категории (резерват, природна забележителност и защитена местност):

 • Резерват „Чупрене” (землището на с. Стакевци);

 • Природна забележителност „Белоградчишки скали” (гр. Белоградчик, с. Чифлик);

 • Природна забележителност „Боровият камък” (с. Боровица);

 • Природна забележителност „Водопад на река Стакевска в местността Белата вода” (с. Стакевци);

 • Природна забележителност „Пещера Магурата” (с. Рабиша);

 • Защитена местност „Чупренски буки” (с. Стакевци);

Представителен за района е природният феномен Белоградчишките скали, представен от скални групи от червено обагрени мезозойски пясъчници и конгломерати, моделирани от външните земни сили в продължение на милиони години. Обявени са за национален туристически обект. Пещера „Магурата” е както природна, така и културно-историческа ценност. Обявена е за природна забележителност, недвижима културна ценност и национален туристически обект.

В обхвата на анализираната територия попадат части от следните защитени зони по НАТУРА 2000:
 • ЗЗ Западен Балкан – BG0002002 за защита на птиците (сред които белогръб кълвач, белоопашат мишелов, белошипа ветрушка, бухал, бял щъркел, горска чучулига);

 • ЗЗ Западна Стара планина и Предбалкан – BG0001040 за защита на местообитанията на букови гори, благуново-церови гори, полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик и др.;

 • ЗЗ Макреш – BG0000521 за защита на местообитанията на балканско-панонски благуново-церови гори и др.;

Територията на община Белоградчик се отличава с богато биоразнообразие, в частност – реликтни смърчови гори и калцифилни видове. Обект на защита са 6 защитени територии и части от 3 защитени зони по НАТУРА 2000. Съхраняването и поддържането им изисква повишено внимание за умело интегриране на тези територии в стопанската организация на територията. Богатото биоразнообразие е фактор за развитие на екотуризъм и специализирани видове туризъм (в т.ч. спелеотуризъм, велотуризъм, планинско колездене и др.), спорт – лов и риболов, водни спортове и др.

Естествената растителност има функциите на основен фактор за формирането на водните и почвените ресурси в Общината, за предотвратяване на наводненията и смекчаване на негативните ефекти от ерозията и дефлацията.Обобщеният анализ показва, че територията на община Белоградчик се отличава с висок природен потенциал, където основно значение за развитието на общината имат горските ресурси на Стара планина и Предбалкана (над 50% от територията), плодородните почви в хълмистите земи и речните долини на прехода към Дунавската равнина, атрактивните (за туризъм) релефни форми на Предбалкана.
4. Демографска характеристика

Демографското състояние на територията на община Белоградчик е резултат от действието на влияния и фактори, които от една страна са характерни за Република България, от друга страна са характерни за демографското развитие на европейските страни, а от трета са обусловени от специфичното историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие на самата община. Върху демографското развитие на населението на общината влияние оказват демографските процеси, които са общовалидни както за развитите страни, така и за страните в преход. Това са процесите свързани с високите нива на смъртност и емиграция и намалената брачност и раждаемост. Сериозно влияние върху тези процеси оказват полово-възрастовата, етническа, религиозна и образователни структури на населението, както и урбанизацията. Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в качествено отношение.

Община Белоградчик включва в административните си граници общо 18 населени места с център град Белоградчик. Общата численост на населението по постоянен адрес е Община Белоградчик включва в административните си граници общо 18 населени места с център град Белоградчик. Общата численост на населението по постоянен адрес е 7 091 човека към 03.02.2016г., а по настоящ адрес към същата дата – 6 614, разделени по възрастови групи както следва:


 • Под 7 години – 386 човека

 • от 7 до 13 години – 443 човека

 • от 14 до 17 години – 272 човека

 • от 18 до 59 години жени – 1594

 • от 18 до 62 години мъже – 1897

 • над 60 години жени – 1265

 • над 63 години мъже – 757

Средната гъстота на населението е 17 души на кв.м., с най – голяма гъстота на населението в гр. Белоградчик.

Характерно за етническия състав на населението на община Белоградчик е по-ниският относителен дял на българската етническа общност - 79,4 % срещу 84,8 % средно за страната. Прави впечатление ниският дял на турско население – 0.08 %, срещу 8.8 % за страната и 0.11 % за област Видин и много по-високият дял на населението от ромската етническа група – 20.1 %, срещу 5 % за областта и 6.36 % за страната.


5. Икономическо развитие:

Основните стопански отрасли в икономиката на общината са няколко: • Промишленост – най- големи предприятия на територията на общината са винзавод „ Магура”, фирма „ Транс комс”, СД „ Живков, Лилов, Нешев” и други.

Селско стопанство – реалното използване на земеделски земи е значително намаляло. Продукцията, която се получава е от частни стопанства в животновъдния и растениевъдния сектор. Растениевъдство

Традиционно за общината се развиват лозарството и овощарството, за които са налице много благоприятни почвено-климатични условия. Те служат за суровина за развитие на винарството, като се използват и възможностите за развитие на винен туризъм. Благоприятни са условията за отглеждане на ягоди и малини. • Търговия – броят на малките и средни фирми не е много голям, в които е ангажирана значителна работна сила.

Туризъм - Туризмът в община Белоградчик има чудесни перспективи за развитие на база наличните в общината ресурси, което го прави един от приоритетните отрасли за местната икономика.

Туристическите ресурси включват както архитектурно-исторически паметници на културата, включително и от национално значение, така и природни забележителности, които са уникални не само за района, но и за Света, което създава възможност за предоставяне на разнообразен туристически продукт и за привличане на туристи както от страната, така и от чужбина.Архитектурно-исторически паметници в общината са:

•    Белоградчишката крепост;

•    Сюлейманово укрепление (известно сред гражданството като „Латинското кале”)

•    Местността Анище – Намира се непосредствено до пътя Салаш-Белоградчик на 2 км. източно от село Граничак.

•    Исторически музей – Белоградчик към момента е със статут на общински музей с обособени четири отдела – „Българска история ХV – ХІХ в.”, „Природа”, „Археология” и „Художествен”.

•     Джамия “Хаджи Хюсеин” – Издигната е през 1751 година.

•    Килийно училище с. Рабиша

• Белоградчишки скали

• Пещера „Магурата”

и др.


От Белоградчик започват маркирани екомаршрути, които отвеждат туристите до най-интересните обекти в града и близките му околности.

За ефективното използване на туристическите ресурси на общината от изключително значение е наличната материално-техническа база за туризма, както и маркетинга на дестинацията.

Материално-техническата база включва хотели, къщи за гости, частни квартири и апартаменти. Заведенията за хранене и развлечение в града предлагат традиционни ястия.

Проблемите на областно, регионално и национално ниво оказват влияние и върху местната икономика. Макросредата, в която се развива икономиката на община Белоградчик, се оформя под въздействието на множество фактори (политически, социално- икономически и демографски). Съвкупното им влияние като цяло се отразява негативно върху икономическото й развитие.

По произведена продукция по икономически дейности на преден план изпъкват преработващата промишленост, търговията и селското стопанство. Предвид туристическите ресурси на общината и потенциала за развитие на туризма, наличната материално-техническа база е от ключово значение за поемане на туристопотока.

Вложените средства в дълготрайни материални активи са 5959 хил. лева, като най-много са в преработващата промишленост. Средствата се насочват предимно за закупуване на сгради, машини и съоръжения.

Икономиката на общината е разгърната предимно в микропредприятия с до 9 души персонал (94%), а с над 10 души работят общо 15 предприятия. Големи предприятия (с над 250 заети) на територията на общината не са налице, като през 2009 година тези с над 50 души персонал наброяват 3.

Заетостта е съсредоточена основно в сферата на услугите, търговията, текстилна промишленост. Увеличават се заетите в сферата на услугите в частния сектор, а заетите в индустрията и услугите от обществения сектор намаляват.

Както при повечето общини със слабо развита икономика, преобладават заетите в администрацията, образованието, здравеопазването и социалните дейности, които се издържат от местните данъци и държавни субсидии.

Проблем, който е валиден за пазара на труда в цялата страна е липсата на квалифицирана работна ръка, която да отговаря на нуждите на бизнеса. Поради тази причина е необходимо тясно взаимодействие между образователните институции, администрацията и бизнеса, с цел създаване на подходящо квалифицирана работна ръка.

Високата безработица е характерна за целия район, което се дължи на ниско образование и квалификация на населението, липса на работни места и общия застой на икономиката. В тази връзка трябва да се предприеме преквалификация към перспективни за общината сектори, съобразено с нуждите на пазара на труда, както и да се стимулира развитието на частния бизнес.

Необходимо да стимулира предприемачеството, да се привлекат инвестиции за конкурентни за общината сектори, да се фокусират усилията на общината в развитието на устойчив туризъм, предлагащ разнообразен и качествен туристически продукт, преквалификация на работната сила спрямо нуждите на пазара на труда и по-добър маркетинг.


6.Здравеопазване.

МБАЛ «Белоградчик» ЕООД обслужва населението на 4 /четири общини – Белоградчик, Чупрене, Ружинци и Димово. Населените места от общината се обслужват и от Филиал на Спешен медицински център – Видин, както и от Медицински център ЕООД – Белоградчик.

През последните три години не се наблюдава промяна по отношение на броя на леглата в болничните заведения на територията на общината. Забелязва се намаление на броя на лекарите в община Белоградчик.
7. Образование.

Община Белоградчик разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения и обслужващо звено, която е оптимална за потребностите на населението на общината.

През последните пет години на територията на общината функционират 1 начално училище, 1 основно училище и 1 средно общообразователно училище, 1 целодневна детска градина. Добро е състоянието на материално-техническата база на образователните заведения.
8. Техническа инфраструктура.

8.1.Водностопанска характеристика на общината

На територията на община Белоградчик се намират язовирите: „Дъбравка”, „Ошане” и „Рабиша”. В с. Салаш се намира микроязовир „Салаш”, който не е потенциално опасен, ползва се за зарибяване от общината. В с. Раяновци се намира изравнител / водохващане /, който е потенциално опасен за населението. „Дъбравка” и „Салаш” са публична общинска собственост, а останалите са държавна собственост, включително и изравнител „Раяновци”.

Потенциално опасните язовири в общината са три на които максималният завишен обем е:


 • язовир „Рабиша” – 43 200 млн. куб. м.;

 • язовир „Дъбравка” - 0,730 млн. куб. м.;

 • язовир „Ошане” - 0,609 млн. куб. м.;8.2. Транспортна характеристика.

Транспортната мрежа в община Белоградчик е представена предимно от третокласни и общински пътища, като дължината на републиканските пътища е 86,36 км, а на общинските 55,24 км. В близост до града преминава трансевропейският път Е-79, който е част от транспортен коридор IV, свързващ Дрезден/Нюрнберг — Прага — Виена — Братислава — Дьор — Будапеща — Арад — Букурещ — Кюстенджа/Крайова — София — Солун / Пловдив — Хасково — Истанбул. Първокласният път представлява главната пътна връзка с останалите части на страната.

Третокласната пътна мрежа в общината включва:

- път ІІІ-102- /Димово-Ружинци/-Бела–Белоградчик-Средогрив-Долни Лом- граница Монтана, дължина 43,4 км. Завършена е поетапната рехабилитация на пътя, особено с оглед на това, че той ще води до бъдещ ГКПП при с. Салаш с Р. Сърбия. С изпълнението на проекта пътят ще придобие национално и европейско значение, като това ще повлияе и върху икономическите и туристически връзки със съседните страни.

- път ІІІ-1401- /Кула-Връшка чука/-Киряево-Раковица-Подгоре-Раяновци-Ошане-Вещица-Белоградчик, дължина 44,5км. Пътят е транспортна връзка на прилежащите населени места с общински центрове Макреш и Белоградчик и второкласен път ІІ-14 до границата с Република Сърбия. Републиканският път е важен за развитието на туризма, осъществява връзка до пещера „Магурата” и Белоградчишките скали.

Достъпът до общината и гр. Белоградчик с ж.п. транспорт е ограничен чрез гара Орешец (свързана с гр. Белоградчик чрез 11 км общински път).

Състоянието на пътната мрежа се характеризира с малка ширина на настилката, липса на банкети, тежки ситуационни геометрични елементи, стари съоръжения с недостатъчна ширина, но сравнително добре поддържана настилка, като в отделни участъци тя е в много лошо състояние. До 2015г. са взети мерки за обновяване и отремонтиране на общинската пътна мрежа, като по-конкретно са основно асфалтирани 2 км до с. Дъбравка, по 3 км до селата Пролазница и Крачимир, напълно са обновени 0,4 км при с. Струиндол, отремонтирани са 6,5 км (изкърпване на пътища до и в м. Куцаровци, и до и в селата Върба, Сливовник, Чифлик, Стакевци и Граничак) и са изкърпени 10 км пътища до село Салаш. Приложените мерки имат положителен ефект, но е необходимо подобряване на състоянието на ключови участъци от пътната мрежа, осигуряващи връзката между населените места, както и достъпът до туристическите забележителности в района.

Гранично полицейско управление 02 ст. Белоградчик, обхваща част от северозападния дял на Стара планина. В зоната за отговорност преминава международният път Е-79, а също така и пътят от ГКПП Връшка Чука с активен пътникопоток от Сърбия за вътрешността на страната. От началото на 2003 г. ГПУ Белоградчик преминава на пряко подчинение към РГС Драгоман. Зоната за отговорност на ГПУ Белоградчик е с дължина 54 618 м. Районът на участъка обхваща част от северозападния дял на Стара планина - от 500 м. южно от връх “Бабин нос” до “Ломски дял”.IІІ. АКТУАЛИЗИРАН ПРОФИЛ И АНАЛИЗ НА КРИМИНОГЕННАТА ОБСТАНОВКА ЗА МЕСЕЦИТЕ МАРТ, АПРИЛ И МАЙ.
През м.март на територията на РУ-Белоградчик са заведени 23 бр. ЗМ /Заявителски материал/, от които 13 бр. са регистрирани като престъпления. За сравнение през м.февруари са заведени 26 бр. ЗМ, от които 15 бр. престъпления. От регистрираните през м. март 13 бр. престъпления са разкрити 2 бр. престъпления и от предишен период разкритите престъпления са 10 бр.

Процента разкриваемост за месеца по линия на КП /Криминална полиция/ е 15,38 % спрямо 25,00 % за м.февруари.

През м.март в РУ-Белоградчик са регистрирани 2 бр. ЗМ по линия на ИП /Икономическа полиция/.

През м.март на територията на РУ-Белоградчик доминират престъпленията против собствеността. През периода са регистрирани 5 бр. кражби. През периода няма регистрирани случаи на грабежи. През периода е регистриран един случай на измама.

Най-много на брой престъпления са регистрирани в общините Белоградчик и Димово, следвани от община Ружинци и община Чупрене.
През м.април на територията на РУ-Белоградчик са заведени 37 бр. ЗМ, от които 18 бр. са регистрирани като престъпления. За сравнение през м.март са заведени 23 бр. ЗМ, от които 13 бр. престъпления. От регистрираните през м. април 18 бр. престъпления разкрити са 6 бр. престъпления и от предишен период разкритите престъпления са 8 бр.

Процента разкриваемост за месеца по линия на КП е 31,25 % спрямо 15,38 % за м.март. През м.април на територията на РУ-Белоградчик доминират общоопасните престъпления. През периода няма регистрирани случаи на грабежи.

През м.април в РУ-Белоградчик са регистрирани 3 бр. ЗМ по линия на ИП, от тях 2 бр. са регистрирани като престъпления. Регистрираните през периода две престъпления по линия на ИП са престъпления против стопанството.

Най-много на брой престъпления са регистрирани в общините Белоградчик и Димово, следвани от община Ружинци и община Чупрене.


През м.май на територията на РУ-Белоградчик са заведени 18 бр. ЗМ, от които 13 бр. са

регистрирани като престъпления. За сравнение през м.април са заведени 37 бр. ЗМ, от които 18 бр. престъпления. От регистрираните през м. май 13 бр. престъпления разкрити са 2 бр.

престъпления и от предишен период разкритите престъпления са 12 бр.

Процента разкриваемост за месеца по линия на КП/концентрация на престъпността/ е 16,67 % спрямо 31,25 % за м.април. През м.май на територията на РУ-Белоградчик доминират престъпленията против собствеността. През периода няма регистрирани случаи на грабежи.

През м.май в РУ-Белоградчик са регистрирани 2 бр. ЗМ по линия на ИП, от тях 1 бр. е регистриран като престъпление, което касае престъпление против стопанството.

Най-много на брой престъпления са регистрирани в община Белоградчик, следвана от общините Димово и Ружинци, и община Чупрене.


IV. МЕСТНИ ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД.

 1. Нарушаване на обществения ред, свързани с нощната почивка и спокойствие на гражданите.

 2. Нарушаване на правните и морални норми на обществения ред.

 3. Нарушаване на обществения ред, свързани със свободно пуснати животни по улиците и зелените площи на населените места, както и в обработваеми земеделски площи.

 4. Престъпления против собствеността и кражби на селскостопанска продукция.

 5. Посегателства над публична собственост и инфраструктура.

 6. Незаконна сеч и свързаната с нея търговия.


V.МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНКРЕТНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА.

Приоритет 1: Проучване на общественото мнение относно потребностите от сигурност и оценка на ефективността на полицейските органи и местните власти.

Дейност: Периодично чрез анкети, приемни, срещи с обществени и неправителствени организации да се установи удовлетвореността на гражданите от предприети мерки и идентификация на значими проблеми.

Отговорник: община Белоградчик;

Отговорник: РУ – Белоградчик;

Срок: 01.07.2016г.


Приоритет 2: Изграждане на сигурна и безопасна среда в населените места и превенция на престъпността.

Дейност: Създаване и оборудване на приемни за прием на граждани от ПИ и мл.ПИ в гр.Белоградчик и с.Рабиша. Община Белоградчик ще осигури необходимите помещения и оборудването на същите с необходимите материално технически пособия за тяхното функциониране. ПИ и мл.ПИ от РУ – Белоградчик ще извършват прием на граждани в предоставените приемни в селата от община Белоградчик по предварително изготвен график и ще осигурят засилено полицейско присъствие в населените места. РУ– Белоградчик ще изготви графици за изменено работно време, чрез които ще се осигури присъствие на ПИ и мл.ПИ в тъмната част от денонощието в селата от община Белоградчик с цел превенция и разкриване на престъпленията извършвани в малките населени места в тъмната част на денонощието.

Отговорник: община Белоградчик;

Отговорник: РУ – Белоградчик;

Срок: 30.07.2016г.Дейност: При традиционно провежданите в началото на селскостопанския сезон срещи между представители на общината, РУ и земеделските производители, да се отчита ефектът от прилаганите мерки по опазване на продукцията от посегателства и от пожари и да се планира превенцията им. По време на селскостопанските кампании да се приложат мерки на засилен контрол на пътните средства, превозващи продукция, както и на изкупвателните пунктове за недопускане рекет на производителите. При назначаване на полска и горска охрана от общините, МВР да оказва методическо съдействие с обучение и периодични инструктажи.

Отговорник: община Белоградчик;

Отговорник: РУ – Белоградчик;

Срок: ежегодно


Дейност: Изготвяне на списък на самотно живущите възрастни лица на територията на община Белоградчик и периодичен обход на същите, с цел провеждане на разяснителни беседи относно престъпни схеми, модели за противодействие и безопасно поведение. Кметовете и кметските наместници на населените места от Община Белоградчик ще предоставят списък на самотно живeeщите възрастни лица от съответното населено място. Служителите на РУ – Белоградчик ще извършват периодични обходи на лицата съвместно с кметовете и кметските наместници на съответното населено място, като ще провеждат беседи с лицата.

Отговорник: община Белоградчик;

Отговорник: РУ – Белоградчик;

Срок: 30.07.2016г.


Дейност: Съвместно разработване и прилагане на мерки за работа с рискови групи - потенциални жертви на битова престъпност (самотно живеещи, възрастни хора и др.), за запознаване с известни престъпни схеми, модели за противодействие и безопасно поведение;

Отговорник: община Белоградчик;

Отговорник: РУ – Белоградчик;

Срок: постоянен


Дейност: На базата на съвместен анализ на риска да се осигури:

     • за градските зони – засилване на полицейското присъствие в жилищните квартали и обходно-патрулната дейност в тъмната част от денонощието;

     • за малките населени места и вилни зони – полицейско присъствие в населените места с необходимата честота и продължителност, съгласувано между МВР и общината;

Отговорник: община Белоградчик;

Отговорник: РУ – Белоградчик;

Срок: 30.07.2016г.
Дейност: Обучение на кметовете и кметските наместници на населените места от община Белоградчик относно правомощията им по Наредбите на община Белоградчик, ЗОСИ и ЗМВР от компетентни служители на РУ – Белоградчик. Провеждане на проверки и СПО по линия на селскостопанската продукция от страна на РУ -Белоградчик в които ще бъдат включени служители на община Белоградчик, кметове и кметски наместници на населени места от община Белоградчик.

Отговорник: община Белоградчик;

Отговорник: РУ – Белоградчик;

Срок: постоянен


Дейност: Внасяне на необходими промени в Наредба №:1 на Общински съвет – Белоградчик.

Отговорник: община Белоградчик;

Отговорник: РУ – Белоградчик;

Срок: 30.07.2016г.Дейност: При разработването на проекти по Националните и/или оперативните програми за насърчаване на заетостта, да се заложи възможността за наемане на охранители на общински публични обекти, както и на полска и горска охрана по мерки за временна заетост.
Отговорник: община Белоградчик

Срок: текущДейност: Провеждане на кампании и обучения за превенция на трафик на хора.
Отговорник: община Белоградчик;

Отговорник: ГПУ – Белоградчик;

Срок: 30.07.2016г.
Приоритет 3. Изграждане на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване на дух и отговорност и развиване на гражданска култура.

Дейност: Да се предложи в учебните планове да се включат теми за обучение на модели на безопасно поведение, лични действия за защита от посегателство, общински регламенти по обществен ред, вечерен час и др;

В началото на всяка учебна година, както и периодично, да се провеждат срещи между представители на училищните ръководства, общината и МВР за осигуряване охраната и пропускателния режим в училищата;

Отговорник: община Белоградчик;

Отговорник: РУ – Белоградчик;

Срок: ежегодно до 30.10.2016г./2019г.
Дейност: Изготвяне на планове и теми от ПИ и мл.ПИ по обслужвани райони съвместно с ИДПС при РУ – Белоградчик и компетентни служители от община Белоградчик, с които да се извърши обучение на учениците от училища: СОУ”Христо Ботев” гр.Белоградчик, НУ “Васил Левски” гр.Белоградчик и ОУ ”В.Априлов” с.Рабиша, по предварително изготвен график.

Отговорник: община Белоградчик;

Отговорник: РУ – Белоградчик;

Срок: 30.10.2016г. и ежегодно до 2019г.


Приоритет 4. Повишаване безопасността на движението:

Дейност: Анализ и промени при необходимост на плановете за организация на движението и паркирането в населените места във взаимодействие между общинската администрация и РУП;

Отговорник: община Белоградчик;

Отговорник: РУ „П“– Белоградчик;

Срок: текущ


Дейност: Поетапно изграждане на системи за видео наблюдение на входно-изходните пътни артерии на града, на основни кръстовища, пред входове на заведения от социалната инфраструктура и др. чрез ресурсно обезпечаване и финансиране по проекти, насочени към реализиране на дейности за подобряване на обществения ред и сигурност.

Отговорник: община Белоградчик;

Срок: текущ
Приоритет 5. Създаване на условия за намаляване на риска от престъпления сред уязвимите групи.

Дейност: Осъществяване на подкрепа за социална рехабилитация на лицата, освободени от местата за лишаване от свобода, условно осъдени и наказаните с пробация.

Отговорник: община Белоградчик;

Срок: текущ
Дейност: Повишаване на образователния, културния и социален статус на маргинализираните групи от населението.

Отговорник: община Белоградчик;

Срок: текущ

V. РАБОТНИ КАРТИ.

Конкретните проблеми се разписват в Работни карти. Работните карти са неразделна част от Плана, като се посочва кой от партньорите какви задължения поема и се определят конкретни мероприятия, отговорници, срокове и др.VI. МЕХАНИЗЪМ НА КОНТРОЛ И ОТЧЕТ.

Началникът на РУ“П“ и кметът на общината ще представят публичен отчет пред Общински съвет с конкретно изпълнени за шестмесечието дейности по Плана. Отчетът се публикува на интернет-страницата на община Белоградчик.VII. ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПУБЛИЧНОСТ.

 1. Да се въведе система за контрол и отчитане на резултатите от дейността Местната комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/. МКОРС да координира взаимодействието на другите нормативно определени местни комисии и струкури по опазване на обществения ред, сигурността и безопасността на движението на територията на община Белоградчик.

 2. Да се приложат мерки за популяризиране на Плана за действие на МКОРС и на формите за активно взаимодействие с гражданите съгласно модела «Полицията в близост до обществото».

 3. При публичното представяне пред Общинския съвет на отчетите за изпълнение на Плана, могат да се канят за участие и представители на други заинтересовани институции и страни: прокуратура, следствие, граждански организации и др.

4. Разширяване на формите за съвместно издаване и разпространение на информационни издания, материали, както и чрез интернет страниците за предоставяне на информация на гражданите по опазване на обществения ред, сигурността и безопасността на движението.
Планът за действие на Местната комисия за обществен ред и сигурност е приет с Решение №: 165, взето с Протокол №:10 от 24.06.2016г.
Председател

на ОбС - Белоградчик: ...............................

/Мирослава Чавдарова/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница