Белтъци, Въглехидрати, Нуклеозиди, ЕнзимиДата15.07.2022
Размер5.06 Mb.
#114797
задачи Белтъци, Въглехидрати, Нуклеозиди, Ензими решен (1)
Свързани:
Нуклеозиди ІІ част решен.ppt

Белтъци, Въглехидрати, Нуклеозиди, Ензими

 • Решаване на задачи
 • Ако трябва да добавите ензим, който да повиши скоростта на следната реакция, какъв тип ензим бихте избрали? Обяснете защо.
 • Ако трябва да добавите ензим, който да повиши скоростта на следната реакция, какъв тип ензим бихте избрали? Обяснете защо.
 • а) епимераза б) изомераза
 • в) дехидрогеназа г) киназа
 • д) хидролаза
 • На схемите по-долу са показани основни типа реакции, касаещи метаболизма. Идентифицирайте реакциите като определите от кой тип са:
 • 1. окислително-редукционни
 • 2. лигазни (разкъсване под действие на АТФ)
 • 3. присъединяване/елиминиране на функционални групи
 • 4. Трансферазни
 • 5. хидролизни
 • 6. изомеризационни
 • На схемите по-долу са показани основни типа реакции, касаещи метаболизма. Идентифицирайте реакциите като определите от кой тип са:
 • 1. окислително-редукционни
 • 2. лигазни (разкъсване под действие на АТФ)
 • 3. присъединяване/елиминиране на функционални групи
 • 4. Трансферазни
 • 5. хидролизни
 • 6. изомеризационни
 • На схемите по-долу са показани основни типа реакции, касаещи метаболизма. Идентифицирайте реакциите като определите от кой тип са:
 • 1. окислително-редукционни
 • 2. лигазни (разкъсване под действие на АТФ)
 • 3. присъединяване/елиминиране на функционални групи
 • 4. Трансферазни
 • 5. хидролизни
 • 6. изомеризационни
 • На схемите по-долу са показани основни типа реакции, касаещи метаболизма. Идентифицирайте реакциите като определите от кой тип са:
 • 1. окислително-редукционни
 • 2. лигазни (разкъсване под действие на АТФ)
 • 3. присъединяване/елиминиране на функционални групи
 • 4. Трансферазни
 • 5. хидролизни
 • 6. изомеризационни
 • РНК транскрипт от участъка на G4 phage DNA съдържа секвенция 5′-AAAUGAGGA-3′. Тази последователност кодира аминокиселини от три различни полипептидни вериги. Предвид приложената таблица за генетичните кодове, определете кои са тези кодирани аминокиселини.
 • Триптофанил-тРНК синтетаза катализира аминоацилирането на тРНК, вземайки антикодон за L-триптофан, но не и на D-триптофан, нито пък за друга аминокиселина в процеса на биосинтез на белтъка. На коя от следните ензимни характеристики се дължи това според вас?
 • а) каталитична активност
 • б) специфичност
 • в) трансформиране на енергия
 • г) регулация
 • д) конкурентно инхибиране
 • Запишете реакцията, протичаща между пиридоксал (витамин В6) в реакция на дезаминиране на аминокиселината серин. Определете ролята на витамина в тази реакция.
 • Глюкозо-6-фосфат се образува от глюкоза с помощта на АТР.
 • А) Изчислете ΔG за тази реакция, като използвате следната информация:
 • Glucose + PO4 ⇋ Glucose-6-phosphate + H2O ΔGo=+11.6kJ/mol
 • ATP + H2O ⇋ ADP + PO4 ΔGo=-32.5kJ/mol
 • Б) Напишете уравнение за крайната реакция
 • В) В коя посока ще протече реакцията
 • надясно наляво
 •  
 • Г) Въз основа на ΔG определете каква е реакцията – спонтанна или не.
 • Въз основа на активните участъци на цистеин протеаза, аспартил протеаза и металопротеаза, коя от тях очаквате да образува интермедиат, свързан с ковалентна връзка?
 • А) цистеин протеаза
 • Б) аспартил протеаза
 • В) металопротеаза
 • Г) нито една не може да образува ковалентна връзка
 • Каква величина се описва с уравнението на Михаелис-Ментен?
 • а) началната скорост на ензимната реакция;
 • б) стабилността на ензим-субстратния комплекс;
 • в) максималната скорост на ензимната реакция;
 • г) нито едно от изброените.
 • Константата на Михаелис-Ментен Km се дефинира като:
 • а) половината от концентрацията на субстрата, при която реакционната скорост е максимална
 • б) концентрацията на субстрата, при която скоростта на реакцията се повишава наполовина
 • в) дисоциационната константа на ензимо-субстратния комплекс
 • г) дисоциационната константа на комплекса ензим-продукт
 • д) скоростната константа на реакцията
 • Всичко описано за гликолизата е вярно, с изключение на:
 • а) извършва се в отсъствие на кислород
 • б) свършва с образуването на пируват
 • в) включва редукция на NAD+
 • г) разгражда глюкозата до CO2 и H2O
 • д) всички изброени са верни
 • Връзките, свързващи два фосфатни остатъка в ATP са богати на енергия, защото са:
 • а) водородни връзки
 • б) пептидни връзки
 • в) естерни връзки
 • г) фосфоанхидридни връзки
 • д) гликозидни връзки
 • Ако нежелана биохимична реакция протече съвместно с АТР хидролиза, то реакцията вероятно:
 • а) спира
 • б) продължава напред
 • в) връща се до изходни вещества
 • г) е неспонтанна
 • д) не се повлиява
 • Кое от посочените съединения е нуклеотид?
 • А) урацил
 • Б) рибоза
 • В) аденозин
 • Г) тимидилат
 • Д) цитозин
 • Каква е абсорбцията на 37mM разтвор на аминокиселината тирозин (ε =1420 Lmol-1cm-1), ако сте използвали кювета с дебелина 1 cm?
 • Каква е нуклеотидната секвенция на участък от ДНК, която води до
 • получаване на CUA кодон за левцин?
 • Коя/и аминокиселини могат да бъдат превърнати в друга/и аминокиселина/и чрез мека хидролиза, реакция съпроводена с отделяне на амоняк?
 • Фосфатидилсерин (фосфосерин) се получава след ензимна хидролиза на млечният протеин казеин. Обяснете защо се получава това съединение, при условие че това не е една от 20-те аминокиселини.
 • Пептид е хидролизиран и съставните му аминокиселини са анализирани. Хидролизата показала наличието на триптофан и съдържанието на триптофан е установено спектрофотометрично. Установете емпиричната формула на пептида, знаейки следната информация:
 • Може ли с наличната информация да определим и аминокиселинната последователност?
 • Повечето ензими показват зависимост от рН, а оптималното рН за различните ензими е различно. Каква аминокиселина очаквате да има в активния участък на ензима, ако неговото рН е:
 • А) рН 4
 • Б) рН 11
 • Изолирана (+) нишка от ДНК, която има композиция на базите: 10% А, 20% G, 30% C, 40% T, e репликирана от E.coli ДНК полимераза в комплементарна (-) нишка. Двойно-спиралната ДНК след това е използвана като модел за E.coli РНК полимераза, която транскрибира (-) нишка.
 • Определете композицията на базите в новообразуваната нишка в %.
 • Времето, необходимо за пълен синтез на E.coli геном е 40 минути. Въпреки това, обаче, се установило че тази бактерия се нуждае от 20 минути, за да продуцира ново поколение. Как си обяснявате този парадокс?
 • За следният участък от мРНК определете:
 • А) секвенцията на аминокиселините, които се кодират от 5’ към 3’ края.
 • Б) Намерили сте мутация, която се състои от добавени или премахнати нуклеотиди. Определете каква би била пептидната секвенция, ако добавите G между трети и четвърти нуклеотид и елиминирате 10-ти нуклеотид отдясно.
 • Разтвор на двойно-верижна ДНК е нагрят и след това охладен до стайна температура за 2 минути. Определете, вариацията на абсорбцията при 260 nm при следните условия:
 • А) разтворът е нагрят при температура малко над температурата на топене и след това охладен
 • Б) разтворът е нагрят много над температурата на топене и след това охладен
 • В) предложете структура на двете полинуклеотидни вериги (какви бази би имала ДНК), ако графиката представлява пълна противоположност на Б)
 • За всяка двойка аминокиселини, изброени по-долу, начертайте структурите на двете аминокиселини с взаимодействието на страничните вериги и избройте най-силния тип взаимодействие, което може да възникне между групите на страничните вериги. За останалите двойки просто избройте най-силния тип взаимодействие, което се случва между групите на страничните вериги. Изберете от ковалентни връзки, водородни връзки, йонни връзки или взаимодействия на ван дер Ваал.
 • тирозин, серин
 • цистеин, цистеин
 • изолевцин, валин
 • глутаминова киселина, лизин
 • глицин, глутамин
 • Анализирайки разликите между гъби, устойчиви на лекарства, и гъбички, чувствителни към лекарството, сте открили протеин, който съществува само в гъбичките, устойчиви на лекарства. Нарекли сте протеина Resist и сте намерили субстрати, които се надявате да се свържат с него.
 • Дайте име за най-силното междумолекулно взаимодействие между субстрат 1, както е показано, и страничните вериги от следващи аминокиселини върху протеина Resist. Изберете от йонна връзка, ковалентна връзка, водородна връзка и ван дер Ваалсови сили.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница