Бенефициент Име на проектДата16.10.2018
Размер66 Kb.
ВИСОКО РИСКОВИ ПРОЕКТИ
След извършена оценка на риска на проекти, по които има сключени договори съгласно Заповед № РД-02-14-1010/14.06.2010 г. и Заповед № РД-02-14-1151/02.07.2010 г., Работната група за оценка на риска определи като високо рискови следните проекти:

І. По схема BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Бенефициент

Име на проект

Община Чирпан

„Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан”

ІІ. По схема BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”
Бенефициент

Име на проект

Университет по хранителни технологии – Пловдив

„Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в УХТ – Пловдив и модернизация на информационното обслужване”

Медицински университет – Варна

„Преустройство и модернизация на библиотеката и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна”

Химико-технологичен и металургичен университет

„Подходяща и рентабилна инфраструктура за ХТМУ-гр. София”

Медицински университет - София

„Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-гр. София”

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

„Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплекс „Ректорат” на Софийски университет „Св. Климент Охридски””

ІІІ. По схема BG161PO001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”


Бенефициент

Име на проект

Община Велико Търново

„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” – Етап І”

Община Куклен

„Укрепване на свлачищен участък на общински път № PDV 2113 гр. Куклен-Манастир „Св. Св. Козма и Дамиан” („Св. Врач”) – с. Гълъбово при km 5+839, Община Куклен”

Община Свищов

„Укрепване на улица „Филип Станиславов” в село Ореш, част от общински път VTR 1262 при km 1+100”

Община Пещера

„Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на гр. Пещера”

ІV. По схема BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”
Бенефициент

Име на проект

Община Стара Загора

„Подобряване физическата и жизнена среда на кв. „Железник”, град Стара Загора”

Община Лясковец

„Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”

Община Първомай

„Обновяване на градската среда в Община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението”

Община Пещера

„Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване на привлекателността на Община Пещера”

Община Балчик

„Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл. Петков”, „Иван Вазов”, „Г. Бенковски”, „Хр. Ботев” и “Дунав”; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков” и „Г. Бенковски”и изграждане на места за отдих в близост до ул. „Г. Бенковски””

Община Нови пазар

„Подобряване на физическата и жизнена среда в Община Нови пазар”

Община Раковски

„Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски”

Община Аврен

„Рехабилитация на улични мрежи и зони за обществен отдих в Община Аврен”

Община Свищов

„Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов”

Община Добрич

„Реконструкция на бул. „25-ти септември” – пешеходна зона”

Община Карнобат

„Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих в град Карнобат”

V. По схема BG161PO001/2.1-02/2007 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”
Бенефициент

Име на проект

Община Асеновград

„Цялостна реконструкция на част от път ІV-58017 Жълт камък – Узуново – Три могили и на пътен участък между с. Богданица и с. Конуш /ІV-58807/”

VІ. По схема BG161PO001/4.1-01/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”
Бенефициент

Име на проект

Община Кресна

BG161PO/4.1-01/2007/060 "Грижата за децата – бъдеще за община Кресна"


Община Маджарово

BG161PO/4.1-01/2007/062 „Реконструкция на СОУ ”Димитър Маджаров” – гр. Маджарово, област Хасково”


VII. По схема BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”
Бенефициент

Име на проект

Агенция за икономическо развитие - Костинброд

„Община Костинброд – поле на развиващите се иновационни технологии в България и пренесения опит и добри практики от Италия”

Община Генерал Тошево

„Споделяне на успешни европейски практики при планиране и управление на градовете за устойчиво развитие на Община Генерал Тошево”


В случай на 1) верифицирана нередност или 2) когато бъде установено нарушение, вследствие на което предстои да бъдат наложени финансови корекции, или 3) в случай, че Управляващият орган на ОП „Регионално развитие”, Сертифициращият орган, Одитиращият орган, Европейската Сметна Палата, Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), органи и представители на Европейската Комисия и контролиращи и одитиращи органи на територията на Република България установят нарушения по определени проекти, то тези проекти автоматично ще бъдат считани за високорискови.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница