Безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации на пг и ввг


Изисквания за безопасна експлоатациястраница4/9
Дата08.07.2024
Размер126.5 Kb.
#121541
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ДИ 13-19 въпрос
Свързани:
Курсова задача - редакция 2, Инструкция за битови абонати на природен газ, 0.1 ОСИ И ВАЛОВЕ, 1 МОСТОВИ КРАНОВЕ, 12. Технически характеристики кранови колички, IBR Sapani-texstil 2
Изисквания за безопасна експлоатация

Ползвателя на тръбопроводите или съоръженията е длъжен:


- да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация и да ги поддържа в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност по наредбата и техническата им документация;
- да изработи производствена инструкция въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж на тръбопроводите и съоръженията към тях и съобразно особеностите на обекта, в който те се експлоатират;
- да осигури ефективен контрол на работата на тръбопроводите и съоръженията към тях и на обслужващия персонал;
- да състави и съхранява техническо досие на всеки тръбопровод и съоръжение, което да съдържа техническата им документация, чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти, както и всички документи, издадени от органите за технически надзор;
- да има ревизионна книга за всеки тръбопровод, в която органите за технически надзор записват резултатите от извършените надзорни дейности, както и предписанията за отстраняване на констатираните нарушения;
- да изпълнява и контролира изпълнението от обслужващия персонал на предписанията, дадени от органите за технически надзор;
- да уведомява ДАМТН, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и други държавни органи съобразно тяхната компетентност за всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на тръбопроводите и съоръженията към тях.
- да осигурява поддържането, ремонта и преустройството на тръбопроводите от лица, получили разрешение по чл. 36 ЗТИП за извършване на такава дейност;
- да определя със заповед лица с не по-ниско от средно техническо образование, които да представляват предприятието пред органите за технически надзор при извършване на проверки на предприятието или технически прегледи на тръбопроводите и съоръженията към тях;
- да осигурява персонал по чл. 44 ЗТИП (обслужващ персонал);
- да осигурява и документира инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на обслужващия и отговорния персонал за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на тръбопроводите и съоръженията към тях;
- да поставя табели с указания за безопасно ползване на тръбопроводите

Ползвателят и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатация на тръбопроводи и съоръжения:


- с устройство, което не съответства на нормативните изисквания;
- които показват повреда или неизправност при работа;
- на които не е извършен технически надзор съгласно изискванията на ЗТИП и наредбата

Обслужващият персонал обхожда периодично тръбопроводите и съоръженията и проверява съгласно инструкциите за безопасна експлоатация за:


- пропуски на флуид;
- състоянието на арматурата, уплътненията, фланцовите и резбовите съединения, предпазните устройства, контролно-измервателните уреди и опорите и подвеските на тръбопроводите;
- плътността на заваръчните, резбовите и фланцовите съединения;
- изправното действие на работните манометри и изправността на предпазните устройства.
Откритите при проверките неизправности се записват в сменния дневник и се съобщават на прекия ръководител.

Обслужващият персонал спира незабавно функционирането на тръбопровода или съоръжението към тръбопровода:


- когато налягането или температурата в тръбопровода или съоръжението към него се повишат над допустимите стойности;
- когато в елементите, работещи под налягане, се открият издутини, пукнатини или пропуски;
- при пожар и природни бедствия, застрашаващи непосредствено тръбопровода или съоръжението към него;
- в други случаи, посочени в производствената инструкция.

На манометрите, по които се контролира налягането в тръбопроводите, и съоръженията към тях, се извършва метрологична проверка по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.


Изправното действие и настройката на предпазните клапани, обезопасяващи тръбопроводите, се проверяват преди монтажа им и най-малко веднъж на 12 месеца, като проверката трябва да се документира.
След пускане в действие на електрохимичната защита периодично се извършва проверка за установяване на нейната ефективност.

  1. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница