Безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации на пг и ввгстраница7/9
Дата08.07.2024
Размер126.5 Kb.
#121541
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ДИ 13-19 въпрос
Свързани:
Курсова задача - редакция 2, Инструкция за битови абонати на природен газ, 0.1 ОСИ И ВАЛОВЕ, 1 МОСТОВИ КРАНОВЕ, 12. Технически характеристики кранови колички, IBR Sapani-texstil 2
Хидростатичното изпитване трябва да се извършва с вода с температура от 5 до 60°С, но не по-ниска от температурата на околната среда. При хидростатично изпитване трябва:
1. елементите под налягане да са без поставена изолация, зидария и др.;
2. техническите средства за създаване на налягане да позволяват плавно повишаване на налягането на водата за изпитване;
3. да се използват два манометъра с клас на точност до 1,0 и максимален обхват от 1,5 пъти до 4 пъти по-голям от стойността на налягането за изпитване;
4. напрежението в метала на съоръжението под налягане да не превишава 90 на сто от границата на провлачане при температурата, при която се извършва изпитването.
Съоръжението под налягане е издържало успешно хидростатичното изпитване, ако:
1. не се констатира разлика в регистрираното в началото и в края на изпитването налягане;
2. при визуалния контрол не са открият пукнатини, разкъсвания или видими остатъчни деформации в елементите на съоръжението под налягане;
3. не се открие теч на вода от елементите под налягане или съединенията на съоръжението под налягане.  1. Парни и водогрейни котли - класификация, устройство, методи за изгаряне на горивата, загуба на топлина с изходящите димни газове. Парокондензни системи

дсадасдасдасд  1. Експлоатация на съоръжения под налягане

Ползвателят на съоръжения под налягане е длъжен:
- лично да отговаря или да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията под налягане и да го представляват пред органите за технически надзор;
- да не допуска парни и водогрейни котли да бъдат обслужвани от лица, които не притежават необходимата правоспособност;
- да възлага обслужването на съоръженията под налягане на обучени лица
- да установи ред и да осигури и документира първоначално и периодично обучение на обучените лица, като периода на периодичните обучения не може да бъде по-дълъг от 24 месеца
- да предостави срещу подпис на отговорното лице за безопасната експлоатация и на ръководния и обслужващия персонал инструкцията за работа;
- да осигури поддържането, ремонтирането и преустройването на съоръженията под налягане само от лица, които са
вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като лица, осъществяващи тези дейности;
- да не допуска експлоатацията на съоръжения под налягане, за които не е осигурил обслужващ персонал;
- да не допуска експлоатацията на котли и съдове с работно налягане, по-високо от 1,0 MPa, за които не е осигурил поддържане на ограничителните устройства от лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП;
- да състави и съхранява досие за всяко съоръжение под налягане със съдържание:
1. документите, представени при регистрацията;
2. актовете за технически прегледи и други документи, издадени от органите за технически надзор;
3. чертежи, изчисления, протоколи от извършени изпитвания и документи за извършени ремонти или преустройства;
4. експертизи на остатъчния ресурс на съоръжението;
5. други документи, за които в наредбата е предвидено да се съхраняват в него.
- при промяна на ползвателя на съоръжение под налягане - в срок от 10 дни да предостави досието на новия ползвател на съоръжението с повишена опасност;
- да поддържа съоръжението под налягане технически изправно.

Ползвателят, ръководителят на предприятието и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения под налягане, когато:


- не са регистрирани пред органите за технически надзор;
- в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;
- не е извършен технически преглед на съоръжението под налягане
- нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП, когато такава се изисква;
- престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани повреди или неизправности, които не осигуряват безопасната експлоатация на съоръжението.

Отговорните лица трябва:


- да изготвят инструкцията за работа, да я доведат до знанието на обслужващия персонал срещу подпис и да контролират персонала за нейното изпълнение;
- да проверяват ежедневно сменния дневник, като удостоверяват това с подписа си;
- да не допускат експлоатацията на неизправни съоръжения;
- да съхраняват досието на съоръжението под налягане

Ползвателят и ръководителят на предприятието, експлоатиращо съоръжение под налягане, са длъжни да осигурят:


-извършването на всички прегледи
- обслужвания
- ремонти и настройки на съоръжението под налягане, неговата арматура, устройствата за непосредствено ограничаване на налягането, ограничителните устройства и измервателните уреди съгласно изискванията на производителя и изискванията на инвестиционния проект и наредбата.
- Резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти на съоръжението под налягане и устройствата му за безопасност трябва да се отразяват в ремонтен дневник.

Ползвателят трябва да запише изискванията за безопасност при обслужване, поддържане и експлоатация на съоръжението под налягане в инструкцията за работа да определи:


- задачите, функциите и отговорностите на обслужващия персонал;
- реда за пускане, обслужване и спиране на съоръженията;
- реда за извършване на външен оглед и функционални проверки на съоръженията под налягане преди започване на работа и при приемане и предаване на смяната;
- реда за проверка на предпазните устройства, арматурата, разглобяемите и неразглобяемите съединения, средствата за измерване и захранващите устройства. Лицата, които обслужват съоръженията под налягане, са длъжни при постъпване на смяна да извършат оглед и функционални проверки на съоръжението под налягане и да запишат резултатите от тях в сменен дневник.
- действията на персонала при аварийни спирания и при аварии и злополуки;
- неизправностите, при които обслужващият персонал трябва да преустанови незабавно експлоатацията на съоръжението под налягане;
1. когато налягането в него се повиши над максимално допустимото налягане с повече от 10% и продължи да расте;
2. когато температурата в него или на елементите му под налягане се повиши над максимално допустимата
3. при неизправност на устройствата за непосредствено ограничаване на налягането;
4. когато в елементите му под налягане бъдат открити пукнатини, подутини, несъвършенства в заваръчните шевове или повреда на разглобяемите съединения;
5. когато манометърът, по който се контролира процесът в съоръжението под налягане, е повреден и не е възможно
да се установи налягането в съоръжението;
6. когато защита не изключи автоматично съоръжението при създадено недопустимо отклонение от нормалния технологичен режим;
7. при пожар или природни бедствия, които застрашават непосредствено съоръжението под налягане;
8. в предвидените в инструкцията за работа и инструкцията на производителя случаи.

9. понижаване нивото на водата под най-ниското допустимо ниво;


10. повишаване нивото на водата над най-високото допустимо ниво или ако няма определено такова - над горния видим край на нивопоказателя;
11. прекъсване на функционирането на всички нивопоказатели с пряко действие;
12. прекъсване на функционирането на всички захранващи устройства;
13. изгасване на факела в пещта на котли с камерно изгаряне;
14. запалване на сажди или частици от горивото в газоходите на котела.
- неизправностите, при които експлоатацията на съоръжението под налягане трябва да се преустанови в определените срокове.
1. малки и непредставляващи опасност пропуски на пара или вода от тръбите на нагревните повърхности, от захранващите устройства, тръбопроводите, фланцовите, валцуваните и другите съединения;
2. рязко влошаване на качеството на захранващата вода;
3. други случаи, посочени в производствената инструкция.

Не се допуска извършването на ремонт на съоръжения, намиращи се под налягане, и притягане на разглобяемите съединения на съоръжения, намиращи се под налягане, по-високо от 0,3 МРа.


Манометърът, по който се контролира процесът в съоръжението под налягане, трябва да има валидни знаци, удостоверяващи извършена първоначална или последваща метрологична проверка.


Преди влизането на хора в съоръженията под налягане те трябва:


1. да се почистят от работния флуид, а ако той е експлозивен, изключително запалим, силно запалим или запалим, съдът трябва да се продуха с инертен газ до пълното отстраняване на флуида;
2. да се продухат с въздух до достигане на концентрация на кислород най-малко 20,9 обемни процента;
3. да се отделят от други съоръжения чрез поставяне на глухи фланци на тръбопроводите, през които може да попадне работен флуид в съоръжението.
Отстраняването на работния флуид от съда и достигането на необходимата концентрация на кислород в него трябва да се установи с измерване и да се документира.
  1. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница