Безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации на пг и ввгстраница9/9
Дата08.07.2024
Размер126.5 Kb.
#121541
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ДИ 13-19 въпрос
Свързани:
Курсова задача - редакция 2, Инструкция за битови абонати на природен газ, 0.1 ОСИ И ВАЛОВЕ, 1 МОСТОВИ КРАНОВЕ, 12. Технически характеристики кранови колички, IBR Sapani-texstil 2
Вътрешни прегледи
Когато при техническите прегледи на съдове под налягане не е възможно да се извърши цялостна проверка на състоянието на елементите под налягане поради наличието на вътрешни устройства, вътрешна изолация или вътрешни покрития или пълнежи, които не могат да се отстранят, вътрешният оглед се заменя с хидростатично или пневматично изпитване. Хидравличните или пневматичните изпитвания се извършват след проверка на дебелината на стената на съда и изпитване без разрушаване на част от надлъжните заваръчни шевове.
Външни прегледи
1. съответствието му с документите, предоставени на органите за технически надзор при регистрацията му и/или при извършени ремонти и преустройства;
2. наличието на документи, които удостоверяват извършването на проверки на изправното действие и настройката на предпазните клапани;
3. външната повърхност на съоръжението за наличие на корозия, пукнатини, деформации и други дефекти, които могат да се установят визуално без използване на специализирани уреди
4. за недопустимо изместване или повреда на свързващи съединения, опори, укрепващи елементи, фланцови и други съединения;
5. наличието на неизправности на устройствата за безопасност, арматурата, средствата за измерване и другите уреди;
6. наличието на видими повреди или дефекти на фундаментите, фундаментните болтове, подпорите, външната изолация и обшивката, обслужващите стълби и площадките и другите елементи, присъединени към съоръжението под налягане;
7. съответствието на електрохимичната защита с проекта, когато тя е предвидена в инвестиционния проект за монтажа им;
8. дали ползвателят е документирал извършените измервания, изследвания или изпитвания на активната електрохимична защита
9. наличието на документи, удостоверяващи изправното действие на заземителната и мълниезащитната инсталация;
10. наличие на признаци за нарушаването на вакуума в изолацията на съдовете за съхранение на криогенни газове и течности - наличие на оросяване или заскрежаване по външната обшивка, повишаване на работното налягане
във вътрешния съд, загуба на работен флуид.
+ Изпитване на якост се извършва - след преустройство, когато не са експлоатирани повече от 12 месеца, след промяна или ремонт на елементите под налягане
След преглед органа за технически надзор поставя стикер на който е записан:
- регистрационен номер на съоръжението,
- данни за органа за технически надзор осъществил прегледа
- дата на извършване на технически преглед
- дата на следващия технически преглед


За извършване на вътрешен оглед на съоръжение под налягане ползвателят е длъжен да осигури:
1. прекратяване на експлоатацията му;
2. охлаждането му до температурата на околната среда;
3. пълно отстраняване на работния флуид от всички вътрешни пространства;
4. поставяне на глухи фланци на всички входящи и изходящи тръбопроводи;
5. почистването му от утайки, наслоявания, неизпарили се остатъци от работния флуид и др.;
6. продухване на съда с инертен газ - за съдове за флуиди от група 1;
7. за съдове, които са продухани с инертен газ или работят със задушливи флуиди - продухване с въздух до достигане на съдържанието на кислород в съда най-малко 20,9 обемни процента;
8. частично или пълно снемане на вътрешната изолация или облицовка, когато е необходимо;
9. демонтиране на всички вътрешни устройства, които възпрепятстват достъпа за извършване на визуален контрол на вътрешните му повърхнини.

При вътрешния оглед на съоръжението под налягане в зависимост от вида му се проверяват визуално, без


използване на специализирани уреди:
- вътрешните елементи,
- заварените съединения,
- вътрешните покрития и основният метал на вътрешната повърхност за наличие на повреди, причинени от корозия или ерозия,
- пукнатини, подутини, вдлъбнатини и други недопустими отклонения от геометричните размери на елементите.

Изпитването на якост на съоръженията под налягане се извършва хидростатично - с вода с температура от 5°С до 60°С или с друга инертна течност. Ако се използва друга инертна течност, минималната ѝ температура трябва да е съобразена с


предвидената в проекта минимална температура на метала при изпитване на якост, а максималната трябва да е най-малко с 10 на сто по-ниска от температурата на кипене на течността при атмосферно налягане, но не по-висока от 60°С.
Хидростатичното изпитване на якост на съдовете под налягане може да се замени с пневматично изпитване с въздух или инертен газ, ако това е предвидено в техническата документация на производителя му или ако съдът:
1. се използва в технологични процеси, при които са недопустими дори минимални количества течности
2. е монтиран върху фундамент, който не е оразмерен да издържи натоварванията от масата на течността и съда
3. има вътрешна изолация или други неснемаеми устройства, които биха се повредили от течността;

Продължителността на изпитването на якост на стационарните съоръжения трябва да съответства на посочената в техническата документация на производителя им, в зависимост от дебелината на стената на най-тънкия елемент, подложен на изпитването, трябва да е не по-малка от:


1. 5 минути - при дебелина на стената до 20 мм;
2. 10 минути - при дебелина на стената до 50 мм;
3. 20 минути - при дебелина на стената до 100 мм;
4. 30 минути - при дебелина на стената над 100 мм;
5. 60 минути - за лети съдове и съдове с многослойни

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница