Bg-бобошево: 12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализиДата08.05.2018
Размер124.81 Kb.
00845-2011-0004

BG-БОБОШЕВО: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БОБОШЕВО, УЛ."ИВАН КЕПОВ"№3, За: КРАСИМИРА НЕНОВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2660, БОБОШЕВО, Тел.: 07046 2354, E-mail: obst_boboshevo@mail.bg, Факс: 07046 2344

Място/места за контакт: ОБЩИНА БОБОШЕВО

Общ адрес на възлагащия орган: www.boboshevo-bg.com.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строителен надзор на обект: „Улично осветление на община Бобошево - преустройство” по договор № 10/322/00465, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 12

Място на изпълнение: Община Бобошево - с. Слатино, с. Усойка, с. Блажиево, с. Бадино, гр. Бобошево, с. Доброво, с. Скрино, с. Вуково, с. Сопово, с. Висока Могила


Код NUTS: BG415

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Обект на процедурата открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка е осъществяването на строителен надзор на строителните работи по реализирането на обект:"УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО - ПРЕУСТРОЙСТВО” ВЪЗЛОЖИТЕЛ в тази открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка е ОБЩИНА БОБОШЕВО, като тя се осъществява по проект: „Улично осветление на община Бобошево - преустройство” по договор № 10/322/00465, финансиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани вариантиНЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Осъществяване на строителен надзор на обект " Улично осветление на община Бобошево - преустройство” , който ще се изпълнява на територията на следните населени места на общината - с. Слатино, с. Усойка, с. Блажиево, с. Бадино, гр. Бобошево, с. Доброво, с. Скрино, с. Вуково, с. Сопово, с. Висока Могила

Прогнозна стойност без ДДС

18400 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

16
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 180. 00 /сто и осемдесет/ лева, съгласно чл.26, ал.2 от НВМОП Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията за участие, като може да избира между следните възможности: Парична сума, внесена по банкова сметка на Община Бобошево: IBAN – BG84STSA93003144304600 BIC КОД – STSABGSF БАНКА „ДСК”ЕАД – гр. Бобошево Банкова гаранция за срока на валидност на предложението – 90 (деветдесет) календарни дни от датата на представяне на офертата в полза на община Бобошево , съгласно образец посочен в документацията Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора, съгласно чл.26, ал. З от НВМОП Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията за изпълнение, като може да избира между следните възможности Парична сума, внесена по банкова сметка на Община Бобошево IBAN – BG84STSA93003144304600 BIC КОД – STSABGSF БАНКА „ДСК”ЕАД – гр. Бобошево Банкова гаранция в полза на Община Бобошево по образец, посочен в документацията, валидна за срока на договора

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Възложител в тази обществена поръчка е Община Бобошево, като тя се осъществява по проект: „Улично осветление на община Бобошево - преустройство”в съответствие с договор № 10/322/00465, сключен между Община Бобошево и Държавен фонд “Земеделие”, финансиран по ПРСР 2007-2013 год., подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и съфинансиран от Държавния бюджет на Република България. Плащанията ще се извършват съгласно разпоредбите на Договора за възлагане на малка обществена поръчка, както следва: Авансово плащане в размер на 40 % и окончателно плащане в размер на 60% след след приключване на задълженията по договора и изготвяне и оформяне на Акт – образец 15

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

1.Няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение/консорциум на физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участиеІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: В конкурса за възлагане на малка обществена поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на разпоредбите на ЗОП, на Правилника за прилагане на ЗОП, НВМОП и на обявените от Възложителя условия и изисквания. За да може да участникът да участва в настоящата процедура, той трябва да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; В случай, че участникът е чуждестранно лице, той не трябва да се намира в подобниа процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове в страната, в която е установен. За да може да участва в настоящата процедура, участникът трябва да: 1.Не е обявен в несъстоятелност и/или в откирто производство по насъстоятелност и/или да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по чл. 740 от ТЗ , а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. Не е обявен в ликвидация и/или да не е в открито производство по ликвидация. В случай, че е чуждестранно лице не трябва да се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 3.Не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. В случай че участникът е чуждестранно лице той трябва да не се намира в подобна процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове; 4.Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 5.За да може да участва в настоящата процедура, участникът, включително членовете на неговия управителен и контролен орган и/или временно изпълняващ/-ите такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, трябва да не е/ са свързано лице по смисъла на & 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 6.За да може да участва в настоящата процедура, участникът трябва да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПРКИ; 7. Участникът ще бъде отстранен от участие в конкурса за възлагане на настоящата малка обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания, ако не представи документ който се изсиква от Възложителя и не отстрани липсите в определения от възложителя срок, съгласно чл. 38, ал.8 от НВМОП, както и ако са налице поне на едно от следните обстоятелства: офертата е в нарушение на чл.13 и чл. 14 от НВМОП; офертата не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; не е са представени документи за регистрация; документ за закупуване на документация за участие; документ за внесена гаранция за участие в процедурата. Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на интернет страницата на Община Бобошево както следва:www.boboshevo-bg.com.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Заверени копия на Годишен сечотоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2008, 2009 и 2010 год. за участници юридически лица, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимата нормативна уредба, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната където са установени. Физическите лица представят официален документ, удостоверява дохода им за последните три години /2008, 2009 и 2010 год./ в завсимост от законодателството на държавата, в коята участника е установен, заверен по съответния ред. 2.Декларация по образец за за оборота на участника, формиран по видове дейности и услуги 3.Нотариално заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171, ал. 2 от ЗУТ, и/или заверено копие на еквивалент за участник чуждестранно лице в зависимост от законодателството в страната в която е установен / офоциален превод на български език/
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е реализирал обороти от осъществяване на строителен надзор за последните три приключили финансови години (2008, 2009 и 2010 г.), в размер не по-малък от 50 000 ( петдесет хиляди) лева, без ДДС 2.Да има валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ за професионална отговорност. За участник, установен / регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника/ Участник който не отговаря на посочените изисквания ще бъде отстранен от участие в процедурата. Минималните изисквания към участниците, заедно с цярата документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка са публикувани от Община Бобошено на интернет страницата, както следва:www.boboshevo-bg.com

ІІІ.2.3) Технически възможностиИзискуеми документи и информация: 1.Списък на договорите за осъществяване на строителен надзор при строителство на сходни с предмета на поръчката обекти (изграждане / реконструкция / модернизация/ на електрически проводи, кабелни линии и съоръжения), изпълнени през последните три финансови години (2008, 2009 и 2010 г., съгласно образец посочен в документацията; 2.Заверени копия на договори, акт обр. 15 или разрешение за ползване; 3.Заверени копия на препоръки/ референции за добро изпълнение- минимум 1 референция 4.Декларации придружени с автобиографии и копия на други документи / трудови книжки и диплом за завършено оборазования отговарящо на изискванията за квалификация/ удостоверяващи професионалната квалификация и опит на ключовите експерти, включени в екипа за изпълнение на поръчката, съгласно образец посочен в документацията; 5.Нотариално заверено копие на валиден лиценз при условията на чл.166, ал.2 във връзка с ал.1 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или негов еквивалент за участниците чуждестранни лица, задължително на български или в офоциален превод на български език; 6.Нотариално заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент и/или еквивалент за участниците чуждестранни лица, задължително на български или в официален превод на български език.
Минимални изисквания: 1.Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на дейноста в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за упражняване на строителен надзор и/или оценяване на съответствието на инвестиционните проекти / ДВ бр.99/2003 год/ или негов еквивалент за участниците чуждестранни лица, придружен със списък на екипа от правоспособни физически лица за упражняване на строителен надзор или негов еквивалент за участниците чуждестранни лица, придружен със списък на екипа от правоспособни физически лица за упражняване на строителен надзор или негов еквивалент за участниците чуждестранни лица 2.Участникът да има опит като изпълнител в изпълнението на договори за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на обекти, сходни с предмета на поръчката (изграждане / реконструкция / модернизация/ на електрически проводи, кабелни линии и съоръжения). изпълнени през последните три години (2008, 2009 и 2010 г.), с приложени референции за добро изпълнение - минимум 1 препоръка/референция. В препоръките/референциите задължително се посочва наименованието на възложителя, предмета и общата стойност на договора, датата и мястото на строителството. 3.Участникът трябва да разполага със специалисти за предоставяне на услуги и работи, необходими за качественото изпълнение на строителен надзор на обекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да включва минимум: а) Ръководител екип – Строителен инженер, специалност „ПГС” с пълна проектантска правоспособност, вписан в основния списък на квалифициран персонал, приложен към лиценза на компанията в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003 г.) б) Инженер с с пълна проектнатска правосопсобност по част „Електрическа”, вписан в основния списък на квалифициран персонал, приложен към лиценза на компанията в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003 г в) Инженер със специалност „Пътно строителство” – пълна проектантска правоспособност, вписан в основния списък на квалифициран персонал, приложен към лиценза на компанията в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003 г.); г) Инженер със специалност – геодезист – вписан в основния списък на квалифициран персонал, приложен към лиценза на компанията в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за упражняване на строителен надзор и/или оценка на съотна съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003 г.) д) архитект - вписан в основния списък на квалифициран персонал, приложен към лиценза на компанията в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003 г.) Поне един от експертите да е преминал обучение по Безопасност и здраве – доказва се със заверено копие от Удостоверение 4.Да притежава сертификат на система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент. Минималните изисквания към участниците, заедно с цярата документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка са публикувани от Община Бобошено на интернет страницата, както следва:www.boboshevo-bg.com

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Закона за устройството на територията; Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРАІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс
ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)Срок за получаване на документация за участие

Дата: 14.07.2011 г.  Час: 16:00Платими документи

ДА

Цена

10 BGN

Условия и начин на плащане

Заплащането на документацията за участие може да стане в касата на Община Бобошево или с платежно нареждане по сметката на Община Бобошево: IBAN – BG84STSA93003144304600 BIC КОД – STSABGSF БАНКА „ДСК”ЕАД – гр. Бобошево

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

21.07.2011 г.  16:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертитеДата: 25.07.2011 г.  Час: 10:00

Място

В сградата на Общинска Администрация Бобошево, гр. Бобошево, ул.Иван Кепов"№3Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно разпоредби на чл.38, ал.5 от НВМОП. Участници или техни упълномощени представители.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ в тази открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка е ОБЩИНА БОБОШЕВО, като тя се осъществява по проект: „Улично осветление на община Бобошево - преустройство” по договор № 10/322/00465, финансиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” на основание Договор № 10/322/00465, сключен между Община Бобошево и Държавен фонд “Земеделие”.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя по настоящата процедура до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата, пред Комисията за защита на конкуренцията. Жалба може да се подава в 10 (десет) дневен срок от: 1.Публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки , а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедура - от всяко заинтересовано лице; 2.Получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата – от всеки заинтересован участник в процедурата; 3.Публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки - срещу решението за избор на изпълнител - от всяко заинтересовано лице. 4. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва. В тридневен срок от получаването й възложителят е длъжен да изпрати до Комисията за защита на конкуренцията становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2011 г. 


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница