Bg европейска комисия брюксел, 17 2010 com(2010) 98 окончателен приложение къмДата24.06.2017
Размер48.21 Kb.
#24086


BGЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, 17.3.2010

COM(2010) 98 окончателен

ПРИЛОЖЕНИЕ към

Предложение за решение на Съвета относно сключването на „Общо споразумение за търговията с банани“ между Европейския съюз, от една страна, и Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела – от друга, както и относно „Споразумение за търговията с банани“ между Европейския съюз и Съединените американски щати

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Женевско споразумение за търговията с банани

1. Настоящото споразумение се сключва между Европейския съюз (наричан по-долу „ЕС“), от една страна, и Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела (наричани по-долу „латиноамериканските доставчици на банани със статут на най-облагодетелствана нация“) – от друга, по отношение на структурата и функционирането на търговския режим на ЕС за пресни банани (като се изключат хлебните банани) с тарифна позиция по ХС 0803.00.19 (наричани по-долу „банани“), както и на приложимите към него ред и условия.

2. Споразумението не нарушава правата и задълженията, които всички страни по него имат в рамките на СТО, при спазване на разпоредбите в параграфи от 3 до 8 по-долу.

3. ЕС приема, че:

а) без да се нарушават разпоредбите на буква б) по-долу, максималните тарифи на ЕС за бананите са1:


  • от 15 декември 2009 г. до 31 декември 2010 г. 148 EUR/метричен тон

  • от 1 януари 2011 г. 143 EUR/метричен тон

  • от 1 януари 2012 г. 136 EUR/метричен тон

  • 1 януари 2013 г. 132 EUR/метричен тон

  • от 1 януари 2014 г. 127 EUR/метричен тон

  • от 1 януари 2015 г. 122 EUR/метричен тон

  • от 1 януари 2016 г. 117 EUR/метричен тон

  • януари 2017 г. 114 EUR/метричен тон

б) ако до 31 декември 2013 г. т.нар. рамка за действие по Доха2 все още не е определена, въвеждането на посочените в параграф 3, буква а) по-горе съответни тарифни намаления ще бъде отложено до определянето ѝ. Отлагането може да бъде удължено само до 31 декември 2015 г. независимо от обстоятелствата. Приложимата тарифна ставка през периода на отлагане ще бъде 132 EUR/метричен тон. След изтичането на двугодишния период или непосредствено след определянето на рамката за действие по Доха – в зависимост от това кое събитие настъпи първо, ставката ще бъде 127 EUR/метричен тон. Ставките за следващите три години, считано от 1 януари всяка година, няма да надвишават съответно 122 EUR/метричен тон, 117 EUR/метричен тон и 114 EUR/метричен тон.

в) ЕС ще продължи да прилага режима на най-облагодетелствана нация при вноса на банани само по отношение на тарифите3.

4. а) ЕС ще обвърже посочените в параграф 3 тарифни намаления. За тази цел настоящото споразумение ще бъде включено в списъка СТО на ЕС посредством сертифициране4 в съответствие с Решение от 26 март 1980 г. относно процедурите за изменение и коригиране на списъците с тарифни концесии (L/4962).

б) При влизането в сила на настоящото споразумение ЕС ще представи за сертифициране на генералния директор проектосписък за бананите, в който ще се съдържа текста на споразумението.

в) При условие че настоящото споразумение е коректно предадено в уведомлението, страните се споразумяват да не повдигат възражения по сертифицирането на изменения списък.

5. При сертифицирането висящите дела по спорове WT/DS27; WT/DS361; WT/DS364; WT/DS16; WT/DS105; WT/DS158; WT/L/616; WT/L/625 и всички искове, подадени до този момент от всички латиноамерикански доставчици на банани със статут на най-облагодетелствана нация в рамките на процедурата по членове XXIV и XXVIII от ГАТТ 1994 с оглед на търговския режим на ЕС по отношение на бананите (включително G/SECRET/22 позиция 0803.00.19 и G/SECRET/22/Add.1; G/SECRET/20 и G/SECRET/20/Add.1; и G/SECRET/26), ще бъдат уредени5. В срок от две седмици след сертифицирането съответните страни по настоящото споразумение съвместно ще уведомят Органа за уреждане на спорове, че са постигнали съгласувано решение, посредством което са се споразумели да прекратят въпросните спорове6.

6. При условие че ЕС съблюдава параграфи 3 и 4, букви б) и в) и без да се накърняват правата на латиноамериканските доставчици на банани със статут на най-облагодетелствана нация по споразумението за СТО, нито тези, произтичащи от посочените в параграф 5 спорове и искове, доставчиците се споразумяват да не предприемат допълнителни действия във връзка с тези спорове и искове в периода от 15 декември 2009 г. до сертифицирането.

7. Латиноамериканските доставчици на банани със статут на най-облагодетелствана нация приемат, че настоящото споразумение ще представлява окончателният ангажимент на ЕС за достъп до пазара по отношение на бананите и ще бъде включено в следващия кръг от успешно приключили многостранни преговори в рамките на СТО (включвайки кръга от преговори в Доха) във връзка с пазарния достъп за селскостопанските продукти7.

8. а) Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца, следващ месеца, през който последната страна по споразумението е уведомила генералния директор за приключването на необходимите за целта процедури. Всяка страна по споразумението предоставя копие от уведомлението на останалите страни.

б) Независимо от буква а), страните се споразумяват от деня на подписване на споразумението временно да прилагат параграфи 3, 6 и 7.

Дата Подпис:

Женева, Швейцария

Текст, парафиран в Женева на 15 декември 2009 г. от:

За Бразилия:

За Колумбия:

За Коста Рика:

За Еквадор:

За Европейския съюз:

За Гватемала:

За Хондурас:

За Мексико:

За Никарагуа:

За Панама:

За Перу:


За Венецуела:

1След подписването на споразумението ЕС ще приложи с обратна сила посочените в параграф 3, буква а) тарифи за периода от 15 декември 2009 г. до датата на подписване. Платеното мито, което надхвърля посочения в настоящата разпоредба размер ще бъде възстановено от компетентните митнически органи при поискване.

2За целите на настоящото споразумение рамката за действие по Доха означава, че в комитета за търговски преговори е постигнато съгласие за пристъпване към уточняването на график за провеждането на преговори за достъп до селскостопанските и неселскостопанските пазари.

3Настоящата разпоредба не трябва да бъде разбирана като разрешаваща нетарифни мерки по отношение на бананите, които са несъвместими със задълженията на ЕС по споразуменията в рамките на СТО.

4Датата на сертифицирането е датата, на която генералният директор удостоверява, че измененията в списъка на ЕС са станали сертификации в съответствие с Решение от 26 март 1980 г. относно процедурите за изменение и коригиране на списъците с тарифни концесии (справочен документ WT/LET).

5За датата на уреждане се счита датата на сертифицирането (справочен документ WT/LET).

6Уреждането на тези спорове не накърнява правото на всяка от страните да възбуди нов спор по силата на Споразумението относно правилата и процедурите за уреждане на спорове, нито правата в рамките на предвидените в членове XXIV и XXVIII от ГАТТ 1994 процедури.

7Ако сертифицирането не е приключило до датата на приключване на следващия кръг многостранни преговори в рамките на СТО (включвайки кръга от преговори в Доха) във връзка с пазарния достъп за селскостопанските продукти, настоящото споразумение ще бъде включено в списъка СТО на ЕС на датата на влизане в сила на списъка в резултат на тези преговори.

BG BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница