Bg европейска комисия брюксел, XXX г. С(20 ) yyy окончателен D012712/02 Проект на директива / /ес на комисиятаДата23.10.2018
Размер109.5 Kb.
BGЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, xxx г.

С(20..) yyy окончателен D012712/02Проект наДИРЕКТИВА .../.../ЕС НА КОМИСИЯТА

от […] година

за изменение за целите на адаптиране към техническия прогрес на приложение II към Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои методи за количествен анализ на двукомпонентни смеси от текстилни влакна

(текст от значение за ЕИП)

Проект наДИРЕКТИВА .../.../ЕС НА КОМИСИЯТА

от […] година

за изменение за целите на адаптиране към техническия прогрес на приложение II към Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои методи за количествен анализ на двукомпонентни смеси от текстилни влакна

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно някои методи за количествен анализ на двукомпонентни смеси от текстилни влакна1, и по-специално член 5 от нея,

като има предвид, че:


  1. По силата на Директива 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно наименованията на текстилните продукти2 се изисква етикетиране с цел посочване на влакната, които влизат в състава на текстилните продукти, като проверки се извършват чрез анализ на съответствието на продуктите с посочения на етикета състав.

  2. В Директива 96/73/ЕО са предвидени унифицирани методи за количествен анализ на двукомпонентни смеси от текстилни влакна.

  3. Въз основа на констатации, направени неотдавна от техническа работна група, Директива 2008/121/ЕО беше адаптирана към техническия прогрес, като двукомпонентното влакно полипропилен/полиамид бе добавено към списъците с влакна, установени в приложения I и V към посочената директива.

  4. Поради това е необходимо да се определят унифицирани методи за изпитване на двукомпонентно влакно полипропилен/полиамид.

  5. Поради това Директива 96/73/ЕО следва да бъде съответно изменена.

  6. Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по директивите за наименованията на текстилните продукти и етикетирането,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение II към Директива 96/73/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.Член 2

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от [one year after publication]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите- членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.Член [...]

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Комисията

Председател

[…]

ПРИЛОЖЕНИЕ

Глава 2 на приложение II към Директива 96/73/ЕО се изменя, както следва:

(1) Обобщената таблица се заменя със следното:

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦАМетод

Област на приложение3

Реактив

Разтворим компонент

Неразтворим компонент

1.

Ацетат

Някои други влакна

Ацетон

2.

Някои протеинови влакна

Някои други влакна

Хипохлорит

3.

Вискоза, купро или някои видове модал

Някои други влакна

Мравчена киселина и цинков хлорид

4.

Полиамид или найлон

Някои други влакна

Мравчена киселина, 80 % m/m

5.

Ацетат

Някои други влакна

Бензилов алкохол

6.

Триацетат или полилактид

Някои други влакна

Дихлорметан

7.

Някои целулозни влакна

Някои други влакна

Сярна киселина, 75 % m/m

8.

Акрили, някои модакрили или някои хлоровлакна

Някои други влакна

Диметилформамид

9.

Някои хлоровлакна

Някои други влакна

Въглероден дисулфид/ацетон, 55,5/44,5 v/v

10.

Ацетат

Някои други влакна

Кристализирана оцетна киселина

11.

Коприна, полиамид или найлон

Някои други влакна

Сярна киселина, 75 % m/m

12.

Юта

Някои животински влакна

Метод с определяне на съдържанието на азот

13.

Полипропилен

Някои други влакна

Ксилол

14.

Някои влакна

Някои други влакна

Метод с концентрирана сярна киселина

15.

Хлоровлакна, някои модакрили, някои еластани, ацетати и триацетати

Някои други влакна

Циклохексанон

16.

Меламин

Някои други влакна

Гореща мравчена киселина 90 % m/m

(2) Точка 1.2 от Метод № 1 се заменя със следното:

„2. вълна (1), животински косми (2 и 3), коприна (4), памук (5), лен (7), коноп (8), юта (9), абака (10), алфа (11), кокосово влакно (12), зановец (13), рамия (14), сизал (15), купро (21), модал (22), протеин (23), вискоза (25), акрил (26), полиамид или найлон (30), полиестер (35), полипропилен (37) еластомултиестер (46), еластолефин (47), меламин (48) и двукомпонентен полипропилен/полиамид (49).

Този метод не трябва да се прилага при никакви обстоятелства за ацетатни влакна, които са били деацетализирани по повърхността.“

(3) Точка 1.2 от метод № 2 се заменя със следното:

„2. памук (5), купро (21), вискоза (25), акрил (26), хлоровлакна (27), полиамид или найлон (30), полиестер (35), полипропилен (37), еластан (43), стъкловлакно (44), еластомултиестер (46), еластолефин (47), меламин (48) и двукомпонентен полипропилен/полиамид (49).

Ако има различни протеинови влакна, методът дава тяхното общо количество, а не техните индивидуални количества.“

(4) Метод № 3 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:

ВИСКОЗА, КУПРО ИЛИ НЯКОИ ВИДОВЕ МОДАЛ И НЯКОИ ДРУГИ ВЛАКНА (Метод с мравчена киселина и цинков хлорид)

б) точка 1.2 се заменя със следното:

„2. памук (5), полипропилен (37), еластолефин (47) и меламин (48).

При наличие на модални влакна се извършва предварителен тест, за да се установи дали те се разтварят в реактива.

Този метод не е приложим за смеси, в които памукът е претърпял значително химично разлагане, както и в случаите на вискоза или купро, ненапълно разтворими поради наличието на някои багрила или апретури, които не могат да бъдат изцяло отстранени.“

в) точка 5 се заменя със следното:

„5. ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултатите се изчисляват, както е описано в общите инструкции. Стойността на „d“ е 1,00, освен за памук, за който „d“ = 1,02, и за меламин, за който „d“ = 1,01.“

(5) Метод № 5 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следнoтo:

АЦЕТАТ И НЯКОИ ДРУГИ ВЛАКНА (Метод с бензилов акохол)

б) точка 1.2 се заменя със следното:

„2. триацетат (24), полипропилен (37), еластолефин (47), меламин (48) и двукомпонентен полипропилен/полиамид (49).“

(6) Метод № 6 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следнoтo:

ТРИАЦЕТИ ИЛИ ПОЛИЛАКТИД И НЯКОИ ДРУГИ ВЛАКНА (Метод с дихлорметан)

б) точка 1.2 се заменя със следното:

„2. вълна (1), животински косми (2 и 3), коприна (4), памук (5), купро (21), модал (22), вискоза (25), акрил (26), полиамид или найлон (30), полиестер (35), полипропилен (37), стъкловлакно (44), еластомултиестер (46), еластолефин (47), меламин (48) и двукомпонентен полипропилен/полиамид (49).

Забележка

Триацетатни влакна, които са били подложени на апретура, довела до частична хидролиза, вече не са напълно разтворими в реактива. В такива случаи методът не е приложим.“

(7) Метод № 7 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следнoтo:

НЯКОИ ЦЕЛУЛОЗНИ ВЛАКНА И НЯКОИ ДРУГИ ВЛАКНА (Метод със 75 % m/m сярна киселина)

б) точка 1.2 се заменя със следното:

„2. полиестер (35), полипропилен (37), еластомултиестер (46), еластолефин (47) и двукомпонентен полипропилен/полиамид (49).“

в) точка 5 се заменя със следното:

„5. ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултатите се изчисляват, както е описано в общите инструкции. Стойността на „d“ е 1,00, освен за двукомпонентен полипропилен/полиамид, за който „d“ е 1,01.“

(8) Точка 1.2 от метод № 8 се заменя със следното:

„2. вълна (1), животински косми (2 и 3), коприна (4), памук (5), купро (21), модал (22), вискоза (25), полиамид или найлон (30), полиестер (35), полипропилен (37), еластомултиестер (46), еластолефин (47), меламин (48) и двукомпонентен полипропилен/полиамид (49).

Той е еднакво приложим както за акрили, така и за някои модакрили, обработени с предварително метализирани багрила, но не и за оцветените с хромови багрила.“

(9) Точка 1.2 от метод № 9 се заменя със следното:

„2. вълна (1), животински косми (2 и 3), коприна (4), памук (5), купро (21), модал (22), вискоза (25), акрил (26), полиамид или найлон (30), полиестер (35), полипропилен (37), стъкловлакно (44), еластомултиестер (46), меламин (48) и двукомпонентен полипропилен/полиамид (49).

Когато съдържанието на вълна или коприна в сместа надхвърля 25 %, се използва метод № 2.

Когато съдържанието на полиамид или найлон в сместа надхвърля 25 %, се използва метод № 4. “

(10) Метод № 10 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следнoтo:

АЦЕТАТ И НЯКОИ ДРУГИ ВЛАКНА (Метод с кристализирана оцетна киселина)

б) точка 1.2 се заменя със следното:

„2. някои хлоровлакна (27), по-точно поливинилхлоридни влакна, независимо дали са претърпели последващо хлориране, или не, полипропилен (37), еластолефин (47), меламин (48) и двукомпонентен полипропилен/полиамид (49).“

(11) Метод № 11 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следнoтo:

КОПРИНА ИЛИ ПОЛИАМИД И НЯКОИ ДРУГИ ВЛАКНА (Метод със 75 % m/m сярна киселина)

б) точка 1 се заменя със следното:

„1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Настоящият метод се прилага след отстраняването на невлакнестите вещества за двукомпонентни смеси от:

1. коприна (4) или полиамид или найлон (30)

със:


2. вълна (1), животински косми (2 и 3), полипропилен (37), еластолефин (47), меламин (48) и двукомпонентен полипропилен/полиамид (49).“

в) точка 2 се заменя със следното:

„2. ПРИНЦИП

Копринените, полиамидните или найлоновите влакна се разтварят от сухата маса на сместа, която трябва да е известна, със 75 % m/m сярна киселина(1)

Утайката се събира, промива, изсушава и претегля. Нейната маса, коригирана при необходимост, се изразява като процент от сухата маса на сместа. Процентното съдържание на сухата коприна, полиамид или найлон се намира като разлика.“

г) точка 4 се заменя със следното:

„4. ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА

Следва се процедурата, описана в общите инструкции, и се процедира, както следва:

Към образеца, поставен в конична колба със стъклена запушалка с минимална вместимост 200 ml, се добавят по 100 ml от 75 % m/m сярна киселина на всеки грам от образеца и се поставя запушалката. Разклаща се енергично и се оставя да престои в продължение на 30 минути на стайна температура. Разклаща се отново и се оставя да престои още 30 минути. Разклаща се за последен път и съдържанието на колбата се филтрира през претеглен филтрувален тигел. Оостаналите в колбата влакна се отмиват с реактива от 75 % сярна киселина. Утайката върху тигела се измива последователно с 50 ml от реактива от разредена сярна киселина, 50 ml вода и 50 ml разреден амонячен разтвор. Всеки път влакната се оставят в контакт с течността в продължение на около 10 минути, преди да се приложи изсмукване. Накрая се изплакват с вода, като се оставят в контакт с водата за около 30 минути. Тигелът се отцежда с изсмукване, тигелът и утайката се изсушават, охлаждат се и се претеглят.

При двукомпонентни смеси от полиамид с двукомпонентен полипропилен/полиамид след филтриране на влакната с помощта на претеглен филтрувален тигел и преди да се приложи описаната процедура за измиване, утайката във филтрувалния тигел се измива два пъти с по 50 ml от реактива от 75 % сярна киселина.“

д) точки 5 и 6 се заменят със следното:

„5. ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултатите се изчисляват, както е описано в общите инструкции. Стойността на „d“ е 1,00, освен за вълна, за която „d“ = 0,985, за двукомпонентен полипропилен/полиамид, за който „d“ = 1,005, и за меламин, за който „d“ = 1,01.

6. ТОЧНОСТ

За хомогенна смес от текстилни материали границите за отклонение на получените по този метод резултати са не повече от ± 1 при степен на точност от 95 %, освен за двукомпонентните смеси от полиамид с двукомпонентен полипропилен/полиамид, за които границите за отклонение на резултатите са не повече от ± 2.“

(12) Метод № 14 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следнoтo:

НЯКОИ ВЛАКНА И НЯКОИ ДРУГИ ВЛАКНА (Метод с концентрирана сярна киселина)

б) точка 1.2 се заменя със следното:

„2. хлоровлакна (27) на основата на хомополимери на вилилхлорид, независимо дали са претърпели последващо хлориране, или не, полипропилен (37) еластолефин (47), меламин (48) и двукомпонентен полипропилен/полиамид (49).

Отнася се за модакрилите, при които се получава бистър разтвор при потапянето им в концентрирана сярна киселина (относителна плътност 1,84 при 20 °С).

Този метод може да бъде използван вместо методи № 8 и № 9.“

в) точка 2 се заменя със следното:

„2. ПРИНЦИП

Компонент, различен от хлоровлакна, полипропилен, еластолефин, меламин или двукомпонентен полипропилен/полиамид (т.е., влакната посочени в точка 1.1), се разтваря от сухата маса на сместа, която трябва да е известна, с концентрирана сярна киселина (относителна плътност 1,84 при 20 °С). Утайката, състояща се от хлоровлакна, полипропилен, еластолефин, меламин или двукомпонентен полипропилен/полиамид, се събира, изплаква, изсушава и претегля; нейната маса, коригирана при необходимост, се изразява като процент от сухата маса на сместа. Процентното съдържание на втория компонент се намира като разлика.“

г) точка 5 се заменя със следното:

„5. ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултатите се изчисляват, както е описано в общите инструкции. Стойността на „d“ е 1,00, освен за меламин и двукомпонентен полипропилен/полиамид, за които „d“ е 1,01.“

(13) Метод № 16 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следнoтo:

МЕЛАМИН И НЯКОИ ДРУГИ ВЛАКНА (Метод с гореща мравчена киселина)

б) точка 1.2 се заменя със следното:„2. памук (5), арамид (31) и полипропилен (37).“

1ОВ L 32, 3.2.1997 г., стр. 1.

2ОВ L 19, 23.1.2009 г., стр. 29.

3Подробен списък на влакната, към които се прилага всеки метод

BG BGПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница