Bg европейски икономически и социален комитетДата24.07.2016
Размер50.51 Kb.BG


Европейски икономически и социален комитетNAT/628

Техническо изпълнение на Протокола от КиотоRue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu

Брюксел, 26 февруари 2014 г.СТАНОВИЩЕ
на Европейския икономически и социален комитет
относно

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата“
COM(2013) 769 final – 2013/0377 (COD)

_____________
Докладчик: г-н Adams
_____________


На 18 ноември 2013 г. Европейският парламент и на 10 декември 2013 г. Съветът решиха, в съответствие с член 192, параграф 1 и член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно


Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата“

COM(2013) 769 final – 2013/0377 (COD).


Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 12 февруари 2014 г.
На 496-ата си пленарна сесия, проведена на 26 и 27 февруари 2014 г. (заседание от 26 февруари) Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 226 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 12 гласа „въздържал се“.
*
* *

Заключения и препоръки
1.1Предложението улеснява и прави възможно техническото изпълнение на съществуващите споразумения във връзка с Протокола от Киото. Комитетът подкрепя предложението в настоящия му вид.
Общо въведение
1.2Протоколът от Киото — международно споразумение от 1997 г. за намаляване на емисиите на парникови газове за всяка отделна страна — влезе в сила през 2005 г. Индустриализираните държави поеха ангажимент до 2012 г. да намалят годишните си въглеродни емисии (измервани чрез шест парникови газа), всяка с различни количества, а като средна стойност – с 5,2% в сравнение с нивата от 1990 г. Въпреки че в световен мащаб емисиите на парникови газове нараснаха с 40% от 1990 г., Протоколът от Киото се счита за малка, но важна първа стъпка от международните действия.
1.3Съгласно Протокола от Киото държавите от ЕС-15 поеха задължението през периода 2008—2012 г. да намалят общите си емисии на парникови газове с 8% спрямо нивото от 1990 г., като има вероятност тази цел да е била надхвърлена. Държавите членки, присъединили се към ЕС след 2004 г., също имат цели за намаляване на емисиите с 5%, 6% или 8%, които са на път да постигнат или преизпълнят. ЕС пое едностранен ангажимент до 2020 г. да намали общите емисии на парникови газове от всички 28 държави членки с 20% спрямо нивата от 1990 г.
1.4Докато БВП на ЕС нарасна с 45% в периода между 1990 и 2011 г., общите емисии на парникови газове от днешните 28 държави членки, включително емисиите от международното въздухоплаване, които са обхванати от едностранния ангажимент на ЕС, бяха с 16,9% под нивата от 1990 г. през 2011 г., а през 2012 г. — с приблизително 18% под нивата от 1990 г. Според последните оценки на държавите членки общите емисии през 2020 г., включително емисиите от международното въздухоплаване, ще бъдат с 21% под нивата от 1990 г.
1.5С „Изменението от Доха“ на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата се установява втори период на задължения по Протокола от Киото, който започва на 1 януари 2013 г. и изтича на 31 декември 2020 г.
1.6Вторият период на задължения по Протокола от Киото ще продължи и ще подобри съществуващата цялостна система за отчитане на емисиите, за да се гарантира прозрачност относно постигнатите от страните резултати и спазването на техните задължения.
1.7Изпълнението на Протокола от Киото след 2012 г. изисква изготвянето на набор от правила за техническо изпълнение, предназначени за Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия. Наскоро приетият Регламент относно механизма за мониторинг не съдържа правно основание, което да оправомощи Комисията да приеме делегирани актове, свързани с изпълнението на правила относно втория период на задължения. С оглед на това е необходимо да бъде изменен Регламент (ЕС) № 525/2013, за да бъде осигурено нужното правно основание.
Обобщение на предложението за изменение на регламента
1.8Предложеният регламент предоставя основанието за изпълнение на редица технически мерки чрез приемането на правни актове. По-конкретно тези мерки са:
  • процесите по управление на единици, като например транзакции с единици по Протокола от Киото (отпускане, прехвърляне, придобиване, анулиране, изтегляне, пренасяне, замяна или промяна на срока на валидност) в националните регистри на Европейския съюз, държавите членки и Исландия, и помежду им;

  • процесите на отчитане, свързани с прехода от първия към втория период на задължения, в това число пренасяне на неизползвани отчетни единици от първия към втория период на задължения;

  • създаването и поддържането на резерв за излишък от предходен период и на резерв за периода на задължения за всеки член на споразумението за съвместно изпълнение;

  • налогът или „делът от приходите“, прилаган по отношение на издаването на ЕРЕ (единици редуцирани емисии) и първото международно прехвърляне на ПЕЕ (предписани емисионни единици) във втория период на задължения.
Общи бележки
1.9Като цяло, предложението ще позволи на ЕС да изпълни изискванията във връзка с втория период на задължения по Протокола от Киото, като даде възможност за отпускане, прехвърляне и пренасяне на отчетни единици по Протокола от Киото. Освен това то ще позволи на Комисията да взема решения относно „делегираните актове“. Предложението улеснява и прави възможно техническото изпълнение на съществуващите споразумения. Комитетът подкрепя предложението в настоящия му вид.

Брюксел, 26 февруари 2014 г.
Председател

на
Европейския икономически и социален комитет

Henri Malosse
_____________NAT/628 – EESC-2014-00178-00-00-AC-TRA – 2013/0377 (COD) EN – NA/yp

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница